Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 1, 1 - 15 януари 2018 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 1, 1 - 15 януари 2018 г.
Писма и указания

№ 20-00-179 от 05.12.2017 г. Относно: приложение на разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и определяне предпоставките за реализиране на административнонаказателна отговорност в случаите на отстраняване на несъответствия в подадени данъчни декларации по Закона за данъците върху доходите на физическите лице (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) след законовия срок за подаването им

Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите за разясняване на възникнали въпроси по приложението на разпоредбите на ЗАНН и с цел уеднаквяване на практиката на органите по приходите в случаи, при които данъчно зад...

№ 20-00-203 от 29.12.2017 г. Относно: Промени в законодателството в сила от 1 януари 2018 г., свързани със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” (ГВРС)

Във връзка с промените в законодателството, свързани със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд ГВРС, изразявам следното становище на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите: I. По Закон за бюджета на държавното обществено осиг...

№ 20-15-334 от 04.12.2017 г. Относно: обезпечение по чл.176в от ЗДДС

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 20-15-334/ 17.11.2017 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството възнамерява да купува дизелово гориво по КН 27102011 за собствени нужди за зареждане на собствена строител...

№ 24-39-139 от 07.11.2017 г. Относно: прилагане разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) по отношение на служител, осигурен по специалната схема за социална сигурност на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ)

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Г-н …………………… е служител на ЕИФ от 16.01.2011 г. Към запитването прилага копия от документи за трудови правоотношения с ЕИФ, документи за ЕИФ като институция със специален статут на ЕС, документи за здравно осигуряване в ЕС ...

Анотации

Данъчно облагане на ЕТ

В бр. 12 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Физическо лице, по професия лекар, е регистрирано като свободна професия с ЕГН-то си в Регистър Булстат към Агенцията по вписванията и е самоосигуряващо се по смисъла на КС...

Данъчно третиране на извършени дарения на храни в полза на хранителна банка

В бр. 12 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Моника Петрова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране на извършени дарения на храни в полза на хранителна банка? Със Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС), обн...

Доходи от лихви, подлежащи на облагане с окончателен данък по реда на глава шеста от ЗДДФЛ

В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Кои доходи от лихви подлежат на облагане с окончателен данък по реда на глава шеста от ЗДДФЛ? С окончателен данък се облагат лихвите, начислени/изплатени в полза на чуждест...

Изисквания по ЗКПО при ликвидация на дружество

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Какви са изискванията по ЗКПО при ликвидация на дружество? От гледна точка на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), към датата на вписване на прекратяване на дружеств...

Особености при проверките и ревизиите по реда на ДОПК във връзка с декларираните касови наличности

В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Проф. д-р Ганета Минкова, отговаря на въпроса: Какви са особеностите при проверките и ревизиите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс във връзка с декларираните касови наличности? През последните месеци орга...

Счетоводно отчитане и данъчно облагане на ваучери

В бр. 12 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Фирма ще предоставя купони по 60 лв. на месец от средата на 2017 г. Какво е счетоводното отчитане и данъчното облагане на тези ваучери? Счетоводното отчитане при работодателя на ...

Справочник

Данъчен календар 1 - 31 януари 2018 г.

До 10-ти януари: ЗДДФЛ Издаване от работодателите и предоставяне на работниците/служителите на служебна бележка за доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ (образец № 2) за придобитите през годината облагаеми доходи и за удържания през годината данъ...

Държавен вестник в бр. 1 от 2018 г.

ДВ, бр. 101 от 19.12.2017 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с ...

Справочна информация бр. 1/2018 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 15 - 29 декември 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца пре...

Таблица за размерите на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ) - по осигурени лица и разпределение между осигурител (осигуряващ) и осигурено лице

[[app_18317_1]] [[app_18318_2]] [[app_18319_3]] [[app_18320_4]] [[app_18321_5]] [[app_18322_6]] [[app_18323_7]] [[app_18324_8]] [[app_18325_9]] [[app_18326_10]] забележка: 1. Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 201В г. - 5Ю лв. 2. мин...