Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 14, 16 - 31 юли 2018 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 14, 16 - 31 юли 2018 г.
Писма и указания

№ 06-00-1 от 12.03.2018 г. Относно: Осигуряване на лице за времето, през което е било отстранено от работа заради образувано дисциплинарно производство по реда на Закона за държавния служител

По повод Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ………../27.02.2018 г., Ви уведомяваме за следното: Според представената фактическа обстановка в запитването, срещу И.Д.С., служител в ……, е било...

№ 07-00-97 от 20.06.2018 г. Относно: Самофактуриране и документиране на доставки

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-97/11.06.2018г., препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е с предмет на дейност т...

№ 08-К-22 от 23.01.2018 г. Относно: въпроси по прилагането на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмо с вх. №12-00-145 от 16.11.2017 г., в което се поставят въпроси относно облагането с данък на недвижим имот - автосервиз, част от имуществото на бившата ДФ „…….. Авто“,...

№ 11-03-1 от 08.06.2018 г. Относно: Основание за начисляване на данък върху добавената стойност, съгласно чл.3, ал.5, т.1, б.“о“ от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …. постъпи запитване с вх. № 11-03-1/ 29.05.2018г., относно основание за начисляване на данък върху добавената стойност при доставка на услуга от държавен съдебен изпълнител. Съгласно изложената фактическа обстановка, Районен съд – …....

№ 20-21-71 от 27.06.2018 г. Относно: Коригиране на данни по „Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице“

Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. П…., с вх. № ………. от 19.06.2018 г., Ви уведомявам за следното: Според изложеното в запитването, Вие сте едноличен собственик ...

№ 24-39-132 от 23.01.2018 г. Относно: Предоставяне на обезпечение на основание чл. 176в, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на НАП, с вх. № ………………….2017 г. е заведено Ваше запитване, препратено по компетентност от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….., в което е изложена следната фактическа обстановка: „……………..“ ЕООД е производите...

№ 3-1045 от 21.05.2018 г. Относно: данъчно третиране на електронна търговия със стоки съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Според изложеното в запитването, в началото на тази година дружество е започнало извършване на продажби на стоки на крайни клиенти от Великобритания и Германия през платформа за електронна търговия на Амазон. Стоките, които са собствено производство ...

№ 3-1233 от 22.06.2018 г. Относно: данъчно третиране на дейността на регистриран на територията на РБългария клон на чуждестранно лице съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Запитването е във връзка с дейността на „О…..“ клон България. Според изложеното в запитването, клонът е регистриран на територията на гр. … и дейността му е в сферата на машиностроенето. Произвеждат се сферични кранове, които се продават единствено н...

№ 94-00-52 от 21.05.2018 г. Относно: Прилагане на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравно осигуряване

Във връзка с Ваше писмено запитване постъпило в Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ………., с вх. № …………. от 10.05.2018 г., Ви уведомявам за следното: Според изложеното в запитването Вие сте безработно лице и се осигурявате здравно...

№ 96-00-115 от 28.05.2018 г. Относно: Прилагане на ЗДДС в случай на сключен договор за наем на недвижим имот

В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-115 от 10.05.2018 г. относно прилагане на ЗДДС, в случай на сключен договор за наем на недвижим имот. Съгласно изложената в запитването фактическа обстановка, представляваното от Вас др...

№ 96-00-149 от 28.06.2018 г. Относно: Третиране по Закона за данък върху добавената стойност на начислена неустойка с обезщетителен характер

В Дирекция ОДОП … постъпи запитване с вх. № 96-00-149/19.06.2018г., относно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на начислена неустойка с обезщетителен характер за неспазени дата и час на разтоварване при превоз на стоки. Съг...

Анотации

Дерегистрация на фирма

В бр. 7 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Българска фирма е регистрирана по ЗДДС на 02.06.2017 г., но на 30.04.2018 г. ще прекрати дейността си без да се заличава. При тези обстоятелств...

Доставка, свързана със сграда

В бр. 16 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Българско физическо лице (ФЛ) има регистрирана фирма ЕТ, която е регистрирана по ЗДДС. ФЛ притежава 4/6 части от апартамент заедно със сина и дъщеря ...

Командироване на служители в чужбина

В бр. 14 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ доц. д-р Андрей Александров отговаря на въпроса: Командироваме наши служители в европейски държави (вкл. Швейцария) и трети страни. Те са инженери по телекомуникации и извършват услуги в тази сфера. Ние с...

Облагаеми доходи от доброволно осигуряване и застраховане

В бр. 7 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Кои са облагаемите доходи от доброволно осигуряване и застраховане? Доходите от доброволно осигуряване и застраховане, които не попадат в разпор...

Освободена доставка, свързана със спорт

В бр. 6 от 2018 г. на сп. "Счетоводна и данъчна практика" Даниела Даракчиева отговаря на въпроса: Юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо обществено полезна дейност (основна цел популяризиране и развитие на спорта за деца), е регистрирано по...

Осигуряване на пенсионер, упражняващ свободна професия

В бр. 16 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ Аспасия Петкова, експерт по социално и здравно осигуряване, отговаря на въпроса: Нотариус - осигуряващ се на прага 2600 лв. като свободна професия, се пенсионира и продължава да упражнява дейност като нот...

Отпуск при втори трудов договор

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: При втори трудов договор по чл. 111 (40 часа месечно) имам ли право на СБКО, на платен отпуск, на работно облекло и на клас? Задължит...

Отчитане на финансиранията и субсидиите от държавата и еврофондовете

В бр. 6 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Димитър Йорданов, д.е.с., отговаря на въпроса: Как се отчитат финансиранията и субсидиите от държавата и еврофондовете? Даренията (финансиранията), които получават земеделските производители за обработка на з...

Справочник

Броят на необитаваните жилища расте, търси се начин как да се използват и за социални нужди

Министерство на регионалното развитие и благоустройството Броят на необитаваните жилища в България расте. Те са 1 220 416 или над 31% от всички жилища в страната. В същото време все повече хора нямат шанс да се сдобият със собствен жилищен имот или ...

Данъчен календар 1 - 15 август 2018 г.

До 10-ти август: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чре...

Държавен вестник в бр. 14 от 2018 г.

ДВ, бр. 45 от 31.5.2018 г. Министерски съвет Решение № 361 от 29 май 2018 г. за утвърждаване на Национална здравна карта на Република България Комисия за финансов надзор Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на...

Министерството на правосъдието публикува образци за съобщение от съда до кредиторите и длъжниците във връзка с изпълнителното производство

Министерството на правосъдието Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане четири проекта на образци на съобщения във връзка с изпълнителното производство по Гражданско процесуалния кодекс. Новите образци, които са част от проек...

Справочна информация бр. 14/2018 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 5 - 19 юли 2018 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-...