Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 37, 16 - 22 октомври 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 37, 16 - 22 октомври 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 37/2017 г.

ДВ, бр. 75 от 15.9.2017 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение на Закона за радиото и телевизията. 2. Закон за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между РБългария и Кралство Мароко. 3. Закон за ратифициране на Меморандума за изпълнение на Програма за транс...

Изготвяне на годишни финансови отчети за 2017 година

Изготвянето на годишните финансови отчети за 2017 година ще бъдат вторите отчети след тези, отнасящи се до финансовата 2016 година, които ще бъдат изготвени в съответствие с новото счетоводно законодателство, в сила считано от 01.01.2016 година. За счетоводителите и съставителите...

Министерски съвет бр. 37/2017 г.

Правителството прие промени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Работодателите, в чиито предприятия през предходната година не е имало промяна в условията на труд, ще бъдат освободени от задължението да подават писмено уведомление до териториалната дирекция “Инс...

Народно събрание бр.37/2017 г.

Парламентът прие на първо четене нов Закон за мерките срещу изпирането на пари. Целта на закона е да се постигне съответствие с европейска директива. Тя е свързана с предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризм...

Въпроси и отговори

График за работа при сумирано работно време

Има ли работодателят право да установи сумирано работно време по 10 часа на ден, като се работи по 4 дни на седмица - от понеделник до четвъртък? Сумираното изчисляване на работното време се установява от работодателя на основание чл. 142, ал. 2 от КТ. Това е форма на отчитане н...

Допълнителен платен годишен отпуск

Получаваме допълнително по 1, 2 или 3 дни платен отпуск съответно за 10, 20 или 30 г. трудов стаж. Получаваме и 5 дни за работа при специфични условия на труд. На такава длъжност работят и хора с трайно намалена работоспособност над 50 на сто и съгласно чл. 319 от КТ им се полага...

Елементи на възнаграждението за времето на платения годишен отпуск

През месеца, предхождащ ползването на платения годишен отпуск, служителка има начислено празнично възнаграждение. То включва ли се при изчислението на възнаграждението за платения отпуск? В съответствие с чл. 17, ал. 1, т. 3 от Наредбата за структурата и организацията на работна...

Код по ЕКАТТЕ

Нашето дружество се намира в гр. Хасково. В трудовия договор на наш служител - търговски агент, е записано “място на работа” - гр. Пловдив. Служителят живее в гр. Пловдив. В гр. Пловдив дружеството няма обособено стационарно място. За работно място служителят използва предоставен...

Командироване в рамките на предоставяне на услуги

Попадат ли в обхвата на чл. 121а от КТ международни шофьори, които извършват превози, започващи и завършващи в различна страна от ЕС? Правният режим на командироването в чужбина претърпя доста изменения през последната година след създаването на новия чл. 121а КТ “Командироване ...

Място на работа и работно място

Трябва ли в трудовия договор задължително да се вписват мястото на работа и работното място? Съдържанието на трудовия договор е определено в чл. 66 от КТ. В ал. 1, т. 1 изрично е посочено, че в трудовия договор задължително се вписва мястото на работа. Ако друго не е уговорено и...

Намаление на работното време с допълнително споразумение

На 10 юли служител подписва допълнително споразумение за промяна на работното време от 8 на 4 часа, което влиза в сила от 21 юли. На 15 юли служителят постъпва в болница, като му е издаден болничен лист от постъпването в болница до 15 август. От коя дата влиза в сила промяната на...

Нарушаване нормативите за полагане на извънреден труд през деня и през нощта

Разпоредбата на чл. 146, ал. 2 от КТ ограничава полагането на извънреден труд до 30 часа дневно или до 20 часа нощно за един календарен месец. При сумирано изчисляване на работното време след преизчисляване на нощния труд в дневен имаме 25 часа извънреден труд. Как се преценява д...

Облагане на доходите от наем

Физическо лице, работещо по трудово договор, отдава под наем апартамент на физическо лице. Какви са данъчните задължения на немодателя? Само годишна данъчна декларация ли се подава? Съгласно чл. 31, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) облагаеми...

Отчитане на покупки на материални запаси с включен данък, който се възстановява

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, извършва транспортна дейност в Европа. През 2016 г. е закупувано гориво от бензиностанции в ЕС. Издавани са фактури, в които има начислен ДДС. Фактурите са осчетоводявани без право на данъчен кредит. Горивото е изписано по цени с ДДС. Пре...

Разходи за командировки

ЕТ има собствен камион - тип бус, управлява се с кат. В. Изключително се ползва за разнос на готовата продукция, като се управлява от собственика и сина му, който е по трудов договор, но не като шофьор във фирмата. Стоката се придружава с фактура и пътен лист. Необходимо ли е да ...

Случаи на приложение на гражданския договор

Какъв договор трябва да се сключи с лице, наето за инцидентна услуга, напр. почистване на апартамент или в ресторант за банкет в неделя, когато целият персонал на фирмата - доставчик на услугата, е зает по обекти? Инспекцията по труда не признава граждански договор. Действителн...

В пресата за вас

ДМА, придобиването на който не е документално обосновано

В бр. 7 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Цветана Янкова, държавен експерт по приходите в НАП, представя казуси от практиката на ВАС, свързани с данъчните амортизируеми активи. Касае се за случай, при който придобиването на дълготраен материален актив не е било до...

Паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване при прекратен договор за изпитване по време на ползването му

В бр. 8 от 2017 г. на сп. “Труд и право” Нели Вангелова, експерт по осигуряването в НОИ, разглежда казуса: Има ли право на парично обезщетение за временна неработоспособност и за бременност и раждане лице, на което по време на ползването на отпуска за временна неработоспособност ...

Ползване на данъчно облекчение за млади семейства

В бр. 8 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда казуса: Как следва да се определи размерът на направените през годината лихвени плащания във връзка с ползването на облекчение по чл. 22а ЗДДФЛ за кредити, чийто размер превишава ...

Признаване на прихода, когато предприятието удовлетвори задължението за изпълнение

В бр. 9 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., разглежда казуса: Мобилен оператор “АВС” АД сключва договор със свой клиент - физическо лице “X”, на 01.07.2017 г. Съгласно договора лицето е избрало 12-месечен тарифен план с месечна такса ...

Счетоводно отчитане на продуктовата такса

В бр. 9 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира счетоводното отчитане на продуктовата такса. Организацията на счетоводното отчитане на продукти, вредни за околната среда, се организира: - Поотделно за пазарите в страната и чужбина. - По отделни ...

Справочник

Данъчни преференции и облекчения по ЗДДФЛ

Министерство на финансите В Закона за данъците върху доходите на физическите лица са регламентирани следните данъчни преференции и облекчения: Данъчни преференции за еднолични търговци Едноличните търговци, осъществяващи стопанска дейност и формиращи данъчна печалба по реда на З...

До 30 октомври 2017 г. работодателите следва да подадат допълнителни уведомления по чл. 62, ал. 5 от КТ

Национална агенция за приходите Промените в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал. 5 от Кодекса на труда (обн. в ДВ, бр. 23 от 2017 г.) предвиждат работодателите в срок до 30 октомври 2017 г. да изпратят уведомления по новия обр...

Информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация и телефони за контакти с тях

Национален осигурителен институт [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]] [[table_6]] [[table_7]] [[table_8]] [[table_9]] [[table_10]] [[table_11]] [[table_12]] [[table_13]] [[table_14]] [[table_15]] [[table_16]] [[table_17]] [[table_18]] [[table_19]] [[table_...

Справочна информация бр. 37/2017

Централни валутни курсове за периода 06.10 - 12.10.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците с...