Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 9, 4 - 10 март 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 9, 4 - 10 март 2019 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 9/2019 г.

ДВ, бр. 108 от 29.12.2018 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията. 2. Решение за избиране на член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. 3. Решение за избиране на ...

Изготвяне на консолидирани финансови отчети

Изготвянето на консолидирани финансови отчети е една от най-трудните области от счетоводството, тъй като се изисква прилагането на определени консолидационни процедури, каквито не са валидни за индивидуалните финансови отчети. Консолидирани финансови...

Министерски съвет бр. 9/2019 г.

Правителството приведе няколко подзаконови нормативни актове в съответствие с влезлия в сила на 10 февруари 2019 г. Закон за изменение и допълнение на Валутния закон, който урежда нов ред за предоставянето на услугата за издаване на удостоверения на ...

Промените в ППЗДДС за 2019 г.

В ДВ, бр. 3 от 08.01.2019 г., са обнародвани промени в ППЗДДС, с които се отразяват измененията и допълненията в ЗДДС, обн. в ДВ, бр. 98 от 2018 г., и в правилника се внасят някои редакционни промени. По-съществените изменения засягат: 1. Въпроси, ...

Въпроси и отговори

Допустима численост на персонала по ПМС № 66 от 1996 г.

В общинска администрация до момента не е имало назначени по ПМС № 66/28.03.1996 г. Възможно ли е занапред да се възползваме от ПМС № 66, като спазим процентното съотношение? Ако има такава възможност, кой трябва да вземе решението? Отговор на аналог...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 9/2019 г.

Дело C-51/18, решение от 19 декември 2018 страни: Европейска комисия срещу Република Австрия Предмет на спора е облагане с ДДС препродажбата на произведението на изкуството. Предмет на спора е искане на Европейската комисия до Съда на ЕС да установи...

Ненормиран работен ден за лице с намалена работоспособност

Има ли изрична забрана лице с трайно намалена работоспособност 75% да работи на ненормиран работен ден? В решението на ТЕЛК няма изрично написана такава забрана. Установяването на намалената работоспособност се извършва по реда на Наредбата за медиц...

Облекчения за хора с увреждания

Какви облекчения може да ползва пенсионер с намалена работоспособност (решение на ТЕЛК 70% инвалидност) - данъчни, социално подпомагане, целеви помощи и добавки и други? И ако може по-конкретно, какви заявления трябва да подаде за ползването им? Тр...

Отчитане на СМР в бюджетно предприятие

[[table_2]]...

Подмяна на касови апарати

Нашата фирма гаранционно подържа уреди с марка “Ф.”. Доставяме части от Ф., Холандия. Гаранционното обслужване фактурираме също на Ф. Разплащането става по банков път. Уредите, които обслужваме извънгаранционно, фактурираме по банков път, в брой или ...

Право на обезщетение за безработица при недостигащ стаж

Уволнен съм поради съкращаване на щата. През последните 18 месеца съм работил само 11. Имам ли право да се регистрирам в бюрото по труда и да получавам обезщетение за безработица от ДОО? Всяко безработно лице може да се регистрира в бюрото по труда....

Право на ранно пенсиониране

Детска учителка е навършила изискващата се за ранно пенсиониране възраст, но не й достигат 3 години осигурителен стаж. Може ли да си закупи недостигащия стаж за периода на обучение по специалността “предучилищно образование”? В съответствие с чл. 9а...

Признаване на разходи

Нашето предприятие преработва плодове и зеленчуци в плодови и зеленчукови консерви. Купуваме суровини от земеделски производители. Сред тях има и такива, които са регистрирани земеделски производители по ЗДДС. Случва се в практиката ни да плащаме чре...

Справочник

Агенцията по обществени поръчки публикува практическо помагало за възлагане на “зелени” обществени поръчки

Помагалото повишава информираността за ползите от “зелените” обществени поръчки и подпомага възложителите и стопанските субекти при използването на екологични критерии в процеса на възлагане. То съдържа конкретни примери за използване на екологосъобр...

Касовите бележки за гориво ще съдържат подробна информация

От 1 април 2019 г. всички касови бележки, които получаваме за заредено гориво на бензиностанциите, ще са по-подробни. Целта е крайният потребител да бъде информиран за това каква част от платената от него сума за закупените течни горива представлява ...

Справочна информация бр. 9/2019

Централни валутни курсове за периода 22.02. - 28.02.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

№ 20-00-22 от 29.01.2019 г. Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн., ДВ, бр. 9 от 29.01.2019 г.)

Във връзка с направените промени в Наредба №Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-8) ...