начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 21, 28 май - 3 юни 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 21, 28 май - 3 юни 2018 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 21/2018 г.

ДВ, бр. 32 от 13.4.2018 г. Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Протокола относно изменение на чл. 50, буква “а” от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписан в Монреал на 6 октомври 2016 г., и Протокола относно и...

Народно събрание бр.21/2018 г.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за обществените поръчки, които са свързани с производството по обжалване на обществените поръчки. Промените целят преодоляване на установените практики на неоправдано целенасочено обжалване без основа...

Предстоящи промени в правилата за облагане с ДДС на трансграничната електронна търговия

От началото на 2019 г. правилата, по които се осъществява облагането с ДДС на електронната търговия, ще претърпят промени по силата на вляла в сила Директива (EС) 2017/2455 на Съвета, с която се изменя Директива 2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по...

Въпроси и отговори

ДДС при износ на стоки

Ние сме дружество, регистрирано по ДДС тук, в България. Закупуваме стоки от Германия, които пристигат тук, в България (имаме транспортни документи, доказващи физическото пристигане на стоките). Ще продаваме същите тези стоки на фирми в Африка и Иран,...

Договорено е допълнително трудово възнаграждение

Договорено е допълнително трудово възнаграждение за качествено участие в трудовия процес. Може ли да не се начислява за времето на нетрудоспособност и/или друг отпуск? Допълнителните трудови възнаграждения имат предназначението да отразят индивидуал...

Задължителни процедури при масови уволнения

Поради намаление обема на работата на предприятие с численост 420 души трябва да бъдат съкратени 52 работници и служители. Има ли някаква специална процедура за такива случаи? В Кодекса на труда и в Закона за насърчаване на заетостта е предвиден спе...

Износ на стоки

Българско юридическо лице, регистрирано по ЗДДС в България, има клон в Македония, също регистриран по ДДС там. Моля, за становище по следните въпроси: 1. Когато БЮЛ изпраща стоки на клона, следва да издава фактури? Следва ли да отразява фактурите в д...

Неразпределена печалба на ЕТ

Едноличен търговец има натрупана неразпределена печалба от минали години. В касата също има достатъчно пари. Какви документи трябва да се съставят, за да може физическото лице да използва тази печалба за лични нужди? Декларират ли се изплатените суми...

Облагане на доходите и осигуряване на български гражданин, работещ за чуждестранно дружество

Холандско дружество има сключен трудов договор с български гражданин, който за 2017 е бил постоянно пребиваващ в Холандия. От април 2018 г. гражданинът ще бъде постоянно пребиваващ в България и данъчно задължено лице в България. Как следва холандскот...

Облагане по ЗДДС при доставка на автомобил от дилър

Фирма закупува лек автомобил, фактурата е съгласно чл. 143 (от дилър) с цел на по-късен етап да я продаде (фирмата се занимава с продажба на мебели). При фактуриране начисляваме ли ДДС? На основание чл. 151, ал. 1 от ЗДДС дилърът може да прилага общ...

Определяне мястото на работа в трудовия договор

Задължително ли е мястото на работа да се конкретизира в трудовия договор? Съдържанието на трудовия договор е определено в чл. 66, ал. 1 от КТ. В т. 1 от разпоредбата изрично е посочено, че в трудовия договор се определя мястото на работа. То е изкл...

Отчитане на средствата за работно облекло като социален разход

Има ли право работодател в бюджетна организация да изплати на работещите по трудов договор определена сума за закупуване на облекло и да го отчете като разход за задоволяване на други социално-битови и културни потребности по смисъла на чл. 294, т. 7...

Прекратяване на трудов договор с ликвидатор

На какво основание и по какъв ред се прекратява трудовото правоотношение с лице, което е назначено със заповед за ликвидатор на дружеството ни и с него е сключен договор за възлагане на ликвидацията. До момента на назначаването му като ликвидатор лиц...

Размер на неплатения отпуск

Колко време има работник право да ползва неплатен отпуск? Неплатеният отпуск по чл. 160 от КТ се разрешава от работодателя по писмено искане на работника или служителя. Негово право е дали да разреши, или да откаже ползването на този отпуск - както ...

Реконструкция на кабел

Имаме фактура на стойност 16 000 с ДДС за реконструкция на кабел СрН до наш обект, който е под наем. За обекта, към който е подменен кабелът, има сключен предварителен договор за закупуване, но към този момент не е подписан нотариалeн акт. Как да осч...

В пресата за вас

Нетно представяне на отсрочените данъчни активи и пасиви

В бр. 5 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с, дава пример за нетното представяне на отсрочените данъчни активи и пасиви. Пример: Предприятие има балансова стойност на актив в размер на 100 000 лева, на който данъчната му осн...

Промени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд

В бр. 4 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Мариана Василева, юрист в АМС, разглежда промените в нормативната уредба, касаещи трудовите правоотношения. Една от най-важните промени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), която е в ...

Справочник

Прилагане на счетоводното законодателство - консолидиран финансов отчет от предприятие майка и задължителен финансов одит от регистриран одитор

Писмо изх. № 16-12-88 от 28.03.2018 г. на Дирекция “Данъчна политика” на Министерството на финансите Фактическа обстановка: Еднолично дружество с ограничена отговорност е дъщерно предприятие със следните показатели за 2017 г.: - Балансова стойност н...

Справочна информация бр. 21/2018

Централни валутни курсове за периода 18 - 23.05.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може ...

Съставяне на годишен финансов отчет и съхраняване на счетоводната информация по реда на ЗСч от ЕООД, чийто собственик е починал

Писмо изх. № 66-00-3 от 04.04.2017 г. на Дирекция “Данъчна политика” на Министерството на финансите Фактическа обстановка: Еднолични дружества с ограничена отговорност имат основна дейност пътнически таксиметров превоз. След смъртта на собственика и...

Указания във връзка с изпълнение на § 3 от ЗР на Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия

Писмо изх. 04-04-59/28.03.2018 г. на Министерството на финансите Настоящите указания са разработени във връзка с изпълнение на § 3 от заключителните разпоредби на Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на добровол...