Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 10, 11 - 17 март 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 10, 11 - 17 март 2019 г.
Законодателство

Изготвяне на консолидирани финансови отчети

Изготвянето на консолидирани финансови отчети е една от най-трудните области от счетоводството, тъй като се изисква прилагането на определени консолидационни процедури, каквито не са валидни за индивидуалните финансови отчети. Консолидирани финансови отчети поначало следва да изг...

Промени в годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО и актуални аспекти при формиране на данъчния финансов резултат за 2018 година

I. Изменения в съдържанието на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО В годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък (обр. 1010) за 2018 г. са направени изменения и допълнения: 1. В част I - Данни...

Въпроси и отговори

Длъжностно лице по защита на данните

В предприятието ни работят около 35 служители, а клиентите ни са само юридически лица. Имаме ли при това положение задължение да определяме длъжностно лице по защита на данните и с какво би трябвало да се занимава то? От 25 май 2018 г. започна да се прилага Регламент (ЕС) 2016/6...

Зачитане на трудов стаж при друг работодател

При започване на работа при друг работодател на длъжност, която не е сходна с предишните длъжности, следва ли работодателят да ми признае изцяло трудовия стаж, придобит до 2007 г., независимо от несходството в длъжностите? За придобит трудов стаж и професионален опит на работниц...

Обратно начисляване на ДДС

Ние сме българско дружество - корабен оператор. За осъществяване на нашата дейност сме сключили договор с румънската Национална компания - Администрация на речните пристанища на Дунав (NC APDF SA), по силата на който последната ни предоставя рампа за приставане на румънския бряг,...

Стаж в българско предприятие на студент, който следва в държава от ЕС

Студент, който следва в държава от ЕС, иска да проведе неплатен стаж по програма “Еразъм+” в българска фирма. За целта ще бъде подписано споразумение за обучение между университета, студента и българската фирма. Може ли да се приложи българското законодателство към този стаж? В ...

Счетоводното отчитане и представяне на обвързаните с активи дарения

Дружество - ООД, регистрирано по ЗДДС, има отпуснато финансиране по програма от 2016 г., и приключва в месец февруари 2018 г. Какво е данъчно и счетоводно отразяване на операции по финансиране на разходи за заплати и закупуване на ДМА? Счетоводното отчитане и представяне на...

Справочник

Подаване на уведомления по чл. 62, ал. 5 от КТ от 01.03.2019 г.

Във връзка с направените изменения и допълнения в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (КТ), обнародвана в ДВ, бр. 12 от 08.02.2019 г., които влизат в сила от 01/03/2019 г., ви информираме, че след 00 час...

Справочна информация бр. 10/2019

Централни валутни курсове за периода 01.03. - 07.03.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...

Срокът за ползващите софтуер за управление на продажби се удължава до края на септември

Национална агенция за приходите Срокът за всички търговци (регистрирани и нерегистрирани по ДДС), използващи софтуер за управление на продажбите в търговските си обекти (СУПТО), в който трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Наредба Н-18, ще бъде удълже...

Фактуриране при договор за счетоводно обслужване, плащане в брой и СУПТО

Писмо № 3 140/21.01.2019 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставки на услуги съгласно Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), регистриране и отчитане на разплащанията по тези доставки Според изложеното в писменото запитване, “А” ООД извършва счетоводни услуги. За цел...