Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 34, 24 - 30 септември 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 34, 24 - 30 септември 2018 г.
Законодателство

Народно събрание бр.34/2018 г.

Парламентът прие промени в Закона за културното наследство на първо четене. В доклада на Комисията по културата и медиите се посочва, че промените са свързани с преразглеждане на някои административни процедури по отношение на движимото и недвижимото културно наследство. Дейностт...

Преобразуване на дружества

Дружество А се влива в дружество Б. Дружество А има по баланс земя, МПС и разходи за придобиване на ДМА. За тези активи на вливащото се дружество А в Б необходимо ли е да се направи пазарна оценка на активите и ако е необходимо, лицензиран оценител ли трябва да е? Търговският за...

Въпроси и отговори

Данък при изнасяне на активи от България в друга държава

Ние сме българска фирма, която работи в България. Поради икономически и други причини искаме да изнесем бизнеса си в чужбина. Фирмите, с които се договаряме, ни предупредиха, че при изнасяне на активи от България ще дължим данък. Вярно ли е това тяхно твърдение, защото според ЗКП...

Данъчно третиране на доставката, възникваща при преотдаването под наем на нает на лизинг лек автомобил

Българско дружество “А”, регистрирано по ЗДДС, сключва договор за оперативен лизинг за лек автомобил с българско дружество, регистрирано по ЗДДС - дружество “Б”. Дружество “А” преотдава взетия на оперативен лизинг лек автомобил на дружество, регистрирано в САЩ - дружество “В”, ко...

Облагане по ЗДДС при сделка за покупко-продажба на яхта

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, закупува яхта от холандска фирма, също данъчно задължено лице. Фактурата за покупка е без начислено ДДС за сумата от 54 480 евро. Яхтата се намира на пристанището на Антверпен. Там българската фирма ще я реновира и след това ще я продаде на ...

Осигуряване на пенсионер със сключен втори граждански договор

Въпросът ми е свързан с осигуряване на пенсионер на граждански договор, собственик на фирма (където се осигурява като СОЛ). Лицето има сключен и друг граждански договор. Т.е. нашият се явява втори.  Хонорарът в дружеството след приспадане на НПР надвишава МРЗ. Не желае да внася Д...

Осигуряване на физическо лице, получило доход от наем

Трябва ли доходът от наем на местно физическо лице да се включи в осигурителния доход при годишното изравняване по декларация 50 от ЗДДФЛ (в таблица 1 и 2)? Лицето е получавало доход от трудови възнаграждения и доход от наем. При кои случаи се включва в осигурителния доход? Кога...

Отчитане покупко-продажба на валута

Какви счетоводни операции трябва да се вземат при продажба и покупка на валута? Покупката и продажбата на валута се отчита по касов апарат.   Счетоводните операции, които трябва да се вземат при покупка на валута, са: Дт с/ка Каса във валута Кт с/ка Каса в левове - с цената на к...

Прекратяване на трудов договор поради прекратяване дейността на работодателя

Как да се прекрати трудовият договор с работодотел, който преустанови дейността си, без да е посочил адрес за кореспонденция? В съответствие с чл. 327, ал. 1, т. 10 от КТ, когато работодателят преустанови дейността си, по инициатива на работника или служителя трудовият договор с...

Съдържание на трудовия договор

Постъпвам за първи път на работа. В предприятието ме приемат по трудов договор. Моля да ми поясните какви условия имам право да договарям в трудовия си договор. Мога ли например да поискам по-голям размер на годишен отпуск? Трудовият договор се сключва в писмена форма. В 3-днев...

В пресата за вас

Дела по искове на ИА ГИТ за откриване на производство по несъстоятелност се спират, когато вече има образувано дело

В бр. 159 от 2018 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с правомощията на Инспекцията по труда във връзка с иницииране на откриване на производство по несъстоятелност. Работници и служители, чиито работодатели им дължат възнаграждения, настояват Инспекцият...

Начало и срок на лизинговия договор

В бр. 9 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира разликата между началото на лизинговия договор и срока на лизинговия договор. В СС 17 Лизинг се прави разграничаване между следните две понятия: - началото на лизинговия договор и - срока на лизинг...

Счетоводно отчитане и данъчно третиране на комплексните производствени услуги

В бр. 7-80 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+”, Димитър Йорданов, д.е.с., коментира счетоводното отчитане и данъчно третиране на комплексните производствени услуги. Член-кооператорите и арендодателите (наемодателите) могат да се договорят с кооперацията, съответно арендатора (наема...

Същност и видове на съвместното предприятие

В бр. 7-8 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Живко Бонев, регистриран одитор, коментира съвместното предприятие. “Съвместно” е предприятие, създадено от две или повече лица за осъществяване на определена стопанска дейност, при което управлението е съвместно. Нито една от страните ...

Справочник

Държавен вестник бр. 34/2018 г.

ДВ, бр. 57 от 10.7.2018 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ. 2. Решение за определяне на Комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2017 г. Правителството прие: 1. Постановление № 127 от 4 юли 201...

Справочна информация бр. 34/2018

Централни валутни курсове за периода 14.09. - 20.09.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...