Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 3, Март 2019 г.
 
сп. Български законник
бр. 3, Март 2019 г.
Закони и правителствени актове

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

В сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 95 от 24 ноември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г., изм., ДВ, бр. 113 от 28 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 28 от 14 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 106 от 12 д...

Коментар на експерта

Определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица за 2018 г.

Окончателен размер на осигурителния доход за държавното обществено осигуряване самоосигуряващите се лица определят на основание чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване. На основание посочената разпоредба: “Окончателният размер на месечния осигурителен доход за лицата по а...

Пo-важните промени в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2019 г.

В „Държавен вестник“, бр. 98 от 27.11.2018 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИДЗКПО). Освен в ЗКПО с неговите преходни и заключителни разпоредби се правят изменения и допълнения и в редица данъчни закони, а именно: ...

Предоставяне на безвъзмездна помощ за подобряване на производствения капацитет на предприятията

1. Фокус на процедурата и основни цели В края на 2018 г. беше обявен официално прием на проектни предложения по процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средните предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014 – 2020. Крайн...

Промените в ЗДДФЛ чрез ЗИДЗКПО

С разпоредбите на § 32-38 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на ЗКПО (ЗИДЗКПО), обн. в ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., са направени промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Част от тях ще се приложат ощ...

Въпроси и отговори от практиката

Данъчно третиране на доставка на автомобили

Въпрос: Българска фирма, нерегистрирана по ЗДДС, търгува с коли втора употреба, които купува от физически лица - дилъри, и от юридически лица, които не са дилъри, от страни - членки от ЕС. Как следва да се формира облагаемият оборот за задължителната регистрация по чл. 96, ал. 1 ...

Едностранна промяна на трудовия договор от работодателя

Въпрос: В дружеството имаме два ресторанта и един лоби бар. В ресторантите работят сервитьори, а на лоби бара - бармани. За място на работа в трудовия договор на сервитьорите е посочено звено хранене, а за барманите - звено лоби бар. Работното време на сервитьорите е от 06.30 до...

Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни

Въпрос: Четейки чл. 53, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпиране на пари: „Идентифицирането на физическите лица се извършва чрез представяне на официален документ за самоличност и снемане на копие от него“, бих искала да попитам: изискването на документ за самоличност и снеманет...

Облагане доставката на стока, която се монтира за сметка на доставчика

Въпрос: Ние сме българска фирма, регистрирана по ДДС в България (ще се кръстим фирма А за конкретния случай), която посредничи при продажбата на металообработващи машини, внос от Чехия и продадени на български клиенти, като за целта получава комисиона. Всички машини, продадени в ...

Облагане доходите на физическо лице-ЕТ

Въпрос: Физическо лице получава доход от наем за имот, отдаден на фирма, изплатен месец декември на съответната година в размер на 38 000,00 лв. Същевременно през годината е извършвало дейност като едноличен търговец като приходите за годината са 23 000,00 лв., разходите 11 200,0...

Определяне размера на частичен данъчен кредит

Въпрос: Фирмата ни няма реализирани облагаеми и освободени доставки за изминалата 2017 г., както и за периода 01.01.2018 г. - 31.08.2018 г. За данъчните периоди 01.09.2018 г. - 30.09.2018 г. и 01.10.2018 г. - 31.10.2018 г. имаме реализирани както облагаеми, така и освободени дост...

Освободена доставка при прехвърлянето на правото на собственост върху земя

Въпрос: Фирма е регистрирана по ДДС. Предстои ни продажба на поземлен имот с трайно предназначение - незастроен имот за жилищни нужди, заприходен е като земя. Имотът е купен от ЧСИ и не е начислено ДДС (не е ползван ДК). Попада ли в обхвата на чл. 45, ал. 1 от ЗДДС на освободена ...

Право на платен отпуск по чл. 168 от КТ

Въпрос: Служителка постъпва на работа на 6 август 2018 година. Назначена е на срочен трудов договор за период от една година. Има две деца под 18 години. През октомври месец същата година лицето решава да ползва отпуск по чл. 168, ал. 1 от КТ в размер на два дни. Има ли право слу...

Прекратяване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

Въпрос: Физическо лице прекратява отпуск за отглеждане на дете до 2 години. Започва работа със собствената си фирма и се осигурява като самоосигуряващо се лице. След един месец преустановява дейност. Има ли право да бъде назначена във фирма по трудов договор (примерно за няколко ...

Прехвърляне на собствеността на автомобил, закупен на лизинг

Въпрос: Дружество, регистрирано за целите на ЗДДС, е закупило автомобил на лизинг през 2015 г. и е ползвало право на данъчен кредит за покупката. Автомобилът е заведен като дълготраен актив, който ще се амортизира напълно през 2019 г. През 2018 г. дружеството изплати напълно заку...

Ред за облагане и документиране на доставките на отпадъци и на услугите, свързани с тях

Въпрос: Фирмата ни купува материал (метал), като доставчикът фактурира закупените материали и начислява на общо основание 20% ДДС. Ние от наша страна ще обработим материалите (ще ги пресоваме и ще получим метален скрап), като има вероятност да ги продадем в страната, да ги изнесе...

Ремонт на нает недвижим имот

Въпрос: Българско ЕООД, регистрирано по ЗДДС, е сключило договор за наем на офис. Наемодателите са седем физически лица с различни дялове на собственост. Наемът се изплаща на всяко лице, пропорционално на дела му на собственост. Съгласно сключения договор за наем: наемодателят е ...

Самоосигуряващите се лица не могат да ползват правата по Кодекса на труда

Въпрос: Имаме клиентка, самоосигуряващо се лице в едноличното си дружество с ограничена отговорност. На 31.10.2018 г. почина внезапно баща й. Не е ползвала болничен за гледане на родител. Ако е в трудови правоотношения с работодателя си, би имала право на 2 дни платен отпуск, а в...

Писма и указания

№ 20-00-13 от 15.01.2019 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” (ГВРС), в сила от 1 януари 2019 г.

Във връзка със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2019 г., Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ЗБНЗОК) за 2019 г. и направените съответни промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравно осигуряване (ЗЗО) и...

№ 90-00-40-127 от 8.12.2017 г. ОТНОСНО: Прилагането на чл. 446 от ГПК след изменението на разпоредбата, ДВ, бр. 86 от 2017 г.

При определяне размера на удръжките от пенсии по наложени запори по реда на ГПК, като трето задължено лице НОИ съблюдава както разпоредбата на чл. 446 от ГПК, така и Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. по тълкувателно дело № 2/2013 г. на Върховния касационен съд, което съгл...

Решения на ВАС

Решение № 1154 от 29.01.2019 г. по адм. дело № 1338/2018 г.

Предмет на спора е обезщетение за претърпени имуществени вреди, причинени от незаконосъобразен ревизионен акт. По чл. 129, ал. 1 ДОПК прихващането или възстановяването може да се извършва по инициатива на органа по приходите или по писмено искане на лицето, а по ал. 4 остатъкът ...

Решение № 1249 от 30.01.2019 г. по адм. дело № 9495/2018 г.

Предмет на спора са непризнат данъчен кредит ведно с прилежащите лихви по фактури за дизелово гориво и фураж, допълнително определен корпоративен данък за 2014 г. и 2015 г. ведно с лихви, лихви за невнесени в срок данъци за 2014 г. и 2015 г. и невнесени в срок вноски за ЗОВ. Не ...

Решение № 1424 от 04.02.2019 г. по адм. дело № 9855/2018 г.

Предмет на спора е налагане на принудителна административна мярка от 2018 г. Когато налага ПАМ на основание чл. 186, ал. 3 ЗДДС, административният орган не е длъжен да обоснове и докаже висока степен на обществена опасност на нарушението. Доколкото той при налагането на ПАМ дейс...

Решение № 1531 от 05.02.2019 г. по адм. дело № 11445/2018 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС за данъчни периоди от 03.2014 г. до 07.2016 г. и 10.2016 г., с лихви за забава, в резултат от отказ на право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 ЗДДС. Основна предпоставка за въз...

Решение № 1697 от 07.02.2019 г. по адм. дело № 7506/2018 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък по чл. 48, ал. 2 ЗДДФЛ за 2011 г. ведно с лихви. Съгласно чл. 29а, ал. 1 ЗДДФЛ (в редакцията, приложима през 2011 г.), облагаемият доход от стопанска дейност на регистрирани по ЗДДС физически лица, които са регистрирани като тютю...

Решение № 598 от 15.01.2019 г. по адм. дело № 11992/2016 г.

Предмет на спора е непризнато право на приспадане на данъчен кредит по 11 бр. фактури с предмет услуги и аванси за доставки на услуги СМР по договор. Само поради мотив за липса на произход на стоката, на кадрови и материален потенциал на преките доставчици не може да се ограничи...

Решение № 682 от 16.01.2019 г. по адм. дело № 7230/2018 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС ведно с лихви за забава, в резултат на отказано право на данъчен кредит за данъчни периоди от 02.2014 г. до 01.2015 г. по фактури, издадени от различни доставчици. В решението си по дело С-271/12 Съдът на ЕС е посочил, че правото...

Решение № 714 от 17.01.2019 г. по адм. дело № 12480/2018 г.

Предмет на спора е начислен ДДС във връзка с деклариран ВОД към клиенти румънски дружества ведно с установените лихви. Легално определение на понятието „липсващ търговец“ се е съдържало в разпоредбите на Регламент 1925/2004 (отм.), който сочи, че извод за такъв може да се направ...

Решение № 934 от 23.01.2019 г. по адм. дело № 8669/2018 г.

Предмет на спора са определени допълнително задължения по ЗДДС за данъчни периоди 01. – 12.2012 г., 02., 03., 06., 10. и 11.2013 г., 01. – 05., 11. и 12.2014 г. и 01., 03., 06., 08. – 12.2015 г. и по ЗКПО за данъчни периоди 2012 г., 2013 г., 2014 г. и 2015 г., ведно с лихви. Мат...

Решение № 983 от 24.01.2019 г. по адм. дело № 11960/2018 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС и лихви в резултат на отказано право на данъчен кредит по фактури, издадени от различни доставчици. Процесните фактури с предмет комисиона по договор не отговарят на изискването на чл. 226, т. 6 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета ...

Решения на ВКС

Решение № 289 от 03.02.2016 г. по гр. д. № 2564/2015 г., III г.о.

Преценката на работодателя по чл. 329, ал. 1 КТ подлежи на съдебен контрол в производството по иск с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ и при въведен довод за нарушение разпоредбата на чл. 329, ал. 1 КТ, състоящо се в липсата на обективна преценка на трудовите качества на у...

Решение № 41 от 26.02.2016 г. по гр. д. № 4951/2015 г., I г.о.

Ако е налице правно основание за упражняване на фактическа власт върху недвижим имот към момента на установяването й (допускане от собственика), презумпцията на чл. 69 ЗС следва да се счита оборена. За да се приеме, че упражняваната фактическа власт представлява владение, упражня...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 3 от 2019 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.02. - 28.02.2019 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 107 от 2018 г. до бр. 3 от 2019 г.

ДВ, бр. 107 от 28.12.2018 г. Министерски съвет Постановление № 315 от 19 декември 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. Постановление № 316 от 19 декември 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи ...

Очаквайте в следващия брой

Очаквайте в брой 4 от 2019 г.

Международен стандарт за финансово отчитане 16 Лизинг Новият стандарт МСФО 16 Лизинг Данъчно третиране по реда на ЗДДС на доставките, извършвани в случаите на учредено право на строеж срещу извършване на строителна услуга Промени в Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържаниет...