начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 29, 23 - 29 юли 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 29, 23 - 29 юли 2018 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 29/2018 г.

ДВ, бр. 49 от 12.6.2018 г. Народно събрание 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. 3. Решение за избиране на председател на Комисията за публичен надзор н...

Народно събрание бр.29/2018 г.

Депутатите одобриха на първо четене промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Парламентът прие да се създаде електронна платформа за продажба на държавни имоти. Чрез платформата ще се продават имоти, частна държавна собственост,...

Промени в законодателството, свързани с осиновяването

Промените, свързани с осиновяването, в сила от 1 юли 2018 г., са отразени в няколко нормативни акта, а именно във: 1. Кодекса на труда (КТ) - ДВ, бр. 30 от 03.04.2018 г. 2. Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО), ДВ, бр. 58 от 13...

Въпроси и отговори

Доставки на услуги за обмен на данни, предоставяне на информация и консултантски услуги, свързани с авторско право

“АМ-България” е дружество, регистрирано по българското законодателство, регистрирано е по ЗДДС, има предмет на дейност - сътрудничество при създаване на авторски произведения в областта на публичността и по-специално за писане на статии във вестници,...

Дължим ДДС при прекратяване на договор за лизинг

Ние сме лизингова компания. Научихме, че има запитване до Съда на ЕС дали подлежи на възстановяване платен ДДС при предсрочно прекратяване на договор за лизинг? Може ли да ни дадете повече информация по този въпрос, тъй като при нас често възникват п...

Облагане доходите на ирански гражданин в България

През месец януари 2018 г. нашето дружество сключи граждански договор с чуждестранно лице извън Европейския съюз (иранска гражданка). Лицето има ЛНЧ и е временно пребиваващо в България. През месец януари 2018 г. е използвано като преводач, за което му...

Отчитане на доходите от разпореждане с финансови инструменти на регулиран пазар

1. Дружество е закупило дългосрочни облигации на регулиран пазар в Австрия, чрез Schoellerbank  с номинална стойност  100 000,00 USD на цена 95 700 USD. При покупката на облигациите е платена такса в размер на 300 USD  и е удържана лихвата, която дру...

Разходи за домейн

Имаме закупен домейн на стойност 1800 лв. Със закупуването му се заплати такса поддръжка, която ще се плаща ежегодно, ако искаме да запазим домейна. Последният ще бъде ползван за по-бърз достъп до онлайн магазина на фирмата. Не е ясно колко дълго ще ...

В пресата за вас

Изчисляване на парично обезщетение при условията на чл. 50а от КСО, в сила от 1 юни 2017 г.

В бр. 5 от 2018 г. на списание “Счетоводство+” Красимира Гергева, консултант, разглежда темата за изчисляване на парични обезщетения при бременност, раждане и майчинство. От 1 юни 2017 г. в сила е чл. 50а от КСО, съгласно който, когато лице е получав...

Имуществена отговорност при липси на активи в предприятие от нефинансовия сектор, регистрирано по ЗДДС

В бр. 5 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Валентина Станева коментира имуществената отговорност при липси на активи в предприятие от нефинансовия сектор, регистрирано по ЗДДС. В случай че предприятието от нефинансовия сектор е регистрирано ...

Отпада издаването на хартия на шест вида удостоверения за гражданите и бизнеса

В бр. 135 на в. “Инфобизнес” може да се намери информация кои удостоверения вече няма да се издават на хартия. Общо шест от най-масово издаваните хартиени удостоверения вече не се изискват от гражданите и бизнеса, а данните за тях се проверяват служ...

Справочник

Вариант 3 - “Счетоводство етап 1 - затворени въпроси” от писмения изпит за кандидат-одитори

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Посочете кое от следните изисквания е изцяло вярно при изготвянето на “Начален баланс при ликвидация” съгласно СС 13 Отчитане при ликвидация и несъстоятелност: А) наличните активи и пасиви къ...

Справочна информация бр. 29/2018

Централни валутни курсове за периода 13.07. - 19.07.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...