начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 35, 2 - 8 октомври 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 35, 2 - 8 октомври 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 35/2017 г.

ДВ, бр. 65 от 11.8.2017 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Правителството прие Постановление № 165 от 8 август 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за военния отчет на български граждани...

Код по ЕКАТТЕ на работници, командировани в различни обекти

Какво трябва да е ЕКАТТЕ-то на работници, които работят в командировка на различни обекти, които изпълнява фирмата? Дейността е събаряне и разрушаване и обектите са на територията на България. През 2017 г. бяха приети изменения и допълнения в Наредб...

Министерски съвет бр. 35/2017 г.

Процедурата за достъп до пазара на труда на работници от държави извън ЕС ще се облекчи за работодателите, без да се засягат правата на българските работници. Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудова...

Въпроси и отговори

Деклариране в дневника за продажби при разработка на софтуер, различен от стандартния за клиент от страна извън ЕС

В коя колона от дневника за продажби се декларира услуга по чл. 21, ал. 5 от ЗДДС, т.е. разработка на софтуер, различен от стандартния за клиент от страна извън ЕС? Съгласно чл. 21, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) мястото н...

Неустойки по договор за преквалификация

Преквалифицирах се със средства на предприятието. След завършване на обучението подписахме договор с работодателя да работя три години в предприятието. Една година по-късно ме съкратиха. Имам ли право да търся неустойка от предприятието? Във въпроса...

Отпуск за призоваване в съда

Отпускът за явяване по призовка в съда отделен ли е, или е за сметка на платения годишен отпуск? Как се заплаща? В съответствие с чл. 157, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда работодателят е длъжен да освобождава от работа работник или служител, който е...

Платен годишен отпуск по трудов договор по чл. 114 от КТ

Как се определя размерът на полагащия се платен годишен отпуск на работник, с който има сключен трудов договор на основание чл. 114 от КТ за работа през определени дни от месеца. Уговорената дейност се изпълнява 3 дни седмично по 3 часа. Разпоредбат...

Платен годишен отпуск при половин работен ден

Какъв трябва да бъде размерът на платения годишен отпуск при трудов договор за 4 часа? В съответствие с чл. 23, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските работникът или служителят, който работи през част от законоустановеното рабо...

Право на отпуск при присъединяване към КТД

Може ли служител да се присъедини към КТД със задна дата и на това основание да ползва предвидения в него допълнителен платен годишен отпуск? В чл. 57, ал. 2 от КТ е предвидено, че работниците и служителите, които не членуват в синдикална организаци...

Прекъсване ползването на платения годишен отпуск

Синът ми се разболя, докато полдзвах платен годишен отпуск. Счетоводителят на фирмата твърди, че според НРВПО болничен за детето не може да прекъсне ползването на платения отпуск. Прав ли е? Счетоводителят не е прав. Никъде в нормативната уредба не ...

Размер на платения годишен отпуск при сключване на последващ трудов договор със същия работодател

Безсрочен трудов договор е прекратен поради съкращаване на щата от 15.05.2017 г. и от следващия ден е сключен нов трудов договор за заместване със същото предриятие. Служителят има останал неизползван отпуск 18 дни за 2015 г. и 15 дни за 2016 г. Оста...

Третиране по ЗКПО и ЗДДС на разходи, свързани с осъществяването на услуги, извършени на борда на наето плавателно превозно средство

Моля да бъде коментиран подробно на страниците на вестника следният възникнал казус с цел спазване на законите за ДДС и ЗКПО. Българско юридическо лице наема движеща се в океана платформа от собственик, чуждо юридическо лице. На платформата ще се орг...

В пресата за вас

Данъчни амортизируеми активи

В бр. 7 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Цветана Янкова, държавен експерт по приходите в НАП, представя казуси от практиката на ВАС, свързани с данъчните амортизируеми активи. При данъчна ревизия е извършено увеличение на счетоводния...

Допустимо ли е едновременно да се получава парично обезщетение по чл. 50а КСО и парично обезщетение по болничен лист за нова бременност

В бр. 8 от 2017 г. на сп. “Труд и право” Нели Вангелова, експерт по осигуряването в НОИ, разглежда казуса: Има ли право на парично обезщетение за бременност и раждане в половин размер по чл. 50а КСО майка, получаваща обезщетение по чл. 50, ал. 1 от к...

Непарични вноски в капитала на асоциирано/съвместно предприятие

В бр. 8 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира непарични вноски в капитала на асоциирано/съвместно предприятие. Според МСС 28 Инвес­тиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия (в СС 28 няма такива изис...

Особености при отчитането на автотранспортната дейност

В бр. 8 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Симеон Милев, регистриран одитор, коментира някои особености при отчитането на автотранспортната дейност. 1. Подмяна на автомобилните гуми Подмяната на автомобилните гуми се вписва кат...

Ползване на данъчен кредит от местни физически лица, когато са внесли данък върху доходите в държави, с които РБългария няма сключени, обнародвани и влезли в сила спогодби за избягване на двойното данъчно облагане

В бр. 8 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда казуса: През 2017 г. местно физическо лице е получило доход по извънтрудово правоотношение от източник в чужда държава, с която България няма сключен...

Промени в уредбата на Фонда за компенсиране на инвеститорите

В бр. 8 от 2017 г. на сп. “Търговско и облигационно право” проф. д-р Камелия Касабова коментира промените в уредбата на Фонда за компенсиране на инвеститорите. В чл. 776, т. 3 (нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) е създадена нова хипотеза, при която за Фон...

Справочник

Данъчни преференции и облекчения по ЗКПО

Министерство на финансите В Закона за корпоративното подоходно облагане са регламентирани следните данъчни преференции и облекчения: Данъчна преференция: Данъчна ставка за корпоративен данък - 10 % Законова регламентация на данъчната преференция Дан...

Информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация и телефони за контакти с тях

Национален осигурителен институт [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]] [[table_6]] [[table_7]] [[table_8]] [[table_9]] [[table_10]] [[table_11]] [[table_12]] [[table_13]] [[table_14]] [[table_15]] [[table_16]] [[table_17]] [[ta...

Справочна информация бр. 35/2017

Централни валутни курсове за периода 21.09 - 29.09.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...