Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 2, 15 - 21 януари 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 2, 15 - 21 януари 2018 г.
Законодателство

Данъчно третиране по ЗДДС на лихвите по парични заеми

От търговскоправна гледна точка лихвите по парични заеми се квалифицират като “възнаградителни”. Те представляват възнаграждение за доставка, която по смисъла на чл. 8 от ЗДДС представлява доставка на услуга. Кога услугите за предоставяне на парични средства назаем срещу възнагр...

Държавен вестник бр. 2/2018 г.

ДВ, бр. 87 от 31.10.2017 г. Правителството прие: 1. Постановление № 238 от 25 октомври 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2017 г. 2. Постановление № 239 от 25 октомври 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфе...

Народно събрание бр.2/2018 г.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Целта на промените е да се сложи край на практиката обособени части от държавни дружества, които са в забранителния за приватизация списък, да се продават без знанието и санкцията на ...

Осигурителни плащания на НОИ през 2018 г.

В Закона за бюджета на ДОО (ЗБДОО) за 2018 г. (ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г.) и с промените в КСО са заложени някои от плащанията през 2018 година. 1. В чл. 10 от ЗБДОО за 2018 г. е определен минимален размер на на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса...

Преоценка на финансови инструменти в края на годината

Като част от процеса на годишното приключване и изготвянето на финансовия отчет за 2017 г. е преоценката на финансовите инструменти. На преоценка подлежат само финансовите активи и финансовите пасиви, но не и собствените капиталови инструменти на предприятието, като издадени акци...

Въпроси и отговори

Обезщетение при пенсиониране при работа на два трудови договора

Служител постъпва на работа на 8-часов работен ден. След две години преминава на 4-часов работен ден по този договор и сключва с друга фирма договор на пълно работно време. Има ли право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ и от двамата работодатели при предстоящото пенсиониране...

Работникът се снабдява с трудова книжка до 5 дни

Преди два месеца постъпих на работа. Преди това не съм работил никъде. Откакто съм постъпил, няколко пъти ходих при счетоводителя на фирмата с молба да ми бъде издадена трудова книжка, но под различен претекст той отлага издаването. Какво трябва да направя, за да се снабдя с труд...

В пресата за вас

Анулиране на бартер

В бр. 12 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” Христо Досев, д.е.с., разглежда следния казус: Фирма има договор за бартер за извършване на ВиК услуга, срещу която насреща ще получи офис от клиента. За ВиК услугата фирмата издава фактура, а насреща контрагентът й издава фактура за про...

От 2018 г. отпада подаването на уведомления при липса на промяна в подлежащите на деклариране условия на труд

В бр. 1 от 2018 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с отпадането на подаването на уведомления при липса на промяна в подлежащите на деклариране условия на труд. От 2018 г. отпада задължението на работодателите да подават уведомления за неподаване на годиш...

Отчитане на договор за строителство

В бр. 12 от 2017 г. на списание “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разглежда чрез пример отчитането на договор за строителство. Пример: Строи­тел­ното предприятие “Търтей консулт” ООД подписва договор с община Столична за изграждане на детска градина, площадка за игра...

Приложими ли са правилата на чл. 122 - 124 ДОПК по отношение на задължителните осигурителни вноски

В бр. 12 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” Анелия Маркова, съдия, дава отговор на въпроса: Приложими ли са правилата на чл. 122 - 124 ДОПК по отношение на задължителните осигурителни вноски? Съгласно чл. 122, ал. 1 от ДОПК органът по приходите може да приложи установения от съотв...

Справочник

Годишна отчетност за дейността на предприятията 2017

През 2018 година ще продължи да функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишните отчети за дейността, т.е. ще можете да подадете годишния си отчет за дейността на едно място съгласно Заповед за определянето на реда, начина и сроковете за подаване на годиш...

До 31 януари лицата, извършващи патентна дейност, следва да подадат данъчни декларации

Лицата, които през 2018 г. ще упражняват патентна дейност, следва да подадат в срок до 31 януари 2018 г. декларация по образец (по чл. 61н от ЗМДТ) в общината, където се намира обектът, в който се извършва дейността, в която декларират обстоятелствата, свързани с определяне на па...

Държавна такса за пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел не се дължи

Агенция по вписванията Във връзка с преминаването на Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията е прието Постановление на Министерски съвет № 270/08.12.2017 г. за изменение и допълнение на Тарифата за държавни такси, събирани от Агенцията по вп...

Информация във връзка с прехвърляне на предприятие и дружествен дял

Във връзка с изменението в Търговския закон с ПРЗ на ЗИД на Кодекса на труда (в сила от 22.12.2017 г.) относно прехвърляне на търговско предприятие и дружествен дял ви уведомяваме, че обстоятелството за липса на неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължит...

Новите подоходни декларации вече са достъпни в сайта на НАП

Национална агенция за приходите Новите годишни данъчни декларации за облагане на доходите на физическите лица и за корпоративни данъци за 2017 г. вече са публикувани на сайта на НАП на адрес http://www.nap.bg/. От приходната агенция напомнят, че срокът за подаването на деклараци...

От 1 януари 2018 г. НАП ще публикува списъци на търговски обекти, подлежащи на запечатване

От 1 януари 2018 г. на интернет страницата на НАП ще бъдат достъпни списъци на подлежащите на запечатване търговски обекти и тяхното местонахождение. В специално създадена рубрика клиентите на администрацията ще могат да извършват справка за всеки обект, както и за тези, в които ...

Регистрация и пререгистрация на икономически оператори

Агенция “Митници” Актуална информация по отношение на регистрация за обмен на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни Генерална дирекция “Данъчно облагане и митнически съюз” (DG TAXUD) и Агенция “Митници” С цел осигуряване на достъп за о...

Самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си до 31 януари

До 31 януари 2018 г. самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си чрез подаване на декларация по образец в компетентната териториална дирекция на НАП по постоянен адрес на лицето - декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице. Самоосигуряващите се ...

Справочна информация бр. 2/2018

Централни валутни курсове за периода 22.12.2017 - 03.01.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниц...