Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 17, 1 - 15 септември 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 17, 1 - 15 септември 2017 г.
Писма и указания

№ 1-ИТ-00-30 от 28.03.2017 г. Относно: Прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП с вх. …../2017 г., сте изложили следната фактическа обстановка: През периода 2006 г. – 2008 г. сте издали фактури за дължимо възнаграждение към Ваши контрагенти, които не са платени. Завели сте гражданско...

№ 20-21-43 от 19.05.2017 г. Относно: Приложение на нормите на ЗДДФЛ.

В дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване, препратено ни по компетентност от ТД НАП Пловдив, офис …. с вх. № 20-21-43/09.05.2017 г. Искате разяснение относно въпроса, облагаем доход ли е получено безвъзмездно финансиране по проект за личностно развит...

№ 24-39-45 от 22.05.2017 г. Относно: Поставени въпроси по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с раздаването на непарични награди

По повод Ваше писмено запитване до Дирекция ОДОП гр. …, препратено по компетентност и постъпило в Централно управление на НАП с вх. № 24-39-45 от 27.03.2017 г., Ви уведомявам за следното: Според фактическата обстановка, описана в запитването Ви, „..“...

№ 3-1424 от 26.06.2017 г. Относно: дължимост на данъци и осигурителни вноски при изплащане на обезщетение при прекратяване на договор за управление и контрол

Според изложеното в запитването, с Решение №0000/12.04.2017 г. Общински съвет гр. Nnnn освобождава от длъжност изпълнителния директор на „ВиК – Nnnn“ ЕАД. Съгласно допълнително споразумение от 27.11.2015 г. към договор за възлагане на управлението на...

№ 3-731 от 04.04.2017 г. Относно: данъчно третиране на доставка на стока съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Според изложеното в запитването дружеството е регистрирано за целите на ЗДДС, като дейността му е свързана с доставка на хранителни продукти от Великобритания и предлагане на същите на английската общност в България. Стоките се закупуват от големи су...

№ 33-00-1 от 15.06.2017 г. Относно: Данъчно третиране по ЗДДС на доставка при договор за обществена поръчка с изпълнител ДЗЗД

Съгласно изложената фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас Висше учебно заведение е възложител по сключен договор за обществена поръчка, като изпълнител по същата е гражданско дружество по ЗЗД. Съдружници в същото са три дружест...

№ 94-00-84 от 13.06.2017 г. Относно: Данъчно третиране на делба на земи

Във връзка с Ваше постъпило запитване с вх. № … от 30.05.2017г., е изложена следната фактическа обстановка: Като физическо лице сте собственик на множество земеделски земи /ниви-различни категории, пасища, гори, ливади, мери и др./, които са купув...

№ 96-00-164 oт 15.06.2017 г. Относно: Облагане на ДЗЗД по чл. 357 от ЗЗД по ЗДДС и ЗКПО

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № ……. от 05.06.2017 г. Учредено е дружество по чл. 357 от ЗЗД с участието на две юридически лица. Консорциумът и съдружниците са регистрирани за целите на ЗД...

№ М-94-Ц-12 от 05.06.2017 г. Относно: приложение на разпоредбите на счетоводното законодателство, Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-94-Ц-12/10.02.2017 г., е изложена следната фактическа обстановка: Предприятие, което разполага със собствен сайт, предлага на своите клиенти продукти и услуги чрез него. Клиентите закупуват карта, к...

Анотации

Данни в уведомлението за сключен трудов договор

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Актив" Румяна Станчева отговаря на въпроса: В кои случаи уведомлението задължително трябва да се съдържат данни за кода на населеното място по ЕКАТТЕ, където е работното място на лицето? Данни за кода на населеното място по...

Данъчен кредит

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Моника Петрова и Валентина Генова, данъчни експерти, отговарят на въпроса: Фирмата ни е дружество с ограничена отговорност и има основната дейност е издателска. За реализиране на основния предмет на дейността...

Документи, необходими за ползване на пенсионни права и обезщетения

В бр. 12 от 2017 г. на в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Предстои ми да навърша възраст за пенсиониране, но не мога да си намеря необходимите документи - трудова книжка и УП-2. Предприятието, в което съм работил...

Обезщетение при временна нетрудоспособност

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Труд и право" Нели Вангелова, експерт в НОИ, отговаря на въпроса: Дължи ли работодателят възнаграждение за първите 3 работни дни от временната неработоспособност по болнични листове, които са издадени като първични, с прекъ...

Облагане с ДДС на износ на стоки

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Българска фирма сключва договор с турска фирма за построяване на яхта. След това купува части и материали за построяването на яхтата от Италия ...

Оформяне и връчване на заповедта за дисциплинарно наказание

В бр. 6 от 2017 г. на сп. "Труд и право" Жанет Богомилова, юрист, отговаря на въпроса: Как се оформя и връчва заповедта за дисциплинарно наказание? Съгласно чл. 195 КТ дисциплинарното наказание се налага с мотивирана писмена заповед, в която се посоч...

Ред за облагане с ДДС за доставка на стоки с монтаж и инсталиране от или за сметка на доставчика

В бр. 7-8 от 2017 г. на сп. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какъв е редът за облагане с ДДС за доставка на стоки с монтаж и инсталиране от или за сметка на доставчика? Правилата, по които се извършва облагането с ДДС з...

Ред за прехвърляне участието в капитала на българско дружество между чуждестранни лица

В бр. 12 от 2017 г. на в. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на въпроса: Какъв е редът за прехвърляне участието в капитала на българско дружество между чуждестранни лица? Този ред се прилага в случаите, когато едно чуждестранно лице притежава ч...

Счетоводно отчитане на ДДС при регистрация и дерегистрация

В бр. 14 от 2017 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане на ДДС при регистрация и дерегистрация? При формиране на първоначалната оценка на ДМА съгласно т. 4 от НСС 16 Дълготрайни матер...

Счетоводно отчитане на договора за превоз

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане на договора за превоз? Дейността по превоз на товари, пътници и багаж се третира като транспортна услуга...

Третиране по ЗДДС на сделки със земи и сгради, извършвани от общини и областни управители

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е третирането по ЗДДС на сделки със земи и сгради, извършвани от общини и областни управители? В чл. 3, ал. 5 от ЗДДС е посочено, че по закона ...

Справочник

Агенцията по заетостта с мобилни екипи във всички регионални служби по заетостта от 01.09.2017 г.

Мобилни екипи във всички регионални служби по заетостта в страната започват работа от от 01.09.2017 г. Новосформираните екипи ще посредничат на ключови и структуроопределящи работодатели в регионите на Бургас, Варна, Ловеч, Монтана, Русе, Благоевград...

Данъчен календар 16 - 30 септември 2017 г.

До 20-ти септември: ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец август 2017 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти септември: ЗДДФЛ 1. Внасяне о...

Държавен вестник в бр. 17 от 2017 г.

ДВ, бр. 68 от 22.8.2017 г. Министерски съвет Постановление № 171 от 16 август 2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството Постановление № 172 от 17 август 2017 г. за одобряване на допълн...

Оперативна програма „Открий ме“

Оперативна програма „Открий ме“ С изпълнение на проекти по схемата „Открий ме“ се очакват решения на проблемите, свързани с преодоляване на социалната стигма и общественото отхвърляне на деца и младежи в неравностойно положение, настанени в резидентн...

Справочна информация бр. 17/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 18 август - 1 септември 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен...

Срокът за използване на електронната платформа е удължен

Във връзка със зачестилите въпроси, касаещи въвеждането на единната електронна платформа за възлагане на обществени поръчки и наредбата, която следва да уреди условията за използването й, предоставяме на вниманието Ви следната информация: Съгласно де...