Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 26, 2 - 8 юли 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 26, 2 - 8 юли 2018 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 26/2018 г.

ДВ, бр. 43 от 25.5.2018 г. Народното събрание прие Решение за определяне на нов срок за извършване на одит за съответствието на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, одобрени с постановления на Министерския съвет, за периода от 1...

Министерски съвет бр. 26/2018 г.

Правителството одобри проект на Спогодба между Република България и Ислямска република Пакистан за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите и упълномощи министъра на финансите да проведе преговорите и да подпише спо...

Народно събрание бр.26/2018 г.

Парламентът прие на първо четене пет законопроекта за промени в Закона за устройството на територията. Най-сериозни дебати предизвика законопроектът, с който се премахват неточности и неясноти около правомощията на общинските администрации и държавата по отношение на контрола вър...

Предстоящи промени в ЗКПО

Във връзка с транспонирането във вътрешното законодателство на “Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар” от 1 януари 2019 г. в ЗКПО ще настъпят промени. С цел да ...

Въпроси и отговори

Договаряне на нов срок за изпитване при промяна на длъжността

Лице, работещо на безсрочен договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ, след около две години работа подава молба, че желае да работи на друга длъжност. С допълнително споразумение на основание чл. 119 КТ във връзка с чл. 70 КТ се променя длъжността, с шест месеца срок за изпитване в пол...

Едно лице може да регистрира само една фирма като EТ

Лице, собственик на две фирми ЕТ, се осигурява в едната. Двете фирми са при различни счетоводители. Във фирмата, в която не се осигурява, отделно ли ще подаде годишна данъчна декларация? Съгласно чл. 58, ал. 4 от Търговския закон едно лице може да регистрира само една фирма като...

Издаване на касов бон

Нашата фирма продава мебели. Имаме поръчка за доставка на спалня в Гърция, която ще я доставим с наш превоз. Плащането ще бъде извършено в брой в Гърция. Кога трябва да се издаде касов бон за плащането - при тръгването на стоката или след като ни плати клиентът и се върнем в Бълг...

Митнически режим при рекламация на стока от трета страна

Внесохме стока от САЩ, но част от нея се оказа дефектна. Производителят признава грешката си и иска да му върнем стоката чрез рекламация и съответно той да ни я замени с качествена. Под какъв митнически режим следва да се оформи връщането на рекламираната и получаването на кач...

Определяне на облагаемия оборот, изчисляван за целите на задължителната регистрация по ЗДДС

Физическо лице, работещо по трудов договор като управител на търговско дружество, подписва договор за консултантска услуга. Договорът за консултантска услуга е между физическото лице и чуждестранно дружество, регистрирано извън територията на Европейския съюз (регистрирано е в Ду...

Определяне на трудовия стаж по трудов договор при непълно работно време

Как се изчислява полагащият се платен годишен отпуск по допълнителен трудов договор по чл. 111 от КТ със седмично работно време 20 часа - 4 дни по 3 часа и 1 ден 8 часа? Когато работник или служител работи по трудов договор за допълнителен труд при същия или при друг работодател...

Осигуряване на работник, работещ по два трудови договора

Лице работи на два трудови договора. При основния работодател работи и е осигурен на пълен работен ден - 8 часа, а при допълнителния (втори) трудов договор е в неплатен отпуск по негово желание от 01.01.2017 г. до момента. Дължат ли се здравни осигуровки върху неплатения отпус...

Отглеждане на дете до 2 години от самоосигуряващо се лице

Собственик и управител на ЕООД е в отпуск за отглеждане дете до 2 години (в момента детето е на 1 г. и 2 месеца). Желае фирмата да започне дейност. Mоже ли да назначи по трудов договор или по друг вид договор управител на фирмата, за да може тя да си получава майчинството? Сле...

Право на обезщетение при пенсиониране

Наш служител придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в края на месец юни тази година. Назначен е по трудов договор на пълно работно време от 2001 г. През 2014 г. беше уволнен от нас и се регистрира в бюрото по труда. През 2015 г. (след 11 месеца) служителят е наз...

Прекратяване на трудов договор без предизвестие

Преди две години постъпих на работа в предприятие на мястото на излязла в отпуск по майчинство служителка. Подписах срочен договор - до завръщане на титулярката. Отпускът й свършва след 4 месеца и тогава вероятно тя ще се върне на работа. Междувременно си намерих постоянна работа...

Промяна на условията по трудовия договор

Работя като началник на цех. Поради намаляване обема на работа директорът иска да уволни техника на цеха и да ми връчи заповед за 4 часа работа като техник и 4 часа като н-к цех. Законно ли е това? При намаление обема на работата работодателят може с предизвестие да прекрати тру...

Третиране по ЗДДС на продажбата на автомобил

През 2006 г. дружество с основен предмет на дейност финансов и оперативен лизинг е закупило лек автомобил с цел отдаването му по договор за оперативен лизинг. Автомобилът е заприходен като дълготраен актив. За покупката е ползван пълен данъчен кредит, тъй като е предвидено закупе...

Трудов стаж по договор за допълнителен труд

Признава ли се за трудов стаж времето по втори трудов договор? (Пример: по първи трудов договор - 8-часов работен ден, и по втори - 4-часов.) Ако се признава, то в какви рамки и може ли да се претендира признаване пред НОИ примерно от 2008 г. до 2014 г.? Когато работникът или сл...

Справочник

На вниманието на участници и възложители на обществени поръчки: Заплащането на санкцията не е основание за издаване на удостоверение за липса на нарушения по ЗОП

Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” Нарушения на Кодекса на труда, които са основание за отстраняване от обществена поръчка, не могат да бъдат отстранени със заплащане на санкцията, наложена от ИА ГИТ за тях. Към момента има практика участници в обществени поръчки д...

Начини за подаване на декларациите по Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.

Национална агенция за приходите Начините за подаване на декларациите са регламентирани в чл. 6 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както ...

Обезщетения за безработица на мигрантите в Европейския съюз с използване на преносим документ (ПД) U1

Националeн осигурителен институт Безработно лице, движещо се в рамките на Европейския съюз, може да кандидатства за обезщетение за безработица в държавата по последната си заетост или в държавата по своето пребиваване съгласно Регламент 883/2004 и прилагащия Регламент 987/2009. ...

Справочна информация бр. 26/2018

Централни валутни курсове за периода 22 - 28.06.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците със ...