начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 12, 25 - 31 март 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 12, 25 - 31 март 2019 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 12/2019 г.

ДВ, бр. 3 от 8.1.2019 г. Правителството прие: 1. Постановление № 352 от 31 декември 2018 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 година и на актуализиран Списък със специалности...

Народно събрание бр.12/2019 г.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за концесиите. Част от измененията са свързани със солидарната отговорност, начина на разрешаване на спорове между страните по концесионния договор, основанията за недействителност на концесионния дог...

Прекратяване на ЕООД

За прекратяване на ЕООД следва да се извърши процедурата по ликвидация, предвидена в Търговския закон. За целта едноличният собственик на капитала на дружеството следва да вземе решение за прекратяване на дружеството. Като съгласно чл. 266 от Търговс...

Промени в годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО и актуални аспекти при формиране на данъчния финансов резултат за 2018 година

I. Изменения в съдържанието на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО В годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък (обр. 1010) за 2018 г. са направени изменения и д...

Въпроси и отговори

Благодарствено обезщетение

Прекратен е трудов договор по искане на наш работник на основание чл. 327, ал. 1, т. 12 от КТ, считано от 02.01.2019 г. Лицето подава документи за пенсиониране на 03.01.2019 г. в НОИ, но се оказва, че не му достигат 3 м. осигурителен стаж. Дължи ли м...

Доставки на части от “стара” по смисъла на Закона за данъка върху добавената стойност сграда

Строителна фирма продава жилища. Имаме сграда, която е въведена в експлоатация през 2011 г. Сградата е заведена в сметка Стоки. В момента продажбата на апартаменти продължава. При продажба на апартаменти можем ли да се позовем на понятието “Стара сгр...

При уволнение поради сключване на договор за управление (чл. 328, ал. 2 КТ) не се дължи обезщетение за оставане без работа

През м. октомври 2018 г. наша служителка - главен счетоводител, беше уволнена на основание чл. 328, ал. 2 от КТ поради сключване на договор за управление на дружеството. На основание чл. 220, ал. 1 от КТ изплатихме едномесечно обезщетение на служител...

Справочник

Въпроси и отговори, свързани със софтуерите за управление на продажбите в търговски обект

Национална агенция за приходите В случаите на “служебно въведени” и “служебно изведени” суми необходимо ли е за “служебно изведените” суми да има ФБ и съответно той да съдържа УНП? Не. Функциите “служебно въведени” и “служебно изведени” суми се изп...

Електронен магазин, който не е задължен да издава на фискален бон, не е задължен да се обявява в НАП

Писмо № 20-15-53 от 20.02.2019 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закон за ограничаване разплащанията в брой (ЗОРБ) и Наредба № Н-18 от 13 декемв...

Справочна информация бр. 12/2019

Централни валутни курсове за периода 15.03. - 21.03.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...