Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 4, 29 януари - 4 февруари 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 4, 29 януари - 4 февруари 2018 г.
Законодателство

Годишни задължения за платците на доходи на физически лица за 2017 г.

В изпълнение на Закона за данъка върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) работодателите, предприятията или самоосигуряващите се лица - платци на доходи на физически лица, имат определени текущи и годишни задължения във връзка с изплатените им доходи. Техните задължения са различ...

Държавен вестник бр. 4/2018 г.

ДВ, бр. 89 от 7.11.2017 г. Народното събрание прие Закон за изменение на Закона за пътищата. Правителството прие Постановление № 246 от 2 ноември 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министе...

Народно събрание бр.4/2018 г.

Парламентът прие на първо четене с консенсус промени в Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове. Промените предвиждат ускоряване и облекчаване на процеса по изплащане на лихвоточките на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове. Предви...

Текущо счетоводно отчитане и годишно приключване на предприятията с нестопанска цел

Юридическите лица с нестопанска цел биват сдружения и фондации. Основните въпроси, свързани с учредяването, регистрацията, устройството, дейността и прекратяването им се уреждат от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Те се създават за постигането на идеална цел, като З...

Въпроси и отговори

Деклариране на изплатена неустойка, договорена между физически лица

Васил Василев, управител и едноличен собственик на капитала на дружество “Продавач” ЕООД, получава неустойка/обезщетение в размер на за 75 000 лв от Делян Петров, едноличен собственик на капитала на дружество “Купувач” ООД в резултат от несъстоял се предварителен договор за прода...

Междуседмична почивка при сумирано отчитане на работното време

Във фирмата е установено сумирано отчитане на работното време, като един ден се рабити 12 часа, следващия се почива. Длъжен ли е работодателят да осигурява междуседмична почивка в размер 36 часа? Сумираното отчитане на работното време се установява от работодателя в съответствие...

Нови моменти в Закона за акцизите и данъчните складове

От 1 януари 2018 г. влизат в сила следните промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), публикувани в ДВ, бр. 97 от 5 декември 2017 г. По-важните изменения се отнасят до освобождаване от заплащане на акциз на някои видове акцизни стоки, промени в изискванията за внас...

Обезщетение за оставане без работа и болнични не може да се получават едновременно

Преди около месец прекратиха трудовия ми договор. Възнамерявам да обжалвам заповедта за уволнение пред съда. Зная, че ако заповедта бъде отменена от съда като незаконна, ще имам право на обезщетение от работодателя в размер на брутното ми трудово възнаграждение за 6 месеца, ако н...

Прекратяване на трудовия договор със служител, навършил пенсионна възраст

Има ли право работодателят едностранно да прекрати правоотношението със служител, който е навършил 66 г. възраст, но няма изискващия се за пенсиониране осигурителен стаж? Вероятно в запитването става дума за прекратяване на трудов договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ...

В пресата за вас

До четири пъти се намаляват таксите за регистрация на юридически лица с нестопанска цел

В бр. 234 от 2017 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с промяна в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията. Размерът на таксите за регистрация на юридическите лица с нестопанска цел ще намалее от два до четири пъти в зависимост о...

Определяне на прогнозната стойност на обществената поръчка

В бр. 12 на сп. “Търговско и облигационно право” Елена Димова, адвокат, експерт по обществени поръчки, дава отговор на въпроса: Включва ли се в прогнозната стойност на обществената поръчка стойността на непредвидените разходи за строителни и монтажни разходи? В чл. 21, ал. 1 ЗОП...

Счетоводно и данъчно третиране при спиране на производствената дейност

В бр. 12 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разглежда следния казус: Дружество с ограничена отговорност, регистрирано по ЗДДС, спира временно дейност за неопределено време. Същото притежава ДМА, които са в процес на експлоатация и носят изгода за ико...

Справочник

Справочна информация бр. 4/2018

Централни валутни курсове за периода 18.01 - 24.01.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците с...

Указания за попълване и подаване на отчет по държави по чл. 143ф от ДОПК

Кой подава отчет по държави ● Многонационалните групи предприятия (МГП) имат задължение да подават отчети по държави, когато крайното предприятие майка на МГП: - е местно лице за данъчни цели на България и сумата на приходите на групата съгласно консолидирания й финансов от...

ЮЛНЦ ще се пререгистрират и електронно

От 1 януари 2018 г. Агенцията по вписванията ще администрира Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Към Търговския регистър ще бъдат добавени нови функционалности, чрез които ЮЛНЦ ще могат да подават документи. Регистърът ще бъде обща електронна база данни, съдържаща о...