Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 35, 2 - 8 октомври 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 35, 2 - 8 октомври 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 35/2017 г.

ДВ, бр. 65 от 11.8.2017 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Правителството прие Постановление № 165 от 8 август 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за военния отчет на български граждани...

Код по ЕКАТТЕ на работници, командировани в различни обекти

Какво трябва да е ЕКАТТЕ-то на работници, които работят в командировка на различни обекти, които изпълнява фирмата? Дейността е събаряне и разрушаване и обектите са на територията на България. През 2017 г. бяха приети изменения и допълнения в Наредб...

Министерски съвет бр. 35/2017 г.

Процедурата за достъп до пазара на труда на работници от държави извън ЕС ще се облекчи за работодателите, без да се засягат правата на българските работници. Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудова...

Въпроси и отговори

Деклариране в дневника за продажби при разработка на софтуер, различен от стандартния за клиент от страна извън ЕС

В коя колона от дневника за продажби се декларира услуга по чл. 21, ал. 5 от ЗДДС, т.е. разработка на софтуер, различен от стандартния за клиент от страна извън ЕС? Съгласно чл. 21, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) мястото н...

Неустойки по договор за преквалификация

Преквалифицирах се със средства на предприятието. След завършване на обучението подписахме договор с работодателя да работя три години в предприятието. Една година по-късно ме съкратиха. Имам ли право да търся неустойка от предприятието? Във въпроса...

Отпуск за призоваване в съда

Отпускът за явяване по призовка в съда отделен ли е, или е за сметка на платения годишен отпуск? Как се заплаща? В съответствие с чл. 157, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда работодателят е длъжен да освобождава от работа работник или служител, който е...

Платен годишен отпуск по трудов договор по чл. 114 от КТ

Как се определя размерът на полагащия се платен годишен отпуск на работник, с който има сключен трудов договор на основание чл. 114 от КТ за работа през определени дни от месеца. Уговорената дейност се изпълнява 3 дни седмично по 3 часа. Разпоредбат...

Платен годишен отпуск при половин работен ден

Какъв трябва да бъде размерът на платения годишен отпуск при трудов договор за 4 часа? В съответствие с чл. 23, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските работникът или служителят, който работи през част от законоустановеното рабо...

Право на отпуск при присъединяване към КТД

Може ли служител да се присъедини към КТД със задна дата и на това основание да ползва предвидения в него допълнителен платен годишен отпуск? В чл. 57, ал. 2 от КТ е предвидено, че работниците и служителите, които не членуват в синдикална организаци...

Прекъсване ползването на платения годишен отпуск

Синът ми се разболя, докато полдзвах платен годишен отпуск. Счетоводителят на фирмата твърди, че според НРВПО болничен за детето не може да прекъсне ползването на платения отпуск. Прав ли е? Счетоводителят не е прав. Никъде в нормативната уредба не ...

Размер на платения годишен отпуск при сключване на последващ трудов договор със същия работодател

Безсрочен трудов договор е прекратен поради съкращаване на щата от 15.05.2017 г. и от следващия ден е сключен нов трудов договор за заместване със същото предриятие. Служителят има останал неизползван отпуск 18 дни за 2015 г. и 15 дни за 2016 г. Оста...

Третиране по ЗКПО и ЗДДС на разходи, свързани с осъществяването на услуги, извършени на борда на наето плавателно превозно средство

Моля да бъде коментиран подробно на страниците на вестника следният възникнал казус с цел спазване на законите за ДДС и ЗКПО. Българско юридическо лице наема движеща се в океана платформа от собственик, чуждо юридическо лице. На платформата ще се орг...

В пресата за вас

Данъчни амортизируеми активи

В бр. 7 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Цветана Янкова, държавен експерт по приходите в НАП, представя казуси от практиката на ВАС, свързани с данъчните амортизируеми активи. При данъчна ревизия е извършено увеличение на счетоводния...

Допустимо ли е едновременно да се получава парично обезщетение по чл. 50а КСО и парично обезщетение по болничен лист за нова бременност

В бр. 8 от 2017 г. на сп. “Труд и право” Нели Вангелова, експерт по осигуряването в НОИ, разглежда казуса: Има ли право на парично обезщетение за бременност и раждане в половин размер по чл. 50а КСО майка, получаваща обезщетение по чл. 50, ал. 1 от к...

Непарични вноски в капитала на асоциирано/съвместно предприятие

В бр. 8 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира непарични вноски в капитала на асоциирано/съвместно предприятие. Според МСС 28 Инвес­тиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия (в СС 28 няма такива изис...

Особености при отчитането на автотранспортната дейност

В бр. 8 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Симеон Милев, регистриран одитор, коментира някои особености при отчитането на автотранспортната дейност. 1. Подмяна на автомобилните гуми Подмяната на автомобилните гуми се вписва кат...

Ползване на данъчен кредит от местни физически лица, когато са внесли данък върху доходите в държави, с които РБългария няма сключени, обнародвани и влезли в сила спогодби за избягване на двойното данъчно облагане

В бр. 8 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда казуса: През 2017 г. местно физическо лице е получило доход по извънтрудово правоотношение от източник в чужда държава, с която България няма сключен...

Промени в уредбата на Фонда за компенсиране на инвеститорите

В бр. 8 от 2017 г. на сп. “Търговско и облигационно право” проф. д-р Камелия Касабова коментира промените в уредбата на Фонда за компенсиране на инвеститорите. В чл. 776, т. 3 (нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) е създадена нова хипотеза, при която за Фон...

Справочник

Данъчни преференции и облекчения по ЗКПО

Министерство на финансите В Закона за корпоративното подоходно облагане са регламентирани следните данъчни преференции и облекчения: Данъчна преференция: Данъчна ставка за корпоративен данък - 10 % Законова регламентация на данъчната преференция Дан...

Информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация и телефони за контакти с тях

Национален осигурителен институт [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]] [[table_6]] [[table_7]] [[table_8]] [[table_9]] [[table_10]] [[table_11]] [[table_12]] [[table_13]] [[table_14]] [[table_15]] [[table_16]] [[table_17]] [[ta...

Справочна информация бр. 35/2017

Централни валутни курсове за периода 21.09 - 29.09.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...