Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 27, 9 - 15 юли 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 27, 9 - 15 юли 2018 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 27/2018 г.

ДВ, бр. 44 от 29.5.2018 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение на Закона за радиото и телевизията. 2. Закон за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове. 3. Закон за изменение и допъл...

Народно събрание бр.27/2018 г.

Парламентът прие на първо четене промени в Гражданския процесуален кодекс. Със законопроекта се предлагат промени в местната подсъдност на исковете на потребителите, на исковете за непозволено увреждане, когато са предявени срещу застраховател, Гаранционен фонд или Националното б...

Приложението на нулевата данъчна ставка за доставките на спедитори

Стопанската практика на фирмите, осъществяващи спедиторска дейност, нерядко е свързана с извършването на доставки при специфични обстоятелства, за данъчното третиране на които в действащите разпоредби на ЗДДС и ППЗДДС липсват конкретни норми. В резултат на това при някои доставки...

Въпроси и отговори

Възстановяване на суми от напуснал служител за работно облекло, на което не е изтекъл срокът

При възстановяване на суми от напуснал служител за работно облекло, на което не е изтекъл срокът, как би следвало да се осчетоводят? При покупката не е ползвано ДДС. Лицето е внесло сумата в касата на фирмата. Считаме, че следва да се направи сторнировъчно записване на разхода,...

ДДС при последваща продажба на автомобил втора употреба

Фирма закупува лек автомобил, фактурата е съгласно чл. 143 (от дилър) с цел на по-късен етап да я продаде (фирмата се занимава с продажба на мебели). При фактуриране начисляваме ли ДДС? Когато данъчно задълженото лице закупува автомобил втора употреба от предприятие - дилър, при...

Доставки на стоки на физически лица чрез търговски обекти на територията на Гърция

Нашата фирма е регистрирана по ДДС, продава нехранителни стоки. Искаме да продаваме наши стоки на сергия на открит пазар в гръцките градове. Каква е тази сделка за целите на ДДС? Къде е мястото на изпълнение на сделката, след като фирмата ще продава на физически лица в Гърция? С...

Облагане на ваучери за храна, раздавани като социални разходи в натура, над необлагаемите 60 лв. на месец

Как се облагат с данък и осигуровки ваучери за храна, раздавани като социални разходи в натура, над необлагаемите 60 лв. на месец? В чл. 209, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) е посочено, че не се облагат с данък социалните разходи в размер до 60 лв. ме...

Определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга

Х ЕООД е регистрирана за целите на ДДС в България по чл. 100, ал. 1 и подава ежемесечно справка-декларация за ДДС. Х ЕООД извършва услуга към норвежка фирма с норвежки ВАТ номер. Х ЕООД има продажба към фирмата в Норвегия през месец 05 за 2018 година. Издава фактура, без да начис...

Отчитане на неплатения отпуск

Как се отчита неплатеният отпуск по чл. 160 от КТ - в работни или в календарни дни? Както всеки друг отпуск по Кодекса на труда, неплатеният отпуск по чл. 160 от КТ се ползва от дата до дата, тоест в календарни дни. От друга страна, в чл. 160, ал. 3 от КТ е посочено, че неплатен...

Очаквани нови правила в ЗКПО

Регистрирано в България ООД има дъщерни фирми в други държави членки. В тези държави има нови правила, според които приспадането на лихвените и други финансови разходи се признават само до 30% от печалбата на фирмата. Размерът на разходите се предвижда да се определя по специалн...

Право на обезщетение за отглеждане на малко дете на самоосигуряващо се лице

Собственик и управител на ЕООД е в отпуск за отглеждане дете до 2 години (в момента детето е на 1 г. и 2 месеца). Желае фирмата да започне дейност, може ли да назначи по трудов договор или по друг вид договор управител на фирмата, за да може тя да си получава майчинството? Сле...

Промяна на работния график при представен болничен лист

Работният график при сумирано работно време е 24-часов и включва събота и неделя като работни дни. Трябва ли графикът да се промени при представяне на болничен лист от работника? Ако болничният приключва в петък, трябва ли да се работи в събота и в неделя, както е по график? При...

Съчетаване на сумирано изчисляване на работното време с време на разположение

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, разработва софтуер и осигурява поддръжка. Дружеството въвежда сумирано работно време на 50% от работниците (работата се извършва в офиса на дружеството). За същите работещи на сумирано работно време възможно ли е да се въведе и 24-часово...

Трудов или граждански договор

Съгласно чл. 51, ал. 5 от Закона за висшето образование учебното ни заведение освен редовните преподаватели, назначени по трудови договори, привлича преподаватели от други учебни заведения, като сключва с тях хонорарни договори. След направена проверка от териториалната данъчна с...

В пресата за вас

Изчисляване на парично обезщетение при бременност и раждане до 410 календарни дни

В бр. 5 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Красимира Гергева, консултант, представя темата за изчисляване на паричните обезщетения при бременност, раждане и майчинство. Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90% от среднодневното брутно трудо...

Определяне (оценяване) на възстановимата стойност

В бр. 6 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Христо Досев, д.е.с., коментира определянето на възстановимата стойност. Възстановимата стойност на даден актив представлява по-високата от двете стойности: - справедливата му стойност, намалена с необходимите разходи по продажбата на акт...

Справочник

Вариант 3 - “Счетоводство етап 1 - затворени въпроси” от писмения изпит за кандидат-одитори

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Посочете кое от следните изисквания е изцяло вярно при изготвянето на “Начален баланс при ликвидация” съгласно СС 13 Отчитане при ликвидация и несъстоятелност: А) наличните активи и пасиви към датата на съдебното решение ...

Въвеждат се нови образци на документи за изплащане на болнични и майчинство

Национален осигурителен институт Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че от 1 юли 2018 г. влизат в сила изменения и допълнения в Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (Н...

Равенство на декларираните задължения за задължителни осигурителни вноски и вноски за фонд “гврс” в декларация образец № 6 и изчислените вноски от подадените декларации образец № 1

Национална агенция за приходите При подаване на декларации образец № 1 и образец № 6 с данни, отнасящи се за период след 31.12.2013 г., всяко от декларираните месечни задължения за задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, ...

Справочна информация бр. 27/2018

Централни валутни курсове за периода 28.06. - 05.07.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...