Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 5, 1 - 15 март 2018 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 5, 1 - 15 март 2018 г.
Писма и указания

№ 07-00-173 от 09.11.2017 г. Относно: третиране по ЗДДС на доставка на стока

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-179#2/ 01.11.2017 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружество „ “ ООД произвежда и монтира части за токопрекъсвачи. Клиент на дружеството – българска фирм...

№ 07-00-33 от 18.10.2017 г. Относно: прилагане разпоредбата на чл. 169, ал. 3а от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

С Ваше писмо, заведено в Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № 07-00-33/29.09.2017 г., сте изложили следната фактическа обстановка: Задължено лице има задължения за местни данъци и такси за данъчни периоди от 2005 г. до 2016 г., включително. За данъчните периоди от 2005...

№ 08-В-24 от 09.10.2017 г. Относно: освобождаване от данък върху превозните средства на автомобил с електродвигател от категория L7е

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило писмо на община …….., в което е поставен следният въпрос: Освобождава ли се от данък върху превозните средства четириколесно моторно превозно средство с електродвигател от категория L7? В отговор на поставени...

№ 20-21-107 от 22.11.2017 г. Относно: търговия със стоки и прилагане на разпоредбите на ЗДДС

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи уточнение във връзка с отговор по писмено запитване с изх. № 20-21-107/ 13.10.2017 г. Направени са следните уточнения: 1. Стоките се изпращат /транспортират/ до краен клиент изцяло за сметка на дружеството. Амазон не ...

№ 26-К-185 от 06.10.2017 г. Относно: Прилагане на Наредба №Н-8 от 29 декември 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-8) при подаване на данни за осигурени лица, за които работодателят е въвел сумирано изчисляване на работното време (СИРВ) по реда на чл. 142, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ)

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше запитване, прието с вх. № ………. г., за изразяване на становище по компетентност. Изложени са следните факти и обстоятелства и са поставени свързани с тях въпроси: С решение на Общински съвет гр. ….. 15 ав...

№ 3-153 от 19.01.2018 г. Относно: услуги по възстановяване на ДДС, платен в държава членка на Европейския съюз /ЕС/

В запитването е посочено, че във връзка с извършваната от дружеството международна транспортна дейност и подписаните договори за извършване на транспортни услуги на територията на ЕС, са поставени следните въпроси: 1. Може ли дружеството да ползва услуги за възстановяване на ДДС,...

№ 3-2315 от 06.11.2017 г. Относно: подаване на данни с декларация образец № 1

Според изложеното в запитването и приложените към него трудов договор и допълнително споразумение към същия, фишове за работна заплата за месеците ноември 2016г.-април 2017 г. и юни 2017 г. и ведомости за начислени възнаграждения по проект, финансиран от Оперативна програма „Наук...

№ 3-2426 от 17.11.2017 г. Относно: данъчно третиране на продажби на квоти за емисии на парникови газове съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В запитването е посочено, че дружество, притежава квоти за парникови газове, описани в Директива 2013/43/ЕС на Съвета като стоки, за които важи механизъм за обратно начисляване на ДДС, като въпросната директива е описана в допълнителните разпоредби - §1а, т. 7 на ЗДДС. Във връзка...

№ 3-2509 от 29.11.2017 г. Относно: начисляване на трудово възнаграждение съгласно счетоводното законодателство

Според изложеното в запитването, лице полага труд по основен трудов договор на длъжност учител. Трудовият договор е сключен на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда (КТ), за определено време (до края на учебната година) и на непълен работен ден (4 часа). Със същия слу...

№ 96-00-278 от 15.11.2017 г. Относно: третиране по ЗДДС на доставка на услуга

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпиха Ваши писмени запитвания с вх. № 96-00-278/ 03. 11. 2017 г. и № 96-00-284/ 10. 11. 2017г. с идентично съдържание. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружество извършва товарен автомобилен транспорт за страни...

№ 96-00-288 от 28.11.2017 г. Относно: документиране на доставка на стока по ЗДДС

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-288/ 16.11.2017 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Фирмата изработва продукт по поръчка на американска фирма с материали, закупени от страната. По настояване на американ...

№ 96-00-315 от 04.01.2018 г. Относно: Здравно осигуряване на пенсионер, работещ по трудово правоотношение

Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ……… с вх. № ………. от 21.12.2017 г., Ви уведомявам за следното: В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Работник/служител получава пенсия за осигурителен стаж и възрас...

№ М-24-36-42 от 27.10.2017 г. Относно: Приложението на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при префактуриране на консумативни разходи при безвъзмездно отдаване на право на управление върху имот – публична държавна собственост

В Централно управление на НАП, с вх. №……… е заведено Ваше запитване, препратено по компетентност от дирекция ОДОП ……., в което е изложена следната фактическа обстановка: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ (областна администрация) е регистрирана по ЗДДС, считано от 18.05.2017 г. Отдава безвъз...

Анотации

Ваучери за храна

В бр. 2 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Румяна Йорданова отговаря на въпроса: Работодател предоставя на работниците и служителите си ваучери за храна по смисъла на § 1, т. 36 от допълнителните разпоредби на ЗКПО. Ваучерите са достъпни и се предоставят на всички работници и служ...

Вписване на договора за лизинг на недвижим имот в Централния регистър на особените залози

В бр. 9 от 2018 г. на сп. "Търговско и облигационно право" Мариана Терзиева, юрист, отговаря на въпроса: Дали вписването на договора за лизинг на недвижим имот в Централния регистър на особените залози осигурява правна защита на страните по договора? Съществува един регистър, в ...

Новите моменти през 2018 г. относно правото на лицата да променят осигуряването си от втори в първи стълб на пенсионната система

В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Труд и право" Любомира Язаджиева, директор на дирекция в НОИ, отговаря на въпроса: Какви са новите моменти през 2018 г. относно правото на лицата да променят осигуряването си от втори в първи стълб на пенсионната система? Разпоредбата на чл. 46 КСО е де...

Практиката на НАП относно правото на данъчен кредит при транзитни доставки

В бр. 2 от 2018 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Каква е практиката на НАП относно правото на данъчен кредит при транзитни доставки? Наскоро приходната администрация излезе с указание, имащо отношение към тези въп...

Представлява ли предявяването на частичен иск действие, което спира или прекъсва погасителната давност за останалата част от вземането

В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Търговско и облигационно право" Светослав Йорданов, адвокат, отговаря на въпроса: Представлява ли предявяването на частичен иск действие, което спира или прекъсва погасителната давност за останалата част от вземането? Видно от чл. 110 от Закона за задъ...

Признаване на приходи и разходи по договори за строителство

В бр. 12 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" д-р Борислав Боянов, УНСС, отговаря на въпроса: Всички продажби, по които са получени суми по предварителни договори до момента, отчитам като аванси, защото нотариален акт ще бъде подписан след издаване на Акт 16 и пълно разплащане от ст...

Работно облекло на държавен служител

В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Труд и право" Емилия Александрова, юрист в МС, отговаря на въпроса: Когато държавен служител е бил в отпуск поради временна неработоспособност или в платен годишен отпуск, и служебното правоотношение е съществувало, органът по назначаването може ли чре...

Специални изисквания за прилагане на данъчното облекчение за извършени безкасови плащания от физически лица

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са специалните изисквания за прилагане на данъчното облекчение за извършени безкасови плащания от физически лица? На основание чл. 22д, ал. 1 от ЗДДФЛ физическите л...

Финансиране на земеделски производители, което се счита за облагаем оборот във връзка с регистрация по ЗДДС

В бр. 12 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Кое финансиране на земеделски производители се счита за облагаем оборот във връзка с регистрация по ЗДДС? Съгласно разпоредбите на чл. 96, ал. от ЗДДС всяко данъчно задължено лице с об...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 март 2018 г.

До 20-ти март: ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец февруари 2018 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти март: ЗДДФЛ 1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, у...

Държавен вестник в бр. 5 от 2018 г.

ДВ, бр. 12 от 6.2.2018 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите Закон за изменение на Закона за измерванията Закон за ратифициране на Конвенция № 131 на Международната организация на труда за определяне на минималната...

Корпоративните декларации се подават само по електронен път

Национална агенция за приходите Всички декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане, за които задължението за подаване възниква след 31.12.2017 г., се подават единствено по електронен път. Това се отнася и за годишната декларация за облагане с корпоративни данъци за...

Окончателните данъци от доходи в чужбина се декларират до 30 април

Национална агенция за приходите Окончателните данъци върху доходите от чужбина на местните физически лица вече се декларират веднъж годишно с подаването на годишна данъчна декларация за облагане на доходите. Срокът за деклариране и внасяне на дължимия окончателен данък за доходи...

Осигурителен календар за март 2018 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 5/2018 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 16 февруари - 2 март 2018 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца...