Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 15, 15 - 21 април 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 15, 15 - 21 април 2019 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 15/2019 г.

ДВ, бр. 9 от 29.1.2019 г. Конституционният съд прие Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд. Правителството прие: 1. Постановление № 11 от 24 януари 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министер...

Народно събрание бр.15/2019 г.

Парламентът прие на първо четене промени в Гражданския процесуален кодекс, с които се създава задължение за съда за извършване на служебна проверка в заповедното производство за наличие на неравноправни клаузи в договорите с потребители. Предвижда се удължаване на сроковете за по...

Отчитане на активите по лизинг

Активите по лизинг, или известни като активи с право на ползване, са обект на отчитане в резултат на действието на договори за лизинг. За тях се прилага МСФО 16 Лизинг, който е в сила от началото на 2019 година. Предприятията трябва да прилагат този счетоводен стандарт за всички ...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране при доставки на услуги, извършвани по електронен път

Българско юридическо лице ще ползва услуги по поддръжка на софтуер, предоставяна от граждани, местни физически лица на държава - членка на ЕС, и Великобритания, която предстои да напусне ЕС. Фирмата ще сключи тригодишен договор със свой клиент и във връзка с неговото изискване за...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 15/2019 г.

Дело C-552/17, решение от 19 декември 2018 страни: Alpenchalets Resorts GmbH срещу Finanzamt München Abteilung Körperschaften Предмет на спора е облагане с ДДС на доставянето на ваканционно настаняване. Германско дружество наема къщи в Германия, Австрия и Италия от тех...

Обезщетение за незаконно уволнение

Уволнение е признато за незаконно и е отменено от съда. Служителят е възстановен на работа и претендира обезщетение за незаконно уволнение в размер на шест заплати. От трудовата му книжка се установява обаче, че през този период е работил по друг трудов договор, който също е прек...

Платен годишен отпуск по трудов договор за допълнителен труд

Назначени по втори трудов договор на основание чл. 111 КТ служители на 4-часов работен ден на какъв размер платен отпуск имат право, при условие че на основния трудов договор работят 8 часа и ползват отпуск по чл. 155 КТ? По отношение на платения годишен отпуск по договора за до...

Работодателят не може да разпореди ползване на неплатен отпуск

Има ли работодателят право поради намаляване на обема на работа да разпореди ползването на неплатен отпуск в размер 30 работни дни за една календарна година? По какъв ред може да се ползват повече от 30 работни дни неплатен отпуск? Работодателят няма право да разпореди ползванет...

Сумирано отчитане на работното време

Служители на хотелска рецепция работят на следните смени - дневна, нощна и два почивни дни. Продължителността на дневната смяна е от 07.00 до 19.00 часа, а на нощната от 19.00 до 07.00 часа. Дневна смяна работят двама администратори, един старши администратор и един портиер. Пре...

Справочник

Данъчно облагане и задължителни осигурителни вноски на земеделските стопани - 2019 г.

Национална агенция за приходите Как се облагат доходите на регистрираните земеделски стопани? Най-общо доходите на регистрираните земеделски стопани се формират от извършваната от тях стопанска дейност и от държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от европейските фондове. Д...

Справочна информация бр. 15/2019

Централни валутни курсове за периода 05.04. - 11.04.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...

Схеми, поясняващи изискванията към фискалните системи и СУПТО

Национална агенция за приходите 1. Пример 1 - Работа на два софтуера за управление на продажбите (СУПТО) в един търговски обект [[app_20056_1]] При наличие на два СУПТО в един търговски обект на търговец всеки от тях трябва да е свързан с отделно фискално устройство (ФУ) предвид...