Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 8, 26 февруари - 4 март 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 8, 26 февруари - 4 март 2018 г.
Законодателство

Годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2017 година

I. Изменения в съдържанието на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2017 г. В годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък (обр. 1010) за 2017 г. са направени сл...

Данъчни облекчения за доходи на ЕТ и поредност на тяхното приспадане

Важна особеност, свързана с декларирането и данъчното третиране на доходите от стопанска дейност на физическите лица, регистрирани като ЕТ и/или лица, нерегистрирани като търговци, но получаващи доходи от дейности, които ги квалифицират като такива п...

Народно събрание бр.8/2018 г.

Парламентът увеличи размера на плащането на хектар по схемата за подпомагане на млади земеделски стопани с приетите на второ четене промени в Закона за подпомагане на земеделските производители. Досега земеделските стопани, които отговарят на условия...

Въпроси и отговори

Заплащане на осигурителен стаж при ранно пенсиониране

Има ли служителка право да си закупи осигурителен стаж за годините на обучение във ВУЗ, за да придобие право за ранно пенсиониране по чл. 68а, ал. 1 от КСО? В разпоредбата на чл. 68а, ал. 1 от КСО е предвидено, че лицата, които имат изискващия се по...

Лични данни, обработвани за целите на трудовото правоотношение

Какви лични данни трябва да съхранява работодателят във връзка със сключване на трудов договор, заплащането на труда и предоставяне на информация на контролните органи? За всеки работодател обработването на лични данни на персонала е непрекъсната и ...

Префактуриране на използвано гориво за взет под наем товарен автомобил

Фирма е взела под наем товарен автомобил. През януари при зареждане на горива е използвана карта за зареждане на името на фирмата наемодател. Как да се включи разходът за гориво във фирмата наемател? Бензиностанцията отказва да пусне отделна фактура ...

Удръжки от трудовото възнаграждение при прекратен трудов договор

През 2017 г. работех като касиер в общинска болница. През това време на основание чл. 222, ал. 3, от КТ начислих на наша служителка обезщетение, което включваше основната заплата, добавка за прослужено време в едно предприятие, възнаграждение за ноще...

В пресата за вас

Задължително застраховане за риска “Трудова злополука” и коефициент на трудов травматизъм за 2018 г.

В бр . 12 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Калина Петкова, директор на Дирекция “Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в МТСП, разглежда задължителното застраховане за риска “Трудова злополука”. Работниците и служит...

Изключване на съдружник от ООД

В бр. 1 от 2018 г. на сп. “Търговско и облигационно право” д-р Нели Маданска коменира изключването на съдружник от ООД. Според чл. 74 ТЗ всеки съдружник или акционер може да предяви иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за отмяна на реше...

Приспадащи се временни разлики

В бр. 1 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира приспадащите се временни разлики. Това са временните разлики, в резултат на които ще възникват суми, подлежащи на приспадане при определянето на облагаемата печалба/заг...

Текущ разход за данъци

В бр. 2 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира текущия разход за данъци. Наред с отсрочените данъци в параграфи 3.1 - 3.5 СС 12 разглежда реда и начина на признаване, оценяване и представяне на текущите данъци във ...

Справочник

Справочна информация бр. 8/2018

Централни валутни курсове за периода 15.02 - 21.02.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...

Често задавани въпроси по годишната отчетност за дейността на предприятията относно използването на Информационна система “Бизнес статистика” (ИС “Бизнес статистика”) за електронно въвеждане на отчетите

Национален статстически инстиут Важно: За подаване на годишните отчети да се използват само оригиналните формуляри, отпечатани от Националния статистически институт, или публикуваните на страницата на НСИ и НАП. 1. Декларация за предприятия с прихо...