Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 14, 16 - 31 юли 2018 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 14, 16 - 31 юли 2018 г.
Писма и указания

№ 06-00-1 от 12.03.2018 г. Относно: Осигуряване на лице за времето, през което е било отстранено от работа заради образувано дисциплинарно производство по реда на Закона за държавния служител

По повод Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ………../27.02.2018 г., Ви уведомяваме за следното: Според представената фактическа обстановка в запитването, срещу И.Д.С., служител в ……, е било...

№ 07-00-97 от 20.06.2018 г. Относно: Самофактуриране и документиране на доставки

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-97/11.06.2018г., препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е с предмет на дейност т...

№ 08-К-22 от 23.01.2018 г. Относно: въпроси по прилагането на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмо с вх. №12-00-145 от 16.11.2017 г., в което се поставят въпроси относно облагането с данък на недвижим имот - автосервиз, част от имуществото на бившата ДФ „…….. Авто“,...

№ 11-03-1 от 08.06.2018 г. Относно: Основание за начисляване на данък върху добавената стойност, съгласно чл.3, ал.5, т.1, б.“о“ от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …. постъпи запитване с вх. № 11-03-1/ 29.05.2018г., относно основание за начисляване на данък върху добавената стойност при доставка на услуга от държавен съдебен изпълнител. Съгласно изложената фактическа обстановка, Районен съд – …....

№ 20-21-71 от 27.06.2018 г. Относно: Коригиране на данни по „Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице“

Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. П…., с вх. № ………. от 19.06.2018 г., Ви уведомявам за следното: Според изложеното в запитването, Вие сте едноличен собственик ...

№ 24-39-132 от 23.01.2018 г. Относно: Предоставяне на обезпечение на основание чл. 176в, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на НАП, с вх. № ………………….2017 г. е заведено Ваше запитване, препратено по компетентност от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….., в което е изложена следната фактическа обстановка: „……………..“ ЕООД е производите...

№ 3-1045 от 21.05.2018 г. Относно: данъчно третиране на електронна търговия със стоки съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Според изложеното в запитването, в началото на тази година дружество е започнало извършване на продажби на стоки на крайни клиенти от Великобритания и Германия през платформа за електронна търговия на Амазон. Стоките, които са собствено производство ...

№ 3-1233 от 22.06.2018 г. Относно: данъчно третиране на дейността на регистриран на територията на РБългария клон на чуждестранно лице съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Запитването е във връзка с дейността на „О…..“ клон България. Според изложеното в запитването, клонът е регистриран на територията на гр. … и дейността му е в сферата на машиностроенето. Произвеждат се сферични кранове, които се продават единствено н...

№ 94-00-52 от 21.05.2018 г. Относно: Прилагане на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравно осигуряване

Във връзка с Ваше писмено запитване постъпило в Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ………., с вх. № …………. от 10.05.2018 г., Ви уведомявам за следното: Според изложеното в запитването Вие сте безработно лице и се осигурявате здравно...

№ 96-00-115 от 28.05.2018 г. Относно: Прилагане на ЗДДС в случай на сключен договор за наем на недвижим имот

В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-115 от 10.05.2018 г. относно прилагане на ЗДДС, в случай на сключен договор за наем на недвижим имот. Съгласно изложената в запитването фактическа обстановка, представляваното от Вас др...

№ 96-00-149 от 28.06.2018 г. Относно: Третиране по Закона за данък върху добавената стойност на начислена неустойка с обезщетителен характер

В Дирекция ОДОП … постъпи запитване с вх. № 96-00-149/19.06.2018г., относно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на начислена неустойка с обезщетителен характер за неспазени дата и час на разтоварване при превоз на стоки. Съг...

Анотации

Дерегистрация на фирма

В бр. 7 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Българска фирма е регистрирана по ЗДДС на 02.06.2017 г., но на 30.04.2018 г. ще прекрати дейността си без да се заличава. При тези обстоятелств...

Доставка, свързана със сграда

В бр. 16 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Българско физическо лице (ФЛ) има регистрирана фирма ЕТ, която е регистрирана по ЗДДС. ФЛ притежава 4/6 части от апартамент заедно със сина и дъщеря ...

Командироване на служители в чужбина

В бр. 14 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ доц. д-р Андрей Александров отговаря на въпроса: Командироваме наши служители в европейски държави (вкл. Швейцария) и трети страни. Те са инженери по телекомуникации и извършват услуги в тази сфера. Ние с...

Облагаеми доходи от доброволно осигуряване и застраховане

В бр. 7 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Кои са облагаемите доходи от доброволно осигуряване и застраховане? Доходите от доброволно осигуряване и застраховане, които не попадат в разпор...

Освободена доставка, свързана със спорт

В бр. 6 от 2018 г. на сп. "Счетоводна и данъчна практика" Даниела Даракчиева отговаря на въпроса: Юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо обществено полезна дейност (основна цел популяризиране и развитие на спорта за деца), е регистрирано по...

Осигуряване на пенсионер, упражняващ свободна професия

В бр. 16 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ Аспасия Петкова, експерт по социално и здравно осигуряване, отговаря на въпроса: Нотариус - осигуряващ се на прага 2600 лв. като свободна професия, се пенсионира и продължава да упражнява дейност като нот...

Отпуск при втори трудов договор

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: При втори трудов договор по чл. 111 (40 часа месечно) имам ли право на СБКО, на платен отпуск, на работно облекло и на клас? Задължит...

Отчитане на финансиранията и субсидиите от държавата и еврофондовете

В бр. 6 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Димитър Йорданов, д.е.с., отговаря на въпроса: Как се отчитат финансиранията и субсидиите от държавата и еврофондовете? Даренията (финансиранията), които получават земеделските производители за обработка на з...

Справочник

Броят на необитаваните жилища расте, търси се начин как да се използват и за социални нужди

Министерство на регионалното развитие и благоустройството Броят на необитаваните жилища в България расте. Те са 1 220 416 или над 31% от всички жилища в страната. В същото време все повече хора нямат шанс да се сдобият със собствен жилищен имот или ...

Данъчен календар 1 - 15 август 2018 г.

До 10-ти август: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чре...

Държавен вестник в бр. 14 от 2018 г.

ДВ, бр. 45 от 31.5.2018 г. Министерски съвет Решение № 361 от 29 май 2018 г. за утвърждаване на Национална здравна карта на Република България Комисия за финансов надзор Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на...

Министерството на правосъдието публикува образци за съобщение от съда до кредиторите и длъжниците във връзка с изпълнителното производство

Министерството на правосъдието Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане четири проекта на образци на съобщения във връзка с изпълнителното производство по Гражданско процесуалния кодекс. Новите образци, които са част от проек...

Справочна информация бр. 14/2018 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 5 - 19 юли 2018 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-...