Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 20, 16 - 31 октомври 2018 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 20, 16 - 31 октомври 2018 г.
Писма и указания

№ 07-00-107 от 17.07.2018 г. Относно: Отдаване под наем на апартамент за нощувки и прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/ и Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-107/ 10.07.2018г., препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП. Изложена е следната фактическа обстановка: Лицето е собственик на недвижимо имущество – апартамент, който же...

№ 23-22-1042 от 26.06.2018 г. Относно: Данъчно третиране на разходи за ваучери за храна, във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е с основна дейност консултантска дейност, посредничество, представителство и агентство. Дружество предоставя на своите служители ваучери за храна ежемесечно като социална придобивка. Въпросите са свързани с въз...

№ 23-22-476 от 16.05.2018 г. Относно: доставка на услуги чрез онлайн платформа, която издава фактури от името на доставчика

Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната: „Х“ ЕООД има профил/акаунт в платформата UpWork, чрез която извършва своята дейност представляваща предимно съставяне на статии на различни тематики. Платформата функционира по следния начин – физически и юридически ли...

№ 23-22-771 от 28.05.2018 г. В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило писмено запитване, прието с вх. №23-22-771/… 2018 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДПОВ).

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „А“ ЕООД има два офиса – офис 1 с 60 служители и офис 2 с 15 служители. Дружеството организира столово хранене на всички служители чрез фирма за кетъринг, като разходите за хранене се облагат с данък в размер 10 на сто. Пор...

№ 3- 1535 от 15.08.2018 г. Относно: дължимост на данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за имот, придобит по давност съгласно разпоредбите на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Според изложеното в запитването, са извършени правни услуги по снабдяване с нотариален акт за придобит по давност имот, находящ се в с. Б, община Т. При деклариране на имота в общината лицето е било уведомено, че ще му бъдат начислени данъци и такси за предходен период от 5 годин...

№ 53-04-248 от 11.05.2018 г. Относно: издадена фактура от земеделски производител

Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната: „Х“ ЕАД, притежава лицензия за краен снабдител с електрическа енергия за България. Във връзка с изкупуването на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), дружеството сключва договори за изкупуване...

№ 53-04-369 от 13.06.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Закона за здравното осигуряване

В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-369/31.05.2018 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната: Вие сте съд...

Анотации

Изплащане пенсия на български гражданин, работил в Италия

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", отговарят на въпроса: Лице е работило в България и Италия. В България лицето е пенсионирано преди 4 години и получава българска пенсия. Не трябва ли да получава пенсия и за стажа си в ...

Командироване на работник в чужбина

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", отговарят на въпроса: Българка фирма със седалище София, и основна икономическа дейност товарен автомобилен транспорт, притежаваща лиценз за това, извършва международни транспортни усл...

Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалисти

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", отговарят на въпроса: От 33 години работя като учител. От 2013 г. до 2017 г. бях в неплатен отпуск, след което се върнах отново в училището, в което съм от 24 години. Никога не съм пре...

Обжалване на електронните фишове от камерите

Във в. "Сега" Красимир Добрев отговаря на въпроса: Могат ли да се обжалват в съда и електронните фишове от камерите? "При нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, за което не е предвидено наказание лишаване от право да се управлява моторно...

Облагане на доходи от парични и предметни награди от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: През месец януари 2018 г. физическо лице е получило предметна награда с пазарна цена 48,47 лв. В тази връзка се поставят следните въпроси: 1. Получената награда подлежи ли на облагане по Закона за данъци...

Особености на платения отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст

В Информационна система „Сиела“ Жанет Богомилова, юрист, отговаря на въпроса: Какви са особеностите на платения отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст? Съгласно чл. 164б, ал. 1 от КТ работничка или служителка, която осинови дете до 5-годишна възраст, при условията на...

Ползване на отпуск по майчинство от бабата на детето

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", отговарят на въпроса: Детето е на 3 месеца. Майката не е ползвала болничен преди и след раждане на детето и не е в отпуск по майчинство. Тя работи и е осигурена за всички осигурителни ...

Придобиване право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", отговарят на въпроса: Синът ми е на 20 години, студент в редовна форма на обучение. До 18 годишната си възраст два пъти имаше ТЕЛК 50% за по 3 години. Ако сега се яви на ТЕЛК ще има ли...

Продажба на автомобили втора употреба

В бр. 10 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Кога едно дружество с предмет на дейност продажби на МПС втора употреба следва да се регистрира по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС - при достигане на облагаем оборот над 50 000 лв., ...

Раздаване на бонуси на управителите на дружеството

В АписБиблиотека Марияна Василева, Борислав Боянов отговарят на въпроса: В резултат на по-висока печалба през текущата спрямо предходната година, собствениците на предприятие, които работят там на трудов договор като управители, смятат да си раздадат бонуси. Когато има увеличен о...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 ноември 2018 г.

До 10-ти ноември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или дру...

Държавен вестник в бр. 20 от 2018 г.

ДВ, бр. 66 от 10.8.2018 г. Министерски съвет Постановление № 161 от 6 август 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г. Постановление № 162 от 6 август 2018 г. за изменение на Наредбата за условията и реда за отпечатване ...

Осем нови електронни услуги предоставя НАП на своите клиенти

Национална агенция за приходите От 15 октомври НАП предостави осем нови електронни услуги на своите клиенти. С това броят на е-услугите, които приходната агенция предлага на своите клиенти, достига над 90. Новите услуги са: 1. Подаване на “Искане за издаване на удостоверение за ...

Справочна информация бр. 20/2018 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 5 - 19 октомври 2018 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца пред...