Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 29, 23 - 29 юли 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 29, 23 - 29 юли 2018 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 29/2018 г.

ДВ, бр. 49 от 12.6.2018 г. Народно събрание 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. 3. Решение за избиране на председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. Пра...

Народно събрание бр.29/2018 г.

Депутатите одобриха на първо четене промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Парламентът прие да се създаде електронна платформа за продажба на държавни имоти. Чрез платформата ще се продават имоти, частна държавна собственост, както и имоти, собственост на...

Промени в законодателството, свързани с осиновяването

Промените, свързани с осиновяването, в сила от 1 юли 2018 г., са отразени в няколко нормативни акта, а именно във: 1. Кодекса на труда (КТ) - ДВ, бр. 30 от 03.04.2018 г. 2. Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО), ДВ, бр. 58 от 13.07.2018 г. 3. Кодекса за соци...

Въпроси и отговори

Доставки на услуги за обмен на данни, предоставяне на информация и консултантски услуги, свързани с авторско право

“АМ-България” е дружество, регистрирано по българското законодателство, регистрирано е по ЗДДС, има предмет на дейност - сътрудничество при създаване на авторски произведения в областта на публичността и по-специално за писане на статии във вестници, репортажи, рецензии, есета и ...

Дължим ДДС при прекратяване на договор за лизинг

Ние сме лизингова компания. Научихме, че има запитване до Съда на ЕС дали подлежи на възстановяване платен ДДС при предсрочно прекратяване на договор за лизинг? Може ли да ни дадете повече информация по този въпрос, тъй като при нас често възникват подобни спорове. Информацията ...

Облагане доходите на ирански гражданин в България

През месец януари 2018 г. нашето дружество сключи граждански договор с чуждестранно лице извън Европейския съюз (иранска гражданка). Лицето има ЛНЧ и е временно пребиваващо в България. През месец януари 2018 г. е използвано като преводач, за което му е изплатена сума под минималн...

Отчитане на доходите от разпореждане с финансови инструменти на регулиран пазар

1. Дружество е закупило дългосрочни облигации на регулиран пазар в Австрия, чрез Schoellerbank  с номинална стойност  100 000,00 USD на цена 95 700 USD. При покупката на облигациите е платена такса в размер на 300 USD  и е удържана лихвата, която дружеството предстои да получи за...

Разходи за домейн

Имаме закупен домейн на стойност 1800 лв. Със закупуването му се заплати такса поддръжка, която ще се плаща ежегодно, ако искаме да запазим домейна. Последният ще бъде ползван за по-бърз достъп до онлайн магазина на фирмата. Не е ясно колко дълго ще бъде ползван. Закупен е от фир...

В пресата за вас

Изчисляване на парично обезщетение при условията на чл. 50а от КСО, в сила от 1 юни 2017 г.

В бр. 5 от 2018 г. на списание “Счетоводство+” Красимира Гергева, консултант, разглежда темата за изчисляване на парични обезщетения при бременност, раждане и майчинство. От 1 юни 2017 г. в сила е чл. 50а от КСО, съгласно който, когато лице е получавало парично обезщетение при бр...

Имуществена отговорност при липси на активи в предприятие от нефинансовия сектор, регистрирано по ЗДДС

В бр. 5 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Валентина Станева коментира имуществената отговорност при липси на активи в предприятие от нефинансовия сектор, регистрирано по ЗДДС. В случай че предприятието от нефинансовия сектор е регистрирано по Закона за данък върху добав...

Отпада издаването на хартия на шест вида удостоверения за гражданите и бизнеса

В бр. 135 на в. “Инфобизнес” може да се намери информация кои удостоверения вече няма да се издават на хартия. Общо шест от най-масово издаваните хартиени удостоверения вече не се изискват от гражданите и бизнеса, а данните за тях се проверяват служебно. Справките се извършват с...

Справочник

Вариант 3 - “Счетоводство етап 1 - затворени въпроси” от писмения изпит за кандидат-одитори

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Посочете кое от следните изисквания е изцяло вярно при изготвянето на “Начален баланс при ликвидация” съгласно СС 13 Отчитане при ликвидация и несъстоятелност: А) наличните активи и пасиви към датата на съдебното решение ...

Справочна информация бр. 29/2018

Централни валутни курсове за периода 13.07. - 19.07.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...