начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 16, 23 - 29 април 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 16, 23 - 29 април 2018 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 16/2018 г.

ДВ, бр. 18 от 27.2.2018 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители. 3. Закон за ратифициране на актовете на ХХVI конг...

Министерски съвет бр. 16/2018 г.

Правителството прие нормативни промени, с които се гарантира правилното прилагане на законовата уредба за изплащане на гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. В края на декември м.г. влязоха в сила про...

Нови моменти в ЗДДС, ЗАДС и в Закона за митниците

В ДВ, бр. 24 от 16 март 2018 г., са публикувани промени в три закона - в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) и в Закона за митниците (ЗМ). I . Промени в ЗДДС Важно! Промените в ЗДДС влиза...

Счетоводно отчитане на авансови и последващи плащания при предоставяне на туристически (хотелски) услуги

В сферата на туризма обичайна практика е клиентите да резервират нощувки за определен период или даже за конкретна дата. В такива случаи обикновено се изисква авансово плащане, покриващо цялата стойност на услугата или най-малкото някакъв процент от ...

Въпроси и отговори

Изискване за образование при назначаване на нов служител

В методологичните бележки към НКПД за определена длъжност е записано изискване за завършен десети клас. Може ли на тази длъжност да бъде назначено лице с основно образование? В съответствие с т. 21 от същите Методологични бележки към НКПД изисквания...

Отчитане на ревизионен акт

Извършена е ревизия от НАП на ЕТ по ЗДДС и ЗДДФЛ, за която е издаден ревизионен акт от 12.01.2018 г. След извършена инвентаризация е установена разлика между стоките по счетоводни данни и наличните. Установени са липси в размер на 12 502 лв. и е дона...

Ползване на платен годишен отпуск от учителите

Имат ли право учителите да излизат платен отпуск през учебната година (налага им се да ползват 2-4-5 дни през учебно време)? Подобни въпроси се поставят сравнително често, доколкото учителите действително най-често използват платения си годишен отпу...

При уволнение по чл. 325, ал. 1, т. 3 няма предварителна закрила

Родих на 03.09.2017 г. Моля да ми отговорите на следните въпроси: 1. Може ли да бъде прекратен трудовият ми договор по време на майчинство? 2. Мога ли да предявя иск пред съда за възстановяване на работа или за заплащане на обезщетение? 3. Какъв е да...

Счетоводни и данъчни аспекти при отдаването под наем на недвижим имот от ЕТ

Българско физическо лице (ФЛ) има регистрирана фирма ЕТ, която е регистрирана по ЗДДС. ФЛ притежава 4/6 части от апартамент заедно със сина и дъщеря си. Доколкото разбрах, въпреки че имотът не е притежание на фирмата ЕТ, а само на ФЛ, то трябва да из...

В пресата за вас

Попълване и подаване на декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице”

В бр. 3 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Красимира Гергева, консултант, разглежда темата за попълване и подаване на декларации образец № 1 Данни за осигуреното лице и № 6 Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ. Данните за всяко осигурено л...

Съдържание на специалното заложно джиро

В бр. 3 от 2018 г. на сп. “Търговско и облигационно право” д-р Георги Хорозов, адвокат, коментира съдържанието на специалното заложно джиро. Съдържанието на специалното заложно джиро следва от закона. То е обикновено заложно джиро, но с допълнителен...

Справочник

Десет практически стъпки за прилагане на общия регламент относно защитата на данните

Комисия за защита на личните данни 1. Запознаване с новите нормативни изисквания в областта на защитата на личните данни 1.1. Определяне на служители или екип, които да отговарят за привеждане на дейността на дружеството или организацията - админист...

Справочна информация бр. 16/2018

Централни валутни курсове за периода 13. - 19.04.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може...