Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 26, 2 - 8 юли 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 26, 2 - 8 юли 2018 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 26/2018 г.

ДВ, бр. 43 от 25.5.2018 г. Народното събрание прие Решение за определяне на нов срок за извършване на одит за съответствието на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, одобрени с постановления на Минис...

Министерски съвет бр. 26/2018 г.

Правителството одобри проект на Спогодба между Република България и Ислямска република Пакистан за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите и упълномощи министъра на финансите да провед...

Народно събрание бр.26/2018 г.

Парламентът прие на първо четене пет законопроекта за промени в Закона за устройството на територията. Най-сериозни дебати предизвика законопроектът, с който се премахват неточности и неясноти около правомощията на общинските администрации и държават...

Предстоящи промени в ЗКПО

Във връзка с транспонирането във вътрешното законодателство на “Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар” от 1 януари 2019 г. в ЗКПО ...

Въпроси и отговори

Договаряне на нов срок за изпитване при промяна на длъжността

Лице, работещо на безсрочен договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ, след около две години работа подава молба, че желае да работи на друга длъжност. С допълнително споразумение на основание чл. 119 КТ във връзка с чл. 70 КТ се променя длъжността, с шест ...

Едно лице може да регистрира само една фирма като EТ

Лице, собственик на две фирми ЕТ, се осигурява в едната. Двете фирми са при различни счетоводители. Във фирмата, в която не се осигурява, отделно ли ще подаде годишна данъчна декларация? Съгласно чл. 58, ал. 4 от Търговския закон едно лице може да р...

Издаване на касов бон

Нашата фирма продава мебели. Имаме поръчка за доставка на спалня в Гърция, която ще я доставим с наш превоз. Плащането ще бъде извършено в брой в Гърция. Кога трябва да се издаде касов бон за плащането - при тръгването на стоката или след като ни пла...

Митнически режим при рекламация на стока от трета страна

Внесохме стока от САЩ, но част от нея се оказа дефектна. Производителят признава грешката си и иска да му върнем стоката чрез рекламация и съответно той да ни я замени с качествена. Под какъв митнически режим следва да се оформи връщането на рекла...

Определяне на облагаемия оборот, изчисляван за целите на задължителната регистрация по ЗДДС

Физическо лице, работещо по трудов договор като управител на търговско дружество, подписва договор за консултантска услуга. Договорът за консултантска услуга е между физическото лице и чуждестранно дружество, регистрирано извън територията на Европей...

Определяне на трудовия стаж по трудов договор при непълно работно време

Как се изчислява полагащият се платен годишен отпуск по допълнителен трудов договор по чл. 111 от КТ със седмично работно време 20 часа - 4 дни по 3 часа и 1 ден 8 часа? Когато работник или служител работи по трудов договор за допълнителен труд при ...

Осигуряване на работник, работещ по два трудови договора

Лице работи на два трудови договора. При основния работодател работи и е осигурен на пълен работен ден - 8 часа, а при допълнителния (втори) трудов договор е в неплатен отпуск по негово желание от 01.01.2017 г. до момента. Дължат ли се здравни оси...

Отглеждане на дете до 2 години от самоосигуряващо се лице

Собственик и управител на ЕООД е в отпуск за отглеждане дете до 2 години (в момента детето е на 1 г. и 2 месеца). Желае фирмата да започне дейност. Mоже ли да назначи по трудов договор или по друг вид договор управител на фирмата, за да може тя да ...

Право на обезщетение при пенсиониране

Наш служител придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в края на месец юни тази година. Назначен е по трудов договор на пълно работно време от 2001 г. През 2014 г. беше уволнен от нас и се регистрира в бюрото по труда. През 2015 г. (сл...

Прекратяване на трудов договор без предизвестие

Преди две години постъпих на работа в предприятие на мястото на излязла в отпуск по майчинство служителка. Подписах срочен договор - до завръщане на титулярката. Отпускът й свършва след 4 месеца и тогава вероятно тя ще се върне на работа. Междувремен...

Промяна на условията по трудовия договор

Работя като началник на цех. Поради намаляване обема на работа директорът иска да уволни техника на цеха и да ми връчи заповед за 4 часа работа като техник и 4 часа като н-к цех. Законно ли е това? При намаление обема на работата работодателят може ...

Третиране по ЗДДС на продажбата на автомобил

През 2006 г. дружество с основен предмет на дейност финансов и оперативен лизинг е закупило лек автомобил с цел отдаването му по договор за оперативен лизинг. Автомобилът е заприходен като дълготраен актив. За покупката е ползван пълен данъчен кредит...

Трудов стаж по договор за допълнителен труд

Признава ли се за трудов стаж времето по втори трудов договор? (Пример: по първи трудов договор - 8-часов работен ден, и по втори - 4-часов.) Ако се признава, то в какви рамки и може ли да се претендира признаване пред НОИ примерно от 2008 г. до 2014...

Справочник

На вниманието на участници и възложители на обществени поръчки: Заплащането на санкцията не е основание за издаване на удостоверение за липса на нарушения по ЗОП

Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” Нарушения на Кодекса на труда, които са основание за отстраняване от обществена поръчка, не могат да бъдат отстранени със заплащане на санкцията, наложена от ИА ГИТ за тях. Към момента има практика уч...

Начини за подаване на декларациите по Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.

Национална агенция за приходите Начините за подаване на декларациите са регламентирани в чл. 6 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за ос...

Обезщетения за безработица на мигрантите в Европейския съюз с използване на преносим документ (ПД) U1

Националeн осигурителен институт Безработно лице, движещо се в рамките на Европейския съюз, може да кандидатства за обезщетение за безработица в държавата по последната си заетост или в държавата по своето пребиваване съгласно Регламент 883/2004 и п...

Справочна информация бр. 26/2018

Централни валутни курсове за периода 22 - 28.06.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може ...