Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 17, 1 - 15 септември 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 17, 1 - 15 септември 2017 г.
Писма и указания

№ 1-ИТ-00-30 от 28.03.2017 г. Относно: Прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП с вх. …../2017 г., сте изложили следната фактическа обстановка: През периода 2006 г. – 2008 г. сте издали фактури за дължимо възнаграждение към Ваши контрагенти, които не са платени. Завели сте гражданско дело през 2009 г., по което с...

№ 20-21-43 от 19.05.2017 г. Относно: Приложение на нормите на ЗДДФЛ.

В дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване, препратено ни по компетентност от ТД НАП Пловдив, офис …. с вх. № 20-21-43/09.05.2017 г. Искате разяснение относно въпроса, облагаем доход ли е получено безвъзмездно финансиране по проект за личностно развитие, насочено към награждаване ...

№ 24-39-45 от 22.05.2017 г. Относно: Поставени въпроси по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с раздаването на непарични награди

По повод Ваше писмено запитване до Дирекция ОДОП гр. …, препратено по компетентност и постъпило в Централно управление на НАП с вх. № 24-39-45 от 27.03.2017 г., Ви уведомявам за следното: Според фактическата обстановка, описана в запитването Ви, „..“ АД раздава непарични награди ...

№ 3-1424 от 26.06.2017 г. Относно: дължимост на данъци и осигурителни вноски при изплащане на обезщетение при прекратяване на договор за управление и контрол

Според изложеното в запитването, с Решение №0000/12.04.2017 г. Общински съвет гр. Nnnn освобождава от длъжност изпълнителния директор на „ВиК – Nnnn“ ЕАД. Съгласно допълнително споразумение от 27.11.2015 г. към договор за възлагане на управлението на ЕАД с фирма „ВиК – Nnnn“ ЕАД ...

№ 3-731 от 04.04.2017 г. Относно: данъчно третиране на доставка на стока съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Според изложеното в запитването дружеството е регистрирано за целите на ЗДДС, като дейността му е свързана с доставка на хранителни продукти от Великобритания и предлагане на същите на английската общност в България. Стоките се закупуват от големи супермаркети на промоция, като ...

№ 33-00-1 от 15.06.2017 г. Относно: Данъчно третиране по ЗДДС на доставка при договор за обществена поръчка с изпълнител ДЗЗД

Съгласно изложената фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас Висше учебно заведение е възложител по сключен договор за обществена поръчка, като изпълнител по същата е гражданско дружество по ЗЗД. Съдружници в същото са три дружества – едно българско и две румъ...

№ 94-00-84 от 13.06.2017 г. Относно: Данъчно третиране на делба на земи

Във връзка с Ваше постъпило запитване с вх. № … от 30.05.2017г., е изложена следната фактическа обстановка: Като физическо лице сте собственик на множество земеделски земи /ниви-различни категории, пасища, гори, ливади, мери и др./, които са купувани в периода 2010 г. – 2017г....

№ 96-00-164 oт 15.06.2017 г. Относно: Облагане на ДЗЗД по чл. 357 от ЗЗД по ЗДДС и ЗКПО

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № ……. от 05.06.2017 г. Учредено е дружество по чл. 357 от ЗЗД с участието на две юридически лица. Консорциумът и съдружниците са регистрирани за целите на ЗДДС. При учредяването консорциу...

№ М-94-Ц-12 от 05.06.2017 г. Относно: приложение на разпоредбите на счетоводното законодателство, Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-94-Ц-12/10.02.2017 г., е изложена следната фактическа обстановка: Предприятие, което разполага със собствен сайт, предлага на своите клиенти продукти и услуги чрез него. Клиентите закупуват карта, която дава възможност за отстъп...

Анотации

Данни в уведомлението за сключен трудов договор

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Актив" Румяна Станчева отговаря на въпроса: В кои случаи уведомлението задължително трябва да се съдържат данни за кода на населеното място по ЕКАТТЕ, където е работното място на лицето? Данни за кода на населеното място по ЕКАТТЕ, където е работното мя...

Данъчен кредит

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Моника Петрова и Валентина Генова, данъчни експерти, отговарят на въпроса: Фирмата ни е дружество с ограничена отговорност и има основната дейност е издателска. За реализиране на основния предмет на дейността дружеството е отпечатало брош...

Документи, необходими за ползване на пенсионни права и обезщетения

В бр. 12 от 2017 г. на в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Предстои ми да навърша възраст за пенсиониране, но не мога да си намеря необходимите документи - трудова книжка и УП-2. Предприятието, в което съм работила преди години вече е закрито....

Обезщетение при временна нетрудоспособност

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Труд и право" Нели Вангелова, експерт в НОИ, отговаря на въпроса: Дължи ли работодателят възнаграждение за първите 3 работни дни от временната неработоспособност по болнични листове, които са издадени като първични, с прекъсване в събота и неделя? Съгла...

Облагане с ДДС на износ на стоки

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Българска фирма сключва договор с турска фирма за построяване на яхта. След това купува части и материали за построяването на яхтата от Италия и Гърция и ги изнася за Турция...

Оформяне и връчване на заповедта за дисциплинарно наказание

В бр. 6 от 2017 г. на сп. "Труд и право" Жанет Богомилова, юрист, отговаря на въпроса: Как се оформя и връчва заповедта за дисциплинарно наказание? Съгласно чл. 195 КТ дисциплинарното наказание се налага с мотивирана писмена заповед, в която се посочват нарушителят, нарушението, ...

Ред за облагане с ДДС за доставка на стоки с монтаж и инсталиране от или за сметка на доставчика

В бр. 7-8 от 2017 г. на сп. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какъв е редът за облагане с ДДС за доставка на стоки с монтаж и инсталиране от или за сметка на доставчика? Правилата, по които се извършва облагането с ДДС за доставките на стоки с монтаж...

Ред за прехвърляне участието в капитала на българско дружество между чуждестранни лица

В бр. 12 от 2017 г. на в. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на въпроса: Какъв е редът за прехвърляне участието в капитала на българско дружество между чуждестранни лица? Този ред се прилага в случаите, когато едно чуждестранно лице притежава част от капитала на българско т...

Счетоводно отчитане на ДДС при регистрация и дерегистрация

В бр. 14 от 2017 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане на ДДС при регистрация и дерегистрация? При формиране на първоначалната оценка на ДМА съгласно т. 4 от НСС 16 Дълготрайни материални активи, същата включва п...

Счетоводно отчитане на договора за превоз

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане на договора за превоз? Дейността по превоз на товари, пътници и багаж се третира като транспортна услуга, независимо от вида на превоз...

Третиране по ЗДДС на сделки със земи и сгради, извършвани от общини и областни управители

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е третирането по ЗДДС на сделки със земи и сгради, извършвани от общини и областни управители? В чл. 3, ал. 5 от ЗДДС е посочено, че по закона не са данъчно задължени лица д...

Справочник

Агенцията по заетостта с мобилни екипи във всички регионални служби по заетостта от 01.09.2017 г.

Мобилни екипи във всички регионални служби по заетостта в страната започват работа от от 01.09.2017 г. Новосформираните екипи ще посредничат на ключови и структуроопределящи работодатели в регионите на Бургас, Варна, Ловеч, Монтана, Русе, Благоевград и Хасково за набиране на кадр...

Данъчен календар 16 - 30 септември 2017 г.

До 20-ти септември: ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец август 2017 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти септември: ЗДДФЛ 1. Внасяне от работодателя на авансовия да...

Държавен вестник в бр. 17 от 2017 г.

ДВ, бр. 68 от 22.8.2017 г. Министерски съвет Постановление № 171 от 16 август 2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството Постановление № 172 от 17 август 2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите ...

Оперативна програма „Открий ме“

Оперативна програма „Открий ме“ С изпълнение на проекти по схемата „Открий ме“ се очакват решения на проблемите, свързани с преодоляване на социалната стигма и общественото отхвърляне на деца и младежи в неравностойно положение, настанени в резидентни услуги. Фокусът е върху прев...

Справочна информация бр. 17/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 18 август - 1 септември 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни мес...

Срокът за използване на електронната платформа е удължен

Във връзка със зачестилите въпроси, касаещи въвеждането на единната електронна платформа за възлагане на обществени поръчки и наредбата, която следва да уреди условията за използването й, предоставяме на вниманието Ви следната информация: Съгласно действащия Закон за обществените...