начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 37, 16 - 22 октомври 2017 г. > Код по ЕКАТТЕ
в. Седмичен законник
бр. 37, 16 - 22 октомври 2017 г.

Код по ЕКАТТЕ

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц., д-р по трудово право

   Нашето дружество се намира в гр. Хасково. В трудовия договор на наш служител - търговски агент, е записано “място на работа” - гр. Пловдив. Служителят живее в гр. Пловдив. В гр. Пловдив дружеството няма обособено стационарно място. За работно място служителят използва предоставения му от нас фирмен автомобил - от автомобила се обажда по служебен телефон, за да ни върне получените към фирмата заявки. Когато служителят пътува извън гр. Пловдив, му се изплащат командировъчни. Какъв код ЕКАТТЕ следва да подадем съгласно Наредба № 5?

   В ДВ, бр. 23/17.03.2017 г., беше обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КT. Промените влизат в сила от 01.04.2017 г., като сред тях с най-голяма практическа значимост се откроява въвеждането на ново задължение за работодателите за посочване на код на населеното място по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), където е работното място на работника или служителя.
От буквалното тълкуване на новите разпоредби следва, че се посочва код по ЕКАТТЕ на населеното място, където е определеното в трудовия договор място на работа на работника или служителя (в случая - Пловдив; кодът по ЕКАТТЕ на общ. Пловдив е 56784). Обстоятелството, че седалището на дружеството е в гр. Хасково и то няма клон или друго поделение в Пловдив, не променя този факт. Без значение е и обстоятелството, че лицето изпълнява трудовите си задължения и извън Пловдив, като за целта се командирова. Съгласно чл. 3, ал. 1, б. “г” от наредбата командировките са изрично я изключени от обхвата на задължението за подаване на уведомление до НАП.Статия със свободен достъп