Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 35, 1 - 7 октомври 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 35, 1 - 7 октомври 2018 г.
Законодателство

ДДС за строителни услуги, предоставени от лице, установено в държава членка

Вече не са рядкост случаите, при които строителни фирми, установени в държави - членки на ЕС (предимно в Гърция и в Румъния), предприемат или участват в осъществяването на строителни дейности на територията на България. Данъчният режим по ЗДДС на дос...

Народно събрание бр.35/2018 г.

Парламентът прие нормативни правила за поетапно въвеждане и прилагане на електронна платформа за възлагане на обществени поръчки в страната. Това стана с приемане на промени в Закона за обществените поръчки на първо четене. В доклада на Комисията по ...

Въпроси и отговори

Данъчен кредит за разходите, свързани с недвижим имот

Имаме дружество, което отдава имот под наем, досега винаги на юридическо лице. За покупката на имота не е ползвано ДДС, тъй като имотът е закупен 2013 г. от физическо лице. От месец септември част от имота ще бъде отдавана и на физическо лице. При не...

Допълнителен трудов договор за шофьор на тежкотоварен автомобил

Шофьор на тежкотоварен автомобил е назначен по трудов договор на пълно работно време - 8 часа. Излиза в неплатен отпуск за 1 месец. Може ли през този месец да сключи трудов договор с друга фирма за пълно работно време? Ако няма изрична забрана или з...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 35/2018 г.

Дело C 262/16, решение от 12 октомври 2017 г. страни: Shields & Sons Partnership срещу Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs Предмет на спора правото на земеделските производители да имат право на избор на данъчен режим по ДДС. Запитван...

Здравно осигуряване при работа по граждански договор

Бих желала да разгледате хипотезата пенсионер, но лицето не е СОЛ, има хонорари от други извънтрудови правоотношения. Хонорарът във второто дружество след приспадане на НПР е по нисък от МРЗ - дължим ли ЗО вноски? Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 6 от КСО...

Кога търговската отстъпка се включва и кога не се включва в данъчната основа по ЗДДС

Получихме фактура от ЕС - Германия, за доставка на хранителни стоки на стойност 1200,00 евро. Отдолу под цената е посочено, че ако стойността на фактурата се плати до определен срок, стойността на фактурата да се счита 1000,00 евро. Има ли приложение...

Обезщетение за временна неработоспособност след прекратяване на безсрочен трудов договор

Служител е приет в редовна форма на обучение и прекратява безсрочния си трудов договор на основание чл. 327, ал. 1, т. 6 от КТ. Има ли право на обезщетение за временна неработоспособност, настъпила след прекратяване на трудовия договор? В случая ста...

Обезщетения по чл. 224, ал. 1 КТ и чл. 222, ал. 3 КТ

Работя в медицински център. В края на 2017 г. навърших необходимата възраст, за да се пенсионирам. Имам и необходимия за това осигурителен стаж. На 29.12.2017 г. трудовото ми правоотношение беше прекратено. В заповедта за прекратяване е посочено да м...

Отчитане на финансови инструменти

Имамe въпрос относно осчетоводяване на договор за покупка на дружествени дялове. Дружество Х купува от дружество А 100% от дяловете на дружество В (дружество В не се заличава, а продължава да съществува като впоследствие ща са премине към вливане на ...

Ползване на продължителен неплатен отпуск

Служител си е използвал платения отпуск и след него - неплатен отпуск една година. Иска отново неплатен отпуск. Може ли да се прекрати трудовият му договор, или сме длъжни да му разрешим неплатен отпуск? Съгласно чл. 160, ал. 1 от КТ по искане на ра...

Придобиване на софтуер

Закупихме програма - складова. Тя е на стойност 800 лв. без ДДС. Трябва да я заведа в САП и ДАП. Прагът на същественост е 700 лв. за счетоводни цели. 1. По ЗКПО програмата попада в категория 4 и е с годишна данъчна норма 50%. Така ли е? И евентуално ...

Разлика между отложен и неизползван отпуск

Каква е разликата между отложен и неизползван отпуск? Има ли последствия, ако отпускът остане неизползван, без да е отложен от която и да е от страните? В съответствие с чл. 173, ал. 5 от КТ работникът или служителят трябва да използва платения си г...

В пресата за вас

Има ли разлика между “режимите с отложено плащане” и “митническите икономически режими”

В бр. 162 на в. “Инфобизнес” може да се намери отговор на въпросите: Какви са предимствата и недостатъците на режимите временен внос и временен износ и какви икономически преференции предоставят те на стопанските субекти? Какви са технологичните особ...

Отчитане на приходи от услуги, за които се заплащат такси

В бр. 8 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира отчитането на приходи от услуги, за които се заплащат такси. Спазвайки изискванията на приложимия за целта счетоводен стандарт - СС 18 Приходи, приходът следва да се о...

Справочник

Възлагане на ревизия - вид, обхват и срок

Ревизията е контролно производство, осъществявано от органите по приходите на НАП, насочено към установяване на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски на задължените лица или установяване на отговорност за задължения на трети лица. С...

Обработване на лични данни в търговски обекти и в електронната търговия

Комисия за защита на личните данни В случай че пазарувате с дебитна или кредитна карта в различни търговски обекти - магазини, бензиностанции, следва да знаете, че касиерите/продавачите имат право да поискат личната ви карта за сверяване на вашата с...

Основни видове проверки, извършвани от НАП

Национална агенция за приходите Проверка по прихващане или възстановяване Проверката по прихващане или възстановяване се извършва при наличие на недължимо платени или събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, наложени от органите по ...

Справочна информация бр. 35/2018

Централни валутни курсове за периода 21.09. - 27.09.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

Съвети при кандидатстване за кредитни продукти

Когато кандидатствате за ползване на кредит, следва да знаете, че кредитните консултанти (кредитни посредници) са длъжни да ви уведомят преди подаване на молбата за кредит: за целите на обработване на вашите лични данни, както и кои данни са задължит...

Уникален код вместо печат гарантира достоверността на удостоверенията за липса на нарушения по ЗОП

ИА “Главна инспекция по труда” Относно зачестили искания на възложители на обществени поръчки удостоверенията за липса на нарушения на трудовото законодателство, които са основание за отстраняване, да притежават мокър печат и подпис, ИА ГИТ информир...