Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 5, 1 - 15 март 2018 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 5, 1 - 15 март 2018 г.
Писма и указания

№ 07-00-173 от 09.11.2017 г. Относно: третиране по ЗДДС на доставка на стока

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-179#2/ 01.11.2017 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружество „ “ ООД произвежда и монтира части за токопрекъсвачи. Клиент н...

№ 07-00-33 от 18.10.2017 г. Относно: прилагане разпоредбата на чл. 169, ал. 3а от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

С Ваше писмо, заведено в Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № 07-00-33/29.09.2017 г., сте изложили следната фактическа обстановка: Задължено лице има задължения за местни данъци и такси за данъчни периоди от 2005 г. до 2016 г., включително...

№ 08-В-24 от 09.10.2017 г. Относно: освобождаване от данък върху превозните средства на автомобил с електродвигател от категория L7е

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило писмо на община …….., в което е поставен следният въпрос: Освобождава ли се от данък върху превозните средства четириколесно моторно превозно средство с електродвигател от катего...

№ 20-21-107 от 22.11.2017 г. Относно: търговия със стоки и прилагане на разпоредбите на ЗДДС

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи уточнение във връзка с отговор по писмено запитване с изх. № 20-21-107/ 13.10.2017 г. Направени са следните уточнения: 1. Стоките се изпращат /транспортират/ до краен клиент изцяло за сме...

№ 26-К-185 от 06.10.2017 г. Относно: Прилагане на Наредба №Н-8 от 29 декември 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-8) при подаване на данни за осигурени лица, за които работодателят е въвел сумирано изчисляване на работното време (СИРВ) по реда на чл. 142, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ)

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше запитване, прието с вх. № ………. г., за изразяване на становище по компетентност. Изложени са следните факти и обстоятелства и са поставени свързани с тях въпроси: С решение н...

№ 3-153 от 19.01.2018 г. Относно: услуги по възстановяване на ДДС, платен в държава членка на Европейския съюз /ЕС/

В запитването е посочено, че във връзка с извършваната от дружеството международна транспортна дейност и подписаните договори за извършване на транспортни услуги на територията на ЕС, са поставени следните въпроси: 1. Може ли дружеството да ползва ус...

№ 3-2315 от 06.11.2017 г. Относно: подаване на данни с декларация образец № 1

Според изложеното в запитването и приложените към него трудов договор и допълнително споразумение към същия, фишове за работна заплата за месеците ноември 2016г.-април 2017 г. и юни 2017 г. и ведомости за начислени възнаграждения по проект, финансира...

№ 3-2426 от 17.11.2017 г. Относно: данъчно третиране на продажби на квоти за емисии на парникови газове съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В запитването е посочено, че дружество, притежава квоти за парникови газове, описани в Директива 2013/43/ЕС на Съвета като стоки, за които важи механизъм за обратно начисляване на ДДС, като въпросната директива е описана в допълнителните разпоредби -...

№ 3-2509 от 29.11.2017 г. Относно: начисляване на трудово възнаграждение съгласно счетоводното законодателство

Според изложеното в запитването, лице полага труд по основен трудов договор на длъжност учител. Трудовият договор е сключен на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда (КТ), за определено време (до края на учебната година) и на непълен работ...

№ 96-00-278 от 15.11.2017 г. Относно: третиране по ЗДДС на доставка на услуга

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпиха Ваши писмени запитвания с вх. № 96-00-278/ 03. 11. 2017 г. и № 96-00-284/ 10. 11. 2017г. с идентично съдържание. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружество извършва товарен а...

№ 96-00-288 от 28.11.2017 г. Относно: документиране на доставка на стока по ЗДДС

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-288/ 16.11.2017 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Фирмата изработва продукт по поръчка на американска фирма с материали, закупени от стран...

№ 96-00-315 от 04.01.2018 г. Относно: Здравно осигуряване на пенсионер, работещ по трудово правоотношение

Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ……… с вх. № ………. от 21.12.2017 г., Ви уведомявам за следното: В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Работник/служител получава пенсия...

№ М-24-36-42 от 27.10.2017 г. Относно: Приложението на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при префактуриране на консумативни разходи при безвъзмездно отдаване на право на управление върху имот – публична държавна собственост

В Централно управление на НАП, с вх. №……… е заведено Ваше запитване, препратено по компетентност от дирекция ОДОП ……., в което е изложена следната фактическа обстановка: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ (областна администрация) е регистрирана по ЗДДС, считано ...

Анотации

Ваучери за храна

В бр. 2 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Румяна Йорданова отговаря на въпроса: Работодател предоставя на работниците и служителите си ваучери за храна по смисъла на § 1, т. 36 от допълнителните разпоредби на ЗКПО. Ваучерите са достъпни и се предоста...

Вписване на договора за лизинг на недвижим имот в Централния регистър на особените залози

В бр. 9 от 2018 г. на сп. "Търговско и облигационно право" Мариана Терзиева, юрист, отговаря на въпроса: Дали вписването на договора за лизинг на недвижим имот в Централния регистър на особените залози осигурява правна защита на страните по договора?...

Новите моменти през 2018 г. относно правото на лицата да променят осигуряването си от втори в първи стълб на пенсионната система

В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Труд и право" Любомира Язаджиева, директор на дирекция в НОИ, отговаря на въпроса: Какви са новите моменти през 2018 г. относно правото на лицата да променят осигуряването си от втори в първи стълб на пенсионната система? Р...

Практиката на НАП относно правото на данъчен кредит при транзитни доставки

В бр. 2 от 2018 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Каква е практиката на НАП относно правото на данъчен кредит при транзитни доставки? Наскоро приходната администрация излезе с указание...

Представлява ли предявяването на частичен иск действие, което спира или прекъсва погасителната давност за останалата част от вземането

В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Търговско и облигационно право" Светослав Йорданов, адвокат, отговаря на въпроса: Представлява ли предявяването на частичен иск действие, което спира или прекъсва погасителната давност за останалата част от вземането? Видн...

Признаване на приходи и разходи по договори за строителство

В бр. 12 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" д-р Борислав Боянов, УНСС, отговаря на въпроса: Всички продажби, по които са получени суми по предварителни договори до момента, отчитам като аванси, защото нотариален акт ще бъде подписан след издаване на А...

Работно облекло на държавен служител

В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Труд и право" Емилия Александрова, юрист в МС, отговаря на въпроса: Когато държавен служител е бил в отпуск поради временна неработоспособност или в платен годишен отпуск, и служебното правоотношение е съществувало, органъ...

Специални изисквания за прилагане на данъчното облекчение за извършени безкасови плащания от физически лица

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са специалните изисквания за прилагане на данъчното облекчение за извършени безкасови плащания от физически лица? На основание чл. 22д...

Финансиране на земеделски производители, което се счита за облагаем оборот във връзка с регистрация по ЗДДС

В бр. 12 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Кое финансиране на земеделски производители се счита за облагаем оборот във връзка с регистрация по ЗДДС? Съгласно разпоредбите на чл. 96, ал. от ЗДДС вся...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 март 2018 г.

До 20-ти март: ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец февруари 2018 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти март: ЗДДФЛ 1. Внасяне от рабо...

Държавен вестник в бр. 5 от 2018 г.

ДВ, бр. 12 от 6.2.2018 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите Закон за изменение на Закона за измерванията Закон за ратифициране на Конвенция № 131 на Международната организация на труд...

Корпоративните декларации се подават само по електронен път

Национална агенция за приходите Всички декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане, за които задължението за подаване възниква след 31.12.2017 г., се подават единствено по електронен път. Това се отнася и за годишната декларация за обл...

Окончателните данъци от доходи в чужбина се декларират до 30 април

Национална агенция за приходите Окончателните данъци върху доходите от чужбина на местните физически лица вече се декларират веднъж годишно с подаването на годишна данъчна декларация за облагане на доходите. Срокът за деклариране и внасяне на дължим...

Осигурителен календар за март 2018 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 5/2018 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 16 февруари - 2 март 2018 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен до...