Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 38, 22 - 28 октомври 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 38, 22 - 28 октомври 2018 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 38/2018 г.

ДВ, бр. 71 от 28.8.2018 г. Правителството прие: 1. Решение № 592 от 21 август 2018 г. за условията и реда за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори. 2. Решение № 593 от 21 август 2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж “...

Министерски съвет бр. 38/2018 г.

Правителството одобри проект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз. Съгласно една от промените се предвижда да отпадне задължението на земеделските производители да подават декларации всяко тр...

Народно събрание бр.38/2018 г.

Парламентът прие на второ четене промени в Търговския закон и премахна възможността за издаване на акции на приносител. Издадените до влизането в сила на промените акции на преносител или заместващи ги временни удостоверения се заменят с поименни акции. Предвиден е деветмесечен с...

Същност и срокове за изпълнение на промените в Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

Последните промени в Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г., обн. в ДВ, бр. 80 от 28.09.2018 г., са многобройни и много съществени. Съобразно характера на измененията в реда за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти посредством фискални устройства, направените в нея ...

Въпроси и отговори

Задълженията към “Топлофикация” не са публични

Задълженията към “Топлофикация”, която е общинско предприятие, представляват ли публични задължения? Питането е в контекста на ползването данъчни облекчения по ЗДДФЛ и условието физическите лица да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. Задълженията към ...

И работещият пенсионер получава обезщетение при уволнение

Доскоро работих като пенсионер по трудов договор в едно предприятие. Преди известно време ми връчиха заповед за уволнение поради съкращение в щата. Съгласно тази заповед ще трябва да ми се изплати обезщетение за неспазено предизвестие и обезщетение за неизползван платен годишен о...

Определяне на датата на възникване на данъчно събитие

Българска фирма получава доставки на стоки (ВОП) от фирма в Испания. Стоките се транспортират до България с транспорт на българската фирма. Стоката се натоварва в склад на доставчика в Испания. Цената на доставката е платена на датата на издаване на фактурата. Как ще се определи ...

Особености на срочния трудов договор за заместване

Работник е назначен по трудов договор за заместване - до завръщане на титуляря. По време на този договор в дружеството се освобождава работно място. Как и по какъв начин може да бъде преназначен работникът с договора за заместване на свободната позиция? Може ли друг служител да б...

Повишаването на квалификацията като форма на обучение

В съответствие с чл. 9, ал. 7 от ЗПОО професионални знания, умения и компетентности могат да се придобият и чрез неформално обучение и информално учене. Може ли с договора за професионална квалификация страните да уговорят като форма на обучение “самостоятелно обучение”? Разпоре...

Представяне на финансовите отчети - класификация на активи и пасиви и специфични оповестявания

Темата изисква да се напомни определението за актив като ресурс, контролиран от предприятието в резултат на минали събития, от който се очаква бъдеща икономическа изгода, и за пасив - като съществуващо задължение на предприятието, което произтича от минали събития, чието уреждане...

Приложение на МСФО 15 Приходи от договори с клиенти

Като счетоводна кантора прилагаме за някои от нашите клиенти Международните счетоводни стандарти. Задължителен ли е за приложение Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) през 2018 г.? Настоящият отговор има за цел да ви информира за правните изисквания за прилагане на...

Срочен трудов договор за определен срок

Какво да бъде правното основание за сключване на трудов договор за период, по-малък от една година? Валидно правно основание ли ще представлява недостигът на средства в бюджета на бюджетно учреждение? Може да се предположи, че става дума за срочен трудов договор за определен сро...

В пресата за вас

Възстановяване на загуба от обезценка на актив

В бр. 10 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира възстановяването на загуба от обезценка на актив. Към датата на всеки изготвен финансов отчет (годишен или междинен) отчитащото се предприятие трябва да провери дали същес...

Спогодбата за трудовата миграция с Молдова е обнародвана в “Държавен вестник”

В бр. 190 от 2018 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация за подписаната спогодба за трудова миграция с Молдова. Документът ще се прилага за граждани на двете страни, които имат трудов договор и разрешение за пребиваване на територията на другата страна. Целта на тази...

Тълкуване на понятието “замяна”

В бр. 10 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: В края на 90-те години е придобита земя чрез дарение, за която през 2016 г. е учредено право на строеж на строител, като той обезщетява собствениците й с апаратаменти, които т...

Справочник

Заверяването на документи за чужбина се извършва в офисите на НАП

Национална агенция за приходите От 15 октомври 2018 г. документите, издадени от орган по приходите на Национална агенция за приходите, които подлежат на легализация от Министерство на външните работи (МВнР), ще се заверяват от компетентната за лицата териториална структура на Н...

Заповед № РД 05-809/12.10.2018 г. относно определяне на праговете за деклариране по система Интрастат за 2019 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки НАРЕЖДАМ: I. Определям праговете за деклариране по системата Интрастат за 2019 година, както следва: 1. За поток “Изпращания” - 280 000 (двеста и осемдесет хиляди) лева. 2. За...

Изпит по счетоводство за кандидат-одитори, етап 2 - отворени въпроси/казуси - Вариант 1

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Към 01.01.20Х1 г. дружество Х притежава 35% от обикновените акции на дружество А, отчитани като инвестиция в асоциирано предприятие. На 31.12.20Х1 г. дружество Х увеличава своя дял в капитала на дружество А от 35% на 85...

Какви са контролните действия в хода на проверки в търговските обекти

Целта на извършването на проверки в търговските обекти е да се постигне превантивен ефект, насърчаващ изпълнението на данъчните и осигурителни задължения от проверяваните лица, установяване на нарушения и предприемане на адекватни действия спрямо проверяваните лица. В хода на пр...

Права и задължения на участниците при проверка на търговски обекти

Участниците в производствата и техните представители са длъжни да упражняват процесуалните си права добросъвестно и съобразно добрите нрави. Всички лица, които са заинтересовани от изхода на производствата по този кодекс, имат равни процесуални възможности да участват в тях за за...

Справочна информация бр. 38/2018

Централни валутни курсове за периода 12.10. - 18.10.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...

Съвети при постъпване на работа

Комисия за защита на личните данни ● В случай че кандидатствате за работа или обучение в друга държава и за целта е необходимо да попълните ваши лични данни в онлайн формуляр и да го изпратите съответно на работодателя/на учебното заведение, то в този случай имате право да...