Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 40, 6 - 12 ноември 2017 г.:
 
в. Седмичен законник
бр. 40, 6 - 12 ноември 2017 г.:
Законодателство

Министерски съвет бр. 40/2017 г.

Министерският съвет прие проект на закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). С проекта се усъвършенства данъчното законодателство с цел отстраняване на неясноти и улесняване на практическото му прилагане. Предлагат се текстове, които изр...

Отчитане и оповестяване на инвестиционни имоти

Недвижими имоти, които се държат с цел получаване на приходи от наем или за увеличаване стойността на капитала, се определят като инвестиционни имоти. Те се отчитат и оповестяват съгласно Международен счетоводен стандарт (МСС) 40 Инвестиционни имоти1. Същност на инвестиционния им...

Въпроси и отговори

Бизнес комбинации

Бизнес комбинациите са предмет на третиране в МСФО 3. Първоначално стандартът е издаден през 2004 г., с което е отменен съществувалият дотогава МСС 22 Бизнес комбинации. През юли 2009 г. стандартът е отменен и пренаписан. Стандартът е предмет на изменения и допълнения с т.нар. “г...

Връчване на заповед за уволнение по чл. 71, ал. 1 от КТ

Служител отказва да приеме заповед за уволнение по чл. 71, ал. 1 от КТ в рамките на срока за изпитване. Две други служителки се разписват върху заповедта, че лицето отказва да я приеме. Правилно ли е това? Когато трудовият договор е сключен с уговорка за изпитване по чл. 70 от К...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 40/2017 г.

Дело C‑254/16, решение от 6 юли 2017 г. страни: Glencore Agriculture Hungary Kft., по-рано Glencore Grain Hungary Kft., срещу Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság, Предмет на спора е отказ за възстановяване на ДДС поради започнато ад...

Командироване в чужбина

Счита ли се за командироване в рамките на предоставянето на услуги командироването на служител на търговско дружество в свързани лица от същата група дружества в ЕС за участие в работни срещи (на които се обсъждат общи проекти или проекти на българското дружество, които се нуждая...

Намаление срока на трудовия договор с допълнително споразумение

Може ли срокът на тригодишен трудов договор да бъде намален на една година с допълнително споразумение? Разпоредбата на чл. 119 от КТ изрично предвижда, че изменение на трудовото правоотношение, независимо на какво правно основание то е възникнало, се допуска по взаимно съгласие...

Начало и край на работния ден

Трябва ли в трудовия договор изрично да се вписват началото и краят на работния ден? Елементите от съдържанието на трудовия договор са посочени в чл. 66, ал. 1 от КТ. Между тях не са посочени началото и краят на работния ден. Това е така, защото организацията на работа в предпри...

Първоначална оценка на ДМА, получени в резултат на дарение

Юридическо лице получава като дарение част от земя, а останалата част е придобита с покупко-продажба. Получава два отделни нотариални акта - един за дарение и един за покупко-продажба. Завежда ли се дарената земя и по какъв начин? При положение че дружеството притежава правото д...

Счетоводно и данъчно третиране на застрахователните премии по сключена застраховка “Заболяване”

Имаме сключена застраховка “Заболяване” за част от служителите, като 50% от месечните застрахователни премии удържаме от служителите. Как следва да се осчетоводят премиите и разходът за тази групова застраховка и следва ли да се облага по ЗКПО и ЗДДФЛ? Частта от месечните застра...

В пресата за вас

Данъчно третиране на сделки между българско и чуждестранно юридическо лице

В бр. 10 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” Румяна Йорданова, данъчен експерт, дава отговор на въпроса: В случай че едноличният собственик на капитала на българското дружество (ЕООД) е чужденец (ФЛ) и участва в управлението на фирмите, доставчици на услуги от трета страна или от д...

Изисквания по ЗДДС и ППЗДДС при ликвидация на ООД

В бр. 9 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор, представя данъчните изисквания при ликвидация по ООД. Като първа стъпка на прекратяващото се предприятие, която трябва да направи в отговор на неговите задължения по реда на Закона...

Проверка на преобразуването и доклад на проверителя при дружествените вливания и сливания

В бр. 9 от 2017 г. на сп. “Търговско и облигационно право” д-р Мария Лекова коментира проверка на преобразуването и доклад на проверителя при дружествените вливания и сливания. Наложителността от проверка на преобразуването е продиктувана от основополагащото значение на договора ...

Счетоводно отчитане на финансови активи, държани до настъпване на падеж

В бр. 10 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира счетоводното отчитане на финансови активи, държани до настъпване на падеж. Когато предприятието класифицира придобити краткосрочни дългови инструменти като държани до настъпване на падеж при спа...

Справочник

Данъчни преференции и облекчения по ЗДДФЛ

Министерство на финансите В Закона за данъците върху доходите на физическите лица са регламентирани следните данъчни преференции и облекчения: Данъчни преференции за еднолични търговци Едноличните търговци, осъществяващи стопанска дейност и формиращи данъчна печалба по реда на З...

Заповед № РД 05-766/16.10.2017 г. относно определяне на праговете за деклариране по система интрастат за 2018 г.

Национален статистически институт На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки НАРЕЖДАМ: I. Определям праговете за деклариране по системата Интрастат за 2018 година, както следва: 1. За поток “Изпращания” - 260 000 (две...

Информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация и телефони за контакти с тях

Национален осигурителен институт [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]] [[table_6]] [[table_7]] [[table_8]] [[table_9]] [[table_10]] [[table_11]] [[table_12]] [[table_13]] [[table_14]] [[table_15]] [[table_16]] [[table_17]] [[table_18]] [[table_19]] [[table_...

Справочна информация бр. 40/2017

Централни валутни курсове за периода 27.10 - 02.11.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците с...