Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 37, 16 - 22 октомври 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 37, 16 - 22 октомври 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 37/2017 г.

ДВ, бр. 75 от 15.9.2017 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение на Закона за радиото и телевизията. 2. Закон за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между РБългария и Кралство Мароко. 3. Закон за ратифициране на Меморандума за и...

Изготвяне на годишни финансови отчети за 2017 година

Изготвянето на годишните финансови отчети за 2017 година ще бъдат вторите отчети след тези, отнасящи се до финансовата 2016 година, които ще бъдат изготвени в съответствие с новото счетоводно законодателство, в сила считано от 01.01.2016 година. За с...

Министерски съвет бр. 37/2017 г.

Правителството прие промени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Работодателите, в чиито предприятия през предходната година не е имало промяна в условията на труд, ще бъдат освободени от задължението да подават писмено уведомление д...

Народно събрание бр.37/2017 г.

Парламентът прие на първо четене нов Закон за мерките срещу изпирането на пари. Целта на закона е да се постигне съответствие с европейска директива. Тя е свързана с предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на па...

Въпроси и отговори

График за работа при сумирано работно време

Има ли работодателят право да установи сумирано работно време по 10 часа на ден, като се работи по 4 дни на седмица - от понеделник до четвъртък? Сумираното изчисляване на работното време се установява от работодателя на основание чл. 142, ал. 2 от ...

Допълнителен платен годишен отпуск

Получаваме допълнително по 1, 2 или 3 дни платен отпуск съответно за 10, 20 или 30 г. трудов стаж. Получаваме и 5 дни за работа при специфични условия на труд. На такава длъжност работят и хора с трайно намалена работоспособност над 50 на сто и съгла...

Елементи на възнаграждението за времето на платения годишен отпуск

През месеца, предхождащ ползването на платения годишен отпуск, служителка има начислено празнично възнаграждение. То включва ли се при изчислението на възнаграждението за платения отпуск? В съответствие с чл. 17, ал. 1, т. 3 от Наредбата за структур...

Код по ЕКАТТЕ

Нашето дружество се намира в гр. Хасково. В трудовия договор на наш служител - търговски агент, е записано “място на работа” - гр. Пловдив. Служителят живее в гр. Пловдив. В гр. Пловдив дружеството няма обособено стационарно място. За работно място с...

Командироване в рамките на предоставяне на услуги

Попадат ли в обхвата на чл. 121а от КТ международни шофьори, които извършват превози, започващи и завършващи в различна страна от ЕС? Правният режим на командироването в чужбина претърпя доста изменения през последната година след създаването на нов...

Място на работа и работно място

Трябва ли в трудовия договор задължително да се вписват мястото на работа и работното място? Съдържанието на трудовия договор е определено в чл. 66 от КТ. В ал. 1, т. 1 изрично е посочено, че в трудовия договор задължително се вписва мястото на рабо...

Намаление на работното време с допълнително споразумение

На 10 юли служител подписва допълнително споразумение за промяна на работното време от 8 на 4 часа, което влиза в сила от 21 юли. На 15 юли служителят постъпва в болница, като му е издаден болничен лист от постъпването в болница до 15 август. От коя ...

Нарушаване нормативите за полагане на извънреден труд през деня и през нощта

Разпоредбата на чл. 146, ал. 2 от КТ ограничава полагането на извънреден труд до 30 часа дневно или до 20 часа нощно за един календарен месец. При сумирано изчисляване на работното време след преизчисляване на нощния труд в дневен имаме 25 часа извън...

Облагане на доходите от наем

Физическо лице, работещо по трудово договор, отдава под наем апартамент на физическо лице. Какви са данъчните задължения на немодателя? Само годишна данъчна декларация ли се подава? Съгласно чл. 31, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физи...

Отчитане на покупки на материални запаси с включен данък, който се възстановява

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, извършва транспортна дейност в Европа. През 2016 г. е закупувано гориво от бензиностанции в ЕС. Издавани са фактури, в които има начислен ДДС. Фактурите са осчетоводявани без право на данъчен кредит. Горивото...

Разходи за командировки

ЕТ има собствен камион - тип бус, управлява се с кат. В. Изключително се ползва за разнос на готовата продукция, като се управлява от собственика и сина му, който е по трудов договор, но не като шофьор във фирмата. Стоката се придружава с фактура и п...

Случаи на приложение на гражданския договор

Какъв договор трябва да се сключи с лице, наето за инцидентна услуга, напр. почистване на апартамент или в ресторант за банкет в неделя, когато целият персонал на фирмата - доставчик на услугата, е зает по обекти? Инспекцията по труда не признава гр...

В пресата за вас

ДМА, придобиването на който не е документално обосновано

В бр. 7 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Цветана Янкова, държавен експерт по приходите в НАП, представя казуси от практиката на ВАС, свързани с данъчните амортизируеми активи. Касае се за случай, при който придобиването на дълготраен...

Паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване при прекратен договор за изпитване по време на ползването му

В бр. 8 от 2017 г. на сп. “Труд и право” Нели Вангелова, експерт по осигуряването в НОИ, разглежда казуса: Има ли право на парично обезщетение за временна неработоспособност и за бременност и раждане лице, на което по време на ползването на отпуска з...

Ползване на данъчно облекчение за млади семейства

В бр. 8 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда казуса: Как следва да се определи размерът на направените през годината лихвени плащания във връзка с ползването на облекчение по чл. 22а ЗДДФЛ за кр...

Признаване на прихода, когато предприятието удовлетвори задължението за изпълнение

В бр. 9 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., разглежда казуса: Мобилен оператор “АВС” АД сключва договор със свой клиент - физическо лице “X”, на 01.07.2017 г. Съгласно договора лицето е избрало 12-месечен...

Счетоводно отчитане на продуктовата такса

В бр. 9 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира счетоводното отчитане на продуктовата такса. Организацията на счетоводното отчитане на продукти, вредни за околната среда, се организира: - Поотделно за пазарите в стр...

Справочник

Данъчни преференции и облекчения по ЗДДФЛ

Министерство на финансите В Закона за данъците върху доходите на физическите лица са регламентирани следните данъчни преференции и облекчения: Данъчни преференции за еднолични търговци Едноличните търговци, осъществяващи стопанска дейност и формиращ...

До 30 октомври 2017 г. работодателите следва да подадат допълнителни уведомления по чл. 62, ал. 5 от КТ

Национална агенция за приходите Промените в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал. 5 от Кодекса на труда (обн. в ДВ, бр. 23 от 2017 г.) предвиждат работодателите в срок до 30 октомври 2017 г. да изп...

Информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация и телефони за контакти с тях

Национален осигурителен институт [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]] [[table_6]] [[table_7]] [[table_8]] [[table_9]] [[table_10]] [[table_11]] [[table_12]] [[table_13]] [[table_14]] [[table_15]] [[table_16]] [[table_17]] [[ta...

Справочна информация бр. 37/2017

Централни валутни курсове за периода 06.10 - 12.10.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...