Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 23, 1 - 15 декември 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 23, 1 - 15 декември 2017 г.
Писма и указания

№ 04-03-11 от 28.08.2017 г. Относно: данъчно третиране на сключени договори за групова рентна застраховка „Живот“ от работодател със застраховател за срок 1 година

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше запитване, прието с вх. № 04-03-11/07.08.2017 г., за изразяване на становище по компетентност във връзка с данъчното третиране на сключени договори за групова рентна застраховка „Живот“ от работодател съ...

№ 20-00-345 от 21.09.2017 г. Относно: прилагане на разпоредбите на ЗКПО и ДОПК

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило писмено запитване, прието с №20-00-345/……2017 г., във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). В запитването е изл...

№ 20-00-373 от 26.09.2017 г. Относно: прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило писмено запитване, прието с вх. № 20-00-373/ ... 2017 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Ръ...

№ 24-28-2029 от 17.10.2017 г. Относно: приложение на разпоредбата на чл. 74, ал. 1, т. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

В Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) е постъпило и заведено с вх. № 24-28-2029/04.10.2017 г. Ваше запитване, с което се иска унифициране на практиката на НАП при предоставяне на данъчна и осигурителна информация на съдебни изпълнители. В тази връзка е...

№ 24-38-44 от 28.08.2017 г. Относно: подаване на данъчна декларация във връзка със заличаване на дружество на основание § 5г, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ПЗР на ЗТРРЮЛНЦ).

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило препратено по компетентност Ваше писмено запитване, заведено с вх. №24-38-44/03.08.2017 г., за изразяване на становище. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: СД „Х………..“ е регистрирано през...

№ 3-1788 от 01.08.2017 г. Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на фактуриран данък върху превозните средства при сключен договор за наем

Според изложеното в запитването, Община Х има сключен договор за наем на МПС с „М“ ЕООД, по силата на който плаща месечен наем в размер на … лв. с включен ДДС. В раздел V Права и задължения на наемателя, чл. 10, Община Х има задължение да плаща всички консумативи и разходи, свърз...

№ 53-04-576 от 16.08.2017 г. Относно: Прилагане на СИДДО между Република България и Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило писмено запитване, прието с вх. №53-04-576/…..2017 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната: Дружеств...

№ 53-04-638 от 05.10.2017 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-638/ …. 2017 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). В запитването е изложена следната фактическа обстановка: ...

№ 8-С-9 от 16.08.2017 г. Относно: Отговор на писмено запитване по прилагането на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Във връзка с писмено запитване до Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. №…………………..2017 г., отнасящо се до прилагането на чл. 228 от ДОПК от органите на общинската администрация, моля да имате предвид следното становище: Поставените от Вас въпроси, ...

№ 96-00-220 от 17.08.2017 г. Относно: третиране на доставка по ЗДДС

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-220/ 03.08.2017 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано по ЗДДС и осъществява производство на оборудване за хранителната индустрия. През 2017г. дру...

Анотации

Данъчно третиране на случаите, при които липсва доставка на стока или услуга

В бр. 7-8 от 2017 г. на сп. "Данъците в РБ" Мая Жотева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Каква е уредбата в данъчното третиране на случаите, при които липсва доставка на стока или услуга? 1. В сила от 01.01.2017 г., в ЗДДС се създаде чл. 10а „Липса на доставка на стоки ил...

Дължими данъци, когато платецът на доходите е предприятие или самоосигуряващо се лице и задължението за подаване на декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ е негово

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгения Попова, гл. експерт в НАП, отговаря на въпроса: Кои са дължимите данъци, когато платецът на доходите е предприятие или самоосигуряващо се лице и задължението за подаване на декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ е него...

Задължение на работника/служителя за лоялно отношение към работодателя

В бр. 10 от 2017 г. на сп. „Труд и право“ Жанет Богомилова, юрист, отговаря на въпроса: Какво представлява задължението на работника и служителя за лоялно отношение към работодателя? При изпълнение на работата, за която се е уговорил, работникът или служителят е длъжен да бъде ло...

Какво допълнително се попълва и се подава като информация ведно с Декларацията по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за четвъртото тримесечие на 2017 г.

В бр. 11 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Анета Георгиева, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какво допълнително се попълва и се подава като информация ведно с Декларацията по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за четвъртото тримесечие на 2017 г.? С разпоредбата на чл. 201, ал. ...

Новият образец на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица

В бр. 7 от 2017 г. на сп. "Труд и право" Красимира Атанасова, н-к на отдел в ЦУ на НОИ, отговаря на въпроса: Какъв е новият образец на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица? От 01.07.2017 г. се прилага нов образец на Заявление за отпускане на парично обезще...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Красимира Атанасова, юрист, отговаря на въпроса: Лицето С. Й. работи в кооперация като тракторист. Подава си молба за напускане и е освободен на 07.11.2016 г. на основание чл. 325, т. 4 от КТ. Получава парично обезщетение от борс...

Облагане доходите на чуджестранно физическо лице

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Руски гражданин с постоянно пребиваване в България прави пълномощно на дъщеря си (български гражданин), с което я упълномощава да продава и получава парична равностойност на притежаван о...

Особености на застраховката на земеделски култури

В бр. 6 от 2017 г. "Счетоводство, данъци и право" Невена Радлова, адвокат, отговаря на въпроса: Какви са особеностите на застраховката на земеделски култури? В основния си вид застраховката на земеделски култури осигурява защита срещу загуби от реколта, причинени от природни бедс...

Предприятия съставители на консолидирани отчети

В бр. 6-7 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., отговаря на въпроса: Кои предприятия са съставителите на консолидирани отчети? Законът за счетоводството, в чл. 31, еднозначно определя, че КФО се изготвя от предприятието-майка, т.е. от онова предприятие о...

Приемане на плана за стабилизация на търговец (чл. 787 - 789 ТЗ)

В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Търговско и облигационно право" доц. д-р Григор Григоров отговаря на въпроса: Какво представлява приемането на плана за стабилизация на търговец (чл. 787 - 789 ТЗ)? 1. По правило предложеният от търговеца план за стабилизация предвижда отстъпки, които ...

Приложимост на чл. 128 от ЗДДС

В бр. 7 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Българско дружеството, регистрирано по ЗДДС, извършва професионални услуги в областта на телекомуникациите за клиент от САЩ. Услугите се извършват на територията на европейс...

Съставители на финансовите отчети

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Възможно ли е в счетоводно предприятие да бъде упълномощен друг счетоводител да подписва финансови отчети вместо управителя на дружеството? Съгласно изискванията на чл. 18 от Закона за с...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 декември 2017 г.

До 20-ти декември: ЗСВТС Подаване съгласно чл.11, ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец ноември 2017 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти декември: ЗДДФЛ 1. Внасяне от работодателя на авансовия д...

Държавен вестник в бр. 23 от 2017 г.

ДВ, бр. 93 от 21.11.2017 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване Решение за промяна в състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и...

Европейската организация за защита на потребителите връчи на Министерството на икономиката Меморандум с приоритети за Българското председателство

Комисията за защита на потребителите От началото на годината Комисията за защита на потребителите е извършила около 2500 проверки на онлайн търговци, като в около 12% от случаите се установяват нарушения. Това съобщи заместник-министърът на икономиката Александър Манолев по врем...

За съгласуване е публикуван проект на Насоки за кандидатстване по процедурата за безвъзмездно финансиране на проекта за модернизация на Спешната помощ.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството Основен ремонт и оборудване на 27 центъра за спешна медицинска помощ във всяка от областите в страната и техните филиали. Това предвиждат инвестициите по процедурата за модернизация на Спешната помощ, която ще се финанс...

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков и министърът на социалните въпроси на Тунис Мохамед Трабелси подписаха административно споразумение, което регламентира прилагането на Спогодбата за социална сигурност между България и Тунис. Срещата им се състоя в Министерството на труда и социалната политика.

Министерство на труда и социалната политика Спогодбата е в сила от 1 май 2017 г. Тя регулира осигуряването при работа в България и Тунис, както и реда за отпускане и изплащане на пенсии на хора, които имат осигурителен стаж в двете държави. Административното споразумение урежда ...

НАП с две нови електронни услуги от 1 декември 2017 г.

Национална агенция за приходите От 1 декември 2017 г. в Портала за е-услуги на НАП са достъпни две нови е-услуги: „Уведомление по чл. 143ш от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) във връзка с подаването на отчети по държави от многонационална група предприятия“; и „Пр...

Правителството определи дните на религиозните празници през 2018 г. на вероизповеданията, различни от източноправославното. Датите са съгласувани с ръководствата на религиозните общности в България. Съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител, служителите и работниците от тези вероизповедания могат да ползват по свой избор част от платения си годишен или неплатен отпуск за религиозните празници.

Министерски съвет Празниците на Католическата църква у нас са 2 април – вторият ден от Великден, 29 юни – „Св. Св. Апостоли Петър и Павел”, 1 ноември – „Вси Светии”, и 8 декември – Непорочното зачатие на Света Богородица. Мюсюлманското вероизповедание ще отбележи Рамазан байрам ...

Справочна информация бр. 23/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 20 ноември - 1 декември 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни мес...