Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 33, 17 - 23 септември 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 33, 17 - 23 септември 2018 г.
Законодателство

Министерски съвет бр. 33/2018 г.

Правителството прие промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите. предвижда се педагогическите специалисти, които работят извън населеното място по местоживеене, няма да дължат осигурителни вноски за възстановените им разходи з...

Нова Наредба за избор на осигуряване

В ДВ, бр. 70 от 24.08.2018 г., е публикувана Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителни осигурителни вноски, вноските за Фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” и за обмен на информация, в сила от...

Въпроси и отговори

Възстановяване на изплатено обезщетение при отмяна на дисциплинарно уволнение

С решение на съда е отменено дисциплинарно уволнение. Трябва ли на възстановения да се върне изплатеното му обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ? Когато заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение е призната за незаконосъобразна и работникъ...

Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит

Интересува ме дали в трудовия договор трябва да бъде упоменато допълнителното месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит? Ние, разбира се, начисляваме и заплащаме такъв, както е по закон, но при сключване на нов трудов догово...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 33/2018 г.

Дело C‑182/17, решение от 22 февруари 2018 г. страни: Massimo Orsi (C‑ 217/15), Luciano Baldetti (C‑ 350/15) Предмет на спора са критериите за определяне на доставката като възмездна. Запитването е от унгарски съд. Спорът е между О...

Корекция на данъчна фактура

Клиент на регистрирано по ЗДДС дружество е фирма от Ирландия. Съгласно сключен договор между двете българското дружество оказва услуги по разработване на софтуер на ирландското. Възнаграждението, което ирландското дружество заплаща на българското дру...

Ползване на отпуск от майка с дете до 7-годишна възраст

Наша служителка, майка на дете до 7-годишна възраст, със заявление уведомила работодателя за желанието си да ползва полагащия се за годината платен годишен отпуск през определен период от време. Престанала да се явява на работа, без да е получила раз...

Право на отпуск за задочна докторантура

Необходимо ли е служителят да е зачислен на докторантура със съгласието на работодателя, за да има право на платен отпуск по чл. 169, ал. 4 от КТ? Правната уредба е ясна. За подготовка на дисертационен труд за получаване на научна степен “доктор” ра...

Ремонт на нает актив

Дружество с ограничена отговорност, регистрирано по българското законодателство, което няма регистрация по ЗДДС, притежава недвижим имот (апартамент). Дружеството е сключило договор за наем на апартамента с ФЛ, което ще го ползва за живеене. Тъй като...

В пресата за вас

Подмяна на разграничима част от ДМА

В бр. 8 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира подмяната на разграничима част от ДМА. На практика е допустимо (параграф 3.2 от СС 16) даден ДМА, който се състои от разграничими съставни части, които поотделно покри...

Счетоводно и данъчно третиране на разходите за подобрения на наети по оперативен лизинг дълготрайни активи

В бр. 4 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира счетоводното и данъчното третиране на разходите за подобрения на наети по оперативен лизинг дълготрайни активи. При отчитането на извършени подобрения освен всичко посо...

Справочник

Коригиране/заличаване на декларации за осигуряване

Национална агенция за приходите Във връзка със спецификата на декларираните данни по Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при...

Критерии и процедури по одобряване, изменение или допълнение на Кодекс за поведение

I. Общи положения Какво е Кодекс за поведение Кодексът за поведение по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) е доброволен инструмент, който има за цел да улесни ефективното прилагане на регламента, както и да ...

Справочна информация бр. 33/2018

Централни валутни курсове за периода 07.09. - 13.09.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

Указания относно изготвянето и предлагането на Кодекс за поведение в съответствие с чл. 40 от Регламент (ЕС) 2016/679

Комисия за защита на личните данни КЗЛД дава на изработващите и предлагащите Кодекс за поведение следните указания: 1. Съгласно чл. 40, пар. 2 от Регламента право да изготвят кодекс за поведение имат сдружения и други структури, представляващи катег...