Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 2, Февруари 2018 г.
 
сп. Български законник
бр. 2, Февруари 2018 г.
Закони и правителствени актове

Закон за данък върху добавената стойност

В сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 86 от 24 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 37 от 8 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 41 от 22 май 2...

Коментар на експерта

Преглед на пo-важните промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2018 г.

В „Държавен вестник“, бр. 97 от 5.12.2017 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС). Освен в ЗДДС с неговите преходни и заключителни разпоредби се правят изменения и допълнения и в редица ...

Сумирано изчисляване на работното време

От 01.01.2018 г. са в сила редица изменения и допълнения на Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) относно правната уредба по практическото прилагане на сумираното работно време (ДВ, бр. 41 от 2017 г.). С това се преодоляват проб...

Въпроси и отговори от практиката

Бабата на дете до двегодишна възраст има право да ползва отпуск за отглеждането му по реда и при условията на чл. 164, ал. 3 от КТ

Въпрос: Има ли право служителка, която ползва платен отпуск за отглеждане на малко дете до навършване на 2 години в качеството си на баба на детето, да сключи втори трудов договор със същия работодател за работа през почивните дни (събота и неделя)? ...

Използване на платения годишен отпуск

Въпрос: Лице, което излиза в отпуск по майчинство през август 2013 г., остава да ползва за същата година 10 дни платен годишен отпуск. За 2014, 2015 и 2016 г. има по 20 дни платен годишен отпуск неизползван, тъй като веднага след първото майчинство с...

Парично обезщетение за временна неработоспособност при работа по личен дневен сменен график

Въпрос: Лице, работещо по приложения график, е поискало да ползва платен отпуск в размер на 5 дни, като едната молба е за 1 ден на 07.09.2017 г., а другата молба е за 4 дни от 10.09.2017 г. до 13.09.2017 г. За месеца лицето е представило и болничен л...

Прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие, докато работникът е в отпуск за временна неработоспособност

Въпрос: Може ли работник да подаде заявление за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие, докато е в отпуск за временна неработоспособност? Ако може и работодателят е съгласен, каква трябва да бъде датата на прекратяване на договора - пос...

Прекратяване на трудовия договор поради съкращаване на щата

Въпрос: Прекратявам трудов договор на осн. чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ поради съкращаване на щата. На основание чл. 335, ал. 2, т. 2 от КТ заявявам, че няма да спазя срока на предизвестието, като ще заплатя обезщетение по чл. 220, ал. 1 от КТ. Връчвам...

Трудов договор на преводач

Въпрос: Преводач регистрира ЕООД и ще оказва разнообразни преводачески услуги, като някои от тях представляват устни преводи (човекът знае и арабски), оказвани на клиенти при взаимоотношения с полиция, съд и други. Tрябва ли да има назначени преводач...

Установяване на „намалено“ и „непълно“ работно време

Въпрос: Поради намаляване на обема на работа в дружеството временно е необходимо да бъде намалено работното време на част от служителите – от 8-часов работен ден на 6-часов работен ден. 1. Какви са възможностите и какви законови изисквания трябва да ...

Решения на съдилища

Решение № 15765 от 20.12.2017 г. по адм. дело № 14458/2016 г.

Предмет на спора е установяване на задължения по ЗДДС за данъчни периоди 08.2010 г. - 12.2012 г. Според ТР № 5 от 13.12.2016 г. по тълк. дело № 10/2016 г. на ОС на съдиите от Първа и Втора колегия на Върховния административен съд, ревизионен акт, ко...

Решение № 159 от 05.01.2018 г. по адм. дело № 5292/2017 г.

Предмет на спора е ангажирана на основание чл. 19, ал. 2 от ДОПК отговорност за задължения за ДДС за различни данъчни периоди от март 2007 г. до 2012 г. Преди да извърши изплащането на дивиденти от наличните в касата на дружеството средства, управит...

Решение № 15917 от 21.12.2017 г. по адм. дело № 6344/2017 г.

Предмет на спора е нарушаване на реда и начина за въвеждане в експлоатация и регистрация на фискално устройство. Съгласно чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗДДС (в приложимата по време редакция) принудителна административна мярка запечатване на обект ...

Решение № 15988 от 22.12.2017 г. по адм. дело № 14334/2016 г.

Предмет на спора е нищожност на ревизионен акт. Тълкувателно решение № 5 от 13.12.2016 г. на ОСК на ВАС по тълкувателно дело № 10/2016 г. приема, че „Ревизионен акт, който при приложимата след 01.01.2013 г. редакция на чл. 119, ал. 2 от ДОПК е издад...

Решение № 16051 от 28.12.2017 г. по адм. дело № 3942/2017 г.

Предмет на спора е установяване на финансов резултат по ЗДДС за данъчни периоди юни, август, ноември и декември 2014 г. ведно със съответните лихви за забава. Правото на приспадане на данъчен кредит на получателя не може да бъде отречено единствено ...

Решение № 195 от 08.01.2018 г. по адм. дело № 12481/2016 г.

Предмет на спора е начислен ДДС поради непризнато право на данъчен кредит на РЛ (клон на чуждестранен търговец) по фактури с предмет интернет услуги, услуги по отдаване под наем на офиси, счетоводни услуги, доставка на канцеларски материали, офис обо...

Решение № 274 от 09.01.2018 г. по адм. дело № 4893/2017 г.

Предмет на спора са установени задължения за внасяне за ДДФЛ по чл. 48, ал. 2 от ЗДДФЛ за дейността като земеделски производител за 2010 г., 2011 г. и 2012 г. със съответните лихви. При преценка на законосъобразността на обжалвания РА съгласно чл. 1...

Решение № 326 от 09.01.2018 г. по адм. дело № 4188/2017 г.

Предмет на спора е установена данъчна загуба за 2009 г. и установен корпоративен данък за 2013 г. и 2014 г. и лихва. Съгласно чл. 34, ал. 1, изр. 2 от ЗКПО, разходите от отписване на вземания като несъбираеми не се признават за данъчни цели в година...

Решение № 51 от 03.01.2018 г. по адм. дело № 5643/2017 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС, произтичащи от допълнително начисляване на ДДС за данъчни периоди 01.01.2014 г. - 28.02.2014 г. по фактури за ВОД, издадени към дружество в Кипър. При преценка на доказателствата поотделно и в тяхна...

Решение № 88 от 04.01.2018 г. по адм. дело № 215/2017 г.

Предмет на спора са допълнително установен корпоративен данък за 2010 г. ведно с лихви за забава и лихви за забава за невнесен деклариран корпоративен данък за 2012 г., 2013 г. и 2014 г. и допълнително установени задължения за ЗОВ за 2011 г. и 2012 г...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 2 от 2018 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.01. - 31.01.2018 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 98 до бр. 99 от 2017 г.

ДВ, бр. 98 от 8.12.2017 г. Министерски съвет Постановление № 267 от 5 декември 2017 г. за приемане на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали Държавна комисия по сигурността на информацията Спор...

Очаквайте в следващия брой

Очаквайте в брой 3 от 2018 г.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица Промени в ЗДДФЛ през 2018 г. Доказателствената стойност на фактурата Промени в режима на регулиране на акцизните стоки Задължение за плащане на данъци и лихви върху данъчни задължения под форма...