Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 13, 2 - 8 април 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 13, 2 - 8 април 2018 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 13/2018 г.

ДВ, бр. 7 от 19.1.2018 г. Народното събрание прие: 1. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 2. Закон за изменение на Закона за собствеността. Министърът на здравеопазването, Министерство на земеделие...

Министерски съвет бр. 13/2018 г.

Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” (ИА ГИТ). Измененията произтичат от възложения специализиран контрол по спазването на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и нов...

Народно събрание бр.13/2018 г.

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за обществените поръчки. Законът за обществените поръчки няма да се прилага за договори за услуги, доставки или строителство, сключвани от възложител по свързани с изграждане и поддръжка на инж...

Особености на годишното счетоводно приключване на строителното предприятие

Когато говорим за годишно счетоводно приключване, несъмнено следва да разбираме не само счетоводните техники по приключване на счетоводните сметки, но преди всичко изготвяне на финансовите отчети по реда на приложимите счетоводни стандарти. Ето защо ...

Въпроси и отговори

Зачитане на трудов стаж

През септември 1976 г. в “Г.-Мадан” постъпва на работа една жена, чието дете е на 1 г. От постъпването си на работа тя излиза в неплатен отпуск за няколко месеца, след което в архивите е посочено, че е в майчинство за няколко месеца. След това за цел...

Облагане на услугите, извършвани по електронен път

Дружеството “СК” ЕООД е регистрирано по чл 97а от ЗДДС. “СК” ЕООД към момента продава софтуер, класифициран като “нестандартен”, т.е. продава услуги на дружества, регистрирани по ДДС в страни - членки на ЕС. От 01.12.2017 “СК” ЕООД започва да продава...

Отчитане на придобити идеални части от поземлен имот

През м. 02.2016 г. дружеството А е придобило от дружество Б 20/30 ид. части от имот с площ 4580 кв.м по скица, за който имот е отредено УПИ 4-63 с площ 4240 кв.м. на стойност 250 000 лв. без ДДС, за което е ползван данъчен кредит 50 000 лв. Имотът е ...

Работа по трудови договори в различни предприятия

Има ли законова пречка една и съща служителка да е назначена на една и съща позиция в две различни фирми? И по колко часа мога да работя във фирмите? Ако в самите трудови договори не е уговорено друго, няма нормативна пречка един и същи работник или...

Трудови права при назначаване по програма за заетост

Назначен съм по програма за временна заетост до 29 г., като нямам трудов стаж. Дължи ли ми работодателят обезщетение по чл. 224 от КТ, ако към приключването на програмата имам 6 месеца стаж? При започване на работа на субсидирано работно място с без...

В пресата за вас

Допълнени са функциите на ИА “Главна инспекция по труда”

В бр. 56 на в. “Инфобизнес” са представени промените в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”. Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” (ИА ГИТ). ...

Защита на лизингополучателя по договор за лизинг на недвижим имот

В бр. 9 от 2017 г. на списание “Търговско и облигационно право” Мариана Терзиева, юрист, коментира защитата на лизингополучателя по договор за лизинг на недвижим имот, при прехвърляне на правото на собственост върху лизинговата вещ в полза на трето л...

Отчитане на инвестиции - финансови активи

В бр. 2 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+”, доц. д-р Бойка Брезоева, диплониран експерт-счетоводител, коментира отчитане на инвестиции - финансови активи. Инвестициите във вид на акции/дялове, които не осигуряват контрол, съвместен контрол или значите...

Признаване и оценяване на програмни продукти

В бр. 3 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Трябва да сключа договор от 01.03.2018 г. за покупка на програмен продукт. Предоставят ни оферта с цени за покупка и цени за абонамент - обясняват, че когат...

Условия за ползване на данъчен кредит за доставки, получени преди регистрацията на данъчно задължени лица по ЗДДС

В бр. 4 на сп. “Български законник” Лиляна Панева, данъчен консултант, дава отговор на въпроса: Ако регистриран земеделски производител е закупил плодни дръвчета (преди 1 година), както и платените на агрономи услуги по засаждане и други преди регист...

Справочник

Краткосрочни обезщетения и помощи - 2018 г.

Национален осигурителен институт Какви видове обезщетения и помощи се изплащат от държавното обществено осигуряване? Парични обезщетения за: • Временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест, за санаторно...

Справочна информация бр. 13/2018

Централни валутни курсове за периода 23.03 - 29.03.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...