Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 11, 1 - 15 юни 2018 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 11, 1 - 15 юни 2018 г.
Писма и указания

№ 04-19-685 от 09.01.2018 г. Относно: Прилагането на Закона за данък върху застрахователните премии (ЗДЗП)

Във връзка с писмено запитване от адвокат ………….., постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. № ……….г., Ви уведомявам следното: Адвокатско дружество, клон на чуждестранно адвокатско дружество, неюридическо л...

№ 07-00-39 от 26.02.2018 г. Относно: Деклариране от физическо лице в ГДД на доход от лихви

Във връзка с постъпило запитване в Дирекция ОДОП ….. с вх. № 07-00-39/26.02.2018 г., препратено ни по компетентност от Централно управление на НАП, изразявам следното становище: Съгласно изложеното в запитването, в качеството си на физическо лице по ...

№ 20-21-20 от 12.02.2018 г. Относно: Прилагане на ЗКПО

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …. 07.02.2018 г., в което описвате следната фактическа обстановка: Читалище отдава под наем земеделска земя, от която получава рента. Зададен е следният въпрос: Следва ли приходите от отдадена по...

№ 24-39-2 от 13.02.2018 г. Относно: попълване на данни за съставителя на годишния финансов отчет (ГФО) в годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Централно управление на Националната агенция за приходите са постъпили писмени запитвания относно задълженията на лицата за предоставяне на идентификационни данни на съставителите на ГФО в ГДД по чл. 92 от ЗКПО за изразяване на становище. Запитвани...

№ 26-А-150 от 30.01.2018 г. Относно: прилагане разпоредбите на данъчното и осигурителното законодателство

В Централно управление на Националната агенция за приходите, с вх. №26-А-150 от 2017 г., е постъпило Ваше запитване за изразяване на становище по компетентност. Съгласно описаната фактическа обстановка лицата, работещи в дружеството по договори за уп...

№ 26-Е-84 от 23.01.2018 г. Относно: данъчно третиране на планирано предоставяне на медицински услуги онлайн съгласно изискванията на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на НАП, с вх. № ……………….. е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: „ЕИ“ ЕООД е българско дружество, което възнамерява да разработи и стартира проект за онлайн платформа за телемедицина. Тел...

№ 94-00-13 от 02.02.2018 г. Относно: прилгане на ЗДДФЛ

В Дирекция ОДОП ….. е постъпило Ваше запитване с вх. № 94-00-13 от 24.01.2018 г. с поставен въпрос относно облагане на получен доход от игра в интернет платформа „IQ OPTION“ – регистрирана в Кипър. Посочвате в писмото, че играта е свързана с познаван...

№ 96-00-13 от 18.01.2018 г. Относно: Данъчно третиране по ЗДДС на доставката на сграда, която не е нова

Съгласно изложената фактическа обстановка в запитването, на представляваното от Вас юридическо лице му предстои да придобие сграда от фирма „Х“, регистрирано по ЗДДС лице, която не е нова по смисъла на материалния закон. По повод на гореизложената фа...

№ 96-00-14 от 25.01.2018 г. Относно: разполагане на зарядни станции за зареждане на електрически автомобили и отчитане на приходите и дължимите данъци по ЗДДС и ЗКПО.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-14/ 11.01.2018г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството извършва дейност по преработка на месо и месни изделия, които продава както на...

№ 96-00-15 от 26.01.2018 г. Относно: Определяне на минималния осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване

В отговор на Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ………., Ви уведомявам за следното: От изложеното в запитването и базата данни в информационната система на НАП е видно, че с ГДД по ...

№ 96-00-18 от 25.01.2018 г. Относно: Прилагане на ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше писмено запитване с вх. № от 15.01.2018 г., в което описвате следната фактическа обстановка: Представляваното от Вас дружество извършва организиране и осъществяване на охрана и защита на обекти и лица. Съгласно разпоредба...

№ 96-00-24 от 05.02.2018 г. Относно: Прилагане на ЗКПО

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше писмено запитване с вх. № ….. 19.01.2018 г., в което описвате следната фактическа обстановка: Дружество извършва търговия на едро с платове с държави-членки на ЕС и Сърбия. Неустановени външни лица са успели да разбият па...

№ М-94-К-223 от 28.02.2018 г. Относно: прилагане на разпоредбите на чл. 215а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Във Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. №М-94-К-223/04.12.2017 г., е изложена следната фактическа обстановка: „……” ЕООД, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) лице, e закупило автомобил ...

Анотации

Договор за управление и контрол

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Имаме лице по ДУК, което има сключен трудов договор с друг работодател с осиг.сума 2600лв. В момента ползва отпуск по болест по трудо...

Ефекти от дължимите в бъдеще данъци (отсрочения данък)

В бр. 1 от 2018 г. на сп. „Счетоводство+“ доц. д-р Живко Бонев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Предприятие X има приходи за година 20x1 в размер на 6 000 000 лв. и разходи 5 000 000 лв. 50 000 лв. от приходите, и 200 000 лв. от разходите не...

Новите задължения на администраторите на лични данни

В бр. 2 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" доц. д-р Андрей Александров отговаря на въпроса: Какви са новите задължения на администраторите на лични данни? Логиката, от която изхожда новата уредба по отношение на задълженията на администраторите, не е ...

Облагаем оборот

В бр. 12 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ Ганка Петрова, гл. експерт по приходите в НАП, отговаря на въпроса: Българско дружество, нерегистрирано по ДДС ще продава стоки онлайн до клиенти (физически и юридически лица) от ЕС и извън ЕС. Клиентите ...

Облагане на доставка на стоки

В бр. 3 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Регистрирано по ЗДДС българско дружество закупува от литовска фирма различни и видове петролни продукти, които му се изпращат от фирма, установ...

Осигурителен доход на ЕТ

В бр. 4 от 2018 г. на сп. „Български законник“ Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Едноличен търговец от м. януари до м. май включително е бил болничен. Внасяни са само здравни осигуровки върху 260,00 лв. в размер на 22,08 л...

Признаване на разходи

Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Дружество "Х" взима решение да извърши апорт в дружество "Y", за целта е необходимо да се заплатят такси за оценка на вещи лица и такса за подаване на заявление в Търговския регистър. Дружествата не разполаг...

Промяна на кода на длъжността

В бр. 12 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ Гошо МУШКАРОВ, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Подава ли се уведомление по чл. 62 от КТ в НАП при промяна кода на длъжността? Кодът по НКПД е задължителен атрибут на трудовия договор. Той задължите...

Справочник

Данъчен календар 16 - 30 юни 2018 г.

До 20-ти юни: ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец май 2018 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти юни: ЗДДФЛ 1. Внасяне от работодателя ...

Държавен вестник в бр. 11 от 2018 г.

ДВ, бр. 37 от 4.5.2018 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма Решение за попълване състава на Комисията по образованието и науката Решение за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране Решение за и...

Осигурителен календар за юни 2018 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 11/2018 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 21 май - 4 юни 2018 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за...