Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 2, Февруари 2018 г.
 
сп. Български законник
бр. 2, Февруари 2018 г.
Закони и правителствени актове

Закон за данък върху добавената стойност

В сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 86 от 24 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 37 от 8 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 41 от 22 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29...

Коментар на експерта

Преглед на пo-важните промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2018 г.

В „Държавен вестник“, бр. 97 от 5.12.2017 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС). Освен в ЗДДС с неговите преходни и заключителни разпоредби се правят изменения и допълнения и в редица данъчни закони, а именно: Зако...

Сумирано изчисляване на работното време

От 01.01.2018 г. са в сила редица изменения и допълнения на Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) относно правната уредба по практическото прилагане на сумираното работно време (ДВ, бр. 41 от 2017 г.). С това се преодоляват проблемите, създавани от някои нет...

Въпроси и отговори от практиката

Бабата на дете до двегодишна възраст има право да ползва отпуск за отглеждането му по реда и при условията на чл. 164, ал. 3 от КТ

Въпрос: Има ли право служителка, която ползва платен отпуск за отглеждане на малко дете до навършване на 2 години в качеството си на баба на детето, да сключи втори трудов договор със същия работодател за работа през почивните дни (събота и неделя)? По кой член от КТ трябва да се...

Използване на платения годишен отпуск

Въпрос: Лице, което излиза в отпуск по майчинство през август 2013 г., остава да ползва за същата година 10 дни платен годишен отпуск. За 2014, 2015 и 2016 г. има по 20 дни платен годишен отпуск неизползван, тъй като веднага след първото майчинство следва второ. Лицето се връща н...

Парично обезщетение за временна неработоспособност при работа по личен дневен сменен график

Въпрос: Лице, работещо по приложения график, е поискало да ползва платен отпуск в размер на 5 дни, като едната молба е за 1 ден на 07.09.2017 г., а другата молба е за 4 дни от 10.09.2017 г. до 13.09.2017 г. За месеца лицето е представило и болничен лист за периода от 18.09.2017 г...

Прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие, докато работникът е в отпуск за временна неработоспособност

Въпрос: Може ли работник да подаде заявление за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие, докато е в отпуск за временна неработоспособност? Ако може и работодателят е съгласен, каква трябва да бъде датата на прекратяване на договора - посочената в заявлението или след...

Прекратяване на трудовия договор поради съкращаване на щата

Въпрос: Прекратявам трудов договор на осн. чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ поради съкращаване на щата. На основание чл. 335, ал. 2, т. 2 от КТ заявявам, че няма да спазя срока на предизвестието, като ще заплатя обезщетение по чл. 220, ал. 1 от КТ. Връчвам документите (предизвестие и з...

Трудов договор на преводач

Въпрос: Преводач регистрира ЕООД и ще оказва разнообразни преводачески услуги, като някои от тях представляват устни преводи (човекът знае и арабски), оказвани на клиенти при взаимоотношения с полиция, съд и други. Tрябва ли да има назначени преводачи на трудови договори, тъй кат...

Установяване на „намалено“ и „непълно“ работно време

Въпрос: Поради намаляване на обема на работа в дружеството временно е необходимо да бъде намалено работното време на част от служителите – от 8-часов работен ден на 6-часов работен ден. 1. Какви са възможностите и какви законови изисквания трябва да спази работодателят при намаля...

Решения на съдилища

Решение № 15765 от 20.12.2017 г. по адм. дело № 14458/2016 г.

Предмет на спора е установяване на задължения по ЗДДС за данъчни периоди 08.2010 г. - 12.2012 г. Според ТР № 5 от 13.12.2016 г. по тълк. дело № 10/2016 г. на ОС на съдиите от Първа и Втора колегия на Върховния административен съд, ревизионен акт, който при приложимата след 01.01...

Решение № 159 от 05.01.2018 г. по адм. дело № 5292/2017 г.

Предмет на спора е ангажирана на основание чл. 19, ал. 2 от ДОПК отговорност за задължения за ДДС за различни данъчни периоди от март 2007 г. до 2012 г. Преди да извърши изплащането на дивиденти от наличните в касата на дружеството средства, управителят е знаел за наличието на в...

Решение № 15917 от 21.12.2017 г. по адм. дело № 6344/2017 г.

Предмет на спора е нарушаване на реда и начина за въвеждане в експлоатация и регистрация на фискално устройство. Съгласно чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗДДС (в приложимата по време редакция) принудителна административна мярка запечатване на обект за срок до един месец, независ...

Решение № 15988 от 22.12.2017 г. по адм. дело № 14334/2016 г.

Предмет на спора е нищожност на ревизионен акт. Тълкувателно решение № 5 от 13.12.2016 г. на ОСК на ВАС по тълкувателно дело № 10/2016 г. приема, че „Ревизионен акт, който при приложимата след 01.01.2013 г. редакция на чл. 119, ал. 2 от ДОПК е издаден с участието на орган по при...

Решение № 16051 от 28.12.2017 г. по адм. дело № 3942/2017 г.

Предмет на спора е установяване на финансов резултат по ЗДДС за данъчни периоди юни, август, ноември и декември 2014 г. ведно със съответните лихви за забава. Правото на приспадане на данъчен кредит на получателя не може да бъде отречено единствено поради непредставянето на дока...

Решение № 195 от 08.01.2018 г. по адм. дело № 12481/2016 г.

Предмет на спора е начислен ДДС поради непризнато право на данъчен кредит на РЛ (клон на чуждестранен търговец) по фактури с предмет интернет услуги, услуги по отдаване под наем на офиси, счетоводни услуги, доставка на канцеларски материали, офис оборудване, компютърни материали,...

Решение № 274 от 09.01.2018 г. по адм. дело № 4893/2017 г.

Предмет на спора са установени задължения за внасяне за ДДФЛ по чл. 48, ал. 2 от ЗДДФЛ за дейността като земеделски производител за 2010 г., 2011 г. и 2012 г. със съответните лихви. При преценка на законосъобразността на обжалвания РА съгласно чл. 160, ал. 1 от ДОПК съдът решава...

Решение № 326 от 09.01.2018 г. по адм. дело № 4188/2017 г.

Предмет на спора е установена данъчна загуба за 2009 г. и установен корпоративен данък за 2013 г. и 2014 г. и лихва. Съгласно чл. 34, ал. 1, изр. 2 от ЗКПО, разходите от отписване на вземания като несъбираеми не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане...

Решение № 51 от 03.01.2018 г. по адм. дело № 5643/2017 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС, произтичащи от допълнително начисляване на ДДС за данъчни периоди 01.01.2014 г. - 28.02.2014 г. по фактури за ВОД, издадени към дружество в Кипър. При преценка на доказателствата поотделно и в тяхната съвкупност касационният съд...

Решение № 88 от 04.01.2018 г. по адм. дело № 215/2017 г.

Предмет на спора са допълнително установен корпоративен данък за 2010 г. ведно с лихви за забава и лихви за забава за невнесен деклариран корпоративен данък за 2012 г., 2013 г. и 2014 г. и допълнително установени задължения за ЗОВ за 2011 г. и 2012 г. Независимо че не са представ...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 2 от 2018 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.01. - 31.01.2018 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 98 до бр. 99 от 2017 г.

ДВ, бр. 98 от 8.12.2017 г. Министерски съвет Постановление № 267 от 5 декември 2017 г. за приемане на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали Държавна комисия по сигурността на информацията Споразумение между правителството ...

Очаквайте в следващия брой

Очаквайте в брой 3 от 2018 г.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица Промени в ЗДДФЛ през 2018 г. Доказателствената стойност на фактурата Промени в режима на регулиране на акцизните стоки Задължение за плащане на данъци и лихви върху данъчни задължения под формата на намаление на бъдещите ик...