Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 20, 16 - 31 октомври 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 20, 16 - 31 октомври 2017 г.
Писма и указания

№ 07-00-115 от 27.06.2017 г. Относно: продажба на сграда и прилагане на чл.50 от ЗДДС

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ......... постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-115/ 22.06.2017г., препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП. Дружество е придобило сграда през 2005г. като апортна вноска от съд...

№ 24-35-13 от 29.06.2017 г. Относно: приложение на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Във Ваше писмо, препратено по компетентност и постъпило в ЦУ на НАП с вх. №24-35-13/12.05.2017 г., е изложена следната фактическа обстановка: Със заповед на министъра на образованието и науката от 1993 г. към Фондация „…..” е разкрито „….. част...

№ 24-39-56 от 12.06.2017 г. Относно: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) във връзка с предоставени награди на физически лица

По повод Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от дирекция ОДОП … и заведено в Централно управление на НАП с вх. № 24-39-56 от 24.04.2017 г., изразявам следното становище: Според фактическата обстановка, описана в запитването Ви, „..“ А...

№ 24-39-64 от 28.06.2017 г. Относно: Приложение на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Във Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. № 24-39-64/15.05.2017г., е изложена следната фактическа обстановка: До 01.08.2016 г. съгласно чл. 11, ал. 3 от отменения Закон за народната просвета (ЗНП) частните детски гр...

№ 24-39-7 от 10.05.2017 г. Относно: приложение на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Във Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. № 24-39-7/09.01.2017 г., е изложена следната фактическа обстановка: Едноличният собственик (местно физическо лице) на капитала на „Н“ ЕООД е продал дружествените си дялове. ...

№ 94-00-102 от 10.07.2017 г. Относно: Осигурителни вноски върху присъдени суми за неначислени и неизплатени трудови възнаграждения

В отговор на Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ………..с вх. № ………/27.06.2017 г., Ви уведомяваме за следното: От изложеното в писмото Ви и приложените към него копия от съдебни решения е в...

Анотации

Данъчно третиране на онлайн търговия със стоки, закупувани от държави членки на ЕС и от трети страни

В бр. 10 от 2017 г. на сп. сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Дружеството е регистрирано В България и собственикът е български гражданин. Постоянно живее в Германия и от там ще си закупи интернет сайт...

Доходи от лихви, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа

В бр. 6 от 217 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгения Попова, гл. експерт в НАП, отговаря на въпроса: Кои доходи от лихви подлежат на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа? В обхвата на доходите от лихви, които подлежат на об...

Етапи за признаване на приходите, съгласно МСФО 15

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., отговаря на въпроса: Кои са етапите за признаване на приходите, съгласно МСФО 15? За разлика от МСС 18, съдържащ различни правила за признаването на приходите в...

Изисквания на ЗКПО за документиране и третиране на извършените разходи за фирмени МПС

В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Анета Георгиева, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какви са изискванията на ЗКПО за документиране и третиране на извършените разходи за фирмени МПС и как приходната администрация ги интерпретира...

Общи изисквания за ползване на данъчното облекчение за извършени безкасови плащания от физически лица

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Кои са общите изисквания за ползване на данъчното облекчение за извършени безкасови плащания от физически лица? Предвид общото правило на чл. 23...

Особености относно издаване на формуляр А1

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, отговаря на въпроса: Какви са особеностите относно издаване на формуляр А1? Формуляр А1 е документ, който удостоверява в коя държава се дължат осигурителните ...

Продължителност на работното време по ТД за допълнителен труд в същото предприятие

В бр. 6-7 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса: Каква е продължителността на работното време по трудов договор за допълнителен труд в същото предприятие? Съгласно чл. 113 от КТ, максималната продължителн...

Размер на паричното обезщетение за безработица

В бр. 7 от 2017 г. на сп. "Труд и право" експерти от НОИ отговарят на въпроса: Какъв е размерът на паричното обезщетение за безработица? Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневн...

Тристранна операция, регламентирана с чл. 15 от ЗДДС

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло КОНДАРЕВ, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Българско търговско дружество с български ДДС номер закупува стоки от Франция. Неговият доставчик е белгийска фирма, която е предостави...

Често допускани и сериозни грешки при прекратяване на ТД, които са от естество да опорочат прекратяването на договора

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Труд и право" доц. д-р Андрей Александров, адвокат, отговая на въпроса: Кои са често допускани и сериозни грешки при прекратяване на трудовия договор, които са от естество да опорочат прекратяването на договора с всички про...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 ноември 2017 г.

До 10-ти ноември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чр...

Държавен вестник в бр. 20 от 2017 г.

ДВ, бр. 80 от 6.10.2017 г. Народно събрание Решение за прекратяване на процедурата за избор на председател, заместник-председател, секретар и членове на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ...

Осигурителен календар за ноември 2017 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 20/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 4 - 18 октомври 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход з...