Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 8, Август 2017 г.
 
сп. Български законник
бр. 8, Август 2017 г.
Коментар на експерта

Административни производства по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове

1. ВЪВЕДЕНИЕ 1.1. ЗУСЕСИФ Законът за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) беше приет в края на 2015 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.). С неговото влизане в сила беше променен поне частично подходът при нормативното регулиране...

За някои специфики в уредбата на „допълнителните условия“ за работещите по трудово правоотношение в държавната администрация

С приемането на Закона за държавния служител през 1999 г. беше поставено начало на тенденцията към отделяне и разграничаване на правото на държавна служба от трудовото законодателство. Въпреки че в много свои разпоредби Законът за държавния служител заимства или директно препраща...

Нормативни хипотези за корекции на ползван данъчен кредит

В контекста на новите правила за пропорционално приспадане на данъчен кредит за стоки и услуги с характер на дълготраен актив в разпоредбите на ЗДДС, в сила от 01.01.2017 г., са включени норми за коригиране на ползвания кредит при придобиването на активи, отчитащи промените в упо...

Въпроси и отговори от практиката

Връщане на лизингов актив

Въпрос: Върнат е лизингов актив – автомобил. Следва ли за него да се приложи чл. 66 от ЗКПО във връзка с преобразуване на финансовия резултат - т. 2 от приложение V на ГДД. При закупуване на автомобила чрез финансови лизинг същият е заведен като ДМА. При връщането (изземването) н...

Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани

Въпрос: ООД, регистрирано като земеделски производител, декларира в ГДД за 2015 г. 60% преотстъпване на корпоративен данък в размер на 3151,37 лв. за закупуване на нова земеделска техника. Дружеството отговаря на всички условия, за да ползва преотстъпения данък. През 2016 г. е за...

Данъчно третиране на цесия

Въпрос: Физическо лице с договор за цесия от 2016 г. прехвърля на фирма А свое вземане от фирма Б в размер на 500 000 лв. главница и лихва 80 000 лв. Срещу вземането цесионерът се задължава да заплати на цедента цена, както следва: 70% от събраната главница, дължима до 07.07.2019...

За документирането на неустойките с обезщетителен характер не се издава данъчен документ

Въпрос: Фирмата ни е сключила договор за доставка и монтаж на хладилно оборудване с българска търговска верига. Хладилното оборудване е доставено и монтирано. При първоначалната му работа е допуснат брак на хранителни стоки. Нашата фирма се е съгласила, че е по наша вина и съотве...

Изпращане извън територията на страната материали, които ще използвате в дейността си на територията на други държави членки или в трети страни

Въпрос: Дружеството ни извършва професионални услуги в областта на телекомуникациите за наш клиент от САЩ на територията на европейски и трети страни. За целта наши специалисти се командироват в тези страни. Във връзка с работата им са необходими допълнително закупени материали, ...

Консолидираните финансови отчети и годишните финансови отчети на предприятията, включени в консолидацията, подлежат на независим финансов одит

Въпрос: Подлежи ли на независим финансов одит ГФО на българско ООД, което е дъщерно на чуждестранно АД от ЕС. Българското ООД не е предприятие майка и няма дъщерни дружества. Предприятието майка е чуждестранното АД от ЕС, което изготвя консолидиран отчет и подлежи на одит по зако...

Корекции по чл. 79 от ЗДДС не се извършват в случаите на унищожаване, липса или брак, причинени от непреодолима сила

Въпрос: Дружеството има автомобил, придобит по договор за финансов лизинг, който отдава под наем на друго дружество. Автомобилът е унищожен при пожар късно вечерта на охраняем паркинг. Имаме документ от пожарна служба, в който е указана евентуална причина за пожара късо съединени...

Неизползван платен годишен отпуск

Въпрос: Неизползвана отпуска за 2016 г. e в размер на 10 дни и e поискана за април 2017 г. - 5 дни, подадена е молба, но не е одобрена. Обяснено е с устен отговор, че има заповед на работодателя за спиране на всички отпуски. Докога може да се използва отпуската за 2016 - без да с...

Определяне на цена на придобиване

Въпрос: Дружество след участие в търг придобива имот. ЧСИ издава „Постановление за възлагане на недвижим имот“. Посочена е цената на имота, който включва сграда (посочена квадратура) и урегулиран поземлен имот (посочена квадратура). Цената е обща - сграда+имот. Как трябва да бъде...

Осигуряване на български гражданин, пребиваващ в ЕС

Въпрос: ЕООД ще предоставя софтуерни услуги на фирма в Белгия, която от своя страна е сключила договор с Европейската комисия за разработка на Web portal, базиран на платформата Друпал. Дружеството е регистрирано по чл. 97а, ал. 2 от ЗДДС и съответно собственика на ЕООД се осигур...

Осчетоводява актюерски доклад, изготвен втора последваща година

Въпрос: Как се осчетоводява актюерски доклад, изготвен втора последваща година? Първата година е имало актюерска загуба, а втората - актюерска печалба. Отговор: Отговорът на настоящия въпрос ще бъде принципен, тъй като запитването не съдържа конкретна информация по отношение на ...

Отпуск за временна нетрудоспособност

Въпрос: По какъв член от КТ и какво обезщетение ще трябва да начислим и изплатим на работник, назначен по чл. 67, т. 1 на постоянен трудов договор, при уволнение от работа, поради това че бил три месеца в болнични и е лежал в психиатрична болница? Отговор: Обстоятелствата, че ра...

Отчитане и заплащане на положения извънреден труд

Въпрос: Интересува ме отчитането и заплащането на положения извънреден труд. Става въпрос за производствено предприятие с установено подневно отчитане на работното време. Служителите работят от понеделник до петък на 8-часов работен ден. Налага се част от персонала да работи на о...

Отчитане на разходи при ЕТ

Въпрос: ЕТ е личен лекар. През годината се осигурява на 420 лв. и подава декларация Образец 1. В края на годината подава декларация Образец 6. Досега счетоводителят е подавал само отчисленията за осигуровки и няма разход за заплата. В декларацията на база получената разлика прихо...

Покупко-продажба на стока, в която участват три регистрирани за целите на ДДС лица, установени в три различни държави членки

Въпрос: 1. Наш клиент от Кипър с валиден ДДС номер купува стока, която се транспортира от България до Испания. Имаме транспортен документ и потвърждение от клиента, че стоката е получена. Правилно ли издаваме фактура без ДДС на основание чл. 7, ал. 1 за ВОД? 2. Имаме възможност д...

Попадат ли назначените на трудов договор шофьори, извършващи международен превоз, в обхвата на новия член 121а от КТ

Въпрос: Във връзка с промяна на Кодекса на труда, чл. 121а, и Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги, влезли в сила от 01. 01. 2017 г., възникнаха следните въпроси: Ние сме транспортна фирма, „шофьори ...

Правителствени дарения, предоставени без условие

Въпрос: Земеделските производители получават суми по схема за единно плащане на площ (СЕПП), схема за преразпределително плащане (СПП) и други помощи. Кандидатстването за тези средства е „кампанийно“ - документите се подават в определени срокове и се отнасят за определена година....

Предизвестието за прекратяване на трудовия договор предизвиква правно действие от момента на получаването му от другата страна

Въпрос: Служител подава молба за напускане на 21.03.2017 г., след което представя болничен от 22.03.2017 г. за 14 дни. Влиза ли в срока на предизвестие болничният лист, или то почва да тече след изтичането на болничният? От кой ден трябва да броя едномесечният срок за предизвести...

Представяне на заемите във финансовите отчети

Въпрос: Фирма предоставя и получава заеми под формата на временна финансова помощ на други фирми. С две от фирмите е свързано лице, тъй като управителят е един и същ. За периода на ползване се начислява лихва по всички предоставени и получени заеми. 1. По коя сметка следва да отр...

Придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от държавен служител

Въпрос: Държавен служител съм с общ трудов стаж 41 г. В държавната администрация работя от 2000 г. – имам 17 г. стаж като държавен служител. Искам да се пенсионирам една година преди достигането на възрастта. Имам ли право на обезщетения при пенсиониране и какви са особеностите п...

Признаване за данъчни цели на разходите за пътуване и престой на физически лица

Въпрос: Управителят на фирмата ще пътува с двама служители във фирмата до Италия с цел закупуване на нова машина за производството. Пътуването до Италия ще бъде за 2-3 дни. Досега не сме имали командироване на служители в страната и чужбина. 1. Как би следвало да се отчита команд...

Прилагане на преференциалната данъчна ставка от 9% за настаняване, предоставено от хотели и други подобни заведения

Въпрос: Фирма извършва хотелиерска дейност и в момента има издадено временно удостоверение за категоризация на хотела със срок 2 месеца, след това общината ще ни издаде постоянна категоризация. Може ли да начисляваме 9% ДДС за получените аванси за сезон 2017 г. на база на временн...

Процедура при отменен болничен лист

Въпрос: За изминал период, през който е подадена декларация 1, на лице от фирмата не е признат болничен лист от НОИ. Как се процедира, трябва ли да се подава нова декларация 1, тези дни, които не се плащат от НОИ, как ще се водят? Отговор: След проверка от органите на експертиз...

Първите финансови отчети дружеството

Въпрос: Новорегистрирано дружество е подало заявление за регистрация в търговския регистър на 29.12.2016 година. Заявлението е обработено и фирмата е вписана в началото на 2017 г. Длъжно ли е дружеството да подава декларация към НАП, НОИ и да публикува ГФО в ТР за 2016 година? О...

Ред за коригиране на подадени неверни данни поради допуснати счетоводни грешки

Въпрос: В справката в ч. V за обявяване на внесените авансови вноски (чл. 89, ал. 1 от ЗКПО - т. 20.2) е допусната грешка. Посочена е сумата на тазгодишните - за 2017 г., а не на внесените авансови вноски за 2016 г. - т. 17. Получава се отрицателна разлика (т. 21.2) - все едно че...

С данък върху разходите се облагат документално обоснованите разходи в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи

Въпрос: Нашето дружество наема леки МПС, за разходите за които ползва данъчен кредит по ЗДДС. Взехме решение част от автомобилите да се разреши да се ползват и за лични нужди. Също така избрахме за тях база за разпределение часове на ползване. Как трябва да изглежда разходооправд...

Срок за предизвестие при прекратяване на трудовия договор

Въпрос: Как трябва да бъде записан срокът за предизвестие при прекратяване на трудовия договор 30 (тридесет) дни, или 1 (един) месец? Отговор: Срокът на предизвестие при прекратяване на трудовия договор се определя от страните по трудовия договор в съответствие с чл. 326 от КТ. ...

Третиране по ЗДДС на дейността при онлайн търговия

Въпрос: Българско дружество търгува със стоки през онлайн платформата на „Амазон” - САЩ (Amazon USA) и Ebay USA. Купува от едната платформа и продава през другата на физически лица в САЩ. Стоките се транспортират от склада на „Амазон” в САЩ или от Китай директно до клиента в САЩ....

Третиране по ЗДДС на покупката на превозно средство от данъчно задължено лице - дилър на стоки втора употреба

Въпрос: Данъчно задължено лице, регистрирано на 27.022017 по ЗДДС на основание чл. 100, ал. 1 на датата на регистрация, подава уведомление, че ще упражнява дейност като дилър на стоки втора употреба. На 21.02.2017 г. обаче е извършено плащане за покупка на лек автомобил на търг в...

Третиране продажбата на билетите за вход съгласно ЗДДС

Въпрос: Спортен клуб – сдружение – юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, извършва продажба на билети за вход за всяка спортна среща. Средствата от продажбата се р...

Трудови възнаграждения на българи, работещи в чужди посолства в София, работодател на които е чуждото посолство

Въпрос: Получих предложение да подготвям заплати и осигуровки на чуждо посолство в София – по-точно на българи, работещи в посолството. Въпросът ми е дали има нещо специфично, или трябва да се съобразявам единствено с българското законодателство? Отговор: От запитването може да ...

Управители по ДУК не подлежат на задължително осигуряване

Въпрос: Фирма, на която капиталът е на фирма - чуждестранно лице, лицето не е от държава - членка на ЕС, и има назначен управител, но няма приходи, никакви, следва ли на управителя задължително да му се плащат заплата и осигуровки? Отговор: С договора за управление по реда на Тъ...

Писма и указания

№ 24-38-23 от 26.05.2017 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на отдаване под наем на земя съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В хода на извършвана проверка е установено, че дружество по договори с физически лица е наело поземлени имоти. Части от наетите имоти дружеството отдава под наем на фирми за извършване на търговска дейност. В сключените договори за отдаване под наем се посочва, че се отдават под ...

№ 24-38-6 от 15.03.2017 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) по отношение на разходи за използване на фирмен имот от собственик на дружество

Фактическа обстановка: Дружеството притежава недвижим имот, представляващ къща с двор. Едноличният собственик на дружеството, който е физическо лице, използва безвъзмездно имота за свои жилищни нужди, а също така не заплаща и консумативните разходи, свързани с обитаването на имот...

№ 24-39-34 от 17.03.2017 г. Относно: Прилагане на разпоредбата на чл. 46 от ЗКПО по отношение на парични средства, предоставени от чуждестранно юридическо лице на неговия клон в България

Фактическа обстановка: „АБ” - клон България” е клон на чуждестранно юридическо лице, регистриран в България и извършващ строителна дейност на територията на страната, както и услуги, свързани с тази строителна дейност. В периода от 2011 г. до 2016 г. клонът е получил парични сред...

№ М-24-36-141 от 05.04.2017 г. Относно: Определяне на приложимата ставка на данъка по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за предоставени услуги в категоризиран туристически обект и въпроси, свързани с прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Физическо лице е собственик на наследствен апартамент. Апартаментът не се ползва за лични нужди, няма други наследници и съсобственици. Със заповед на общинската администрация апартаментът е категоризиран като туристически обект, категория “една звезда” с валидност 5 години от да...

Решения на съдилища

Решение № 235 от 13.01.2016 г. по гр. д. № 490/2015 г., III г. о.

Правото на разваляне на двустранен договор по реда на чл. 87, ал. 1 или ал. 2 ЗЗД принадлежи на изправната страна и е обусловено от виновно неизпълнение на поето договорно задължение на насрещната страна. 3а да настъпи правното действие на изявлението за разваляне на договора, е ...

Решение № 265 от 14.01.2016 г. по гр. д. № 421/2015 г., III г. о.

Точното прилагане на закона, към което е насочен съдебният контрол за законосъобразност на подбора, обхваща проверка на всички приети от работодателя и оспорени от работника или служителя оценки по показателите във връзка с прилагането на чл. 329 КТ. Подборът изисква оценка работ...

Решение № 55 от 11.09.2015 г. по т.д. № 58/2014 г., ТК, II т.о.

Когато поради липса на някоя от предпоставките неустойка не се дължи, по аргумент на по-силното основание не се дължи и обезщетение за вреди над размера на неустойката, доколкото те се претендират за неизпълнение на едно и също основание. Чл. 79, ал. 1, вр. с чл. 92, ал. 1, пред...

Решение № 70 от 23.07.2015 г. по гр.д. № 6858/2014 г., I г.о.

Купувачът от публичната продан придобива правото на собственост върху имота, когато към деня на влизане в сила на постановлението за възлагане е вписано решението за разваляне на договора, легитимирал длъжника по изпълнението като собственик на възбранения имот, стига исковата мо...

Решение № 7828 от 20.06.2017 г. по адм. дело № 10411/2016 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС за 12.2008 г. с лихви за забава в резултат на корекция на ползван данъчен кредит за липсващи стоки на основание чл. 79, ал. 3 от ЗДДС (ред. до ДВ, бр. 97/2016 г.). Производството по раздел втори от глава шестнадесета на ДОПК е изв...

Решение № 7908 от 21.06.2017 г. по адм. дело № 7055/2016 г.

Предмет на спора e данъчно облекчение по чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ за 2011 г. с последици за законосъобразност на определящия публични задължения за този отчетен период РА. С чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ не е въведено изискване субектът на данъчното облекчение да е с качеството едноличен...

Решение № 8043 от 22.06.2017 г. по адм. дело № 6651/2016 г.

Предмет на спора e удържана сума за неплатени данъци и платени такси на съдебен изпълнител за събиране на недължимите суми. Съгласно чл. 128, ал. 1 от ДОПК недължимо платени или събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, наложени от органите по приходите глоби, и ...

Решение № 8084 от 23.06.2017 г. по адм. дело № 3890/2017 г.

Предмет на спора e отказано право на признаване на данъчен кредит по фактури, издадени от различни дружества, с предмет „плащане по договор за СМР“ и „СМР по протокол обр. 19“. Въз основа на установените в хода на ревизията факти приходните органи са приели, че не се доказва реал...

Решение № 8102 от 26.06.2017 г. по адм. дело № 6347/2016 г.

Предмет на спора са установено задължение по ЗДДС с лихви за просрочие и корпоративен данък с лихви. За да се приложи чл. 122 от ДОПК при установяването на дължимия данък, следва да е налице особен случай, който да препятства извършването на ревизия по общия ред. Тези особени сл...

Решение № 8179 от 27.06.2017 г. по адм. дело № 3815/2017 г.

Предмет на спора са определени допълнително задължения за данък по чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2009 г. ведно с лихви. В практиката си Върховният административен съд приема, че началният момент на ревизионното производство е моментът на връчване на заповедта за възлагане на ревизия....

Решение № 8294 от 28.06.2017 г. по адм. дело № 3565/2017 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС за довнасяне за данъчни периоди 04., 05. и 06.2015 г. и лихви в резултат на отказано право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от две дружества. Задължителна материалноправна предпоставка за възникване на правото...

Решение № 8325 от 29.06.2017 г. по адм. дело № 4554/2016 г.

Предмет на спора e извършено увеличение на финансовия резултат на дружество за 2012 г. на основание чл. 26, т. 1 от ЗКПО със сумата от непризнат разход по фактура от 12.04.2012 г., издадена от дружество в САЩ, съответно определен допълнителен корпоративен данък и лихви за забава....

Решение № 8524 от 03.07.2017 г. по адм. дело № 2707/2017 г.

Предмет на спора са констатации в ревизионен акт на дружество, което по време на ревизията е обявено в несъстоятелност. Липсата на доказателства за документална обоснованост на извършени разходи е основание за увеличаване на финансовия резултат с тяхната стойност. Процесният дог...

Решение № 8641 от 04.07.2017 г. по адм. дело № 3741/2017 г.

Предмет на спора e отказано право на приспадане на данъчен кредит общо в размер на 18 000 лв. за данъчни периоди месец октомври и ноември 2012 г. и месец януари 2013 г. и са определени лихви за просрочие в размер на 5942,08, както и в частта по ЗКПО, в която е определен допълните...

Справочник

Справочна информация бр. 8 от 2017 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.07. - 31.07.2017 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 39 до бр. 49 от 2017 г.

ДВ, бр. 39 от 16.5.2017 г. Министерски съвет Постановление № 89 от 10 май 2017 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. Постановление № 90 от 11 май 2017...