Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 21, 1 - 15 номеври 2018 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 21, 1 - 15 номеври 2018 г.
Писма и указания

№ 15-00-3 от 15.05.2018 г. Относно: Формиране на облагаем оборот по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на лица, упражняващи ветеринарномедицинска дейност в изпълнение на Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България (НППНКЛБЖЗ)

В Централно управление на НАП, с вх. №…. е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: „…..“ (Асоциацията) е юридическо лице – сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона з...

№ 20-00-111 от 09.05.2018 г. Относно: Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 184 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), при условията на държавна помощ за регионално развитие. Предоставяне на помощта, максимален размер, интензитет и срок на помощта.

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „Х” ЕАД е с основна дейност производство и продажба на бутилирани води и безалкохолни напитки. Производствената дейност се извършва в община …, която е включена в общините с безработица с или над 25 на сто по-високо от сред...

№ 3-1463 от 31.07.2018 г. Относно: данъчно третиране на доставка на услуга по извършване на пътна помощ съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, „Х” ЕООД е регистрирано по ЗДДС и извършва лицензирана дейност „Пътна помощ“ (репатриране). Услугата се извършва на територията на страната, а получател по услугата е данъчно задължено лице от трета страна. Във връзка с горното са поставени следни...

№ 53-04-262 от 17.05.2018 г. Относно: Облагане на доходи от дивиденти, начислени от дружество в България в полза на чуждестранно физическо лице, във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „Х” АД е акционерно дружество с вписан капитал 60 000,00 лв. (60 акции с номинал 1 000,00 лв.), като вида на акциите са на приносител. Съгласно решение от проведено общо събрание на акционерите, дружеството следва да изп...

№ 94-00-82 от 26.07.2018 г. Относно: Облагане на доходите на физическо лице или фирма по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-82/ 20.07.2018г. Изложена е следната фактическа обстановка: Лицето има намерение да работи със сайтове в интернет – etsy.com, amazon.com – с цел продажба на дрехи и шалове. Приходи...

№ 96-00-161 от 16.07.2018 г. Относно: прилагането на ЗДДС и ЗКПО при наем на лек автомобил за превози в чужбина

В Дирекция ОДОП в постъпи Ваше писмено запитване от 02.07.2018 г. Основната дейност на дружеството в България е строителство. В страна-членка на ЕС предприятието извършва строителство и ремонт на кораби. Дружеството наема работници от страната, сключва трудови договори с тях и ги...

Анотации

Задължение за издаване на фактура

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружеството започва да осъществява дейност, свързана с търговия на дребно с детски дрехи, памперси, перилни препарати и други пакетирани детски стоки за еднократна и многократна употреба. Стоките се заку...

Използване на платения годишен отпуск

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Служителка е в неплатен отпуск и отпуск по майчинство от 03.04.2015 г. до 28.10.2018 г. (не се е връщала на работа). Преди да излезе в неплатен и платения отпуск п...

Обезщетение при пенсиониране съгласно чл. 222, ал. 3 от КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Предстои ми пенсиониране. Имам 11 години и 10 месеца само при един работодател. По средата на периода бях съкратен. Единадесет месеца бях на трудовата борса, след ...

Осигурителен стаж и доход на самоосигуряващо се лице

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: За 2011 година осигурителните вноски от януари до ноември с акт на НАП са погасени по давност. Като задължение остава месец декември и осигурителната вноска от год...

Осигуряване на пенсионер

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: В предприятието ни започна работа, работник, който е пенсионер за осигурителен стаж и възраст, трета категория труд. Назначен е на длъжност, която е втора категори...

Подаване на данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО

В бр. 11 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Анета Георгиева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Не следва ли данните за съставителя на ГФО да бъдат служебно допълнени от служители на ТД на НАП, тъй като тази информация е достъпна и е на разположение в Търговския рег...

Попълване на трудова книжка

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Какво пишем на стр. 26 в трудовата книжка на лицето, при получаване на обезщетение по чл. 222, ал.1 от КТ и чл.224 от КТ - брутното или нетното възнаграждение? С...

Преобразуване на дружества

В бр. 34 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ д-р Николай Николов, д.е.с., отговаря на въпроса: Дружество А се влива в дружество Б. Дружество А има по баланс земя, МПС и разходи за придобиване на ДМА. За тези активи на вливащото се дружество А в Б необходимо ли е да се направи па...

Регистрация на ЕТ - земеделски производител

В бр. 11 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя", Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Новооткрито е предприятие на ЕТ, което предприятие няма да има дейност, нито приходи, нито разходи (лицето е принудено да вземе язовир в определено село по наредба на общината на конц...

Трудов стаж и осигурителен стаж

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: На работник, който работи на 3 (три) часа за периода от 09.01.2017 г. до 01.05.2017 г. какви са записванията в трудовата му книжка? Това трудов или осигурителен ст...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 ноември 2018 г.

До 20-ти ноември: ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец октомври 2018 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти ноември: ЗДДФЛ 1. Внасяне от работодателя на авансовия да...

Държавен вестник в бр. 21 от 2018 г.

ДВ, бр. 71 от 28.8.2018 г. Президент на Републиката Указ № 207 за награждаване на Лйерка Алайбег – извънреден и пълномощен посланик на Република Хърватия в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен Министерски съвет Решение № 592 от 21 август 2018 г. за условията...

Осигурителен календар за ноември 2018 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 21/2018 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 22 октомври - 5 ноември 2018 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни мес...