Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 34, 24 - 30 септември 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 34, 24 - 30 септември 2018 г.
Законодателство

Народно събрание бр.34/2018 г.

Парламентът прие промени в Закона за културното наследство на първо четене. В доклада на Комисията по културата и медиите се посочва, че промените са свързани с преразглеждане на някои административни процедури по отношение на движимото и недвижимото...

Преобразуване на дружества

Дружество А се влива в дружество Б. Дружество А има по баланс земя, МПС и разходи за придобиване на ДМА. За тези активи на вливащото се дружество А в Б необходимо ли е да се направи пазарна оценка на активите и ако е необходимо, лицензиран оценител л...

Въпроси и отговори

Данък при изнасяне на активи от България в друга държава

Ние сме българска фирма, която работи в България. Поради икономически и други причини искаме да изнесем бизнеса си в чужбина. Фирмите, с които се договаряме, ни предупредиха, че при изнасяне на активи от България ще дължим данък. Вярно ли е това тяхн...

Данъчно третиране на доставката, възникваща при преотдаването под наем на нает на лизинг лек автомобил

Българско дружество “А”, регистрирано по ЗДДС, сключва договор за оперативен лизинг за лек автомобил с българско дружество, регистрирано по ЗДДС - дружество “Б”. Дружество “А” преотдава взетия на оперативен лизинг лек автомобил на дружество, регистри...

Облагане по ЗДДС при сделка за покупко-продажба на яхта

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, закупува яхта от холандска фирма, също данъчно задължено лице. Фактурата за покупка е без начислено ДДС за сумата от 54 480 евро. Яхтата се намира на пристанището на Антверпен. Там българската фирма ще я реновир...

Осигуряване на пенсионер със сключен втори граждански договор

Въпросът ми е свързан с осигуряване на пенсионер на граждански договор, собственик на фирма (където се осигурява като СОЛ). Лицето има сключен и друг граждански договор. Т.е. нашият се явява втори.  Хонорарът в дружеството след приспадане на НПР надв...

Осигуряване на физическо лице, получило доход от наем

Трябва ли доходът от наем на местно физическо лице да се включи в осигурителния доход при годишното изравняване по декларация 50 от ЗДДФЛ (в таблица 1 и 2)? Лицето е получавало доход от трудови възнаграждения и доход от наем. При кои случаи се включв...

Отчитане покупко-продажба на валута

Какви счетоводни операции трябва да се вземат при продажба и покупка на валута? Покупката и продажбата на валута се отчита по касов апарат.   Счетоводните операции, които трябва да се вземат при покупка на валута, са: Дт с/ка Каса във валута Кт с/ка...

Прекратяване на трудов договор поради прекратяване дейността на работодателя

Как да се прекрати трудовият договор с работодотел, който преустанови дейността си, без да е посочил адрес за кореспонденция? В съответствие с чл. 327, ал. 1, т. 10 от КТ, когато работодателят преустанови дейността си, по инициатива на работника или...

Съдържание на трудовия договор

Постъпвам за първи път на работа. В предприятието ме приемат по трудов договор. Моля да ми поясните какви условия имам право да договарям в трудовия си договор. Мога ли например да поискам по-голям размер на годишен отпуск? Трудовият договор се скл...

В пресата за вас

Дела по искове на ИА ГИТ за откриване на производство по несъстоятелност се спират, когато вече има образувано дело

В бр. 159 от 2018 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с правомощията на Инспекцията по труда във връзка с иницииране на откриване на производство по несъстоятелност. Работници и служители, чиито работодатели им дължат възнаг...

Начало и срок на лизинговия договор

В бр. 9 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира разликата между началото на лизинговия договор и срока на лизинговия договор. В СС 17 Лизинг се прави разграничаване между следните две понятия: - началото на лизингов...

Счетоводно отчитане и данъчно третиране на комплексните производствени услуги

В бр. 7-80 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+”, Димитър Йорданов, д.е.с., коментира счетоводното отчитане и данъчно третиране на комплексните производствени услуги. Член-кооператорите и арендодателите (наемодателите) могат да се договорят с кооперацият...

Същност и видове на съвместното предприятие

В бр. 7-8 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Живко Бонев, регистриран одитор, коментира съвместното предприятие. “Съвместно” е предприятие, създадено от две или повече лица за осъществяване на определена стопанска дейност, при което управлението е съв...

Справочник

Държавен вестник бр. 34/2018 г.

ДВ, бр. 57 от 10.7.2018 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ. 2. Решение за определяне на Комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2017 г. Правителството прие: 1. По...

Справочна информация бр. 34/2018

Централни валутни курсове за периода 14.09. - 20.09.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...