начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 13, 1 - 7 април 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 13, 1 - 7 април 2019 г.
Законодателство

Министерски съвет бр. 13/2019 г.

Правителството прие проект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Предвижда се заявленията за обявяване на декларация, чрез която предприятията, които не са осъществявали дейност...

Народно събрание бр.13/2019 г.

Парламентът прие на второ четене нов Закон за защита на търговската тайна. Със закона се въвеждат изисквания на европейска директива за защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, изпол...

Особености на годишното счетоводно приключване на земеделските кооперации 2018 г.

Годишното счетоводно приключване е важен етап от дейността на всяко предприятие, но и на повече от 400 земеделски кооперации в страната. Този етап от дейността на УС, КС и съставителя на годишния финансов отчет на всяка земеделска кооперация е толков...

Промени в годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО и актуални аспекти при формиране на данъчния финансов резултат за 2018 година

I. Изменения в съдържанието на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО В годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък (обр. 1010) за 2018 г. са направени изменения и д...

Въпроси и отговори

Бракуване или обезценка на морално остаряла стока

Дружество има закупена стока с ползван данъчен кредит в размер на 120 000 лв. Стоката е морално остаряла и е закупена преди 5 години. Искаме да извършим преоценка на застоялата налична стока. Какво отражение ще намери в осчетоводяването и в съответст...

За липсите на стоки, за които е ползван данъчен кредит, следва да се направи корекция

Търговският обект е супермаркет. Годишният оборот е над 2 млн. лева. Съгласно чл. 28, ал. 3, т. 4 от ЗКПО липсите в размер на 0,25% от нетните приходи от продажби се признават за данъчни цели. Трябва ли за тези липси да се прави корекция на ползван д...

Лицата, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч, не подават годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейност

През 2018 г. фирмата ми е ЕООД и не е извършвала дейност през 2018 г. Имаме начислени амортизации за стопански инвентар в размер на 808 лв. В този случай каква декларация ще трябва да подадем по чл. 92 от ЗКПО или декларация без дейност към НСИ и аг...

Обезщетение по чл. 164, ал. 5 от КТ при извършване на надомна работа

Може ли всеки работодател да предлага надомна работа и дали служителка, започнала ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, има право на работа при същия работодател на основание чл. 312 от Кодекса на труда? Ако може да работи на...

Осигурителноправен режим на доходите от граждански договори

Физическо лице (осигурено по трудов договор) в свободното си време изработва различни предмети от ракита. Лицето няма фирма и не е регистрирано като самоосигуряващо се. Търговски обект желае да изкупи произведените предмети с цел бъдещата им продажба...

Осигуряване на управители в ООД и деклариране на доходите

Дружеството е ООД с трима съдружници, двама от които са вписани управители и се осигуряват по ДУК получаващи възнаграждение. Вариант 1:  Единият от двамата съдружници, който е вписан управител и се осигурява по ДУК към момента, желае да премине на тр...

Прекратяване на трудовия договор от работника по време на отпуск поради временна неработоспособност

Може ли работник да подаде молба за напускане по време на болничен и ако може, откога започва да тече срокът на предизвестието? Ако вече има пусната молба за напускане и работникът излезе в болничен, удължава ли се срокът на предизвестието със срока ...

Приходи от лихви върху недължимо внесени или събрани публични задължения не се признават за данъчни цели

През 2016 година дружество “Х” получава съобщение за налагане на обезпечителни мерки върху парична сума по негова собствена парична сметка в размер на 400 000 лева във връзка с извършване на ревизия и предполагаемо ДДС за внасяне в големи размери. Пр...

Увеличено заплащане за положен извънреден труд

Какво се има предвид под “мълчаливо допускане” на извънреден труд? Ако работникът полага извънреден труд по собствена инициатива, този труд трябва ли да му се заплати? Кодексът на труда не използва изрично понятието “мълчаливо допускане” на извънред...

Справочник

В каква поредност се погасяват плащанията към НАП

Национална агенция за приходите Националната агенция за приходите (НАП) напомня на своите клиенти, че съгласно чл. 169, ал. 5 (в сила от 04.03.2014 г.) от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) с постъпила сума по сметки на НАП за данъци ил...

Данъчно облагане и задължителни осигурителни вноски на земеделските стопани - 2019 г.

Национална агенция за приходите Как се облагат доходите на регистрираните земеделски стопани? Най-общо доходите на регистрираните земеделски стопани се формират от извършваната от тях стопанска дейност и от държавни помощи, субсидии и друго подпомаг...

Основни промени в Наредба № Н-18 от 2006 г., обнародвани на 29.03.2019 г.

● Възможност за електронен фискален бон за търгуващите чрез електронен магазин. Електронната касова бележка може да се генерира изцяло в електронен вид и да се изпрати по имейл на потребителя, без отпечатване на хартия. ● Описани са прави...

Прилагане на Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби

Относно: Прилагане на Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен мага...

Справочна информация бр. 13/2019

Централни валутни курсове за периода 22.03. - 28.03.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...