начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 8, 26 февруари - 4 март 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 8, 26 февруари - 4 март 2018 г.
Законодателство

Годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2017 година

I. Изменения в съдържанието на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2017 г. В годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък (обр. 1010) за 2017 г. са направени сл...

Данъчни облекчения за доходи на ЕТ и поредност на тяхното приспадане

Важна особеност, свързана с декларирането и данъчното третиране на доходите от стопанска дейност на физическите лица, регистрирани като ЕТ и/или лица, нерегистрирани като търговци, но получаващи доходи от дейности, които ги квалифицират като такива п...

Народно събрание бр.8/2018 г.

Парламентът увеличи размера на плащането на хектар по схемата за подпомагане на млади земеделски стопани с приетите на второ четене промени в Закона за подпомагане на земеделските производители. Досега земеделските стопани, които отговарят на условия...

Въпроси и отговори

Заплащане на осигурителен стаж при ранно пенсиониране

Има ли служителка право да си закупи осигурителен стаж за годините на обучение във ВУЗ, за да придобие право за ранно пенсиониране по чл. 68а, ал. 1 от КСО? В разпоредбата на чл. 68а, ал. 1 от КСО е предвидено, че лицата, които имат изискващия се по...

Лични данни, обработвани за целите на трудовото правоотношение

Какви лични данни трябва да съхранява работодателят във връзка със сключване на трудов договор, заплащането на труда и предоставяне на информация на контролните органи? За всеки работодател обработването на лични данни на персонала е непрекъсната и ...

Префактуриране на използвано гориво за взет под наем товарен автомобил

Фирма е взела под наем товарен автомобил. През януари при зареждане на горива е използвана карта за зареждане на името на фирмата наемодател. Как да се включи разходът за гориво във фирмата наемател? Бензиностанцията отказва да пусне отделна фактура ...

Удръжки от трудовото възнаграждение при прекратен трудов договор

През 2017 г. работех като касиер в общинска болница. През това време на основание чл. 222, ал. 3, от КТ начислих на наша служителка обезщетение, което включваше основната заплата, добавка за прослужено време в едно предприятие, възнаграждение за ноще...

В пресата за вас

Задължително застраховане за риска “Трудова злополука” и коефициент на трудов травматизъм за 2018 г.

В бр . 12 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Калина Петкова, директор на Дирекция “Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в МТСП, разглежда задължителното застраховане за риска “Трудова злополука”. Работниците и служит...

Изключване на съдружник от ООД

В бр. 1 от 2018 г. на сп. “Търговско и облигационно право” д-р Нели Маданска коменира изключването на съдружник от ООД. Според чл. 74 ТЗ всеки съдружник или акционер може да предяви иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за отмяна на реше...

Приспадащи се временни разлики

В бр. 1 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира приспадащите се временни разлики. Това са временните разлики, в резултат на които ще възникват суми, подлежащи на приспадане при определянето на облагаемата печалба/заг...

Текущ разход за данъци

В бр. 2 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира текущия разход за данъци. Наред с отсрочените данъци в параграфи 3.1 - 3.5 СС 12 разглежда реда и начина на признаване, оценяване и представяне на текущите данъци във ...

Справочник

Справочна информация бр. 8/2018

Централни валутни курсове за периода 15.02 - 21.02.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...

Често задавани въпроси по годишната отчетност за дейността на предприятията относно използването на Информационна система “Бизнес статистика” (ИС “Бизнес статистика”) за електронно въвеждане на отчетите

Национален статстически инстиут Важно: За подаване на годишните отчети да се използват само оригиналните формуляри, отпечатани от Националния статистически институт, или публикуваните на страницата на НСИ и НАП. 1. Декларация за предприятия с прихо...