начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 20, 16 - 31 октомври 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 20, 16 - 31 октомври 2017 г.
Писма и указания

№ 07-00-115 от 27.06.2017 г. Относно: продажба на сграда и прилагане на чл.50 от ЗДДС

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ......... постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-115/ 22.06.2017г., препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП. Дружество е придобило сграда през 2005г. като апортна вноска от съд...

№ 24-35-13 от 29.06.2017 г. Относно: приложение на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Във Ваше писмо, препратено по компетентност и постъпило в ЦУ на НАП с вх. №24-35-13/12.05.2017 г., е изложена следната фактическа обстановка: Със заповед на министъра на образованието и науката от 1993 г. към Фондация „…..” е разкрито „….. част...

№ 24-39-56 от 12.06.2017 г. Относно: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) във връзка с предоставени награди на физически лица

По повод Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от дирекция ОДОП … и заведено в Централно управление на НАП с вх. № 24-39-56 от 24.04.2017 г., изразявам следното становище: Според фактическата обстановка, описана в запитването Ви, „..“ А...

№ 24-39-64 от 28.06.2017 г. Относно: Приложение на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Във Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. № 24-39-64/15.05.2017г., е изложена следната фактическа обстановка: До 01.08.2016 г. съгласно чл. 11, ал. 3 от отменения Закон за народната просвета (ЗНП) частните детски гр...

№ 24-39-7 от 10.05.2017 г. Относно: приложение на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Във Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. № 24-39-7/09.01.2017 г., е изложена следната фактическа обстановка: Едноличният собственик (местно физическо лице) на капитала на „Н“ ЕООД е продал дружествените си дялове. ...

№ 94-00-102 от 10.07.2017 г. Относно: Осигурителни вноски върху присъдени суми за неначислени и неизплатени трудови възнаграждения

В отговор на Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ………..с вх. № ………/27.06.2017 г., Ви уведомяваме за следното: От изложеното в писмото Ви и приложените към него копия от съдебни решения е в...

Анотации

Данъчно третиране на онлайн търговия със стоки, закупувани от държави членки на ЕС и от трети страни

В бр. 10 от 2017 г. на сп. сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Дружеството е регистрирано В България и собственикът е български гражданин. Постоянно живее в Германия и от там ще си закупи интернет сайт...

Доходи от лихви, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа

В бр. 6 от 217 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгения Попова, гл. експерт в НАП, отговаря на въпроса: Кои доходи от лихви подлежат на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа? В обхвата на доходите от лихви, които подлежат на об...

Етапи за признаване на приходите, съгласно МСФО 15

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., отговаря на въпроса: Кои са етапите за признаване на приходите, съгласно МСФО 15? За разлика от МСС 18, съдържащ различни правила за признаването на приходите в...

Изисквания на ЗКПО за документиране и третиране на извършените разходи за фирмени МПС

В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Анета Георгиева, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какви са изискванията на ЗКПО за документиране и третиране на извършените разходи за фирмени МПС и как приходната администрация ги интерпретира...

Общи изисквания за ползване на данъчното облекчение за извършени безкасови плащания от физически лица

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Кои са общите изисквания за ползване на данъчното облекчение за извършени безкасови плащания от физически лица? Предвид общото правило на чл. 23...

Особености относно издаване на формуляр А1

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, отговаря на въпроса: Какви са особеностите относно издаване на формуляр А1? Формуляр А1 е документ, който удостоверява в коя държава се дължат осигурителните ...

Продължителност на работното време по ТД за допълнителен труд в същото предприятие

В бр. 6-7 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса: Каква е продължителността на работното време по трудов договор за допълнителен труд в същото предприятие? Съгласно чл. 113 от КТ, максималната продължителн...

Размер на паричното обезщетение за безработица

В бр. 7 от 2017 г. на сп. "Труд и право" експерти от НОИ отговарят на въпроса: Какъв е размерът на паричното обезщетение за безработица? Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневн...

Тристранна операция, регламентирана с чл. 15 от ЗДДС

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло КОНДАРЕВ, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Българско търговско дружество с български ДДС номер закупува стоки от Франция. Неговият доставчик е белгийска фирма, която е предостави...

Често допускани и сериозни грешки при прекратяване на ТД, които са от естество да опорочат прекратяването на договора

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Труд и право" доц. д-р Андрей Александров, адвокат, отговая на въпроса: Кои са често допускани и сериозни грешки при прекратяване на трудовия договор, които са от естество да опорочат прекратяването на договора с всички про...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 ноември 2017 г.

До 10-ти ноември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чр...

Държавен вестник в бр. 20 от 2017 г.

ДВ, бр. 80 от 6.10.2017 г. Народно събрание Решение за прекратяване на процедурата за избор на председател, заместник-председател, секретар и членове на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ...

Осигурителен календар за ноември 2017 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 20/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 4 - 18 октомври 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход з...