Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 4, 29 януари - 4 февруари 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 4, 29 януари - 4 февруари 2018 г.
Законодателство

Годишни задължения за платците на доходи на физически лица за 2017 г.

В изпълнение на Закона за данъка върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) работодателите, предприятията или самоосигуряващите се лица - платци на доходи на физически лица, имат определени текущи и годишни задължения във връзка с изплатените им доходи...

Държавен вестник бр. 4/2018 г.

ДВ, бр. 89 от 7.11.2017 г. Народното събрание прие Закон за изменение на Закона за пътищата. Правителството прие Постановление № 246 от 2 ноември 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с ...

Народно събрание бр.4/2018 г.

Парламентът прие на първо четене с консенсус промени в Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове. Промените предвиждат ускоряване и облекчаване на процеса по изплащане на лихвоточките на граждани с многогодишни жи...

Текущо счетоводно отчитане и годишно приключване на предприятията с нестопанска цел

Юридическите лица с нестопанска цел биват сдружения и фондации. Основните въпроси, свързани с учредяването, регистрацията, устройството, дейността и прекратяването им се уреждат от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Те се създават за пост...

Въпроси и отговори

Деклариране на изплатена неустойка, договорена между физически лица

Васил Василев, управител и едноличен собственик на капитала на дружество “Продавач” ЕООД, получава неустойка/обезщетение в размер на за 75 000 лв от Делян Петров, едноличен собственик на капитала на дружество “Купувач” ООД в резултат от несъстоял се ...

Междуседмична почивка при сумирано отчитане на работното време

Във фирмата е установено сумирано отчитане на работното време, като един ден се рабити 12 часа, следващия се почива. Длъжен ли е работодателят да осигурява междуседмична почивка в размер 36 часа? Сумираното отчитане на работното време се установява ...

Нови моменти в Закона за акцизите и данъчните складове

От 1 януари 2018 г. влизат в сила следните промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), публикувани в ДВ, бр. 97 от 5 декември 2017 г. По-важните изменения се отнасят до освобождаване от заплащане на акциз на някои видове акцизни стоки, ...

Обезщетение за оставане без работа и болнични не може да се получават едновременно

Преди около месец прекратиха трудовия ми договор. Възнамерявам да обжалвам заповедта за уволнение пред съда. Зная, че ако заповедта бъде отменена от съда като незаконна, ще имам право на обезщетение от работодателя в размер на брутното ми трудово въз...

Прекратяване на трудовия договор със служител, навършил пенсионна възраст

Има ли право работодателят едностранно да прекрати правоотношението със служител, който е навършил 66 г. възраст, но няма изискващия се за пенсиониране осигурителен стаж? Вероятно в запитването става дума за прекратяване на трудов договор на основан...

В пресата за вас

До четири пъти се намаляват таксите за регистрация на юридически лица с нестопанска цел

В бр. 234 от 2017 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с промяна в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията. Размерът на таксите за регистрация на юридическите лица с нестопанска цел ще намалее от два...

Определяне на прогнозната стойност на обществената поръчка

В бр. 12 на сп. “Търговско и облигационно право” Елена Димова, адвокат, експерт по обществени поръчки, дава отговор на въпроса: Включва ли се в прогнозната стойност на обществената поръчка стойността на непредвидените разходи за строителни и монтажни...

Счетоводно и данъчно третиране при спиране на производствената дейност

В бр. 12 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разглежда следния казус: Дружество с ограничена отговорност, регистрирано по ЗДДС, спира временно дейност за неопределено време. Същото притежава ДМА, които са в процес на експ...

Справочник

Справочна информация бр. 4/2018

Централни валутни курсове за периода 18.01 - 24.01.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...

Указания за попълване и подаване на отчет по държави по чл. 143ф от ДОПК

Кой подава отчет по държави ● Многонационалните групи предприятия (МГП) имат задължение да подават отчети по държави, когато крайното предприятие майка на МГП: - е местно лице за данъчни цели на България и сумата на приходите на групата съгласн...

ЮЛНЦ ще се пререгистрират и електронно

От 1 януари 2018 г. Агенцията по вписванията ще администрира Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Към Търговския регистър ще бъдат добавени нови функционалности, чрез които ЮЛНЦ ще могат да подават документи. Регистърът ще бъде обща елек...