Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 23, 1 - 15 декември 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 23, 1 - 15 декември 2017 г.
Писма и указания

№ 04-03-11 от 28.08.2017 г. Относно: данъчно третиране на сключени договори за групова рентна застраховка „Живот“ от работодател със застраховател за срок 1 година

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше запитване, прието с вх. № 04-03-11/07.08.2017 г., за изразяване на становище по компетентност във връзка с данъчното третиране на сключени договори за групова рентна застраховка „Живот“ от работодател съ...

№ 20-00-345 от 21.09.2017 г. Относно: прилагане на разпоредбите на ЗКПО и ДОПК

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило писмено запитване, прието с №20-00-345/……2017 г., във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). В запитването е изл...

№ 20-00-373 от 26.09.2017 г. Относно: прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило писмено запитване, прието с вх. № 20-00-373/ ... 2017 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Ръ...

№ 24-28-2029 от 17.10.2017 г. Относно: приложение на разпоредбата на чл. 74, ал. 1, т. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

В Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) е постъпило и заведено с вх. № 24-28-2029/04.10.2017 г. Ваше запитване, с което се иска унифициране на практиката на НАП при предоставяне на данъчна и осигурителна информация на съдебни изпълнители. В тази връзка е...

№ 24-38-44 от 28.08.2017 г. Относно: подаване на данъчна декларация във връзка със заличаване на дружество на основание § 5г, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ПЗР на ЗТРРЮЛНЦ).

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило препратено по компетентност Ваше писмено запитване, заведено с вх. №24-38-44/03.08.2017 г., за изразяване на становище. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: СД „Х………..“ е регистрирано през...

№ 3-1788 от 01.08.2017 г. Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на фактуриран данък върху превозните средства при сключен договор за наем

Според изложеното в запитването, Община Х има сключен договор за наем на МПС с „М“ ЕООД, по силата на който плаща месечен наем в размер на … лв. с включен ДДС. В раздел V Права и задължения на наемателя, чл. 10, Община Х има задължение да плаща всички консумативи и разходи, свърз...

№ 53-04-576 от 16.08.2017 г. Относно: Прилагане на СИДДО между Република България и Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило писмено запитване, прието с вх. №53-04-576/…..2017 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната: Дружеств...

№ 53-04-638 от 05.10.2017 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-638/ …. 2017 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). В запитването е изложена следната фактическа обстановка: ...

№ 8-С-9 от 16.08.2017 г. Относно: Отговор на писмено запитване по прилагането на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Във връзка с писмено запитване до Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. №…………………..2017 г., отнасящо се до прилагането на чл. 228 от ДОПК от органите на общинската администрация, моля да имате предвид следното становище: Поставените от Вас въпроси, ...

№ 96-00-220 от 17.08.2017 г. Относно: третиране на доставка по ЗДДС

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-220/ 03.08.2017 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано по ЗДДС и осъществява производство на оборудване за хранителната индустрия. През 2017г. дру...

Анотации

Данъчно третиране на случаите, при които липсва доставка на стока или услуга

В бр. 7-8 от 2017 г. на сп. "Данъците в РБ" Мая Жотева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Каква е уредбата в данъчното третиране на случаите, при които липсва доставка на стока или услуга? 1. В сила от 01.01.2017 г., в ЗДДС се създаде чл. 10а „Липса на доставка на стоки ил...

Дължими данъци, когато платецът на доходите е предприятие или самоосигуряващо се лице и задължението за подаване на декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ е негово

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгения Попова, гл. експерт в НАП, отговаря на въпроса: Кои са дължимите данъци, когато платецът на доходите е предприятие или самоосигуряващо се лице и задължението за подаване на декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ е него...

Задължение на работника/служителя за лоялно отношение към работодателя

В бр. 10 от 2017 г. на сп. „Труд и право“ Жанет Богомилова, юрист, отговаря на въпроса: Какво представлява задължението на работника и служителя за лоялно отношение към работодателя? При изпълнение на работата, за която се е уговорил, работникът или служителят е длъжен да бъде ло...

Какво допълнително се попълва и се подава като информация ведно с Декларацията по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за четвъртото тримесечие на 2017 г.

В бр. 11 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Анета Георгиева, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какво допълнително се попълва и се подава като информация ведно с Декларацията по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за четвъртото тримесечие на 2017 г.? С разпоредбата на чл. 201, ал. ...

Новият образец на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица

В бр. 7 от 2017 г. на сп. "Труд и право" Красимира Атанасова, н-к на отдел в ЦУ на НОИ, отговаря на въпроса: Какъв е новият образец на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица? От 01.07.2017 г. се прилага нов образец на Заявление за отпускане на парично обезще...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Красимира Атанасова, юрист, отговаря на въпроса: Лицето С. Й. работи в кооперация като тракторист. Подава си молба за напускане и е освободен на 07.11.2016 г. на основание чл. 325, т. 4 от КТ. Получава парично обезщетение от борс...

Облагане доходите на чуджестранно физическо лице

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Руски гражданин с постоянно пребиваване в България прави пълномощно на дъщеря си (български гражданин), с което я упълномощава да продава и получава парична равностойност на притежаван о...

Особености на застраховката на земеделски култури

В бр. 6 от 2017 г. "Счетоводство, данъци и право" Невена Радлова, адвокат, отговаря на въпроса: Какви са особеностите на застраховката на земеделски култури? В основния си вид застраховката на земеделски култури осигурява защита срещу загуби от реколта, причинени от природни бедс...

Предприятия съставители на консолидирани отчети

В бр. 6-7 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., отговаря на въпроса: Кои предприятия са съставителите на консолидирани отчети? Законът за счетоводството, в чл. 31, еднозначно определя, че КФО се изготвя от предприятието-майка, т.е. от онова предприятие о...

Приемане на плана за стабилизация на търговец (чл. 787 - 789 ТЗ)

В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Търговско и облигационно право" доц. д-р Григор Григоров отговаря на въпроса: Какво представлява приемането на плана за стабилизация на търговец (чл. 787 - 789 ТЗ)? 1. По правило предложеният от търговеца план за стабилизация предвижда отстъпки, които ...

Приложимост на чл. 128 от ЗДДС

В бр. 7 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Българско дружеството, регистрирано по ЗДДС, извършва професионални услуги в областта на телекомуникациите за клиент от САЩ. Услугите се извършват на територията на европейс...

Съставители на финансовите отчети

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Възможно ли е в счетоводно предприятие да бъде упълномощен друг счетоводител да подписва финансови отчети вместо управителя на дружеството? Съгласно изискванията на чл. 18 от Закона за с...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 декември 2017 г.

До 20-ти декември: ЗСВТС Подаване съгласно чл.11, ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец ноември 2017 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти декември: ЗДДФЛ 1. Внасяне от работодателя на авансовия д...

Държавен вестник в бр. 23 от 2017 г.

ДВ, бр. 93 от 21.11.2017 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване Решение за промяна в състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и...

Европейската организация за защита на потребителите връчи на Министерството на икономиката Меморандум с приоритети за Българското председателство

Комисията за защита на потребителите От началото на годината Комисията за защита на потребителите е извършила около 2500 проверки на онлайн търговци, като в около 12% от случаите се установяват нарушения. Това съобщи заместник-министърът на икономиката Александър Манолев по врем...

За съгласуване е публикуван проект на Насоки за кандидатстване по процедурата за безвъзмездно финансиране на проекта за модернизация на Спешната помощ.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството Основен ремонт и оборудване на 27 центъра за спешна медицинска помощ във всяка от областите в страната и техните филиали. Това предвиждат инвестициите по процедурата за модернизация на Спешната помощ, която ще се финанс...

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков и министърът на социалните въпроси на Тунис Мохамед Трабелси подписаха административно споразумение, което регламентира прилагането на Спогодбата за социална сигурност между България и Тунис. Срещата им се състоя в Министерството на труда и социалната политика.

Министерство на труда и социалната политика Спогодбата е в сила от 1 май 2017 г. Тя регулира осигуряването при работа в България и Тунис, както и реда за отпускане и изплащане на пенсии на хора, които имат осигурителен стаж в двете държави. Административното споразумение урежда ...

НАП с две нови електронни услуги от 1 декември 2017 г.

Национална агенция за приходите От 1 декември 2017 г. в Портала за е-услуги на НАП са достъпни две нови е-услуги: „Уведомление по чл. 143ш от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) във връзка с подаването на отчети по държави от многонационална група предприятия“; и „Пр...

Правителството определи дните на религиозните празници през 2018 г. на вероизповеданията, различни от източноправославното. Датите са съгласувани с ръководствата на религиозните общности в България. Съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител, служителите и работниците от тези вероизповедания могат да ползват по свой избор част от платения си годишен или неплатен отпуск за религиозните празници.

Министерски съвет Празниците на Католическата църква у нас са 2 април – вторият ден от Великден, 29 юни – „Св. Св. Апостоли Петър и Павел”, 1 ноември – „Вси Светии”, и 8 декември – Непорочното зачатие на Света Богородица. Мюсюлманското вероизповедание ще отбележи Рамазан байрам ...

Справочна информация бр. 23/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 20 ноември - 1 декември 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни мес...