Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 38, 23 - 29 октомври 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 38, 23 - 29 октомври 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 38/2017 г.

В, бр. 76 от 19.9.2017 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. Правителството прие: 1. Постановление № 196 от 15 септември 2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общ...

Заем със свързано лице

Собственикът на фирма иска да даде паричен заем на член от семейството. Сумата ще е под 10 000 лв. и ще бъде в брой. В тази връзка и с оглед чл. 16, ал. 2, т. 3 от ЗКПО имам няколко въпроса: Нали няма ограничение лихвата да бъде погасена заедно с връ...

Изготвяне на годишни финансови отчети за 2017 година

Изготвянето на годишните финансови отчети за 2017 година ще бъдат вторите отчети след тези, отнасящи се до финансовата 2016 година, които ще бъдат изготвени в съответствие с новото счетоводно законодателство, в сила считано от 01.01.2016 година. За с...

Министерски съвет бр. 38/2017 г.

Правителството предлага промени в три закона и одобри изменения в две наредби като част от пакета мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите. С предлаганите изменения в Закона за измерванията се предвижда частична отмяна ...

Народно събрание бр.38/2017 г.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за местните данъци и такси. Промените са свързани с таксите за битови отпадъци и са съобразени с принципа “замърсителят плаща”. Цели се стимулиране на разделното събиране, рециклирането и компостиране...

Въпроси и отговори

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 38/2017 г.

Дело C‑441/16, решение от 21 септемвре 2017 г. SMS group GmbH срещу Direcţia Generală Regională a Finanțelor Publice Предмет на спора е прилагането на  членове 2-6 от Осма директива 79/1072/ЕИО на Съвета от 6 декември 1979 г...

Ползване на платения годишен отпуск при сумирано отчитане на работното време

Работим на сумирано работно време с период на отчитане три месеца. Правилно ли е платените годишни отпуски да се разрешават според приетия работен график? Независимо от начина на отчитане на работното време (подневно или сумирано) платеният годишен ...

Пълна имуществена отговорност на отчетник

Беше ми съставен акт за начет поради констатирани липси. Независимо от факта че изразих желание доброволно да изплащам задълженията си по него, работодателят издаде заповед за започване на съдебното производство, позовавайки се на чл. 211 КТ. Възможн...

В пресата за вас

Доставки на туристически услуги между два туроператора

В бр. 9 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” Моника Петкова, данъчен експерт, разглежда промените в ЗДДС и ППЗДДС през 2017 г. Според действащата за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2016 г. редакция на чл.136, ал. 3 от ЗДДС специалният ред за облагане...

Обезценка на недвижим имот

В бр. 9 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Красимира Узунова, главен юрисконсулт в НАП, разглежда казуса: Върху притежаван от дружеството поземлен имот е учредено право на строеж на сграда и впоследствие е извършена обезценка, в резулта...

Отчитане на изкупени собствени акции и облигации

В бр. 10 от 2017 г. на списание “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира отчитането на изкупени собствени акции и облигации. Обратно изкупените собствени акции от дадено акционерно дружество се отчитат по сметка 512 Изкупени собстве...

Правни изисквания при ликвидация на ООД

В бр. 38 от 2018 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., посочва правните изисквания при ликвидация на ООД. В заключение, спазвайки обявената в началото на статията последователност, ще обърнем внимание на правните изисквания п...

Прехвърляне на активи

В бр. 10 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Фирма, която се занимава с производство на непреработена селскостопанска продукция, прехвърля цялата земя, която обработва, под наем на друга фирма. Притеж...

Справочник

Данъчни преференции и облекчения по ЗДДФЛ

Министерство на финансите В Закона за данъците върху доходите на физическите лица са регламентирани следните данъчни преференции и облекчения: Данъчни преференции за еднолични търговци Едноличните търговци, осъществяващи стопанска дейност и формиращ...

Справочна информация бр. 38/2017

Централни валутни курсове за периода 13.10 - 19.10.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...