Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 11, 1 - 15 юни 2018 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 11, 1 - 15 юни 2018 г.
Писма и указания

№ 04-19-685 от 09.01.2018 г. Относно: Прилагането на Закона за данък върху застрахователните премии (ЗДЗП)

Във връзка с писмено запитване от адвокат ………….., постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. № ……….г., Ви уведомявам следното: Адвокатско дружество, клон на чуждестранно адвокатско дружество, неюридическо л...

№ 07-00-39 от 26.02.2018 г. Относно: Деклариране от физическо лице в ГДД на доход от лихви

Във връзка с постъпило запитване в Дирекция ОДОП ….. с вх. № 07-00-39/26.02.2018 г., препратено ни по компетентност от Централно управление на НАП, изразявам следното становище: Съгласно изложеното в запитването, в качеството си на физическо лице по ...

№ 20-21-20 от 12.02.2018 г. Относно: Прилагане на ЗКПО

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …. 07.02.2018 г., в което описвате следната фактическа обстановка: Читалище отдава под наем земеделска земя, от която получава рента. Зададен е следният въпрос: Следва ли приходите от отдадена по...

№ 24-39-2 от 13.02.2018 г. Относно: попълване на данни за съставителя на годишния финансов отчет (ГФО) в годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Централно управление на Националната агенция за приходите са постъпили писмени запитвания относно задълженията на лицата за предоставяне на идентификационни данни на съставителите на ГФО в ГДД по чл. 92 от ЗКПО за изразяване на становище. Запитвани...

№ 26-А-150 от 30.01.2018 г. Относно: прилагане разпоредбите на данъчното и осигурителното законодателство

В Централно управление на Националната агенция за приходите, с вх. №26-А-150 от 2017 г., е постъпило Ваше запитване за изразяване на становище по компетентност. Съгласно описаната фактическа обстановка лицата, работещи в дружеството по договори за уп...

№ 26-Е-84 от 23.01.2018 г. Относно: данъчно третиране на планирано предоставяне на медицински услуги онлайн съгласно изискванията на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на НАП, с вх. № ……………….. е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: „ЕИ“ ЕООД е българско дружество, което възнамерява да разработи и стартира проект за онлайн платформа за телемедицина. Тел...

№ 94-00-13 от 02.02.2018 г. Относно: прилгане на ЗДДФЛ

В Дирекция ОДОП ….. е постъпило Ваше запитване с вх. № 94-00-13 от 24.01.2018 г. с поставен въпрос относно облагане на получен доход от игра в интернет платформа „IQ OPTION“ – регистрирана в Кипър. Посочвате в писмото, че играта е свързана с познаван...

№ 96-00-13 от 18.01.2018 г. Относно: Данъчно третиране по ЗДДС на доставката на сграда, която не е нова

Съгласно изложената фактическа обстановка в запитването, на представляваното от Вас юридическо лице му предстои да придобие сграда от фирма „Х“, регистрирано по ЗДДС лице, която не е нова по смисъла на материалния закон. По повод на гореизложената фа...

№ 96-00-14 от 25.01.2018 г. Относно: разполагане на зарядни станции за зареждане на електрически автомобили и отчитане на приходите и дължимите данъци по ЗДДС и ЗКПО.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-14/ 11.01.2018г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството извършва дейност по преработка на месо и месни изделия, които продава както на...

№ 96-00-15 от 26.01.2018 г. Относно: Определяне на минималния осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване

В отговор на Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ………., Ви уведомявам за следното: От изложеното в запитването и базата данни в информационната система на НАП е видно, че с ГДД по ...

№ 96-00-18 от 25.01.2018 г. Относно: Прилагане на ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше писмено запитване с вх. № от 15.01.2018 г., в което описвате следната фактическа обстановка: Представляваното от Вас дружество извършва организиране и осъществяване на охрана и защита на обекти и лица. Съгласно разпоредба...

№ 96-00-24 от 05.02.2018 г. Относно: Прилагане на ЗКПО

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше писмено запитване с вх. № ….. 19.01.2018 г., в което описвате следната фактическа обстановка: Дружество извършва търговия на едро с платове с държави-членки на ЕС и Сърбия. Неустановени външни лица са успели да разбият па...

№ М-94-К-223 от 28.02.2018 г. Относно: прилагане на разпоредбите на чл. 215а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Във Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. №М-94-К-223/04.12.2017 г., е изложена следната фактическа обстановка: „……” ЕООД, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) лице, e закупило автомобил ...

Анотации

Договор за управление и контрол

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Имаме лице по ДУК, което има сключен трудов договор с друг работодател с осиг.сума 2600лв. В момента ползва отпуск по болест по трудо...

Ефекти от дължимите в бъдеще данъци (отсрочения данък)

В бр. 1 от 2018 г. на сп. „Счетоводство+“ доц. д-р Живко Бонев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Предприятие X има приходи за година 20x1 в размер на 6 000 000 лв. и разходи 5 000 000 лв. 50 000 лв. от приходите, и 200 000 лв. от разходите не...

Новите задължения на администраторите на лични данни

В бр. 2 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" доц. д-р Андрей Александров отговаря на въпроса: Какви са новите задължения на администраторите на лични данни? Логиката, от която изхожда новата уредба по отношение на задълженията на администраторите, не е ...

Облагаем оборот

В бр. 12 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ Ганка Петрова, гл. експерт по приходите в НАП, отговаря на въпроса: Българско дружество, нерегистрирано по ДДС ще продава стоки онлайн до клиенти (физически и юридически лица) от ЕС и извън ЕС. Клиентите ...

Облагане на доставка на стоки

В бр. 3 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Регистрирано по ЗДДС българско дружество закупува от литовска фирма различни и видове петролни продукти, които му се изпращат от фирма, установ...

Осигурителен доход на ЕТ

В бр. 4 от 2018 г. на сп. „Български законник“ Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Едноличен търговец от м. януари до м. май включително е бил болничен. Внасяни са само здравни осигуровки върху 260,00 лв. в размер на 22,08 л...

Признаване на разходи

Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Дружество "Х" взима решение да извърши апорт в дружество "Y", за целта е необходимо да се заплатят такси за оценка на вещи лица и такса за подаване на заявление в Търговския регистър. Дружествата не разполаг...

Промяна на кода на длъжността

В бр. 12 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ Гошо МУШКАРОВ, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Подава ли се уведомление по чл. 62 от КТ в НАП при промяна кода на длъжността? Кодът по НКПД е задължителен атрибут на трудовия договор. Той задължите...

Справочник

Данъчен календар 16 - 30 юни 2018 г.

До 20-ти юни: ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец май 2018 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти юни: ЗДДФЛ 1. Внасяне от работодателя ...

Държавен вестник в бр. 11 от 2018 г.

ДВ, бр. 37 от 4.5.2018 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма Решение за попълване състава на Комисията по образованието и науката Решение за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране Решение за и...

Осигурителен календар за юни 2018 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 11/2018 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 21 май - 4 юни 2018 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за...