Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 27, 9 - 15 юли 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 27, 9 - 15 юли 2018 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 27/2018 г.

ДВ, бр. 44 от 29.5.2018 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение на Закона за радиото и телевизията. 2. Закон за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове....

Народно събрание бр.27/2018 г.

Парламентът прие на първо четене промени в Гражданския процесуален кодекс. Със законопроекта се предлагат промени в местната подсъдност на исковете на потребителите, на исковете за непозволено увреждане, когато са предявени срещу застраховател, Гаран...

Приложението на нулевата данъчна ставка за доставките на спедитори

Стопанската практика на фирмите, осъществяващи спедиторска дейност, нерядко е свързана с извършването на доставки при специфични обстоятелства, за данъчното третиране на които в действащите разпоредби на ЗДДС и ППЗДДС липсват конкретни норми. В резул...

Въпроси и отговори

Възстановяване на суми от напуснал служител за работно облекло, на което не е изтекъл срокът

При възстановяване на суми от напуснал служител за работно облекло, на което не е изтекъл срокът, как би следвало да се осчетоводят? При покупката не е ползвано ДДС. Лицето е внесло сумата в касата на фирмата. Считаме, че следва да се направи сторн...

ДДС при последваща продажба на автомобил втора употреба

Фирма закупува лек автомобил, фактурата е съгласно чл. 143 (от дилър) с цел на по-късен етап да я продаде (фирмата се занимава с продажба на мебели). При фактуриране начисляваме ли ДДС? Когато данъчно задълженото лице закупува автомобил втора употре...

Доставки на стоки на физически лица чрез търговски обекти на територията на Гърция

Нашата фирма е регистрирана по ДДС, продава нехранителни стоки. Искаме да продаваме наши стоки на сергия на открит пазар в гръцките градове. Каква е тази сделка за целите на ДДС? Къде е мястото на изпълнение на сделката, след като фирмата ще продава ...

Облагане на ваучери за храна, раздавани като социални разходи в натура, над необлагаемите 60 лв. на месец

Как се облагат с данък и осигуровки ваучери за храна, раздавани като социални разходи в натура, над необлагаемите 60 лв. на месец? В чл. 209, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) е посочено, че не се облагат с данък социалните...

Определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга

Х ЕООД е регистрирана за целите на ДДС в България по чл. 100, ал. 1 и подава ежемесечно справка-декларация за ДДС. Х ЕООД извършва услуга към норвежка фирма с норвежки ВАТ номер. Х ЕООД има продажба към фирмата в Норвегия през месец 05 за 2018 година...

Отчитане на неплатения отпуск

Как се отчита неплатеният отпуск по чл. 160 от КТ - в работни или в календарни дни? Както всеки друг отпуск по Кодекса на труда, неплатеният отпуск по чл. 160 от КТ се ползва от дата до дата, тоест в календарни дни. От друга страна, в чл. 160, ал. 3...

Очаквани нови правила в ЗКПО

Регистрирано в България ООД има дъщерни фирми в други държави членки. В тези държави има нови правила, според които приспадането на лихвените и други финансови разходи се признават само до 30% от печалбата на фирмата. Размерът на разходите се предви...

Право на обезщетение за отглеждане на малко дете на самоосигуряващо се лице

Собственик и управител на ЕООД е в отпуск за отглеждане дете до 2 години (в момента детето е на 1 г. и 2 месеца). Желае фирмата да започне дейност, може ли да назначи по трудов договор или по друг вид договор управител на фирмата, за да може тя да ...

Промяна на работния график при представен болничен лист

Работният график при сумирано работно време е 24-часов и включва събота и неделя като работни дни. Трябва ли графикът да се промени при представяне на болничен лист от работника? Ако болничният приключва в петък, трябва ли да се работи в събота и в н...

Съчетаване на сумирано изчисляване на работното време с време на разположение

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, разработва софтуер и осигурява поддръжка. Дружеството въвежда сумирано работно време на 50% от работниците (работата се извършва в офиса на дружеството). За същите работещи на сумирано работно време възможно...

Трудов или граждански договор

Съгласно чл. 51, ал. 5 от Закона за висшето образование учебното ни заведение освен редовните преподаватели, назначени по трудови договори, привлича преподаватели от други учебни заведения, като сключва с тях хонорарни договори. След направена провер...

В пресата за вас

Изчисляване на парично обезщетение при бременност и раждане до 410 календарни дни

В бр. 5 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Красимира Гергева, консултант, представя темата за изчисляване на паричните обезщетения при бременност, раждане и майчинство. Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90% ...

Определяне (оценяване) на възстановимата стойност

В бр. 6 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Христо Досев, д.е.с., коментира определянето на възстановимата стойност. Възстановимата стойност на даден актив представлява по-високата от двете стойности: - справедливата му стойност, намалена с необходимит...

Справочник

Вариант 3 - “Счетоводство етап 1 - затворени въпроси” от писмения изпит за кандидат-одитори

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Посочете кое от следните изисквания е изцяло вярно при изготвянето на “Начален баланс при ликвидация” съгласно СС 13 Отчитане при ликвидация и несъстоятелност: А) наличните активи и пасиви къ...

Въвеждат се нови образци на документи за изплащане на болнични и майчинство

Национален осигурителен институт Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че от 1 юли 2018 г. влизат в сила изменения и допълнения в Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държав...

Равенство на декларираните задължения за задължителни осигурителни вноски и вноски за фонд “гврс” в декларация образец № 6 и изчислените вноски от подадените декларации образец № 1

Национална агенция за приходите При подаване на декларации образец № 1 и образец № 6 с данни, отнасящи се за период след 31.12.2013 г., всяко от декларираните месечни задължения за задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряван...

Справочна информация бр. 27/2018

Централни валутни курсове за периода 28.06. - 05.07.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...