начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 20, 16 - 31 октомври 2018 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 20, 16 - 31 октомври 2018 г.
Писма и указания

№ 07-00-107 от 17.07.2018 г. Относно: Отдаване под наем на апартамент за нощувки и прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/ и Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-107/ 10.07.2018г., препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП. Изложена е следната фактическа обстановка: Лицето е собственик на недвижимо им...

№ 23-22-1042 от 26.06.2018 г. Относно: Данъчно третиране на разходи за ваучери за храна, във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е с основна дейност консултантска дейност, посредничество, представителство и агентство. Дружество предоставя на своите служители ваучери за храна ежемесечно като социална придобивк...

№ 23-22-476 от 16.05.2018 г. Относно: доставка на услуги чрез онлайн платформа, която издава фактури от името на доставчика

Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната: „Х“ ЕООД има профил/акаунт в платформата UpWork, чрез която извършва своята дейност представляваща предимно съставяне на статии на различни тематики. Платформата функционира по следния нач...

№ 23-22-771 от 28.05.2018 г. В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило писмено запитване, прието с вх. №23-22-771/… 2018 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДПОВ).

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „А“ ЕООД има два офиса – офис 1 с 60 служители и офис 2 с 15 служители. Дружеството организира столово хранене на всички служители чрез фирма за кетъринг, като разходите за хранене се облагат с...

№ 3- 1535 от 15.08.2018 г. Относно: дължимост на данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за имот, придобит по давност съгласно разпоредбите на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Според изложеното в запитването, са извършени правни услуги по снабдяване с нотариален акт за придобит по давност имот, находящ се в с. Б, община Т. При деклариране на имота в общината лицето е било уведомено, че ще му бъдат начислени данъци и такси ...

№ 53-04-248 от 11.05.2018 г. Относно: издадена фактура от земеделски производител

Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната: „Х“ ЕАД, притежава лицензия за краен снабдител с електрическа енергия за България. Във връзка с изкупуването на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), дружеството ...

№ 53-04-369 от 13.06.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Закона за здравното осигуряване

В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-369/31.05.2018 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Фактическата обстановка, изложена в запитв...

Анотации

Изплащане пенсия на български гражданин, работил в Италия

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", отговарят на въпроса: Лице е работило в България и Италия. В България лицето е пенсионирано преди 4 години и получава българска пенсия. Не трябва ли да по...

Командироване на работник в чужбина

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", отговарят на въпроса: Българка фирма със седалище София, и основна икономическа дейност товарен автомобилен транспорт, притежаваща лиценз за това, извършв...

Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалисти

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", отговарят на въпроса: От 33 години работя като учител. От 2013 г. до 2017 г. бях в неплатен отпуск, след което се върнах отново в училището, в което съм о...

Обжалване на електронните фишове от камерите

Във в. "Сега" Красимир Добрев отговаря на въпроса: Могат ли да се обжалват в съда и електронните фишове от камерите? "При нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, за което не е предвидено наказание лишаване от...

Облагане на доходи от парични и предметни награди от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: През месец януари 2018 г. физическо лице е получило предметна награда с пазарна цена 48,47 лв. В тази връзка се поставят следните въпроси: 1. Получената награда подлежи ли н...

Особености на платения отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст

В Информационна система „Сиела“ Жанет Богомилова, юрист, отговаря на въпроса: Какви са особеностите на платения отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст? Съгласно чл. 164б, ал. 1 от КТ работничка или служителка, която осинови дете до 5-год...

Ползване на отпуск по майчинство от бабата на детето

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", отговарят на въпроса: Детето е на 3 месеца. Майката не е ползвала болничен преди и след раждане на детето и не е в отпуск по майчинство. Тя работи и е оси...

Придобиване право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", отговарят на въпроса: Синът ми е на 20 години, студент в редовна форма на обучение. До 18 годишната си възраст два пъти имаше ТЕЛК 50% за по 3 години. Ако...

Продажба на автомобили втора употреба

В бр. 10 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Кога едно дружество с предмет на дейност продажби на МПС втора употреба следва да се регистрира по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС - при достигане на об...

Раздаване на бонуси на управителите на дружеството

В АписБиблиотека Марияна Василева, Борислав Боянов отговарят на въпроса: В резултат на по-висока печалба през текущата спрямо предходната година, собствениците на предприятие, които работят там на трудов договор като управители, смятат да си раздадат...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 ноември 2018 г.

До 10-ти ноември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чр...

Държавен вестник в бр. 20 от 2018 г.

ДВ, бр. 66 от 10.8.2018 г. Министерски съвет Постановление № 161 от 6 август 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г. Постановление № 162 от 6 август 2018 г. за изменение на Наредбата за ус...

Осем нови електронни услуги предоставя НАП на своите клиенти

Национална агенция за приходите От 15 октомври НАП предостави осем нови електронни услуги на своите клиенти. С това броят на е-услугите, които приходната агенция предлага на своите клиенти, достига над 90. Новите услуги са: 1. Подаване на “Искане за...

Справочна информация бр. 20/2018 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 5 - 19 октомври 2018 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход з...