Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 33, 17 - 23 септември 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 33, 17 - 23 септември 2018 г.
Законодателство

Министерски съвет бр. 33/2018 г.

Правителството прие промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите. предвижда се педагогическите специалисти, които работят извън населеното място по местоживеене, няма да дължат осигурителни вноски за възстановените им разходи за транспорт или наем. Облекчен...

Нова Наредба за избор на осигуряване

В ДВ, бр. 70 от 24.08.2018 г., е публикувана Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителни осигурителни вноски, вноските за Фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” и за обмен на информация, в сила от 24.08.2018 г. Старата наредба...

Въпроси и отговори

Възстановяване на изплатено обезщетение при отмяна на дисциплинарно уволнение

С решение на съда е отменено дисциплинарно уволнение. Трябва ли на възстановения да се върне изплатеното му обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ? Когато заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение е призната за незаконосъобразна и работникът или служителят е възстановен...

Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит

Интересува ме дали в трудовия договор трябва да бъде упоменато допълнителното месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит? Ние, разбира се, начисляваме и заплащаме такъв, както е по закон, но при сключване на нов трудов договор трябва ли да го посочваме в ...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 33/2018 г.

Дело C‑182/17, решение от 22 февруари 2018 г. страни: Massimo Orsi (C‑ 217/15), Luciano Baldetti (C‑ 350/15) Предмет на спора са критериите за определяне на доставката като възмездна. Запитването е от унгарски съд. Спорът е между ООД с нестопанска цел и община ...

Корекция на данъчна фактура

Клиент на регистрирано по ЗДДС дружество е фирма от Ирландия. Съгласно сключен договор между двете българското дружество оказва услуги по разработване на софтуер на ирландското. Възнаграждението, което ирландското дружество заплаща на българското дружество, се формира от разходит...

Ползване на отпуск от майка с дете до 7-годишна възраст

Наша служителка, майка на дете до 7-годишна възраст, със заявление уведомила работодателя за желанието си да ползва полагащия се за годината платен годишен отпуск през определен период от време. Престанала да се явява на работа, без да е получила разрешение от работодателя за пол...

Право на отпуск за задочна докторантура

Необходимо ли е служителят да е зачислен на докторантура със съгласието на работодателя, за да има право на платен отпуск по чл. 169, ал. 4 от КТ? Правната уредба е ясна. За подготовка на дисертационен труд за получаване на научна степен “доктор” работниците и служителите, зачис...

Ремонт на нает актив

Дружество с ограничена отговорност, регистрирано по българското законодателство, което няма регистрация по ЗДДС, притежава недвижим имот (апартамент). Дружеството е сключило договор за наем на апартамента с ФЛ, което ще го ползва за живеене. Тъй като на апартамента трябва да бъде...

В пресата за вас

Подмяна на разграничима част от ДМА

В бр. 8 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира подмяната на разграничима част от ДМА. На практика е допустимо (параграф 3.2 от СС 16) даден ДМА, който се състои от разграничими съставни части, които поотделно покриват критериите за ДМА, съответ...

Счетоводно и данъчно третиране на разходите за подобрения на наети по оперативен лизинг дълготрайни активи

В бр. 4 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира счетоводното и данъчното третиране на разходите за подобрения на наети по оперативен лизинг дълготрайни активи. При отчитането на извършени подобрения освен всичко посочено трябва да се има предвид ...

Справочник

Коригиране/заличаване на декларации за осигуряване

Национална агенция за приходите Във връзка със спецификата на декларираните данни по Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосиг...

Критерии и процедури по одобряване, изменение или допълнение на Кодекс за поведение

I. Общи положения Какво е Кодекс за поведение Кодексът за поведение по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) е доброволен инструмент, който има за цел да улесни ефективното прилагане на регламента, както и да спомогне за доказването на фак...

Справочна информация бр. 33/2018

Централни валутни курсове за периода 07.09. - 13.09.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...

Указания относно изготвянето и предлагането на Кодекс за поведение в съответствие с чл. 40 от Регламент (ЕС) 2016/679

Комисия за защита на личните данни КЗЛД дава на изработващите и предлагащите Кодекс за поведение следните указания: 1. Съгласно чл. 40, пар. 2 от Регламента право да изготвят кодекс за поведение имат сдружения и други структури, представляващи категории администратори или обрабо...