Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 21, 28 май - 3 юни 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 21, 28 май - 3 юни 2018 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 21/2018 г.

ДВ, бр. 32 от 13.4.2018 г. Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Протокола относно изменение на чл. 50, буква “а” от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписан в Монреал на 6 октомври 2016 г., и Протокола относно и...

Народно събрание бр.21/2018 г.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за обществените поръчки, които са свързани с производството по обжалване на обществените поръчки. Промените целят преодоляване на установените практики на неоправдано целенасочено обжалване без основа...

Предстоящи промени в правилата за облагане с ДДС на трансграничната електронна търговия

От началото на 2019 г. правилата, по които се осъществява облагането с ДДС на електронната търговия, ще претърпят промени по силата на вляла в сила Директива (EС) 2017/2455 на Съвета, с която се изменя Директива 2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по...

Въпроси и отговори

ДДС при износ на стоки

Ние сме дружество, регистрирано по ДДС тук, в България. Закупуваме стоки от Германия, които пристигат тук, в България (имаме транспортни документи, доказващи физическото пристигане на стоките). Ще продаваме същите тези стоки на фирми в Африка и Иран,...

Договорено е допълнително трудово възнаграждение

Договорено е допълнително трудово възнаграждение за качествено участие в трудовия процес. Може ли да не се начислява за времето на нетрудоспособност и/или друг отпуск? Допълнителните трудови възнаграждения имат предназначението да отразят индивидуал...

Задължителни процедури при масови уволнения

Поради намаление обема на работата на предприятие с численост 420 души трябва да бъдат съкратени 52 работници и служители. Има ли някаква специална процедура за такива случаи? В Кодекса на труда и в Закона за насърчаване на заетостта е предвиден спе...

Износ на стоки

Българско юридическо лице, регистрирано по ЗДДС в България, има клон в Македония, също регистриран по ДДС там. Моля, за становище по следните въпроси: 1. Когато БЮЛ изпраща стоки на клона, следва да издава фактури? Следва ли да отразява фактурите в д...

Неразпределена печалба на ЕТ

Едноличен търговец има натрупана неразпределена печалба от минали години. В касата също има достатъчно пари. Какви документи трябва да се съставят, за да може физическото лице да използва тази печалба за лични нужди? Декларират ли се изплатените суми...

Облагане на доходите и осигуряване на български гражданин, работещ за чуждестранно дружество

Холандско дружество има сключен трудов договор с български гражданин, който за 2017 е бил постоянно пребиваващ в Холандия. От април 2018 г. гражданинът ще бъде постоянно пребиваващ в България и данъчно задължено лице в България. Как следва холандскот...

Облагане по ЗДДС при доставка на автомобил от дилър

Фирма закупува лек автомобил, фактурата е съгласно чл. 143 (от дилър) с цел на по-късен етап да я продаде (фирмата се занимава с продажба на мебели). При фактуриране начисляваме ли ДДС? На основание чл. 151, ал. 1 от ЗДДС дилърът може да прилага общ...

Определяне мястото на работа в трудовия договор

Задължително ли е мястото на работа да се конкретизира в трудовия договор? Съдържанието на трудовия договор е определено в чл. 66, ал. 1 от КТ. В т. 1 от разпоредбата изрично е посочено, че в трудовия договор се определя мястото на работа. То е изкл...

Отчитане на средствата за работно облекло като социален разход

Има ли право работодател в бюджетна организация да изплати на работещите по трудов договор определена сума за закупуване на облекло и да го отчете като разход за задоволяване на други социално-битови и културни потребности по смисъла на чл. 294, т. 7...

Прекратяване на трудов договор с ликвидатор

На какво основание и по какъв ред се прекратява трудовото правоотношение с лице, което е назначено със заповед за ликвидатор на дружеството ни и с него е сключен договор за възлагане на ликвидацията. До момента на назначаването му като ликвидатор лиц...

Размер на неплатения отпуск

Колко време има работник право да ползва неплатен отпуск? Неплатеният отпуск по чл. 160 от КТ се разрешава от работодателя по писмено искане на работника или служителя. Негово право е дали да разреши, или да откаже ползването на този отпуск - както ...

Реконструкция на кабел

Имаме фактура на стойност 16 000 с ДДС за реконструкция на кабел СрН до наш обект, който е под наем. За обекта, към който е подменен кабелът, има сключен предварителен договор за закупуване, но към този момент не е подписан нотариалeн акт. Как да осч...

В пресата за вас

Нетно представяне на отсрочените данъчни активи и пасиви

В бр. 5 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с, дава пример за нетното представяне на отсрочените данъчни активи и пасиви. Пример: Предприятие има балансова стойност на актив в размер на 100 000 лева, на който данъчната му осн...

Промени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд

В бр. 4 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Мариана Василева, юрист в АМС, разглежда промените в нормативната уредба, касаещи трудовите правоотношения. Една от най-важните промени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), която е в ...

Справочник

Прилагане на счетоводното законодателство - консолидиран финансов отчет от предприятие майка и задължителен финансов одит от регистриран одитор

Писмо изх. № 16-12-88 от 28.03.2018 г. на Дирекция “Данъчна политика” на Министерството на финансите Фактическа обстановка: Еднолично дружество с ограничена отговорност е дъщерно предприятие със следните показатели за 2017 г.: - Балансова стойност н...

Справочна информация бр. 21/2018

Централни валутни курсове за периода 18 - 23.05.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може ...

Съставяне на годишен финансов отчет и съхраняване на счетоводната информация по реда на ЗСч от ЕООД, чийто собственик е починал

Писмо изх. № 66-00-3 от 04.04.2017 г. на Дирекция “Данъчна политика” на Министерството на финансите Фактическа обстановка: Еднолични дружества с ограничена отговорност имат основна дейност пътнически таксиметров превоз. След смъртта на собственика и...

Указания във връзка с изпълнение на § 3 от ЗР на Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия

Писмо изх. 04-04-59/28.03.2018 г. на Министерството на финансите Настоящите указания са разработени във връзка с изпълнение на § 3 от заключителните разпоредби на Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на добровол...