начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 33, 17 - 23 септември 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 33, 17 - 23 септември 2018 г.
Законодателство

Министерски съвет бр. 33/2018 г.

Правителството прие промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите. предвижда се педагогическите специалисти, които работят извън населеното място по местоживеене, няма да дължат осигурителни вноски за възстановените им разходи з...

Нова Наредба за избор на осигуряване

В ДВ, бр. 70 от 24.08.2018 г., е публикувана Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителни осигурителни вноски, вноските за Фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” и за обмен на информация, в сила от...

Въпроси и отговори

Възстановяване на изплатено обезщетение при отмяна на дисциплинарно уволнение

С решение на съда е отменено дисциплинарно уволнение. Трябва ли на възстановения да се върне изплатеното му обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ? Когато заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение е призната за незаконосъобразна и работникъ...

Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит

Интересува ме дали в трудовия договор трябва да бъде упоменато допълнителното месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит? Ние, разбира се, начисляваме и заплащаме такъв, както е по закон, но при сключване на нов трудов догово...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 33/2018 г.

Дело C‑182/17, решение от 22 февруари 2018 г. страни: Massimo Orsi (C‑ 217/15), Luciano Baldetti (C‑ 350/15) Предмет на спора са критериите за определяне на доставката като възмездна. Запитването е от унгарски съд. Спорът е между О...

Корекция на данъчна фактура

Клиент на регистрирано по ЗДДС дружество е фирма от Ирландия. Съгласно сключен договор между двете българското дружество оказва услуги по разработване на софтуер на ирландското. Възнаграждението, което ирландското дружество заплаща на българското дру...

Ползване на отпуск от майка с дете до 7-годишна възраст

Наша служителка, майка на дете до 7-годишна възраст, със заявление уведомила работодателя за желанието си да ползва полагащия се за годината платен годишен отпуск през определен период от време. Престанала да се явява на работа, без да е получила раз...

Право на отпуск за задочна докторантура

Необходимо ли е служителят да е зачислен на докторантура със съгласието на работодателя, за да има право на платен отпуск по чл. 169, ал. 4 от КТ? Правната уредба е ясна. За подготовка на дисертационен труд за получаване на научна степен “доктор” ра...

Ремонт на нает актив

Дружество с ограничена отговорност, регистрирано по българското законодателство, което няма регистрация по ЗДДС, притежава недвижим имот (апартамент). Дружеството е сключило договор за наем на апартамента с ФЛ, което ще го ползва за живеене. Тъй като...

В пресата за вас

Подмяна на разграничима част от ДМА

В бр. 8 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира подмяната на разграничима част от ДМА. На практика е допустимо (параграф 3.2 от СС 16) даден ДМА, който се състои от разграничими съставни части, които поотделно покри...

Счетоводно и данъчно третиране на разходите за подобрения на наети по оперативен лизинг дълготрайни активи

В бр. 4 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира счетоводното и данъчното третиране на разходите за подобрения на наети по оперативен лизинг дълготрайни активи. При отчитането на извършени подобрения освен всичко посо...

Справочник

Коригиране/заличаване на декларации за осигуряване

Национална агенция за приходите Във връзка със спецификата на декларираните данни по Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при...

Критерии и процедури по одобряване, изменение или допълнение на Кодекс за поведение

I. Общи положения Какво е Кодекс за поведение Кодексът за поведение по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) е доброволен инструмент, който има за цел да улесни ефективното прилагане на регламента, както и да ...

Справочна информация бр. 33/2018

Централни валутни курсове за периода 07.09. - 13.09.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

Указания относно изготвянето и предлагането на Кодекс за поведение в съответствие с чл. 40 от Регламент (ЕС) 2016/679

Комисия за защита на личните данни КЗЛД дава на изработващите и предлагащите Кодекс за поведение следните указания: 1. Съгласно чл. 40, пар. 2 от Регламента право да изготвят кодекс за поведение имат сдружения и други структури, представляващи катег...