Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 9, 4 - 10 март 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 9, 4 - 10 март 2019 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 9/2019 г.

ДВ, бр. 108 от 29.12.2018 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията. 2. Решение за избиране на член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. 3. Решение за избиране на член на Националното бюро за к...

Изготвяне на консолидирани финансови отчети

Изготвянето на консолидирани финансови отчети е една от най-трудните области от счетоводството, тъй като се изисква прилагането на определени консолидационни процедури, каквито не са валидни за индивидуалните финансови отчети. Консолидирани финансови отчети поначало следва да изг...

Министерски съвет бр. 9/2019 г.

Правителството приведе няколко подзаконови нормативни актове в съответствие с влезлия в сила на 10 февруари 2019 г. Закон за изменение и допълнение на Валутния закон, който урежда нов ред за предоставянето на услугата за издаване на удостоверения на лицата, които извършват дейнос...

Промените в ППЗДДС за 2019 г.

В ДВ, бр. 3 от 08.01.2019 г., са обнародвани промени в ППЗДДС, с които се отразяват измененията и допълненията в ЗДДС, обн. в ДВ, бр. 98 от 2018 г., и в правилника се внасят някои редакционни промени. По-съществените изменения засягат: 1. Въпроси, свързани с дейността на достав...

Въпроси и отговори

Допустима численост на персонала по ПМС № 66 от 1996 г.

В общинска администрация до момента не е имало назначени по ПМС № 66/28.03.1996 г. Възможно ли е занапред да се възползваме от ПМС № 66, като спазим процентното съотношение? Ако има такава възможност, кой трябва да вземе решението? Отговор на аналогичен на поставения въпрос е да...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 9/2019 г.

Дело C-51/18, решение от 19 декември 2018 страни: Европейска комисия срещу Република Австрия Предмет на спора е облагане с ДДС препродажбата на произведението на изкуството. Предмет на спора е искане на Европейската комисия до Съда на ЕС да установи, че като облага с ДДС възнагр...

Ненормиран работен ден за лице с намалена работоспособност

Има ли изрична забрана лице с трайно намалена работоспособност 75% да работи на ненормиран работен ден? В решението на ТЕЛК няма изрично написана такава забрана. Установяването на намалената работоспособност се извършва по реда на Наредбата за медицинската експертиза и Правилник...

Облекчения за хора с увреждания

Какви облекчения може да ползва пенсионер с намалена работоспособност (решение на ТЕЛК 70% инвалидност) - данъчни, социално подпомагане, целеви помощи и добавки и други? И ако може по-конкретно, какви заявления трябва да подаде за ползването им? Трудно би било да се даде изчерп...

Отчитане на СМР в бюджетно предприятие

[[table_2]]...

Подмяна на касови апарати

Нашата фирма гаранционно подържа уреди с марка “Ф.”. Доставяме части от Ф., Холандия. Гаранционното обслужване фактурираме също на Ф. Разплащането става по банков път. Уредите, които обслужваме извънгаранционно, фактурираме по банков път, в брой или се пуска само касов бон, ако к...

Право на обезщетение за безработица при недостигащ стаж

Уволнен съм поради съкращаване на щата. През последните 18 месеца съм работил само 11. Имам ли право да се регистрирам в бюрото по труда и да получавам обезщетение за безработица от ДОО? Всяко безработно лице може да се регистрира в бюрото по труда. Право на парично обезщетение ...

Право на ранно пенсиониране

Детска учителка е навършила изискващата се за ранно пенсиониране възраст, но не й достигат 3 години осигурителен стаж. Може ли да си закупи недостигащия стаж за периода на обучение по специалността “предучилищно образование”? В съответствие с чл. 9а, ал. 1, т. 1 от КСО за осигур...

Признаване на разходи

Нашето предприятие преработва плодове и зеленчуци в плодови и зеленчукови консерви. Купуваме суровини от земеделски производители. Сред тях има и такива, които са регистрирани земеделски производители по ЗДДС. Случва се в практиката ни да плащаме чрез банка, като понякога част от...

Справочник

Агенцията по обществени поръчки публикува практическо помагало за възлагане на “зелени” обществени поръчки

Помагалото повишава информираността за ползите от “зелените” обществени поръчки и подпомага възложителите и стопанските субекти при използването на екологични критерии в процеса на възлагане. То съдържа конкретни примери за използване на екологосъобразни изисквания, които са инте...

Касовите бележки за гориво ще съдържат подробна информация

От 1 април 2019 г. всички касови бележки, които получаваме за заредено гориво на бензиностанциите, ще са по-подробни. Целта е крайният потребител да бъде информиран за това каква част от платената от него сума за закупените течни горива представлява косвени данъци, както и каква ...

Справочна информация бр. 9/2019

Централни валутни курсове за периода 22.02. - 28.02.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...

№ 20-00-22 от 29.01.2019 г. Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн., ДВ, бр. 9 от 29.01.2019 г.)

Във връзка с направените промени в Наредба №Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-8) на основание чл. 10, ал. 1, т....