начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 40, 6 - 12 ноември 2017 г.:
 
в. Седмичен законник
бр. 40, 6 - 12 ноември 2017 г.:
Законодателство

Министерски съвет бр. 40/2017 г.

Министерският съвет прие проект на закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). С проекта се усъвършенства данъчното законодателство с цел отстраняване на неясноти и улесняване на практическото му прилагане. Пр...

Отчитане и оповестяване на инвестиционни имоти

Недвижими имоти, които се държат с цел получаване на приходи от наем или за увеличаване стойността на капитала, се определят като инвестиционни имоти. Те се отчитат и оповестяват съгласно Международен счетоводен стандарт (МСС) 40 Инвестиционни имоти1...

Въпроси и отговори

Бизнес комбинации

Бизнес комбинациите са предмет на третиране в МСФО 3. Първоначално стандартът е издаден през 2004 г., с което е отменен съществувалият дотогава МСС 22 Бизнес комбинации. През юли 2009 г. стандартът е отменен и пренаписан. Стандартът е предмет на изме...

Връчване на заповед за уволнение по чл. 71, ал. 1 от КТ

Служител отказва да приеме заповед за уволнение по чл. 71, ал. 1 от КТ в рамките на срока за изпитване. Две други служителки се разписват върху заповедта, че лицето отказва да я приеме. Правилно ли е това? Когато трудовият договор е сключен с уговор...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 40/2017 г.

Дело C‑254/16, решение от 6 юли 2017 г. страни: Glencore Agriculture Hungary Kft., по-рано Glencore Grain Hungary Kft., срещу Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság, Предмет на спора е отказ за възстановяв...

Командироване в чужбина

Счита ли се за командироване в рамките на предоставянето на услуги командироването на служител на търговско дружество в свързани лица от същата група дружества в ЕС за участие в работни срещи (на които се обсъждат общи проекти или проекти на българск...

Намаление срока на трудовия договор с допълнително споразумение

Може ли срокът на тригодишен трудов договор да бъде намален на една година с допълнително споразумение? Разпоредбата на чл. 119 от КТ изрично предвижда, че изменение на трудовото правоотношение, независимо на какво правно основание то е възникнало, ...

Начало и край на работния ден

Трябва ли в трудовия договор изрично да се вписват началото и краят на работния ден? Елементите от съдържанието на трудовия договор са посочени в чл. 66, ал. 1 от КТ. Между тях не са посочени началото и краят на работния ден. Това е така, защото орг...

Първоначална оценка на ДМА, получени в резултат на дарение

Юридическо лице получава като дарение част от земя, а останалата част е придобита с покупко-продажба. Получава два отделни нотариални акта - един за дарение и един за покупко-продажба. Завежда ли се дарената земя и по какъв начин? При положение че д...

Счетоводно и данъчно третиране на застрахователните премии по сключена застраховка “Заболяване”

Имаме сключена застраховка “Заболяване” за част от служителите, като 50% от месечните застрахователни премии удържаме от служителите. Как следва да се осчетоводят премиите и разходът за тази групова застраховка и следва ли да се облага по ЗКПО и ЗДДФ...

В пресата за вас

Данъчно третиране на сделки между българско и чуждестранно юридическо лице

В бр. 10 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” Румяна Йорданова, данъчен експерт, дава отговор на въпроса: В случай че едноличният собственик на капитала на българското дружество (ЕООД) е чужденец (ФЛ) и участва в управлението на фирмите, доставчици на у...

Изисквания по ЗДДС и ППЗДДС при ликвидация на ООД

В бр. 9 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор, представя данъчните изисквания при ликвидация по ООД. Като първа стъпка на прекратяващото се предприятие, която трябва да направи в отговор на неговит...

Проверка на преобразуването и доклад на проверителя при дружествените вливания и сливания

В бр. 9 от 2017 г. на сп. “Търговско и облигационно право” д-р Мария Лекова коментира проверка на преобразуването и доклад на проверителя при дружествените вливания и сливания. Наложителността от проверка на преобразуването е продиктувана от основопо...

Счетоводно отчитане на финансови активи, държани до настъпване на падеж

В бр. 10 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира счетоводното отчитане на финансови активи, държани до настъпване на падеж. Когато предприятието класифицира придобити краткосрочни дългови инструменти като държани ...

Справочник

Данъчни преференции и облекчения по ЗДДФЛ

Министерство на финансите В Закона за данъците върху доходите на физическите лица са регламентирани следните данъчни преференции и облекчения: Данъчни преференции за еднолични търговци Едноличните търговци, осъществяващи стопанска дейност и формиращ...

Заповед № РД 05-766/16.10.2017 г. относно определяне на праговете за деклариране по система интрастат за 2018 г.

Национален статистически институт На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки НАРЕЖДАМ: I. Определям праговете за деклариране по системата Интрастат за 2018 година, както следва: 1. За пот...

Информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация и телефони за контакти с тях

Национален осигурителен институт [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]] [[table_6]] [[table_7]] [[table_8]] [[table_9]] [[table_10]] [[table_11]] [[table_12]] [[table_13]] [[table_14]] [[table_15]] [[table_16]] [[table_17]] [[ta...

Справочна информация бр. 40/2017

Централни валутни курсове за периода 27.10 - 02.11.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...