Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 13, 2 - 8 април 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 13, 2 - 8 април 2018 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 13/2018 г.

ДВ, бр. 7 от 19.1.2018 г. Народното събрание прие: 1. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 2. Закон за изменение на Закона за собствеността. Министърът на здравеопазването, Министерство на земеделието, храните и горите издаде На...

Министерски съвет бр. 13/2018 г.

Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” (ИА ГИТ). Измененията произтичат от възложения специализиран контрол по спазването на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и новите правомощия на институцията...

Народно събрание бр.13/2018 г.

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за обществените поръчки. Законът за обществените поръчки няма да се прилага за договори за услуги, доставки или строителство, сключвани от възложител по свързани с изграждане и поддръжка на инженерни съоръжения от възпрепят...

Особености на годишното счетоводно приключване на строителното предприятие

Когато говорим за годишно счетоводно приключване, несъмнено следва да разбираме не само счетоводните техники по приключване на счетоводните сметки, но преди всичко изготвяне на финансовите отчети по реда на приложимите счетоводни стандарти. Ето защо важно уточнение, което следва ...

Въпроси и отговори

Зачитане на трудов стаж

През септември 1976 г. в “Г.-Мадан” постъпва на работа една жена, чието дете е на 1 г. От постъпването си на работа тя излиза в неплатен отпуск за няколко месеца, след което в архивите е посочено, че е в майчинство за няколко месеца. След това за целия десетгодишен период тя пост...

Облагане на услугите, извършвани по електронен път

Дружеството “СК” ЕООД е регистрирано по чл 97а от ЗДДС. “СК” ЕООД към момента продава софтуер, класифициран като “нестандартен”, т.е. продава услуги на дружества, регистрирани по ДДС в страни - членки на ЕС. От 01.12.2017 “СК” ЕООД започва да продава право за ползване на софтуер ...

Отчитане на придобити идеални части от поземлен имот

През м. 02.2016 г. дружеството А е придобило от дружество Б 20/30 ид. части от имот с площ 4580 кв.м по скица, за който имот е отредено УПИ 4-63 с площ 4240 кв.м. на стойност 250 000 лв. без ДДС, за което е ползван данъчен кредит 50 000 лв. Имотът е заведен в счетоводството с ист...

Работа по трудови договори в различни предприятия

Има ли законова пречка една и съща служителка да е назначена на една и съща позиция в две различни фирми? И по колко часа мога да работя във фирмите? Ако в самите трудови договори не е уговорено друго, няма нормативна пречка един и същи работник или служител да работи по трудови...

Трудови права при назначаване по програма за заетост

Назначен съм по програма за временна заетост до 29 г., като нямам трудов стаж. Дължи ли ми работодателят обезщетение по чл. 224 от КТ, ако към приключването на програмата имам 6 месеца стаж? При започване на работа на субсидирано работно място с безработното лице се подписва тру...

В пресата за вас

Допълнени са функциите на ИА “Главна инспекция по труда”

В бр. 56 на в. “Инфобизнес” са представени промените в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”. Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” (ИА ГИТ). Измененията произтичат от възл...

Защита на лизингополучателя по договор за лизинг на недвижим имот

В бр. 9 от 2017 г. на списание “Търговско и облигационно право” Мариана Терзиева, юрист, коментира защитата на лизингополучателя по договор за лизинг на недвижим имот, при прехвърляне на правото на собственост върху лизинговата вещ в полза на трето лице. Ако лизингодателят прехвъ...

Отчитане на инвестиции - финансови активи

В бр. 2 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+”, доц. д-р Бойка Брезоева, диплониран експерт-счетоводител, коментира отчитане на инвестиции - финансови активи. Инвестициите във вид на акции/дялове, които не осигуряват контрол, съвместен контрол или значително влияние на инвеститора, на...

Признаване и оценяване на програмни продукти

В бр. 3 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Трябва да сключа договор от 01.03.2018 г. за покупка на програмен продукт. Предоставят ни оферта с цени за покупка и цени за абонамент - обясняват, че когато се закупува и лицензът на пр...

Условия за ползване на данъчен кредит за доставки, получени преди регистрацията на данъчно задължени лица по ЗДДС

В бр. 4 на сп. “Български законник” Лиляна Панева, данъчен консултант, дава отговор на въпроса: Ако регистриран земеделски производител е закупил плодни дръвчета (преди 1 година), както и платените на агрономи услуги по засаждане и други преди регистрация по ДДС, има ли право сле...

Справочник

Краткосрочни обезщетения и помощи - 2018 г.

Национален осигурителен институт Какви видове обезщетения и помощи се изплащат от държавното обществено осигуряване? Парични обезщетения за: • Временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест, за санаторно-курортно лечение и при належа...

Справочна информация бр. 13/2018

Централни валутни курсове за периода 23.03 - 29.03.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците с...