Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 9, 1 - 15 май 2018 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 9, 1 - 15 май 2018 г.
Писма и указания

№ 07-00-57 от 10.04.2018 г. Относно: промени в чл.176в от ЗДДС, в сила от 01.01.2018 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-57/ 30.03.2018 г., препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП. Изложена е следната фактическа обстановка: През 2017г. дружеството е внесло банкова гаранция 50 000 лв. обез...

№ 08-00-13-3 от 21.12.2017 г. Относно: представяне на финансовите отчети на народните читалища

Фактическа обстановка: С цел предприемане на мерки за привеждане на отчетността на читалищата на територията на община „Х“ с нормативната уредба, която следва да се прилага и предвид факта, че основен източник на финансиране на читалищата са средства от субсидии, са поставени сле...

№ 08-М-6 от 05.02.2018 г. Относно: третиране на данък върху добавената стойност като възстановим/невъзстановим данък при изпълнение на проекти по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG16М1ОР002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за регион ……………….“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

В Централно управление на Национална агенция за приходите с вх. № 08-М-6/28.12.2017 г. e заведено Ваше писмено запитване, в което е изложено следното: Община …………….като водеща община в партньорство с Община ……….. и Община ………………….. е бенефициент по договор за предоставяне на без...

№ 08-Р-25 от 16.02.2018 г. Относно: облагане по Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ на новопостроени сгради от момента на ползването им

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмо с вх. № 08-Р-25 от 13.12.2017 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице, собственик на дворно място и новопостроени сгради, e декларирало тези имоти с декларация по чл. ...

№ 20-21-32 от 03.04.2018 г. Относно: Доставка на услуга за Израел

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 20-21-32/ 16.03.2018 г., като допълнително са представени документи за упълномощаване на 26.03.2018г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството извършва дейност в областта н...

№ 24-00-235 от 25.05.2017 г. Относно: подлежи ли на независим финансов одит съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, годишният финансов отчет на предприятие, което не е надвишило два от показателите на чл. 37 от Закона за счетоводството

Фактическа обстановка: Търговско дружество, дъщерно предприятие на предприятие – майка, регистрирано в друга държава – членка на ЕС, е „микропредприятие“, съгласно изискванията чл. 19, ал. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч) по данни за 2016 г. За 2017 г. дружеството отговаря на ...

№ 24-00-584 от 15.01.2018 г. Относно: счетоводно отчитане на разходи по възстановителни дейности, вследствие настъпила щета от природно бедствие в оранжериен производствен обект и получено застрахователно обезщетение.

Фактическа обстановка: Еднолично дружество с ограничена отговорност е с основна дейност производство на оранжерийни зеленчуци. Дружеството притежава комплекс от стъклени отопляеми оранжерийни блокове, изградени на площ от 120 дка. В обекта е изградена когенерация, която подпомаг...

№ 24-00-83 от 07.03.2017 г. Относно: изискванията за съставител на финансов отчет съгласно чл. 18 от Закона за счетоводство (ЗСч).

Въпрос 1: Фактическа обстановка: Самоосигуряващо се като едноличен търговец (ЕТ) лице осъществява счетоводното отчитане на собственото си ЕТ от 1998г. Има диплома за висше образование по специалност „Железопътна техника“ от Технически университет – София и е машинен инженер, какт...

№ 24-39-137 от 12.02.2018 г. Относно: Изменение в Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства, в сила от 01.08.2017 г. (Наредба №Н-18/2006 г.) и определяне на данъчната основа съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на Национална агенция за приходите, с вх. №…/…...2017 г. е заведено Ваше запитване, препратено по компетентност, в което е изложена следната фактическа обстановка: „……………“ ЕООД не е лицензиран складодържател. „…………….“ ЕООД към момента е вложител в данъчен с...

№ 3-587 от 20.03.2018 г. Относно: Облагане на доходи от финансови инструменти по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

От изложеното в запитването става ясно, че през 2017 г. е извършена продажба като физическо лице на закупените акции и облигации от фонд „Pioneer Asset Management“ S.A., дружество от групата Amundi (управляващо дружество), позиционирано в Люксембург, което управлява международни ...

№ 94-Ц-3 от 07.02.2018 г. Относно: прилагане разпоредбите на осигурителното законодателство

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е постъпило Ваше писмо, прието с вх. №94-Ц-3/09.01.2018 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте с двойно гражданство (българско и френско) и повече от 20 години плащате осигурителни вноски без ...

№ 96-00-20 от 30.01.2018 г. Относно: Прилагане на ЗКПО

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …. 16.01.2018 г., в което описвате следната фактическа обстановка: Дружеството е направило дарение през месец декември 2017 г. на СНЦ „….“. Това дарение е в полза на лице, което е извън посочените в чл. 31 от ЗКПО. Допълнител...

№ М-24-36-51 от 13.02.2018 г. Относно: прилагане на чл. 76 и чл. 111, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. №М-24-36-51/05.09.2017 г., препратено по компетентност от дирекция ОДОП ………………., е изложена следната фактическа обстановка: Извършва се ревизия на „А“ ЕАД, като на дружеството е прекратена регистрацията по ЗДДС на ……07.2016 г. на основа...

№ М-94-Б-2 от 28.02.2018 г. Относно: дължимост на патентен данък по Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ за стопанисване на фитнес зала

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмо с вх. №М-94-Б-2 от 03.01.2018 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте лице с установени по съответния ред увреждания над 50 на сто и имате намерение да се регистрирате като е...

Анотации

Деклариране на изплатена неустойка, договорена между физически лица

В бр. 4 от 2018 г. на в. Седмичен законник“ Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Васил Василев, управител и едноличен собственик на капитала на дружество „Продавач” ЕООД, получава неустойка/обезщетение в размер на за 75 000 лв от Делян Петров, едноличен собствен...

Корекции на данъчен кредит при откраднат лизингов актив

В бр. 1 от 2018 г. на сп. „Български законник“ Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Извършват ли се корекции на данъчен кредит при откраднат лизингов актив? По силата на чл. 79, ал. 1 от ЗДДС при установяване на липси на произведени, придобити или внесени стоки...

Общи принципи и правила, по които се преценява каква е ДДС ставката при продажба на нерегистрирани по ДДС лица от страни от ЕС

В бр. 7 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ Милена Кирилова, юрист, отговаря на въпроса: Какви са общите принципи и правила, по които се преценява каква е ДДС ставката при продажба на нерегистрирани по ДДС лица от страни от ЕС? Какви са изискванията за издаваните фактури към куп...

Осигуряване на чуждестранното лице от държава–членка на ЕС, което е собственик на ЕООД

В бр. 3 от 2018 г. на сп. „Български законник“ Аспасия Петковa, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Трябва ли да се осигурява и на какво основание (като самоосигуряващо се лице или друго) собственик - чуждестранно лице, на ЕООД със седалище в България? Собственикът на ЕО...

Оценка на произведените от предприятието материални запаси

В бр. 12 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., отговаря на въпроса: Как се извършва оценката на произведените от предприятието материални запаси? Касае се до продукция и полуфабрикати, плод на осъществен производствен процес в предприятието. При тях като...

Ползване на дружествени средства за лични нужди от собствениците при липса на неразпределена печалба от минали години

В бр. 3 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как би следвало да се третират текущо усвоени за лични нужди дружествени средства от съдружниците, след като липсва неразпределена печалба от предходни години, а авансовото ...

Противоречат ли текстовете на разпоредбата на чл. 245, ал. 1 от КТ на конституцията на Република България

В бр. 3 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Анелия Маркова, съдия, отговаря на въпроса: Противоречат ли текстовете на разпоредбата на чл. 245, ал. 1 от КТ на конституцията на Република България? В разпоредбата на чл. 245, ал. 1 КТ е посочено, че при добросъвестно изпълнение на труд...

Регистрация и отчет на извършваните продажби на стоки или услуги

В бр. 3 от 2018 г. на сп. „Български законник“ доц. д-р Али Вейсел, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Ние сме фирма за онлайн продажби на стоки. В момента сме в процес на регистрация по ДДС. От следващата седмица започваме продажби в Румъния. Цените на стоките в сайта ще ...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 май 2018 г.

До 20-ти май: ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат-декларации пристигания/изпращания за месец април 2018 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти май: ЗДДФЛ 1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан ...

Държавен вестник в бр. 9 от 2018 г.

ДВ, бр. 29 от 30.3.2018 г. Министерски съвет Постановление № 43 от 28 март 2018 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. Министерство на културата Програма за сътрудничество между Министерството на културата на Република...

Изтече едномесечният срок по §2 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 2 от 19.03.2018 г. за условията и реда за подаване на документи по закона за акцизите и данъчните складове по електронен път

Агенция „Митници“ На 27.04.2018 година изтече едномесечният срок по § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 2 от 19.03.2018 г. за условията и реда за подаване на документи по Закона за акцизите и данъчните складове по електронен път. Във връзка с това Агенция „М...

Опростени правила за използване на средствата от ЕС: Съветът потвърждава споразумението с Европейския парламент

Съвет на ЕС ЕС опростява правилата за използване на средства от бюджета на ЕС. На 19 април 2018 г. Комитетът на постоянните представители в Съвета (Корепер) одобри постигнатото с Европейския парламент споразумение по така наречения регламент „Омнибус“ относно финансовите правила...

Осигурителен календар за май 2018 г.

[[table_1]]...

Промени в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания намаляват административната тежест върху тях

Агенция за социално подпомагане С Постановление на Министерския съвет №60 от 23.04.2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ), публикувано в Държавен вестник, бр. 36 от 27.04.2018 г., се оптимизира процесъ...

Справочна информация бр. 9/2018 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 19 април - 3 май 2018 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца пре...