Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 39, 29 окт. - 4 ноември 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 39, 29 окт. - 4 ноември 2018 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 39/2018 г.

ДВ, бр. 72 от 31.8.2018 г. Правителството прие: 1. Постановление № 178 от 24 август 2018 г. за изменение и допълнение на Постановление № 220 на Министерския съвет от 2003 г. за определяне на състава и дейността на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безоп...

Народно събрание бр.39/2018 г.

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, с които се изменя Законът за местните данъци и такси и редица други данъчни закони. Без данъчно облекчение за основно жилище и пълен размер на данъка за всички жилища на данъчно задълже...

Отчитане на бизнес комбинациите

Отчитането на бизнес комбинациите се извършва съгласно Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 3 Бизнес комбинации (от предприятията, прилагащи Международните счетоводни стандарти). Стандартът регламентира: - признаване и оценяване на разграничимите придобити активи, п...

Същност и срокове за изпълнение на промените в Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

Последните промени в Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г., обн. в ДВ, бр. 80 от 28.09.2018 г., са многобройни и много съществени. Съобразно характера на измененията в реда за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти посредством фискални устройства, направените в нея ...

Въпроси и отговори

Амортизация на актив

Предстои ми да купя от друга фирма влекач МАН, година на производство 2015 г. Счетоводителят каза, че е напълно амортизиран, ще ни го фактурират на 7000 лв. без ДДС. Когато този влекач стане моя собственост, ще имам ли право на амортизации за същия влекач в моята фирма или не? Д...

Данъчни задължения за доходи от продажби на лични вещи по Интернет

Физическо лице, което не е регистрирано като едноличен търговец, е извършило продажби по интернет на лични движими вещи и колекция от нова и стара техника. Следва ли да бъде деклариран и обложен с подоходен данък полученият доход от продажбите и как следва да бъде определен разме...

Заем на ЕООД към едноличния собственик

ЕООД предоставя на едноличния собственик (физическо лице) заем за период от 5 години при пазарна лихва (за доста висока сума): Поради риска във връзка с голямата сума имам следните питания: 1. Има ли риск това да се третира като скрито разпределение на печалба? 2. Има ли ограни...

Какво трябва да знаят работодателите при обработване на лични данни на деца

Дружеството ни иска да предложи платени летни стажове за ученици с трудов договор, но във връзка с Общия регламент за защита на данните ни притеснява темата с техните лични данни. Достатъчно ли ни е съгласието на децата, или трябва да го искаме от техните родители? Регламент (ЕС...

Отразяване на данъчни документи

Наше дружество, регистрирано по ДДС в България, получава заем от юридическо лице, регистрирано в Германия. Получава фактура без ДДС, без цитиран член за неначисляването му. Как трябва да приемам тази фактура за комисионна дейност? Разглеждам фактурите като освободени доставки на ...

Право на обезщетение при пенсиониране

Имам навършена възраст 65 години и 7 месеца и осигурителен стаж - 37 години и 7 месеца. Прекратявам трудовия си договор с работодателя си с цел пенсиониране. Имам ли право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ? В разпоредбата на чл. 222, ал. 3 от КТ е предвидено, че при прекрат...

Право на платен годишен отпуск

Наш служител е постъпил на работа на 17.07.2017 г. и продължава да работи. Моля да ни отговорите на колко дни платен годишен отпуск ще има право служителят за 2017 и 2018 година? Всеки работник или служител има право на платен годишен отпуск. При постъпване на работа за първи пъ...

Предизвестие от служителка по време на болнични

По време на болнични служителка подава едномесечно предизвестие за напускане от работа. От кога започва да тече срокът на предизвестието? В запитването не е посочено какъв вид трудов договор се прекратява. Поради това отговорът е по принцип. Работникът или служителят има право д...

Размер на платения годишен отпуск след продължителни отпуски на друго основание

Работничка ползва отпуск за гледане на малко дете до 2 г. и след това - полагащия се платен годишен отпуск, така че през календарната година фактически отработва само 3 месеца. На колко дни платен годишен отпуск ще има право за същата календарна година? Има ли право да ползва доп...

Разходите за транспорт

Интересува ме разходите за транспорт и разходите за услуга с кран по преместването на ДМА, който ще се ремонтира и ще се извършват подобрения, трябва ли да се капитализират? Или трябва да се отчетат като текущ разход? След като съответните съпътстващи разходи по транспорт и прем...

Справочник

НАП проверява осигуряват ли строителните работници по обектите в страната

Национална агенция за приходите НАП започна проверки за спазването на осигурителното и данъчното законодателство при наемането на работници по строителните обекти в страната. Инспекторите на приходната агенция следят за това дали служителите имат сключени трудови договори, дали...

Публикуван е софтуер, с който може да се провери дали касовият апарат подлежи на доработка

На интернет страницата на НАП е публикуван специален софтуер, с който всеки, притежаващ фискално устройство, може да провери дали то подлежи на доработване или не съгласно последните промени в Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройст...

Разяснения относно практическото приложение на Общия регламент за защита на данните от органите на местното самоуправление (общините)

Във връзка с постъпили въпроси относно практическото приложение на Общия регламент за защита на данните от органите на местното самоуправление (общините) КЗЛД дава следните разяснения: 1. Предвижда ли се да се разработят унифицирани документи или система от документи по защита на...

Справочна информация бр. 39/2018

Централни валутни курсове за периода 19.10. - 25.10.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...