начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 5, 1 - 15 март 2019 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 5, 1 - 15 март 2019 г.
Писма и указания

№ 07-00-177 от 10.01.2019 г. Относно: Третиране на понятието „независима икономическа дейност“ и облагаеми доставки по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и облагане по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-177 от 20.12.2018 г., относно третирането на извършваната от Вас дейност като облагаема по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и третирането й по Закона за корпоративното...

№ 1-И-00-38 от 20.06.2018 г. Относно: облагане на доставки, свързани със земя и сгради

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП с вх. № /2018г., е изложена следната фактическа обстановка: Съсобственик сте в недвижими имоти, изградени в гр. ….. с вид територия урбанизирана. Между съсобствениците в сградата и съсобствениците в терен...

№ 20-00-193 от 06.07.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх.№20-00-193/19.06.2018 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). В запитването е изложена следнат...

№ 24-39-90 от 24.10.2018 г. Относно: установяване на правото на преотстъпване на корпоративен данък за 2015 г. по реда на чл. 189 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Във Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. №24-39-90/11.09.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка: В хода на възложена проверка на „М……” ЕООД, гр. Пловдив, за установяване на правото на преотстъпване на к...

№ 3-140 от 21.01.2019 г. Относно: данъчно третиране на доставки на услуги съгласно Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), регистриране и отчитане на разплащанията по тези доставки

Според изложеното в писменото запитване, „А“ ООД извършва счетоводни услуги. За целта със своите клиенти сключва писмени договори, с които урежда какви услуги ще извършва, по какъв начин, с каква честота, отговорности и задължения на страните, включи...

№ 96-00-296 от 17.12.2018 г. Относно: Доставки с право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № 96-00-296/ 07.12.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството закупува лек автомобил, брой места 4+1. За покупката са издадени две фактури – за първ...

№ 96-00-309 от 14.01.2019 г. Относно: Възникване на задължение за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-309 от 20.12.2018 г., относно възникване на задължение за регистрация по чл.97 и 97а от Закона за данък върху добавената стойност. Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваната от ...

№ М-26-П-73 от 27.08.2018 г. Относно: данъчното третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на клон на чуждестранно лице в България

Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. №М-26-П-73/11.07.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка: Финансовите отчети, които съставя клонът на чуждестранно лице в Българи...

Анотации

Данъчни аспекти при договора за аренда

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Земеделски производител има регистрация по Закона за данък върху добавената стойност и е избрал облагане чрез приспадане на нормативно признати разходи (облагане по реда на ...

Допълнително материално стимулиране на работниците или служителите

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Какви плащания, различни от трудово възнаграждение (социални придобивки, бонуси, определени от работодателя, например коледен или великденски, т.н.),...

Командироване на служители

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: РЗИ извършва контролна дейност на територията на областта, в случая област Перник. Считат ли се командировани инспекторите, когато из...

Налагане на дисциплинарно наказание "уволнение"

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: При какви обстоятелства може да бъдат наложени дисциплинарни наказания и да бъде уволнен дисциплинарно работник/служител? Законодателят определя в Кодекса на труда (КТ) кога може да бъде търс...

Определяне размера на пенсия за трудова дейност

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Получавам пари за храна, не ваучери. Влизат ли при изчисляването на пенсията ми тези социални придобивки? При определяне размера на пенсия за трудов...

Права на работник или служител, възстановен на работа от съда

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Възстановен съм от съда на работа, имам ли право на: 1. платен годишен отпуск за времето през което съм незаконно уволнен.; 2. искат да ме изпратят в...

Право на допълнителен отпуск по чл. 319 от КТ

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Имаме служител придобил, но не упражнил правовото си на пенсиониране по чл. 68, ал. 1 и ал. 2 от КСО. Правото на пенсия е придобито по време на ТЕЛК,...

Прекратяване на трудовото правоотношение с предизвестие на основание чл. 328, ал. 1, т. 6

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Може ли да смятаме, че договорът е недействителен при условие, че работникът/служителят не отговаря на изискването по длъжностна характеристика за ст...

Продължение на трудовата книжка

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Когато се издава продължение на трудова книжка, кой работодател се вписва и коя дата на издаване на стр. № 5? Последният работодател поставя ли подпи...

Спогодба за социална сигурност между Република България и Канада

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Има Спогодба за социална сигурност между Канада и Република България, която според сайта на НОЙ е в сила от март 2014. В този сайт се съобщава, че ще...

Третиране на разходи за автомобил по ЗКПО

В бр. 2 от 2019 г. на сп. "Форум на счетоводителя", Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: ООД има закупен автомобил, за който не е ползван данъчен кредит. През годината разходите за автомобила са: застраховки, данък МПС, амортизации, фирмата ням...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 март 2019 г.

До 20-ти март: ЗСВТС Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец февруари 2019 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти март: ЗДДФЛ 1. Внасяне от рабо...

Държавен вестник в бр. 5 от 2019 г.

ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г. Народно събрание Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. Министерски съвет Постановление № 270 от 5 декември 2018 г. за одобряв...

Мобилно приложение следи за неплащане на данъци

Нова версия на мобилното приложение на НАП позволява проверка дали дадена касова бележка е истинска или фалшива. Проверката става със сканиране на QR код, които поетапно до края на годината ще стане задължителен във всяка касова бележка, издавана от ...

Норвежкият фонд отпуска 5 млн. евро за финансиране на малки и средни предприятия

Малките и средните предприятия могат да кандидатстват за финансиране по програмата „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“, средствата за която са осигурени от Норвежкия финансов механизъм и Европейското икономическо пространство. Програмата предоста...

Справочна информация бр. 5/2019 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 22 февруари - 8 март 2019 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен до...