начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 38, 23 - 29 октомври 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 38, 23 - 29 октомври 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 38/2017 г.

В, бр. 76 от 19.9.2017 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. Правителството прие: 1. Постановление № 196 от 15 септември 2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общ...

Заем със свързано лице

Собственикът на фирма иска да даде паричен заем на член от семейството. Сумата ще е под 10 000 лв. и ще бъде в брой. В тази връзка и с оглед чл. 16, ал. 2, т. 3 от ЗКПО имам няколко въпроса: Нали няма ограничение лихвата да бъде погасена заедно с връ...

Изготвяне на годишни финансови отчети за 2017 година

Изготвянето на годишните финансови отчети за 2017 година ще бъдат вторите отчети след тези, отнасящи се до финансовата 2016 година, които ще бъдат изготвени в съответствие с новото счетоводно законодателство, в сила считано от 01.01.2016 година. За с...

Министерски съвет бр. 38/2017 г.

Правителството предлага промени в три закона и одобри изменения в две наредби като част от пакета мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите. С предлаганите изменения в Закона за измерванията се предвижда частична отмяна ...

Народно събрание бр.38/2017 г.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за местните данъци и такси. Промените са свързани с таксите за битови отпадъци и са съобразени с принципа “замърсителят плаща”. Цели се стимулиране на разделното събиране, рециклирането и компостиране...

Въпроси и отговори

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 38/2017 г.

Дело C‑441/16, решение от 21 септемвре 2017 г. SMS group GmbH срещу Direcţia Generală Regională a Finanțelor Publice Предмет на спора е прилагането на  членове 2-6 от Осма директива 79/1072/ЕИО на Съвета от 6 декември 1979 г...

Ползване на платения годишен отпуск при сумирано отчитане на работното време

Работим на сумирано работно време с период на отчитане три месеца. Правилно ли е платените годишни отпуски да се разрешават според приетия работен график? Независимо от начина на отчитане на работното време (подневно или сумирано) платеният годишен ...

Пълна имуществена отговорност на отчетник

Беше ми съставен акт за начет поради констатирани липси. Независимо от факта че изразих желание доброволно да изплащам задълженията си по него, работодателят издаде заповед за започване на съдебното производство, позовавайки се на чл. 211 КТ. Възможн...

В пресата за вас

Доставки на туристически услуги между два туроператора

В бр. 9 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” Моника Петкова, данъчен експерт, разглежда промените в ЗДДС и ППЗДДС през 2017 г. Според действащата за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2016 г. редакция на чл.136, ал. 3 от ЗДДС специалният ред за облагане...

Обезценка на недвижим имот

В бр. 9 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Красимира Узунова, главен юрисконсулт в НАП, разглежда казуса: Върху притежаван от дружеството поземлен имот е учредено право на строеж на сграда и впоследствие е извършена обезценка, в резулта...

Отчитане на изкупени собствени акции и облигации

В бр. 10 от 2017 г. на списание “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира отчитането на изкупени собствени акции и облигации. Обратно изкупените собствени акции от дадено акционерно дружество се отчитат по сметка 512 Изкупени собстве...

Правни изисквания при ликвидация на ООД

В бр. 38 от 2018 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., посочва правните изисквания при ликвидация на ООД. В заключение, спазвайки обявената в началото на статията последователност, ще обърнем внимание на правните изисквания п...

Прехвърляне на активи

В бр. 10 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Фирма, която се занимава с производство на непреработена селскостопанска продукция, прехвърля цялата земя, която обработва, под наем на друга фирма. Притеж...

Справочник

Данъчни преференции и облекчения по ЗДДФЛ

Министерство на финансите В Закона за данъците върху доходите на физическите лица са регламентирани следните данъчни преференции и облекчения: Данъчни преференции за еднолични търговци Едноличните търговци, осъществяващи стопанска дейност и формиращ...

Справочна информация бр. 38/2017

Централни валутни курсове за периода 13.10 - 19.10.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...