Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 46, 18 - 24 декември 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 46, 18 - 24 декември 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 46/2017 г.

ДВ, бр. 84 от 20.10.2017 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства. Правителството прие: 1. Постановление № 222 от 13 октомври 2017 г. за изменение на Постановление № 14 на Министерски...

Преоценка на финансови инструменти в края на годината

Като част от процеса на годишното приключване и изготвянето на финансовия отчет за 2017 г. е преоценката на финансовите инструменти. На преоценка подлежат само финансовите активи и финансовите пасиви, но не и собствените капиталови инструменти на пре...

Въпроси и отговори

Договор между Република България и Украйна за социално осигуряване

Българска фирма е сключила граждански (консултантски) договор със самоосигуряващо се лице от Украйна (private entrepreneurial), същото лице е предоставило удостоверение за внесени осигурителни вноски в Украйна. Работата по гражданския договор ще се и...

Облагане на възнагражденията по извънтрудови правоотношения

Изплатена сума по граждански договор с пенсионер - 5500 лв., в м.декември. Трябва ли фирмата да удържи 10% авансов данък и съответно здравна осигуровка. Какво трябва да декларира и плати фирмата за изплатената сума на физическото лице. За получателя ...

Обхват на понятието “заместваща инвестиция” във връзка с ползването на държавна помощ по ЗКПО

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” Дирекция I “Правни, институционални и процедурни въпроси” Отдел I.2 “Държавна помощ” Реф. № (2017)2381349 от 10.05.2017 г. Относно: Понятието “заместваща инвестиция” съг...

Отказ на работодателя да издаде служебна бележка

Има ли работодателят право да ми откаже издаването на служебна бележка за заплатата под предлог, че това било служебна тайна? Разпоредбата на чл. 128а, ал. 1 от КТ задължава работодателя при постъпило писмено искане от работника или служителя работо...

Отчитане на дълготрайни материални активи

Дружеството ни притежава промишлена сграда, заведена като инвестиционен имот при построяването си преди 7 години. Не начисляваме счетоводни амортизации, а само данъчни. Налага се да разрушим сградата и на нейно място да построим жилищен блок с апарта...

Прекратяване на трудов договор от студентка на редовно обучение

Студентка на редовно обучение сключва безсрочен трудов договор с шестмесечен срок за изпитване в полза на работодателя. Продължава работата и редовното обучение, но след три месеца иска да прекрати без предизвестие договора на основание чл. 327, ал. ...

Преминаване към безсрочен договор като основание за прекратяване на трудовия договор

Служител е на срочен договор по заместване с тримесечен срок на изпитване. Има ли право без предизвестие да прекрати това правоотношение, ако си намери постоянна работа, или трябва да изчака срока на изпитване? Уговорката за изпитване дава право на ...

Продажба на лотарийни билети

Фирмата ни се занимава с търговия на дребно на цигари, алкохолни, безалкохолни напитки и захарни изделия. От два месеца продаваме и лотарийни билети от Националната лотария и други подобни. Една част от билетите ни ги продават с протокол с фискален б...

Срочни трудови договори “по изключение”

При тенденцията от последните години за постоянно намаляващ брой ученици в училище възможно ли е сключването на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 за срок от 1 година? Трудовото законодателство се стреми да гарантира стабилността в трудови...

В пресата за вас

Данъчни задължения на физическото лице, произтичащи от дохода, получен от него под формата на лихва

В бр. 11 от 2017 г. на сп. “Български законник” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Местно физическо лице тегли заем от банка и част от него предоставя на местна фирма. Фирмата има сключен договор за заем с физическото лице (със същ...

Разпределен дивидент или скрито разпределение на печалбата, представляващо допусната счетоводна грешка от минали години

В бр. 10 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., коментира отчитането на разпределен дивидент или скрито разпределение на печалбата, представляващо допусната счетоводна грешка от минали години. Когато говорим за разпре...

Стартиращи предприятия могат да кандидатстват за нисколихвени кредити по ОП “Развитие на човешките ресурси”

В бр. 237 на вестник “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с възможността за реализация на предприемачески идеи за започване на нов бизнес по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. В Министерството на труда и социалната п...

Счетоводно отчитане на финансови активи, държани за търгуване, и на финансови активи на разположение за продажба

Операциите, подлежащи на отчитане, са следните: - покупка; - промяна в справедливата стойност в края на отчетния период; - получаване на свързани дивиденти или лихви; - продажба. Счетоводното отчитане по отношение на финансовите активи, държани за тъ...

Справочник

НАП с две нови електронни услуги от 1 декември 2017 г.

Национална агенция за приходите От 1 декември 2017 г. в Портала за е-услуги на НАП са достъпни две нови е-услуги: - “Уведомление по чл. 143ш от Данъчно-оси­гу­ри­телния процесуален кодекс (ДОПК) във връзка с подаването на отчети по държави от многон...

Справочна информация бр. 46/2017

Централни валутни курсове за периода 08.12 - 14.12.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...

Указания за попълване и подаване на уведомление по чл. 143ш от ДОПК

Кой подава уведомлението ● Уведомление по чл. 143ш от ДОПК се подава от всяко съставно предприятие на многонационална група предприятия (МГП), което е местно лице за данъчни цели на България, когато: - сумата на приходите на МГП съгласно консол...