Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 38, 22 - 28 октомври 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 38, 22 - 28 октомври 2018 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 38/2018 г.

ДВ, бр. 71 от 28.8.2018 г. Правителството прие: 1. Решение № 592 от 21 август 2018 г. за условията и реда за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори. 2. Решение № 593 от 21 август 2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на конце...

Министерски съвет бр. 38/2018 г.

Правителството одобри проект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз. Съгласно една от промените се предвижда да отпадне задължението на земеделските производители ...

Народно събрание бр.38/2018 г.

Парламентът прие на второ четене промени в Търговския закон и премахна възможността за издаване на акции на приносител. Издадените до влизането в сила на промените акции на преносител или заместващи ги временни удостоверения се заменят с поименни акц...

Същност и срокове за изпълнение на промените в Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

Последните промени в Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г., обн. в ДВ, бр. 80 от 28.09.2018 г., са многобройни и много съществени. Съобразно характера на измененията в реда за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти посредством фискални ...

Въпроси и отговори

Задълженията към “Топлофикация” не са публични

Задълженията към “Топлофикация”, която е общинско предприятие, представляват ли публични задължения? Питането е в контекста на ползването данъчни облекчения по ЗДДФЛ и условието физическите лица да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични ...

И работещият пенсионер получава обезщетение при уволнение

Доскоро работих като пенсионер по трудов договор в едно предприятие. Преди известно време ми връчиха заповед за уволнение поради съкращение в щата. Съгласно тази заповед ще трябва да ми се изплати обезщетение за неспазено предизвестие и обезщетение з...

Определяне на датата на възникване на данъчно събитие

Българска фирма получава доставки на стоки (ВОП) от фирма в Испания. Стоките се транспортират до България с транспорт на българската фирма. Стоката се натоварва в склад на доставчика в Испания. Цената на доставката е платена на датата на издаване на ...

Особености на срочния трудов договор за заместване

Работник е назначен по трудов договор за заместване - до завръщане на титуляря. По време на този договор в дружеството се освобождава работно място. Как и по какъв начин може да бъде преназначен работникът с договора за заместване на свободната позиц...

Повишаването на квалификацията като форма на обучение

В съответствие с чл. 9, ал. 7 от ЗПОО професионални знания, умения и компетентности могат да се придобият и чрез неформално обучение и информално учене. Може ли с договора за професионална квалификация страните да уговорят като форма на обучение “сам...

Представяне на финансовите отчети - класификация на активи и пасиви и специфични оповестявания

Темата изисква да се напомни определението за актив като ресурс, контролиран от предприятието в резултат на минали събития, от който се очаква бъдеща икономическа изгода, и за пасив - като съществуващо задължение на предприятието, което произтича от ...

Приложение на МСФО 15 Приходи от договори с клиенти

Като счетоводна кантора прилагаме за някои от нашите клиенти Международните счетоводни стандарти. Задължителен ли е за приложение Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) през 2018 г.? Настоящият отговор има за цел да ви информира за правн...

Срочен трудов договор за определен срок

Какво да бъде правното основание за сключване на трудов договор за период, по-малък от една година? Валидно правно основание ли ще представлява недостигът на средства в бюджета на бюджетно учреждение? Може да се предположи, че става дума за срочен т...

В пресата за вас

Възстановяване на загуба от обезценка на актив

В бр. 10 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира възстановяването на загуба от обезценка на актив. Към датата на всеки изготвен финансов отчет (годишен или междинен) отчитащото се предприяти...

Спогодбата за трудовата миграция с Молдова е обнародвана в “Държавен вестник”

В бр. 190 от 2018 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация за подписаната спогодба за трудова миграция с Молдова. Документът ще се прилага за граждани на двете страни, които имат трудов договор и разрешение за пребиваване на територията на...

Тълкуване на понятието “замяна”

В бр. 10 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: В края на 90-те години е придобита земя чрез дарение, за която през 2016 г. е учредено право на строеж на строител, като той обезщетява собствени...

Справочник

Заверяването на документи за чужбина се извършва в офисите на НАП

Национална агенция за приходите От 15 октомври 2018 г. документите, издадени от орган по приходите на Национална агенция за приходите, които подлежат на легализация от Министерство на външните работи (МВнР), ще се заверяват от компетентната за лица...

Заповед № РД 05-809/12.10.2018 г. относно определяне на праговете за деклариране по система Интрастат за 2019 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки НАРЕЖДАМ: I. Определям праговете за деклариране по системата Интрастат за 2019 година, както следва: 1. За поток “Изпращания” - 280 000 (двеста и...

Изпит по счетоводство за кандидат-одитори, етап 2 - отворени въпроси/казуси - Вариант 1

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Към 01.01.20Х1 г. дружество Х притежава 35% от обикновените акции на дружество А, отчитани като инвестиция в асоциирано предприятие. На 31.12.20Х1 г. дружество Х увеличава своя дял в капита...

Какви са контролните действия в хода на проверки в търговските обекти

Целта на извършването на проверки в търговските обекти е да се постигне превантивен ефект, насърчаващ изпълнението на данъчните и осигурителни задължения от проверяваните лица, установяване на нарушения и предприемане на адекватни действия спрямо пр...

Права и задължения на участниците при проверка на търговски обекти

Участниците в производствата и техните представители са длъжни да упражняват процесуалните си права добросъвестно и съобразно добрите нрави. Всички лица, които са заинтересовани от изхода на производствата по този кодекс, имат равни процесуални възмо...

Справочна информация бр. 38/2018

Централни валутни курсове за периода 12.10. - 18.10.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

Съвети при постъпване на работа

Комисия за защита на личните данни ● В случай че кандидатствате за работа или обучение в друга държава и за целта е необходимо да попълните ваши лични данни в онлайн формуляр и да го изпратите съответно на работодателя/на учебното заведение, т...