Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 40, 6 - 12 ноември 2017 г.:
 
в. Седмичен законник
бр. 40, 6 - 12 ноември 2017 г.:
Законодателство

Министерски съвет бр. 40/2017 г.

Министерският съвет прие проект на закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). С проекта се усъвършенства данъчното законодателство с цел отстраняване на неясноти и улесняване на практическото му прилагане. Пр...

Отчитане и оповестяване на инвестиционни имоти

Недвижими имоти, които се държат с цел получаване на приходи от наем или за увеличаване стойността на капитала, се определят като инвестиционни имоти. Те се отчитат и оповестяват съгласно Международен счетоводен стандарт (МСС) 40 Инвестиционни имоти1...

Въпроси и отговори

Бизнес комбинации

Бизнес комбинациите са предмет на третиране в МСФО 3. Първоначално стандартът е издаден през 2004 г., с което е отменен съществувалият дотогава МСС 22 Бизнес комбинации. През юли 2009 г. стандартът е отменен и пренаписан. Стандартът е предмет на изме...

Връчване на заповед за уволнение по чл. 71, ал. 1 от КТ

Служител отказва да приеме заповед за уволнение по чл. 71, ал. 1 от КТ в рамките на срока за изпитване. Две други служителки се разписват върху заповедта, че лицето отказва да я приеме. Правилно ли е това? Когато трудовият договор е сключен с уговор...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 40/2017 г.

Дело C‑254/16, решение от 6 юли 2017 г. страни: Glencore Agriculture Hungary Kft., по-рано Glencore Grain Hungary Kft., срещу Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság, Предмет на спора е отказ за възстановяв...

Командироване в чужбина

Счита ли се за командироване в рамките на предоставянето на услуги командироването на служител на търговско дружество в свързани лица от същата група дружества в ЕС за участие в работни срещи (на които се обсъждат общи проекти или проекти на българск...

Намаление срока на трудовия договор с допълнително споразумение

Може ли срокът на тригодишен трудов договор да бъде намален на една година с допълнително споразумение? Разпоредбата на чл. 119 от КТ изрично предвижда, че изменение на трудовото правоотношение, независимо на какво правно основание то е възникнало, ...

Начало и край на работния ден

Трябва ли в трудовия договор изрично да се вписват началото и краят на работния ден? Елементите от съдържанието на трудовия договор са посочени в чл. 66, ал. 1 от КТ. Между тях не са посочени началото и краят на работния ден. Това е така, защото орг...

Първоначална оценка на ДМА, получени в резултат на дарение

Юридическо лице получава като дарение част от земя, а останалата част е придобита с покупко-продажба. Получава два отделни нотариални акта - един за дарение и един за покупко-продажба. Завежда ли се дарената земя и по какъв начин? При положение че д...

Счетоводно и данъчно третиране на застрахователните премии по сключена застраховка “Заболяване”

Имаме сключена застраховка “Заболяване” за част от служителите, като 50% от месечните застрахователни премии удържаме от служителите. Как следва да се осчетоводят премиите и разходът за тази групова застраховка и следва ли да се облага по ЗКПО и ЗДДФ...

В пресата за вас

Данъчно третиране на сделки между българско и чуждестранно юридическо лице

В бр. 10 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” Румяна Йорданова, данъчен експерт, дава отговор на въпроса: В случай че едноличният собственик на капитала на българското дружество (ЕООД) е чужденец (ФЛ) и участва в управлението на фирмите, доставчици на у...

Изисквания по ЗДДС и ППЗДДС при ликвидация на ООД

В бр. 9 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор, представя данъчните изисквания при ликвидация по ООД. Като първа стъпка на прекратяващото се предприятие, която трябва да направи в отговор на неговит...

Проверка на преобразуването и доклад на проверителя при дружествените вливания и сливания

В бр. 9 от 2017 г. на сп. “Търговско и облигационно право” д-р Мария Лекова коментира проверка на преобразуването и доклад на проверителя при дружествените вливания и сливания. Наложителността от проверка на преобразуването е продиктувана от основопо...

Счетоводно отчитане на финансови активи, държани до настъпване на падеж

В бр. 10 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира счетоводното отчитане на финансови активи, държани до настъпване на падеж. Когато предприятието класифицира придобити краткосрочни дългови инструменти като държани ...

Справочник

Данъчни преференции и облекчения по ЗДДФЛ

Министерство на финансите В Закона за данъците върху доходите на физическите лица са регламентирани следните данъчни преференции и облекчения: Данъчни преференции за еднолични търговци Едноличните търговци, осъществяващи стопанска дейност и формиращ...

Заповед № РД 05-766/16.10.2017 г. относно определяне на праговете за деклариране по система интрастат за 2018 г.

Национален статистически институт На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки НАРЕЖДАМ: I. Определям праговете за деклариране по системата Интрастат за 2018 година, както следва: 1. За пот...

Информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация и телефони за контакти с тях

Национален осигурителен институт [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]] [[table_6]] [[table_7]] [[table_8]] [[table_9]] [[table_10]] [[table_11]] [[table_12]] [[table_13]] [[table_14]] [[table_15]] [[table_16]] [[table_17]] [[ta...

Справочна информация бр. 40/2017

Централни валутни курсове за периода 27.10 - 02.11.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...