Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 3, 21 - 27 януари 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 3, 21 - 27 януари 2019 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 3/2019 г.

ДВ, бр. 91 от 2.11.2018 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници...

Министерски съвет бр. 3/2019 г.

Правителството прие Поста-новление за изменение и допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация (НЗСДА). С промяната се цели създаване на по-добри възможности за привличане и устойчиво развитие на квалифицирани и мотивирани служители, включително ...

Народно събрание бр.3/2019 г.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за устройство на територията. Депутатите отложиха с две години влизането в сила на изисквания за наличие на общи устройствени планове като необходима предпоставка за извършване на промяна на предназначението на извън урбанизирани ...

Осигуряването през 2019 г.

Законът за бюджета на ДОО за 2019 г. (ЗБДОО), Законът на бюджета на НЗОК (ЗБНЗОК), промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) са публикувани в ДВ, бр. 102 от 11 декември 2018 г. Тъй като в осигурителният доход, върху който се внасят ...

Въпроси и отговори

ДДС при електронна търговия със стоки

Гръцки граждани регистрират фирма в България за електронна търговия на дрехи, същите се закупуват от Китай и се доставят директно на клиенти в Европейската общност и САЩ. Фирмата е регистрирана по ДДС в България. Какви документи следва да издава и как да бъдат отразени те в днев...

Договор за финансов лизинг на автомобил

Имаме сключен договор за финансов лизинг на автомобил. Интересуват ме разходите за административни такси по регистрацията, вписване в ЦРОЗ, репатриране на автомобил до КАТ, регистрация в КАТ, включват ли се в стойността на автомобила, или се отчитат като текущ разход? Съгласно п...

Здравни осигуровки на безработно лице, регистрирано в бюрото по труда

Безработна е регистрирана в бюрото по труда като търсеща работа. Има ли право на здравноосигурителни вноски за сметка на бюрото, каквото имат други безработни лица, регистрирани в бюрото? Право на регистрация в поделенията на Агенцията по заетостта имат всички безработни лица, к...

Оборот, участващ при определяне размера на коефициента по чл. 73 от ЗДДС на посредник в тристранна операция

Съгласно чл. 73, ал. 2 от ЗДДС размерът на коефициента, с който се определя размерът на частичния данъчен кредит на данъчно задължените лица, се изчислява като отношение между оборота от доставките им с право на данъчен кредит (регламентиран в чл. 73, ал. 3 от закона) и то­зи, от...

Особености на годишното счетоводно приключване на строителното предприятие

Предизвикателствата при годишното счетоводно приключване стоят на дневен ред пред всички предприятия в страната. Това в пълна сила важи и за онези дружества, които извършват независима икономическа дейност в строителния сектор. Със сигурност нашите редовни читатели ще забележат, ...

Признаване на ДМА

Дружеството е закупило имот, заведен в счетоводните регистри като земя и сграда. Сградата се третира като стара при покупката, поради което сделката е освободена на основание чл. 45 от ЗДДС. Предстои разрушаване на сградата и на нейно място построяване на нова. Възникват следните...

Справочник

НАП проверява търгуващите с криптовалути

Национална агенция за приходите НАП започва проверки на дружества, чийто предмет на дейност е покупко-продажба на криптовалути. Целта е да се установи дали фирмите и техните клиенти спазват данъчното и осигурителното законодателство. Данъчните ще изследват също принципа на работ...

Размер на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ) - по видове осигурени лица, и разпределение между осигурител (осигуряващ) и осигурено лице за 2019 г.

[[app_19490_1]] [[app_19491_2]] [[app_19492_3]] [[app_19493_4]] [[app_19494_5]] [[app_19495_6]] Забележки: 1. Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2019 г. - 560 лв. 2. Минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните зе...

Справочна информация бр. 3/2019

Централни валутни курсове за периода 07.01. - 14.01.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...