Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 30, 30 юли - 5 август 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 30, 30 юли - 5 август 2018 г.
Законодателство

Наличие на ВОД при доставка на стока след междинна обработка

При вътреобщностната търговия на стоки нерядко се налага, преди да бъдат изпратени към купувача им, стоките да претърпят допълнителна обработка в държавата членка, в която е установен доставчикът й. Конкретни разпоредби относно третирането с ДДС в такива случаи няма както в общое...

Народно събрание бр.30/2018 г.

Парламентът увеличи таксите в касационното производство по Административнопроцесуалния кодекс. Текстовете бяха приети на второ четене. Когато има определяем материален интерес по делото, се дължи такса, определена като процент от интереса, предвиждат разпоредбите. За гражданите, ...

Промени в законодателството, свързани с осиновяването

Промените, свързани с осиновяването, в сила от 1 юли 2018 г., са отразени в няколко нормативни акта, а именно във: 1. Кодекса на труда (КТ) - ДВ, бр. 30 от 03.04.2018 г. 2. Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО), ДВ, бр. 58 от 13.07.2018 г. 3. Кодекса за соци...

Въпроси и отговори

Ваучери за храна

Полагат ли се ваучери за храна по чл. 209, ал. 1 от ЗКПО  и по чл. 204, т. 2 на лица в неплатен, платен отпуск и болнични. Съгласно разпоредбите на чл. 204, ал. 1, т. 2, буква “б” социалните разходи в натура, предоставени от работодателя на работници и служители и лица, наети по...

Гарантирани вземания на работниците и служителите

Наети сме по трудов договор от работодател, който вече не е в добро финансово състояние. Сред нас се говори, че имаме гарантирани пари от държавата. Какви са нашите права, ако той фалира и закрие фирмата? Вашите права са защитени от Закона за гарантираните вземания на работницит...

Давностен срок за ползване на платения годишен отпуск

Преди да ползва полагащия се платен годишен отпуск за 2015 г., на служителка се наложи да излезе в продължителен отпуск по болест (за задържане на бебе). Веднага след това ползва отпуските по майчинство. Спира ли да тече давностният срок за ползване на отпуска за 2015 г. през тов...

Защита на личните данни при правенето на снимки и публикуването им в публичното пространство

Имам нужда от консултация по въпроса за личните данни, свързана с правенето на снимки с журналистическа цел и публикуването им в интернет в публичното пространство. Аз като физическо лице поддържам следната фейсбук страница: https://www.facebook.com/PeopleOfYambol/ Случва се да с...

Здравни осигуровки на самоосигуряващо се лице във временна неработоспособност

Самоосигуряващо се лице (собственик на ЕООД) в продължение на 12 месеца се е осигурявало за всички осигурителни случаи. От 19.02.2018 г. представя болничен лист за временна нетрудоспособност, който продължава и през следващите месеци. За времето, през което получава обезщетение з...

Облагане с ДДС на услуги

Две български фирми, регистрирани по ДДС, работят по договор за услуга в Холандия. Едната е страна от договора, а другата е подизпълнител на първата с договор. Едната българска фирма подизпълнител извършва услуга на другата българска фирма, като я фактурира. Мястото на извършване...

Отпуск по допълнителен трудов договор

Работих 2 години и 3 месеца по трудов договор по чл. 114 от КТ на 3 часа. За това време имам внесени осигуровки за 6 месеца по Декларация 1. Следва ли да ми се начисли 6 месеца осигурителен стаж и да ми се издаде удостоверение УП-3? Имам ли право на отпуск по този договор и съотв...

Работникът се снабдява с трудова книжка до 5 дни

Преди два месеца постъпих за първи път на работа. Вече няколко пъти ходя при счетоводителя с молба да ми бъде издадена трудова книжка. Под най-различни претексти той отлага издаването. Какво би трябвало да направя? Работодателят е длъжен в 5-дневен срок от постъпването на работ...

Уволнение на майка с двегодишно дете поради неявяване на работа

След майчинството служителка ползва полагащите се дни платен годишен отпуск за времето на майчинство и след това вече една седмица не се явява на работа. По своя близка ни уведоми, че няма да се върне. Можем ли да я уволним? В съответствие с чл. 190, ал. 1, т. 2 от КТ за неявява...

В пресата за вас

Изчисляване на парично обезщетение при бременност и раждане, когато лицето работи по повече от едно правоотношение или основания за осигуряване

В бр. 5 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Красимира Гергева, консултант, разглежда темата за изчисляване на парични обезщетения при бременност, раждане и майчинство. Важно е да се има предвид, че когато лицето работи по повече от едно правоотношение или основание за осигуряване к...

Първоначална оценка на ДМА, които не са придобити чрез покупко-продажба

В бр. 7 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира първоначалната оценка на ДМА, които не са придобити чрез покупко-продажба. СС 16 допуска, че даден ДМА може да се придобие и в сделка, различна от покупко-продажба. Поради тази причина параграф 4.7...

Стартира прием на проектни предложения по мярка 9 “Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР

в. “Инфобизнес” В бр. 113 от 2018 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация относно стартиращия прием на проектни предложения по мярка 9 “Учредяване на групи и организации на производители” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 - 2020 г. У...

Справочник

Вариант 3 - “Счетоводство етап 1 - затворени въпроси” от писмения изпит за кандидат-одитори

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Посочете кое от следните изисквания е изцяло вярно при изготвянето на “Начален баланс при ликвидация” съгласно СС 13 Отчитане при ликвидация и несъстоятелност: А) наличните активи и пасиви към датата на съдебното решение ...

Калкулатор изчислява колко губим, ако не се осигуряваме на реалния си доход

Национална агенция за приходите С калкулатор на загубите всеки може да изчисли колко би загубил в следващите 30 години, ако се осигурява на по-нисък от реалния си доход. Софтуерът е достъпен на интернет страницата www.zaplatavplik.bg и до момента е използван над 4200 пъти. Калку...

Справочна информация бр. 30/2018

Централни валутни курсове за периода 20.07. - 26.07.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...