Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 17, 1 - 15 септември 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 17, 1 - 15 септември 2017 г.
Писма и указания

№ 1-ИТ-00-30 от 28.03.2017 г. Относно: Прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП с вх. …../2017 г., сте изложили следната фактическа обстановка: През периода 2006 г. – 2008 г. сте издали фактури за дължимо възнаграждение към Ваши контрагенти, които не са платени. Завели сте гражданско...

№ 20-21-43 от 19.05.2017 г. Относно: Приложение на нормите на ЗДДФЛ.

В дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване, препратено ни по компетентност от ТД НАП Пловдив, офис …. с вх. № 20-21-43/09.05.2017 г. Искате разяснение относно въпроса, облагаем доход ли е получено безвъзмездно финансиране по проект за личностно развит...

№ 24-39-45 от 22.05.2017 г. Относно: Поставени въпроси по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с раздаването на непарични награди

По повод Ваше писмено запитване до Дирекция ОДОП гр. …, препратено по компетентност и постъпило в Централно управление на НАП с вх. № 24-39-45 от 27.03.2017 г., Ви уведомявам за следното: Според фактическата обстановка, описана в запитването Ви, „..“...

№ 3-1424 от 26.06.2017 г. Относно: дължимост на данъци и осигурителни вноски при изплащане на обезщетение при прекратяване на договор за управление и контрол

Според изложеното в запитването, с Решение №0000/12.04.2017 г. Общински съвет гр. Nnnn освобождава от длъжност изпълнителния директор на „ВиК – Nnnn“ ЕАД. Съгласно допълнително споразумение от 27.11.2015 г. към договор за възлагане на управлението на...

№ 3-731 от 04.04.2017 г. Относно: данъчно третиране на доставка на стока съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Според изложеното в запитването дружеството е регистрирано за целите на ЗДДС, като дейността му е свързана с доставка на хранителни продукти от Великобритания и предлагане на същите на английската общност в България. Стоките се закупуват от големи су...

№ 33-00-1 от 15.06.2017 г. Относно: Данъчно третиране по ЗДДС на доставка при договор за обществена поръчка с изпълнител ДЗЗД

Съгласно изложената фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас Висше учебно заведение е възложител по сключен договор за обществена поръчка, като изпълнител по същата е гражданско дружество по ЗЗД. Съдружници в същото са три дружест...

№ 94-00-84 от 13.06.2017 г. Относно: Данъчно третиране на делба на земи

Във връзка с Ваше постъпило запитване с вх. № … от 30.05.2017г., е изложена следната фактическа обстановка: Като физическо лице сте собственик на множество земеделски земи /ниви-различни категории, пасища, гори, ливади, мери и др./, които са купув...

№ 96-00-164 oт 15.06.2017 г. Относно: Облагане на ДЗЗД по чл. 357 от ЗЗД по ЗДДС и ЗКПО

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № ……. от 05.06.2017 г. Учредено е дружество по чл. 357 от ЗЗД с участието на две юридически лица. Консорциумът и съдружниците са регистрирани за целите на ЗД...

№ М-94-Ц-12 от 05.06.2017 г. Относно: приложение на разпоредбите на счетоводното законодателство, Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-94-Ц-12/10.02.2017 г., е изложена следната фактическа обстановка: Предприятие, което разполага със собствен сайт, предлага на своите клиенти продукти и услуги чрез него. Клиентите закупуват карта, к...

Анотации

Данни в уведомлението за сключен трудов договор

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Актив" Румяна Станчева отговаря на въпроса: В кои случаи уведомлението задължително трябва да се съдържат данни за кода на населеното място по ЕКАТТЕ, където е работното място на лицето? Данни за кода на населеното място по...

Данъчен кредит

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Моника Петрова и Валентина Генова, данъчни експерти, отговарят на въпроса: Фирмата ни е дружество с ограничена отговорност и има основната дейност е издателска. За реализиране на основния предмет на дейността...

Документи, необходими за ползване на пенсионни права и обезщетения

В бр. 12 от 2017 г. на в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Предстои ми да навърша възраст за пенсиониране, но не мога да си намеря необходимите документи - трудова книжка и УП-2. Предприятието, в което съм работил...

Обезщетение при временна нетрудоспособност

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Труд и право" Нели Вангелова, експерт в НОИ, отговаря на въпроса: Дължи ли работодателят възнаграждение за първите 3 работни дни от временната неработоспособност по болнични листове, които са издадени като първични, с прекъ...

Облагане с ДДС на износ на стоки

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Българска фирма сключва договор с турска фирма за построяване на яхта. След това купува части и материали за построяването на яхтата от Италия ...

Оформяне и връчване на заповедта за дисциплинарно наказание

В бр. 6 от 2017 г. на сп. "Труд и право" Жанет Богомилова, юрист, отговаря на въпроса: Как се оформя и връчва заповедта за дисциплинарно наказание? Съгласно чл. 195 КТ дисциплинарното наказание се налага с мотивирана писмена заповед, в която се посоч...

Ред за облагане с ДДС за доставка на стоки с монтаж и инсталиране от или за сметка на доставчика

В бр. 7-8 от 2017 г. на сп. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какъв е редът за облагане с ДДС за доставка на стоки с монтаж и инсталиране от или за сметка на доставчика? Правилата, по които се извършва облагането с ДДС з...

Ред за прехвърляне участието в капитала на българско дружество между чуждестранни лица

В бр. 12 от 2017 г. на в. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на въпроса: Какъв е редът за прехвърляне участието в капитала на българско дружество между чуждестранни лица? Този ред се прилага в случаите, когато едно чуждестранно лице притежава ч...

Счетоводно отчитане на ДДС при регистрация и дерегистрация

В бр. 14 от 2017 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане на ДДС при регистрация и дерегистрация? При формиране на първоначалната оценка на ДМА съгласно т. 4 от НСС 16 Дълготрайни матер...

Счетоводно отчитане на договора за превоз

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане на договора за превоз? Дейността по превоз на товари, пътници и багаж се третира като транспортна услуга...

Третиране по ЗДДС на сделки със земи и сгради, извършвани от общини и областни управители

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е третирането по ЗДДС на сделки със земи и сгради, извършвани от общини и областни управители? В чл. 3, ал. 5 от ЗДДС е посочено, че по закона ...

Справочник

Агенцията по заетостта с мобилни екипи във всички регионални служби по заетостта от 01.09.2017 г.

Мобилни екипи във всички регионални служби по заетостта в страната започват работа от от 01.09.2017 г. Новосформираните екипи ще посредничат на ключови и структуроопределящи работодатели в регионите на Бургас, Варна, Ловеч, Монтана, Русе, Благоевград...

Данъчен календар 16 - 30 септември 2017 г.

До 20-ти септември: ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец август 2017 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти септември: ЗДДФЛ 1. Внасяне о...

Държавен вестник в бр. 17 от 2017 г.

ДВ, бр. 68 от 22.8.2017 г. Министерски съвет Постановление № 171 от 16 август 2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството Постановление № 172 от 17 август 2017 г. за одобряване на допълн...

Оперативна програма „Открий ме“

Оперативна програма „Открий ме“ С изпълнение на проекти по схемата „Открий ме“ се очакват решения на проблемите, свързани с преодоляване на социалната стигма и общественото отхвърляне на деца и младежи в неравностойно положение, настанени в резидентн...

Справочна информация бр. 17/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 18 август - 1 септември 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен...

Срокът за използване на електронната платформа е удължен

Във връзка със зачестилите въпроси, касаещи въвеждането на единната електронна платформа за възлагане на обществени поръчки и наредбата, която следва да уреди условията за използването й, предоставяме на вниманието Ви следната информация: Съгласно де...