начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 10, 12 - 18 март 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 10, 12 - 18 март 2018 г.
Законодателство

Годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2017 година

I. Изменения в съдържанието на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2017 г. В годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък (обр. 1010) за 2017 г. са направени сл...

Декларацията за липса на публични задължения като условие за ползване на облекчения по ЗДДФЛ

Съгласно разпоредбата на чл. 23, ал. 2 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2017 г., данъчно задължените лица имат право да ползват данъчни облекчения на годишните си данъчни задължения само ако към датата на подаване на годишната си данъчна декларация нямат п...

Държавен вестник бр. 10/2018 г.

ДВ, бр. 100 от 15.12.2017 г. Правителството прие: 1. Постановление № 282 от 11 декември 2017 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на отбраната за 2017 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество. 2. Постановление №...

Народно събрание бр.10/2018 г.

Парламентът прие окончателно промени в Закона за насърчаване на инвестициите. За да се насърчат инвестициите в дълготрайни активи, се предвижда най-малко 80 на сто от приходите от изпълнявания инвестиционен проект да са от икономически дейности. Схем...

Някои въпроси, възникващи при облагането с ДДС на търговията със стоки в рамките на ЕС

Когато става въпрос за облагането с ДДС на търговията със стоки в рамките на ЕС, на първо място следва да разгледаме и да имаме предвид правната регламентация на вътреобщностните доставки, от една страна, (ВОД) и вътреобщностните придобивания (ВОП), ...

Въпроси и отговори

Действия на работодателя при самоотлъчка на работник или служител

При самоотлъчка на работника и невъзможност и нежелание да предостави писмени обяснения за това (няма кой да получи писмото с обратна разписка за исканите обяснения и дори заповедта за дисциплинарно освобождаване, защото лицето например отсъства от с...

Зачитане на трудов стаж при дисциплинарно уволнение

Наш служител не се яви на работа повече от 10 дни, за което директорът му поиска писмено обяснение за причините за неявяването му. Той отказа да получи писмото лично и ние му го изпратихме препоръчано с обратна разписка. Служителят не даде исканите о...

Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8 години

След 2 месеца изтича отпускът ми за гледане на дете до 2 г. Мога ли да използвам полагащия ми се неплатен отпуск 6 месеца и 5 месеца със съгласие на бащата, който работи на трудов договор в чужбина? Необходимо ли е преди неплатения отпуск да използва...

В пресата за вас

Обезщетение за вреди при недействителност на сделките

В бр. 2 от 2018 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Ивайло Кънев, юрист, отговаря на въпроса: Кой може да търси обезщетение за вреди при недействителност на сделките и от кого може да се претендира обезщетение за вредите? Съгласно нормата на ч...

Отчисления от печалбата на държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала за 2017 г.

В бр. 46 от 2017 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с внасянето в полза на държавата на отчисления от печалбата от държавни предприятия и търговски дружества с държавно участие в капитала за финансовата 2017 г. Министерският...

Промени, гарантиращи изплащане на дължими възнаграждения на работещите

В бр. 2 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Красимира Атанасова, юрист, разглежда промените в КСО. В ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИДКТ), със заключителните разпоредби на който...

Счетоводно отчитане на последващите разходи

В бр. 2 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., регистриран одитор, коментира счетоводното отчитане на последващите разходи. Различният характер на последващите разходи предопределя и начина на счетоводното им отчитане. Разход...

Справочник

Практически въпроси на защитата на личните данни след 25 май 2018 г.

Комисия за защита на личните данни От 25 май 2018 г. във всички държави - членки на Европейския съюз, ще се прилагат нови правила за защита на личните данни. Те са уредени в т.нар. Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Новата правна рамка...

През 2018 г. фирмите без дейност не подават годишна декларация

От тази година юридическите лица, които през 2017 г. не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството, не са длъжни да подават както годишен отчет за дейността, така и годишна данъчна декларация. Според анализ на НАП тази мярка ще с...

Справочна информация бр. 10/2018

Централни валутни курсове за периода 01.03 - 08.03.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...

Фирмите подават данни за платени доходи на физически лица до 15 март

Национална агенция за приходите До 15 март предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2017 г. доходи на физически лица, посочени в чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), са длъжни да п...