Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 23, 1 - 15 декември 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 23, 1 - 15 декември 2017 г.
Писма и указания

№ 04-03-11 от 28.08.2017 г. Относно: данъчно третиране на сключени договори за групова рентна застраховка „Живот“ от работодател със застраховател за срок 1 година

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше запитване, прието с вх. № 04-03-11/07.08.2017 г., за изразяване на становище по компетентност във връзка с данъчното третиране на сключени договори за групова рентна застрах...

№ 20-00-345 от 21.09.2017 г. Относно: прилагане на разпоредбите на ЗКПО и ДОПК

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило писмено запитване, прието с №20-00-345/……2017 г., във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Данъчно-осигурителния процесуален коде...

№ 20-00-373 от 26.09.2017 г. Относно: прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило писмено запитване, прието с вх. № 20-00-373/ ... 2017 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). В запитването е изложена след...

№ 24-28-2029 от 17.10.2017 г. Относно: приложение на разпоредбата на чл. 74, ал. 1, т. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

В Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) е постъпило и заведено с вх. № 24-28-2029/04.10.2017 г. Ваше запитване, с което се иска унифициране на практиката на НАП при предоставяне на данъчна и осигурителна информация на съдебн...

№ 24-38-44 от 28.08.2017 г. Относно: подаване на данъчна декларация във връзка със заличаване на дружество на основание § 5г, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ПЗР на ЗТРРЮЛНЦ).

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило препратено по компетентност Ваше писмено запитване, заведено с вх. №24-38-44/03.08.2017 г., за изразяване на становище. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: С...

№ 3-1788 от 01.08.2017 г. Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на фактуриран данък върху превозните средства при сключен договор за наем

Според изложеното в запитването, Община Х има сключен договор за наем на МПС с „М“ ЕООД, по силата на който плаща месечен наем в размер на … лв. с включен ДДС. В раздел V Права и задължения на наемателя, чл. 10, Община Х има задължение да плаща всичк...

№ 53-04-576 от 16.08.2017 г. Относно: Прилагане на СИДДО между Република България и Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило писмено запитване, прието с вх. №53-04-576/…..2017 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Фактическата обстановка, изложена в за...

№ 53-04-638 от 05.10.2017 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-638/ …. 2017 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). В запитването е изложена сл...

№ 8-С-9 от 16.08.2017 г. Относно: Отговор на писмено запитване по прилагането на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Във връзка с писмено запитване до Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. №…………………..2017 г., отнасящо се до прилагането на чл. 228 от ДОПК от органите на общинската администрация, моля да имате предвид следното становище...

№ 96-00-220 от 17.08.2017 г. Относно: третиране на доставка по ЗДДС

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-220/ 03.08.2017 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано по ЗДДС и осъществява производство на оборудване за хранителн...

Анотации

Данъчно третиране на случаите, при които липсва доставка на стока или услуга

В бр. 7-8 от 2017 г. на сп. "Данъците в РБ" Мая Жотева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Каква е уредбата в данъчното третиране на случаите, при които липсва доставка на стока или услуга? 1. В сила от 01.01.2017 г., в ЗДДС се създаде чл. 10а ...

Дължими данъци, когато платецът на доходите е предприятие или самоосигуряващо се лице и задължението за подаване на декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ е негово

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгения Попова, гл. експерт в НАП, отговаря на въпроса: Кои са дължимите данъци, когато платецът на доходите е предприятие или самоосигуряващо се лице и задължението за подаване на декларацията...

Задължение на работника/служителя за лоялно отношение към работодателя

В бр. 10 от 2017 г. на сп. „Труд и право“ Жанет Богомилова, юрист, отговаря на въпроса: Какво представлява задължението на работника и служителя за лоялно отношение към работодателя? При изпълнение на работата, за която се е уговорил, работникът или ...

Какво допълнително се попълва и се подава като информация ведно с Декларацията по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за четвъртото тримесечие на 2017 г.

В бр. 11 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Анета Георгиева, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какво допълнително се попълва и се подава като информация ведно с Декларацията по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за четвъртото тримесечие на 2017 г.? С...

Новият образец на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица

В бр. 7 от 2017 г. на сп. "Труд и право" Красимира Атанасова, н-к на отдел в ЦУ на НОИ, отговаря на въпроса: Какъв е новият образец на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица? От 01.07.2017 г. се прилага нов образец на Заявление ...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Красимира Атанасова, юрист, отговаря на въпроса: Лицето С. Й. работи в кооперация като тракторист. Подава си молба за напускане и е освободен на 07.11.2016 г. на основание чл. 325, т. 4 от КТ. Получа...

Облагане доходите на чуджестранно физическо лице

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Руски гражданин с постоянно пребиваване в България прави пълномощно на дъщеря си (български гражданин), с което я упълномощава да продава и получава парична...

Особености на застраховката на земеделски култури

В бр. 6 от 2017 г. "Счетоводство, данъци и право" Невена Радлова, адвокат, отговаря на въпроса: Какви са особеностите на застраховката на земеделски култури? В основния си вид застраховката на земеделски култури осигурява защита срещу загуби от рекол...

Предприятия съставители на консолидирани отчети

В бр. 6-7 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., отговаря на въпроса: Кои предприятия са съставителите на консолидирани отчети? Законът за счетоводството, в чл. 31, еднозначно определя, че КФО се изготвя от предприятието-майк...

Приемане на плана за стабилизация на търговец (чл. 787 - 789 ТЗ)

В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Търговско и облигационно право" доц. д-р Григор Григоров отговаря на въпроса: Какво представлява приемането на плана за стабилизация на търговец (чл. 787 - 789 ТЗ)? 1. По правило предложеният от търговеца план за стабилиза...

Приложимост на чл. 128 от ЗДДС

В бр. 7 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Българско дружеството, регистрирано по ЗДДС, извършва професионални услуги в областта на телекомуникациите за клиент от САЩ. Услугите се извърш...

Съставители на финансовите отчети

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Възможно ли е в счетоводно предприятие да бъде упълномощен друг счетоводител да подписва финансови отчети вместо управителя на дружеството? Съгласно изисква...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 декември 2017 г.

До 20-ти декември: ЗСВТС Подаване съгласно чл.11, ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец ноември 2017 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти декември: ЗДДФЛ 1. Внасяне ...

Държавен вестник в бр. 23 от 2017 г.

ДВ, бр. 93 от 21.11.2017 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване Решение за промяна в състава на Комисията по взаимодействието с не...

Европейската организация за защита на потребителите връчи на Министерството на икономиката Меморандум с приоритети за Българското председателство

Комисията за защита на потребителите От началото на годината Комисията за защита на потребителите е извършила около 2500 проверки на онлайн търговци, като в около 12% от случаите се установяват нарушения. Това съобщи заместник-министърът на икономик...

За съгласуване е публикуван проект на Насоки за кандидатстване по процедурата за безвъзмездно финансиране на проекта за модернизация на Спешната помощ.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството Основен ремонт и оборудване на 27 центъра за спешна медицинска помощ във всяка от областите в страната и техните филиали. Това предвиждат инвестициите по процедурата за модернизация на Спеш...

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков и министърът на социалните въпроси на Тунис Мохамед Трабелси подписаха административно споразумение, което регламентира прилагането на Спогодбата за социална сигурност между България и Тунис. Срещата им се състоя в Министерството на труда и социалната политика.

Министерство на труда и социалната политика Спогодбата е в сила от 1 май 2017 г. Тя регулира осигуряването при работа в България и Тунис, както и реда за отпускане и изплащане на пенсии на хора, които имат осигурителен стаж в двете държави. Админист...

НАП с две нови електронни услуги от 1 декември 2017 г.

Национална агенция за приходите От 1 декември 2017 г. в Портала за е-услуги на НАП са достъпни две нови е-услуги: „Уведомление по чл. 143ш от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) във връзка с подаването на отчети по държави от многонацион...

Правителството определи дните на религиозните празници през 2018 г. на вероизповеданията, различни от източноправославното. Датите са съгласувани с ръководствата на религиозните общности в България. Съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител, служителите и работниците от тези вероизповедания могат да ползват по свой избор част от платения си годишен или неплатен отпуск за религиозните празници.

Министерски съвет Празниците на Католическата църква у нас са 2 април – вторият ден от Великден, 29 юни – „Св. Св. Апостоли Петър и Павел”, 1 ноември – „Вси Светии”, и 8 декември – Непорочното зачатие на Света Богородица. Мюсюлманското вероизповедан...

Справочна информация бр. 23/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 20 ноември - 1 декември 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен...