Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 35, 1 - 7 октомври 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 35, 1 - 7 октомври 2018 г.
Законодателство

ДДС за строителни услуги, предоставени от лице, установено в държава членка

Вече не са рядкост случаите, при които строителни фирми, установени в държави - членки на ЕС (предимно в Гърция и в Румъния), предприемат или участват в осъществяването на строителни дейности на територията на България. Данъчният режим по ЗДДС на доставките, които възникват при т...

Народно събрание бр.35/2018 г.

Парламентът прие нормативни правила за поетапно въвеждане и прилагане на електронна платформа за възлагане на обществени поръчки в страната. Това стана с приемане на промени в Закона за обществените поръчки на първо четене. В доклада на Комисията по правни въпроси се посочва, че ...

Въпроси и отговори

Данъчен кредит за разходите, свързани с недвижим имот

Имаме дружество, което отдава имот под наем, досега винаги на юридическо лице. За покупката на имота не е ползвано ДДС, тъй като имотът е закупен 2013 г. от физическо лице. От месец септември част от имота ще бъде отдавана и на физическо лице. При него няма да начисляваме ДДС на ...

Допълнителен трудов договор за шофьор на тежкотоварен автомобил

Шофьор на тежкотоварен автомобил е назначен по трудов договор на пълно работно време - 8 часа. Излиза в неплатен отпуск за 1 месец. Може ли през този месец да сключи трудов договор с друга фирма за пълно работно време? Ако няма изрична забрана или задължително условие в основния...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 35/2018 г.

Дело C 262/16, решение от 12 октомври 2017 г. страни: Shields & Sons Partnership срещу Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs Предмет на спора правото на земеделските производители да имат право на избор на данъчен режим по ДДС. Запитването е от Великобритания. Споръ...

Здравно осигуряване при работа по граждански договор

Бих желала да разгледате хипотезата пенсионер, но лицето не е СОЛ, има хонорари от други извънтрудови правоотношения. Хонорарът във второто дружество след приспадане на НПР е по нисък от МРЗ - дължим ли ЗО вноски? Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 6 от КСО лицата, на които е отпусната ...

Кога търговската отстъпка се включва и кога не се включва в данъчната основа по ЗДДС

Получихме фактура от ЕС - Германия, за доставка на хранителни стоки на стойност 1200,00 евро. Отдолу под цената е посочено, че ако стойността на фактурата се плати до определен срок, стойността на фактурата да се счита 1000,00 евро. Има ли приложение тук чл. 18, ал. 1, 2 или 3 на...

Обезщетение за временна неработоспособност след прекратяване на безсрочен трудов договор

Служител е приет в редовна форма на обучение и прекратява безсрочния си трудов договор на основание чл. 327, ал. 1, т. 6 от КТ. Има ли право на обезщетение за временна неработоспособност, настъпила след прекратяване на трудовия договор? В случая става дума за прекратяване на без...

Обезщетения по чл. 224, ал. 1 КТ и чл. 222, ал. 3 КТ

Работя в медицински център. В края на 2017 г. навърших необходимата възраст, за да се пенсионирам. Имам и необходимия за това осигурителен стаж. На 29.12.2017 г. трудовото ми правоотношение беше прекратено. В заповедта за прекратяване е посочено да ми бъдат изплатени обезщетения ...

Отчитане на финансови инструменти

Имамe въпрос относно осчетоводяване на договор за покупка на дружествени дялове. Дружество Х купува от дружество А 100% от дяловете на дружество В (дружество В не се заличава, а продължава да съществува като впоследствие ща са премине към вливане на дружество Х в дружество В). Др...

Ползване на продължителен неплатен отпуск

Служител си е използвал платения отпуск и след него - неплатен отпуск една година. Иска отново неплатен отпуск. Може ли да се прекрати трудовият му договор, или сме длъжни да му разрешим неплатен отпуск? Съгласно чл. 160, ал. 1 от КТ по искане на работника или служителя работода...

Придобиване на софтуер

Закупихме програма - складова. Тя е на стойност 800 лв. без ДДС. Трябва да я заведа в САП и ДАП. Прагът на същественост е 700 лв. за счетоводни цели. 1. По ЗКПО програмата попада в категория 4 и е с годишна данъчна норма 50%. Така ли е? И евентуално за счетоводни цели пак да е с ...

Разлика между отложен и неизползван отпуск

Каква е разликата между отложен и неизползван отпуск? Има ли последствия, ако отпускът остане неизползван, без да е отложен от която и да е от страните? В съответствие с чл. 173, ал. 5 от КТ работникът или служителят трябва да използва платения си годишен отпуск до края на кален...

В пресата за вас

Има ли разлика между “режимите с отложено плащане” и “митническите икономически режими”

В бр. 162 на в. “Инфобизнес” може да се намери отговор на въпросите: Какви са предимствата и недостатъците на режимите временен внос и временен износ и какви икономически преференции предоставят те на стопанските субекти? Какви са технологичните особености на контрола при режимит...

Отчитане на приходи от услуги, за които се заплащат такси

В бр. 8 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира отчитането на приходи от услуги, за които се заплащат такси. Спазвайки изискванията на приложимия за целта счетоводен стандарт - СС 18 Приходи, приходът следва да се оцени по справедливата стойност...

Справочник

Възлагане на ревизия - вид, обхват и срок

Ревизията е контролно производство, осъществявано от органите по приходите на НАП, насочено към установяване на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски на задължените лица или установяване на отговорност за задължения на трети лица. С цел законосъобразното извършв...

Обработване на лични данни в търговски обекти и в електронната търговия

Комисия за защита на личните данни В случай че пазарувате с дебитна или кредитна карта в различни търговски обекти - магазини, бензиностанции, следва да знаете, че касиерите/продавачите имат право да поискат личната ви карта за сверяване на вашата самоличност. Това е възможно ос...

Основни видове проверки, извършвани от НАП

Национална агенция за приходите Проверка по прихващане или възстановяване Проверката по прихващане или възстановяване се извършва при наличие на недължимо платени или събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, наложени от органите по приходите глоби и имуществени ...

Справочна информация бр. 35/2018

Централни валутни курсове за периода 21.09. - 27.09.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...

Съвети при кандидатстване за кредитни продукти

Когато кандидатствате за ползване на кредит, следва да знаете, че кредитните консултанти (кредитни посредници) са длъжни да ви уведомят преди подаване на молбата за кредит: за целите на обработване на вашите лични данни, както и кои данни са задължителни и кои доброволни за предо...

Уникален код вместо печат гарантира достоверността на удостоверенията за липса на нарушения по ЗОП

ИА “Главна инспекция по труда” Относно зачестили искания на възложители на обществени поръчки удостоверенията за липса на нарушения на трудовото законодателство, които са основание за отстраняване, да притежават мокър печат и подпис, ИА ГИТ информира, че от началото на месец юни...