Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 3, Март 2019 г.
 
сп. Български законник
бр. 3, Март 2019 г.
Закони и правителствени актове

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

В сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 95 от 24 ноември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г., изм., ДВ, бр. 113 от 28 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 28 от 14 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008...

Коментар на експерта

Определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица за 2018 г.

Окончателен размер на осигурителния доход за държавното обществено осигуряване самоосигуряващите се лица определят на основание чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване. На основание посочената разпоредба: “Окончателният размер на месечния оси...

Пo-важните промени в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2019 г.

В „Държавен вестник“, бр. 98 от 27.11.2018 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИДЗКПО). Освен в ЗКПО с неговите преходни и заключителни разпоредби се правят изменения и допълнения и в ред...

Предоставяне на безвъзмездна помощ за подобряване на производствения капацитет на предприятията

1. Фокус на процедурата и основни цели В края на 2018 г. беше обявен официално прием на проектни предложения по процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средните предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособн...

Промените в ЗДДФЛ чрез ЗИДЗКПО

С разпоредбите на § 32-38 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на ЗКПО (ЗИДЗКПО), обн. в ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., са направени промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)....

Въпроси и отговори от практиката

Данъчно третиране на доставка на автомобили

Въпрос: Българска фирма, нерегистрирана по ЗДДС, търгува с коли втора употреба, които купува от физически лица - дилъри, и от юридически лица, които не са дилъри, от страни - членки от ЕС. Как следва да се формира облагаемият оборот за задължителната...

Едностранна промяна на трудовия договор от работодателя

Въпрос: В дружеството имаме два ресторанта и един лоби бар. В ресторантите работят сервитьори, а на лоби бара - бармани. За място на работа в трудовия договор на сервитьорите е посочено звено хранене, а за барманите - звено лоби бар. Работното време ...

Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни

Въпрос: Четейки чл. 53, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпиране на пари: „Идентифицирането на физическите лица се извършва чрез представяне на официален документ за самоличност и снемане на копие от него“, бих искала да попитам: изискването на доку...

Облагане доставката на стока, която се монтира за сметка на доставчика

Въпрос: Ние сме българска фирма, регистрирана по ДДС в България (ще се кръстим фирма А за конкретния случай), която посредничи при продажбата на металообработващи машини, внос от Чехия и продадени на български клиенти, като за целта получава комисион...

Облагане доходите на физическо лице-ЕТ

Въпрос: Физическо лице получава доход от наем за имот, отдаден на фирма, изплатен месец декември на съответната година в размер на 38 000,00 лв. Същевременно през годината е извършвало дейност като едноличен търговец като приходите за годината са 23 ...

Определяне размера на частичен данъчен кредит

Въпрос: Фирмата ни няма реализирани облагаеми и освободени доставки за изминалата 2017 г., както и за периода 01.01.2018 г. - 31.08.2018 г. За данъчните периоди 01.09.2018 г. - 30.09.2018 г. и 01.10.2018 г. - 31.10.2018 г. имаме реализирани както обл...

Освободена доставка при прехвърлянето на правото на собственост върху земя

Въпрос: Фирма е регистрирана по ДДС. Предстои ни продажба на поземлен имот с трайно предназначение - незастроен имот за жилищни нужди, заприходен е като земя. Имотът е купен от ЧСИ и не е начислено ДДС (не е ползван ДК). Попада ли в обхвата на чл. 45...

Право на платен отпуск по чл. 168 от КТ

Въпрос: Служителка постъпва на работа на 6 август 2018 година. Назначена е на срочен трудов договор за период от една година. Има две деца под 18 години. През октомври месец същата година лицето решава да ползва отпуск по чл. 168, ал. 1 от КТ в разме...

Прекратяване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

Въпрос: Физическо лице прекратява отпуск за отглеждане на дете до 2 години. Започва работа със собствената си фирма и се осигурява като самоосигуряващо се лице. След един месец преустановява дейност. Има ли право да бъде назначена във фирма по трудов...

Прехвърляне на собствеността на автомобил, закупен на лизинг

Въпрос: Дружество, регистрирано за целите на ЗДДС, е закупило автомобил на лизинг през 2015 г. и е ползвало право на данъчен кредит за покупката. Автомобилът е заведен като дълготраен актив, който ще се амортизира напълно през 2019 г. През 2018 г. др...

Ред за облагане и документиране на доставките на отпадъци и на услугите, свързани с тях

Въпрос: Фирмата ни купува материал (метал), като доставчикът фактурира закупените материали и начислява на общо основание 20% ДДС. Ние от наша страна ще обработим материалите (ще ги пресоваме и ще получим метален скрап), като има вероятност да ги про...

Ремонт на нает недвижим имот

Въпрос: Българско ЕООД, регистрирано по ЗДДС, е сключило договор за наем на офис. Наемодателите са седем физически лица с различни дялове на собственост. Наемът се изплаща на всяко лице, пропорционално на дела му на собственост. Съгласно сключения до...

Самоосигуряващите се лица не могат да ползват правата по Кодекса на труда

Въпрос: Имаме клиентка, самоосигуряващо се лице в едноличното си дружество с ограничена отговорност. На 31.10.2018 г. почина внезапно баща й. Не е ползвала болничен за гледане на родител. Ако е в трудови правоотношения с работодателя си, би имала пра...

Писма и указания

№ 20-00-13 от 15.01.2019 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” (ГВРС), в сила от 1 януари 2019 г.

Във връзка със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2019 г., Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ЗБНЗОК) за 2019 г. и направените съответни промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона ...

№ 90-00-40-127 от 8.12.2017 г. ОТНОСНО: Прилагането на чл. 446 от ГПК след изменението на разпоредбата, ДВ, бр. 86 от 2017 г.

При определяне размера на удръжките от пенсии по наложени запори по реда на ГПК, като трето задължено лице НОИ съблюдава както разпоредбата на чл. 446 от ГПК, така и Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. по тълкувателно дело № 2/2013 г. на Върхов...

Решения на ВАС

Решение № 1154 от 29.01.2019 г. по адм. дело № 1338/2018 г.

Предмет на спора е обезщетение за претърпени имуществени вреди, причинени от незаконосъобразен ревизионен акт. По чл. 129, ал. 1 ДОПК прихващането или възстановяването може да се извършва по инициатива на органа по приходите или по писмено искане на...

Решение № 1249 от 30.01.2019 г. по адм. дело № 9495/2018 г.

Предмет на спора са непризнат данъчен кредит ведно с прилежащите лихви по фактури за дизелово гориво и фураж, допълнително определен корпоративен данък за 2014 г. и 2015 г. ведно с лихви, лихви за невнесени в срок данъци за 2014 г. и 2015 г. и невнес...

Решение № 1424 от 04.02.2019 г. по адм. дело № 9855/2018 г.

Предмет на спора е налагане на принудителна административна мярка от 2018 г. Когато налага ПАМ на основание чл. 186, ал. 3 ЗДДС, административният орган не е длъжен да обоснове и докаже висока степен на обществена опасност на нарушението. Доколкото ...

Решение № 1531 от 05.02.2019 г. по адм. дело № 11445/2018 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС за данъчни периоди от 03.2014 г. до 07.2016 г. и 10.2016 г., с лихви за забава, в резултат от отказ на право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 ЗДДС...

Решение № 1697 от 07.02.2019 г. по адм. дело № 7506/2018 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък по чл. 48, ал. 2 ЗДДФЛ за 2011 г. ведно с лихви. Съгласно чл. 29а, ал. 1 ЗДДФЛ (в редакцията, приложима през 2011 г.), облагаемият доход от стопанска дейност на регистрирани по ЗДДС физически лица, к...

Решение № 598 от 15.01.2019 г. по адм. дело № 11992/2016 г.

Предмет на спора е непризнато право на приспадане на данъчен кредит по 11 бр. фактури с предмет услуги и аванси за доставки на услуги СМР по договор. Само поради мотив за липса на произход на стоката, на кадрови и материален потенциал на преките дос...

Решение № 682 от 16.01.2019 г. по адм. дело № 7230/2018 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС ведно с лихви за забава, в резултат на отказано право на данъчен кредит за данъчни периоди от 02.2014 г. до 01.2015 г. по фактури, издадени от различни доставчици. В решението си по дело С-271/12 Съд...

Решение № 714 от 17.01.2019 г. по адм. дело № 12480/2018 г.

Предмет на спора е начислен ДДС във връзка с деклариран ВОД към клиенти румънски дружества ведно с установените лихви. Легално определение на понятието „липсващ търговец“ се е съдържало в разпоредбите на Регламент 1925/2004 (отм.), който сочи, че из...

Решение № 934 от 23.01.2019 г. по адм. дело № 8669/2018 г.

Предмет на спора са определени допълнително задължения по ЗДДС за данъчни периоди 01. – 12.2012 г., 02., 03., 06., 10. и 11.2013 г., 01. – 05., 11. и 12.2014 г. и 01., 03., 06., 08. – 12.2015 г. и по ЗКПО за данъчни периоди 2012 г., 2013 г., 2014 г. ...

Решение № 983 от 24.01.2019 г. по адм. дело № 11960/2018 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС и лихви в резултат на отказано право на данъчен кредит по фактури, издадени от различни доставчици. Процесните фактури с предмет комисиона по договор не отговарят на изискването на чл. 226, т. 6 от Ди...

Решения на ВКС

Решение № 289 от 03.02.2016 г. по гр. д. № 2564/2015 г., III г.о.

Преценката на работодателя по чл. 329, ал. 1 КТ подлежи на съдебен контрол в производството по иск с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ и при въведен довод за нарушение разпоредбата на чл. 329, ал. 1 КТ, състоящо се в липсата на обективна преце...

Решение № 41 от 26.02.2016 г. по гр. д. № 4951/2015 г., I г.о.

Ако е налице правно основание за упражняване на фактическа власт върху недвижим имот към момента на установяването й (допускане от собственика), презумпцията на чл. 69 ЗС следва да се счита оборена. За да се приеме, че упражняваната фактическа власт ...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 3 от 2019 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.02. - 28.02.2019 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 107 от 2018 г. до бр. 3 от 2019 г.

ДВ, бр. 107 от 28.12.2018 г. Министерски съвет Постановление № 315 от 19 декември 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. Постановление № 316 от 19 декември 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Минист...

Очаквайте в следващия брой

Очаквайте в брой 4 от 2019 г.

Международен стандарт за финансово отчитане 16 Лизинг Новият стандарт МСФО 16 Лизинг Данъчно третиране по реда на ЗДДС на доставките, извършвани в случаите на учредено право на строеж срещу извършване на строителна услуга Промени в Наредба № Н-8 о...