Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 20, 16 - 31 октомври 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 20, 16 - 31 октомври 2017 г.
Писма и указания

№ 07-00-115 от 27.06.2017 г. Относно: продажба на сграда и прилагане на чл.50 от ЗДДС

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ......... постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-115/ 22.06.2017г., препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП. Дружество е придобило сграда през 2005г. като апортна вноска от съд...

№ 24-35-13 от 29.06.2017 г. Относно: приложение на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Във Ваше писмо, препратено по компетентност и постъпило в ЦУ на НАП с вх. №24-35-13/12.05.2017 г., е изложена следната фактическа обстановка: Със заповед на министъра на образованието и науката от 1993 г. към Фондация „…..” е разкрито „….. част...

№ 24-39-56 от 12.06.2017 г. Относно: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) във връзка с предоставени награди на физически лица

По повод Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от дирекция ОДОП … и заведено в Централно управление на НАП с вх. № 24-39-56 от 24.04.2017 г., изразявам следното становище: Според фактическата обстановка, описана в запитването Ви, „..“ А...

№ 24-39-64 от 28.06.2017 г. Относно: Приложение на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Във Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. № 24-39-64/15.05.2017г., е изложена следната фактическа обстановка: До 01.08.2016 г. съгласно чл. 11, ал. 3 от отменения Закон за народната просвета (ЗНП) частните детски гр...

№ 24-39-7 от 10.05.2017 г. Относно: приложение на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Във Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. № 24-39-7/09.01.2017 г., е изложена следната фактическа обстановка: Едноличният собственик (местно физическо лице) на капитала на „Н“ ЕООД е продал дружествените си дялове. ...

№ 94-00-102 от 10.07.2017 г. Относно: Осигурителни вноски върху присъдени суми за неначислени и неизплатени трудови възнаграждения

В отговор на Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ………..с вх. № ………/27.06.2017 г., Ви уведомяваме за следното: От изложеното в писмото Ви и приложените към него копия от съдебни решения е в...

Анотации

Данъчно третиране на онлайн търговия със стоки, закупувани от държави членки на ЕС и от трети страни

В бр. 10 от 2017 г. на сп. сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Дружеството е регистрирано В България и собственикът е български гражданин. Постоянно живее в Германия и от там ще си закупи интернет сайт...

Доходи от лихви, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа

В бр. 6 от 217 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгения Попова, гл. експерт в НАП, отговаря на въпроса: Кои доходи от лихви подлежат на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа? В обхвата на доходите от лихви, които подлежат на об...

Етапи за признаване на приходите, съгласно МСФО 15

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., отговаря на въпроса: Кои са етапите за признаване на приходите, съгласно МСФО 15? За разлика от МСС 18, съдържащ различни правила за признаването на приходите в...

Изисквания на ЗКПО за документиране и третиране на извършените разходи за фирмени МПС

В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Анета Георгиева, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какви са изискванията на ЗКПО за документиране и третиране на извършените разходи за фирмени МПС и как приходната администрация ги интерпретира...

Общи изисквания за ползване на данъчното облекчение за извършени безкасови плащания от физически лица

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Кои са общите изисквания за ползване на данъчното облекчение за извършени безкасови плащания от физически лица? Предвид общото правило на чл. 23...

Особености относно издаване на формуляр А1

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, отговаря на въпроса: Какви са особеностите относно издаване на формуляр А1? Формуляр А1 е документ, който удостоверява в коя държава се дължат осигурителните ...

Продължителност на работното време по ТД за допълнителен труд в същото предприятие

В бр. 6-7 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса: Каква е продължителността на работното време по трудов договор за допълнителен труд в същото предприятие? Съгласно чл. 113 от КТ, максималната продължителн...

Размер на паричното обезщетение за безработица

В бр. 7 от 2017 г. на сп. "Труд и право" експерти от НОИ отговарят на въпроса: Какъв е размерът на паричното обезщетение за безработица? Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневн...

Тристранна операция, регламентирана с чл. 15 от ЗДДС

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло КОНДАРЕВ, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Българско търговско дружество с български ДДС номер закупува стоки от Франция. Неговият доставчик е белгийска фирма, която е предостави...

Често допускани и сериозни грешки при прекратяване на ТД, които са от естество да опорочат прекратяването на договора

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Труд и право" доц. д-р Андрей Александров, адвокат, отговая на въпроса: Кои са често допускани и сериозни грешки при прекратяване на трудовия договор, които са от естество да опорочат прекратяването на договора с всички про...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 ноември 2017 г.

До 10-ти ноември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чр...

Държавен вестник в бр. 20 от 2017 г.

ДВ, бр. 80 от 6.10.2017 г. Народно събрание Решение за прекратяване на процедурата за избор на председател, заместник-председател, секретар и членове на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ...

Осигурителен календар за ноември 2017 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 20/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 4 - 18 октомври 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход з...