Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 17, 1 - 15 септември 2018 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 17, 1 - 15 септември 2018 г.
Писма и указания

№ 16-12-13 от 18.01.2018 г. Относно: прилагане на счетоводното законодателство – сделка с отдаване под наем на движими вещи с особен залог

Фактическа обстановка: Банка, в качеството си на първи по ред заложен кредитор, вписва пристъпване към изпълнение в Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ) на движими вещи (машини), предмет на особен залог, с които е обезпечен банков кредит. В...

№ 16-12-68 от 10.03.2016 г. Относно: отчитане на приходи от продажба на карти за пазаруване, даващи право на отстъпка от цената на стоката в търговските обекти

Фактическа обстановка: Предприятие, прилагащо Национални счетоводни стандарти, има собствен сайт, чрез който се предлагат различни продукти и услуги. Предприятието сключва споразумения с търговски предприятия, които рекламират на неговия сайт брошури...

№ 20-25-44 от 28.05.2018 г. Относно: Данни за регистрация по ЗДДС на длъжник и прилагане на ЗДДС при осъществяване на публична продан на УПИ

В Дирекция ОДОП – …. постъпи писмо, подписано от съдебен деловодител на СИС, с вх.№ …../21.05.2018г., препратено от ТД на НАП – …. с изх. № …../04.05.2018г. и от офис ….. на ТД на НАП –…. с изх. №…./17.05.2018г., с което, във връзка с изпълнително ...

№ 24-38-25 от 30.03.2018 г. Относно: данъчно третиране по Закона за данъците върху доходите на физическите лице (ЗДДФЛ) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на получен доход от физическо лице по допълнително споразумение

В Централно управление на Национална агенция за приходите е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: За периода от септември 2011 г. до юни 2015 г. сте назначена на трудов договор в Х на позиция ………….. Освен договор...

№ 24-38-77 от 23.03.2018 г. Относно: Предоставяне на обезпечение на основание чл. 176в, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за закупена модулна бензиностанция

В Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), с вх. №……………..2017 г. е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: „………….“ ЕООД е с основна дейност – товарен автомобилен транспорт. Дружеството е зак...

№ 24-39-113 от 16.03.2018 г. Относно: уточнение на фактическа обстановка, свързана с прилагане на разпоредбите на чл. 92 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. (ЗДБРБ за 2017 г.)

Във връзка с постъпило Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. ………………… Ваше писмо, с което правите уточнение на изложена, с писмо прието с наш …………………, фактическата обстановка, становището е следното: С...

№ 94-Й-4 от 19.03.2018 г. Относно: определяне на окончателен размер на осигурителния доход за 2017 г.

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е постъпило писмо чрез г-жа ……………….. – упълномощено от Вас лице, прието с вх. №94-Й-4/05.02.2018 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: През 2017 г. Вие в качеството си н...

№ 96-00-80 от 26.04.2018 г. Относно: Данъчно третиране по ЗДДС на доставки, свързани с недвижим имот

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № ….. от 05.04.2018 г., относно данъчно третиране по ЗДДС на доставки свързани с недвижим имот. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „Ш България“ ООД е търговско дружество част от...

№ 96-00-96 от 10.05.2018 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за корпоративното подоходно облагане и осигурителното законодателство.

По повод Ваше запитване, подадено от упълномощено лице …., постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ... с вх. № 96-00-96 от 25.04.2018 г., Ви уведомявам следното: В запитването посочвате, че представляваното от Вас дружество, ...

Анотации

Данъчен режим при доставките на стоки

В бр. 9 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: На регистрирано по ЗДДС българско дружеството предстои да сключи сделка с американска фирма за производство на патентовани от последната издел...

Данъчно третиране на дигиталните валути

В Информационна система „Сиела“ Теодора Георгиева, юрисконсулт, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране на дигиталните валути? Данъчното третиране на дигиталните валути е необходимост, но и предизвикателство за съвременното законодателство п...

Източници на информация, даващи индикация за обезценка на активи

В бр. 6 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Кои са външните източници на информация и вътрешните източници на информация, даващи индикация за обезценка на активи? 1. Външни източници на информация - Информация...

Кога отпада задължението за издаване на фискална касова бележка

В бр. 7-8 от 2018 г. на сп. "Данъчен консултант" Румяна Йорданова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Предприятие извършва поръчка за доставка на материали. Доставчикът е определил начина на изпращане и плащане чрез наложен платеж по куриер. При д...

Корекция на подадена данъчна декларация

В бр. 9 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Към датата на първоначално подадената годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г., с която е ползвано данъчно облекчение за лица...

Обжалване на разпореждането на длъжностното лице по пенсионно осигуряване

В сайт ана МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд отговарят на въпроса: В осигурителния доход за пенсиониране, са ми отказани да бъдат включени суми, получени през 1989 г. заради това, че в приетите ведомос...

Ранно пенсиониране по чл. 68а от КСО

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд отговарят на въпроса: От 30.04.2018 г. съм съкратена по чл.328 ал.1 т.2. През 2019 г ми предстои пенсиониране. Тъй като обезщетението за безработица не се с...

Справочник

Данъчен календар 16 - 30 септември 2018 г.

До 20-ти септември: ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец август 2018 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти септември: ЗДДФЛ 1. Внасяне о...

Държавен вестник в бр. 17 от 2018 г.

ДВ, бр. 57 от 10.7.2018 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ Закон за ратифициране на Програмно споразумение № В 1381 между федералния министър на отбраната и спорта на Република Австрия, министъра на отбр...

Осигурителен календар за септември 2018 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 17/2018 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 21 август - 4 септември 2018 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен...