Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 25, 25 юни - 1 юли 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 25, 25 юни - 1 юли 2018 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 25/2018 г.

ДВ, бр. 40 от 15.5.2018 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за “Държавен вестник”. Правителството прие: 1. Постановление № 71 от 10 май 2018 г. за приемане на Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в ...

Наличие на ВОП при продажби с участие на лица, установени в трети страни

За целите на регистрацията на лицата като оператори по Закона за статистика на вътреобщностната търговия със стоки (ЗСВОТС) данъчната администрация следи данните за техните обороти от вътреобщностната търговия (ВОТ). За тази цел служителите й отчитат размера на сумите от вътреобщ...

Народно събрание бр.25/2018 г.

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за регистър БУЛСТАТ. В доклада на Комисията по правни въпроси се посочва, че промените се налагат във връзка с изменения в Закона за особените залози, с които са приети законодателни стъпки към цялостната електронизация на ...

Въпроси и отговори

Данъчен кредит при придобиване на автомобил

Едноличен собственик на капитала има две фирми - ЕООД-та: фирма “Х” и фирма “Y”. Фирма “Х” предоставя през 2016 г. на фирма “Y” заем в размер на 140 000 лв. Начисляват се лихви по заема. Фирма “Y” е закупила автомобил през 2016 г. за 70 000 лв. и е ползвала данъчен кредит, като е...

Допълнителен отпуск за специфични условия на труд

Служителка работи при специфични условия на труд, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск. Същата служителка беше 3 месеца в болнични. Има ли право на допълнителен отпуск за този период? При условията на чл. 156, ал. 1, т. 1 от КТ работник или служител, който р...

Не е необходимо предприемането на допълнителни действия след изтичане на изпитателния срок

Сключваме допълнително споразумение за смяна на длъжността със срок на изпитване 6 месеца (на основание чл. 119 във връзка с чл. 70 КТ). Искам след изтичане на изпитателния срок работникът да остане на новата длъжност. Как трябва да се оформи и къде да се запише? Възможно е при...

Неправилно внесен данък при наем на офис от физическо лице

Фирма наема от частно лице апартамент за офис през 2014 г. По искане на наемодателя авансово удържаният данък се превежда по сметка на НАП - “Изток”, където е регистриран наемодателят, докато регистрацията на фирмата е в офис “Люлин”. 1. След толкова години НАП - “Люлин”, иска по...

Отказ на НАП да възстанови недължимо платен данък

Българско ЕООД е получило услуги от търговско дружество от Холандия и си самоначислява ДДС с протокол. ЕООД-то иска от НАП да реализира правото си на данъчен кредит посредством прихващане. За да допусне прихващането, НАП извършва ревизия и установява, че холандското дружество има...

Отписване на задължения преди изтичане на погасителната давност

ЕООД е получил от АД заеми със срок на издължаване 1 г. и годишна лихва 6%. Заемите са 3 броя - от 2015, 2016 и 2017 г. Двете дружества не са свързани. Предоставянето на заеми ще продължи и през 2018 и следващи години. В ЕООД - кредитополучател, не са начислявани лихви по заемите...

Отчитане на здравна застраховка

Чрез фирмата ни сме направили здравна застраховка на още 4 лица, които не са наши служители, освен на нашите служители. Как според вас е редно да се осчетоводяват получените от тях суми, с които те възстановяват направените от фирмата разходи? Обикновено здравната застраховка се...

Преназначаване на служител, работещ по заместване

Може ли лице, което работи по заместване, още преди завръщане на титуляря да бъде назначено на друга свободна длъжност? В съответствие с чл. 325, ал. 1, т. 5 от КТ трудовият договор за заместване се прекратява, без която и да е от страните да дължи предизвестие със завръщане на з...

В пресата за вас

Земеделските стопани вече могат да заявяват онлайн еднодневни договори и за 4 часа

В бр. 99 на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана със системата за онлайн предоставяне, регистриране и отчитане на образците на договори по чл. 114а от Кодекса на труда за наемане на работници за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. Земеделските стопани ...

Правителствено дарение, свързано с ДМА и биологични активи

В бр. 6 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Димитър Йорданов, д.е.с., коментира отчитането на правителствено дарение, свързано с дълготрайни и биологични активи. Безусловно правителствено дарение, свързано с дълготрайни и биологични активи, оценени по справедлива стойност, намалено...

Ревизия на физическо лице

В бр. 5 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Биляна Гецова, юрист, отговаря на въпроса: Извършването на ревизия на местно физическо лице е започнало с връчването на заповед за възлагане на ревизия - връчена лично на него. В същото време ревизираното лице е освидетелствано к...

Справочник

Справочна информация бр. 25/2018

Централни валутни курсове за периода 15 - 21.06.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците със ...

Срокове за подаване на декларациите и заявленията по Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. Национална агенция за приходите

С разпоредбите на чл. 3 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-8) са определени сроковете з...