Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 25, 25 юни - 1 юли 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 25, 25 юни - 1 юли 2018 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 25/2018 г.

ДВ, бр. 40 от 15.5.2018 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за “Държавен вестник”. Правителството прие: 1. Постановление № 71 от 10 май 2018 г. за приемане на Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняван...

Наличие на ВОП при продажби с участие на лица, установени в трети страни

За целите на регистрацията на лицата като оператори по Закона за статистика на вътреобщностната търговия със стоки (ЗСВОТС) данъчната администрация следи данните за техните обороти от вътреобщностната търговия (ВОТ). За тази цел служителите й отчитат...

Народно събрание бр.25/2018 г.

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за регистър БУЛСТАТ. В доклада на Комисията по правни въпроси се посочва, че промените се налагат във връзка с изменения в Закона за особените залози, с които са приети законодателни стъпки към...

Въпроси и отговори

Данъчен кредит при придобиване на автомобил

Едноличен собственик на капитала има две фирми - ЕООД-та: фирма “Х” и фирма “Y”. Фирма “Х” предоставя през 2016 г. на фирма “Y” заем в размер на 140 000 лв. Начисляват се лихви по заема. Фирма “Y” е закупила автомобил през 2016 г. за 70 000 лв. и е п...

Допълнителен отпуск за специфични условия на труд

Служителка работи при специфични условия на труд, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск. Същата служителка беше 3 месеца в болнични. Има ли право на допълнителен отпуск за този период? При условията на чл. 156, ал. 1, т. 1 от КТ ...

Не е необходимо предприемането на допълнителни действия след изтичане на изпитателния срок

Сключваме допълнително споразумение за смяна на длъжността със срок на изпитване 6 месеца (на основание чл. 119 във връзка с чл. 70 КТ). Искам след изтичане на изпитателния срок работникът да остане на новата длъжност. Как трябва да се оформи и къде...

Неправилно внесен данък при наем на офис от физическо лице

Фирма наема от частно лице апартамент за офис през 2014 г. По искане на наемодателя авансово удържаният данък се превежда по сметка на НАП - “Изток”, където е регистриран наемодателят, докато регистрацията на фирмата е в офис “Люлин”. 1. След толкова...

Отказ на НАП да възстанови недължимо платен данък

Българско ЕООД е получило услуги от търговско дружество от Холандия и си самоначислява ДДС с протокол. ЕООД-то иска от НАП да реализира правото си на данъчен кредит посредством прихващане. За да допусне прихващането, НАП извършва ревизия и установява...

Отписване на задължения преди изтичане на погасителната давност

ЕООД е получил от АД заеми със срок на издължаване 1 г. и годишна лихва 6%. Заемите са 3 броя - от 2015, 2016 и 2017 г. Двете дружества не са свързани. Предоставянето на заеми ще продължи и през 2018 и следващи години. В ЕООД - кредитополучател, не с...

Отчитане на здравна застраховка

Чрез фирмата ни сме направили здравна застраховка на още 4 лица, които не са наши служители, освен на нашите служители. Как според вас е редно да се осчетоводяват получените от тях суми, с които те възстановяват направените от фирмата разходи? Обикн...

Преназначаване на служител, работещ по заместване

Може ли лице, което работи по заместване, още преди завръщане на титуляря да бъде назначено на друга свободна длъжност? В съответствие с чл. 325, ал. 1, т. 5 от КТ трудовият договор за заместване се прекратява, без която и да е от страните да дължи п...

В пресата за вас

Земеделските стопани вече могат да заявяват онлайн еднодневни договори и за 4 часа

В бр. 99 на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана със системата за онлайн предоставяне, регистриране и отчитане на образците на договори по чл. 114а от Кодекса на труда за наемане на работници за краткотрайна сезонна селскостопанска ...

Правителствено дарение, свързано с ДМА и биологични активи

В бр. 6 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Димитър Йорданов, д.е.с., коментира отчитането на правителствено дарение, свързано с дълготрайни и биологични активи. Безусловно правителствено дарение, свързано с дълготрайни и биологични активи, оценени по ...

Ревизия на физическо лице

В бр. 5 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Биляна Гецова, юрист, отговаря на въпроса: Извършването на ревизия на местно физическо лице е започнало с връчването на заповед за възлагане на ревизия - връчена лично на него. В същото време ревизир...

Справочник

Справочна информация бр. 25/2018

Централни валутни курсове за периода 15 - 21.06.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може ...

Срокове за подаване на декларациите и заявленията по Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. Национална агенция за приходите

С разпоредбите на чл. 3 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № ...