Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 46, 18 - 24 декември 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 46, 18 - 24 декември 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 46/2017 г.

ДВ, бр. 84 от 20.10.2017 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства. Правителството прие: 1. Постановление № 222 от 13 октомври 2017 г. за изменение на Постановление № 14 на Министерския съвет от 2017 г. за одобрява...

Преоценка на финансови инструменти в края на годината

Като част от процеса на годишното приключване и изготвянето на финансовия отчет за 2017 г. е преоценката на финансовите инструменти. На преоценка подлежат само финансовите активи и финансовите пасиви, но не и собствените капиталови инструменти на предприятието, като издадени акци...

Въпроси и отговори

Договор между Република България и Украйна за социално осигуряване

Българска фирма е сключила граждански (консултантски) договор със самоосигуряващо се лице от Украйна (private entrepreneurial), същото лице е предоставило удостоверение за внесени осигурителни вноски в Украйна. Работата по гражданския договор ще се извършва изцяло от Украйна. Меж...

Облагане на възнагражденията по извънтрудови правоотношения

Изплатена сума по граждански договор с пенсионер - 5500 лв., в м.декември. Трябва ли фирмата да удържи 10% авансов данък и съответно здравна осигуровка. Какво трябва да декларира и плати фирмата за изплатената сума на физическото лице. За получателя на сумата е ясно трябва да под...

Обхват на понятието “заместваща инвестиция” във връзка с ползването на държавна помощ по ЗКПО

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” Дирекция I “Правни, институционални и процедурни въпроси” Отдел I.2 “Държавна помощ” Реф. № (2017)2381349 от 10.05.2017 г. Относно: Понятието “заместваща инвестиция” съгласно член 2, точка 17 от Регл...

Отказ на работодателя да издаде служебна бележка

Има ли работодателят право да ми откаже издаването на служебна бележка за заплатата под предлог, че това било служебна тайна? Разпоредбата на чл. 128а, ал. 1 от КТ задължава работодателя при постъпило писмено искане от работника или служителя работодателя в 14-дневен срок да му ...

Отчитане на дълготрайни материални активи

Дружеството ни притежава промишлена сграда, заведена като инвестиционен имот при построяването си преди 7 години. Не начисляваме счетоводни амортизации, а само данъчни. Налага се да разрушим сградата и на нейно място да построим жилищен блок с апартаменти, които ще продадем. 1. О...

Прекратяване на трудов договор от студентка на редовно обучение

Студентка на редовно обучение сключва безсрочен трудов договор с шестмесечен срок за изпитване в полза на работодателя. Продължава работата и редовното обучение, но след три месеца иска да прекрати без предизвестие договора на основание чл. 327, ал. 1, т. 6 от КТ. Има ли право? ...

Преминаване към безсрочен договор като основание за прекратяване на трудовия договор

Служител е на срочен договор по заместване с тримесечен срок на изпитване. Има ли право без предизвестие да прекрати това правоотношение, ако си намери постоянна работа, или трябва да изчака срока на изпитване? Уговорката за изпитване дава право на страната, в чиято полза то е д...

Продажба на лотарийни билети

Фирмата ни се занимава с търговия на дребно на цигари, алкохолни, безалкохолни напитки и захарни изделия. От два месеца продаваме и лотарийни билети от Националната лотария и други подобни. Една част от билетите ни ги продават с протокол с фискален бон на цена, примерно 5 лв., и ...

Срочни трудови договори “по изключение”

При тенденцията от последните години за постоянно намаляващ брой ученици в училище възможно ли е сключването на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 за срок от 1 година? Трудовото законодателство се стреми да гарантира стабилността в трудовите отношения най-вече с оглед ...

В пресата за вас

Данъчни задължения на физическото лице, произтичащи от дохода, получен от него под формата на лихва

В бр. 11 от 2017 г. на сп. “Български законник” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Местно физическо лице тегли заем от банка и част от него предоставя на местна фирма. Фирмата има сключен договор за заем с физическото лице (със същия лихвен процент като на банк...

Разпределен дивидент или скрито разпределение на печалбата, представляващо допусната счетоводна грешка от минали години

В бр. 10 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., коментира отчитането на разпределен дивидент или скрито разпределение на печалбата, представляващо допусната счетоводна грешка от минали години. Когато говорим за разпределен дивидент или скрито разп...

Стартиращи предприятия могат да кандидатстват за нисколихвени кредити по ОП “Развитие на човешките ресурси”

В бр. 237 на вестник “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с възможността за реализация на предприемачески идеи за започване на нов бизнес по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. В Министерството на труда и социалната политика Фондът на фондовете по...

Счетоводно отчитане на финансови активи, държани за търгуване, и на финансови активи на разположение за продажба

Операциите, подлежащи на отчитане, са следните: - покупка; - промяна в справедливата стойност в края на отчетния период; - получаване на свързани дивиденти или лихви; - продажба. Счетоводното отчитане по отношение на финансовите активи, държани за търгуване, и на тези на разполож...

Справочник

НАП с две нови електронни услуги от 1 декември 2017 г.

Национална агенция за приходите От 1 декември 2017 г. в Портала за е-услуги на НАП са достъпни две нови е-услуги: - “Уведомление по чл. 143ш от Данъчно-оси­гу­ри­телния процесуален кодекс (ДОПК) във връзка с подаването на отчети по държави от многонационална група предприятия” и...

Справочна информация бр. 46/2017

Централни валутни курсове за периода 08.12 - 14.12.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците с...

Указания за попълване и подаване на уведомление по чл. 143ш от ДОПК

Кой подава уведомлението ● Уведомление по чл. 143ш от ДОПК се подава от всяко съставно предприятие на многонационална група предприятия (МГП), което е местно лице за данъчни цели на България, когато: - сумата на приходите на МГП съгласно консолидирания й финансов отчет надв...