Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 7, 1 - 15 април 2019 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 7, 1 - 15 април 2019 г.
Писма и указания

№ 20-19-57 от 29.11.2018 г. Относно: Прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 г. на Европейския парламент и на Съвета за установяване на процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004

Във връзка с Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ………./23.11.2018 г., Ви уведомявам за следното: Според представената фактическа обстановка в запитването, собственикът на търговско дружество (ЕООД), който е и негов...

№ 20-25-84 от 14.11.2018 г. Относно: Коригиране на данни по декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“

Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ….., с вх. № ……….. от 30.10.2018 г., Ви уведомявам за следното: Съгласно изложената фактическа обстановка в запитването, за кратък период от време, Вие сте ...

№ 20-28-6 от 29.11.2018 г. Относно: Право на данъчен кредит и признаване на разход при закупуване на имот със статут „жилище“ или „ателие“ по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция ОДОП ….. постъпи запитване с вх. № …. от 16.11.2018г., относно третиране по Закона за данък върху добавената стойност и Закона за корпоративното подоходно облагане на покупката на недвижим имот със статут „жилище“ или „ателие“ за офис на съответното данъчно задължено л...

№ 20-28-7 от 17.12.2018 г. Относно: Оборот за регистрация по реда на чл.96 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и формирането на основа за облагане с корпоративен данък по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 20-28-7 от 30.11.2018 г., относно формиране на облагаем оборот за целите на задължителната регистрация по чл.96 от Закона за данък върху добавената стойност от данъчно задължено лице – туроператор. Съгласно изложената фактическа о...

№ 3-1888 от 19.10.2018 г. Относно: Ползване на данъчно облекчение за деца и данъчно облекчение за деца с увреждания по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В запитването не се излага конкретна фактическа обстановка, но допълнително бе изяснено, че във връзка с годишното изравняване на данъка по ЗДДФЛ на работниците и служителите в ТП на НОИ е възникнал въпросът възможно ли е едновременно ползване на данъчните облекчения на двете пр...

№ 3-2224 от 11.12.2018 г. Относно: регистрация по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването „Х“ ЕООД е регистрирано по реда на чл. 97а от ЗДДС и извършва доставки на услуги по препрограмиране на чипове за регистрирани по ДДС клиенти от страни в ЕС. Дружеството няма доставки към български клиенти за момента. Приходът е изцяло формиран от п...

№ 53-04-513 от 28.08.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност

В дирекция „Обжалване и данъчно - осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-513/26.07.2018 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС). В запитването не е изложена конкретна фактическа обстановка...

№ 53-04-563 от 20.09.2018 г. Относно: прилагането разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за данък върху добавената стойност

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-563/30.08.2018 г., във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗД...

№ 94-00-128 от 02.11.2018 г. Относно: Облагане на приход от обезщетение, получено от фондация, която не е извършвала стопанска дейност

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № ……. от 22.10.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка: В запитването е посочено, че фондацията не е извършвала стопанска дейност. Притежавала е собствен служебен автомобил, койт...

№ 96-00-277 от 29.11.2018 г. Относно: допусната техническа грешка при попълване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

В Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“ … е постъпило писмено запитване с вх. № 96-00-277/23.11.2018 г., с което е описана следната фактическа обстановка: При попълване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2016 г. е допусната техническа грешка, като в част IV „Изчисляване ...

№ 96-00-284 от 13.12.2018 г. Относно: Възникване на задължение за регистрация от посредника в тристранна операция по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП ….. постъпи запитване с вх. № 96-00-284 от 28.11.2018г., относно третиране на задължение за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност на лице – посредник в тристранна операция, което не е установено на територията на страната и не е регистрирано по ...

Анотации

Брутно трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 от КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Аз съм служител във фирма и през календарната година съм ползвала платен годишен отпуск два пъти по 10 дни. Работя на 8-часов работен ден с основна заплата 800 лв....

Внасяне на осигурителни вноски за цялото или част от времето на обучение

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Мога ли да направя осигуряване за минал период със свободна професия като самоосигуряващо се лице? Кога мога да включа висшето си образование като трудов стаж, и има ли такъв пери...

Времето за бременност, раждане и отглеждане на деца, родени или осиновени след 31.12.1967 г., от неработещи жени-майки или осиновителки, се признава за трудов стаж

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Майка ми е на пенсионна възраст, но не й достигат години стаж. Колко години ще й се зачетат като трудов стаж за две деца, родени съответно през 1976 и 1983 година?...

Допълнително трудово възнаграждение

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работих като лекар-анестезиолог, при пенсионирането ми бе изплатено 6 заплати, но не брутни. ТРЗ отговори че се изплащат: 1. основната заплата; 2. трудов стаж; 3. нощен труд. Друг...

Изплащане на обезщетение от две или шест брутни заплати при пенсиониране

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Ако лицето е работило при същия работодател през последните 10 г. от трудовия си стаж, дължимото обезщетение е брутното трудово възнаграждение за 6 месеца (чл. 222, ал. 3). Това з...

Изплащане на обезщетение при пенсиониране на учител

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Учител със стаж като възпитател в ДДЛГ 18 години учителски стаж в ДГ пет години без прекъсване от едната длъжност после другата има ли право на 10.5 заплати по чл....

Неплатен отпуск за гледане на дете от бащата

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: В момента съм в 6 месечен неплатен отпуск за гледане на дете, мога ли след приключването му да ползвам и 5 месеца неплатен отпуск за гледане на дете от бащата? Съгласно чл. 167а,...

НОИ стартира програмата за профилактика и рехабилитация за 2019 г.

Национална агенция за приходите От 28 март т.г. започна изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2019 г. За нейната финансова реализация в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2019 г. са предвидени 20 103 061 лв. Очаква се около 45...

Облагане с ДДС дейността на ЮЛНЦ

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Сдружение с нестопанска цел в обществено полезна дейност е регистрирано по Закона за физическото възпитание и спорта (спортен клуб). Основният спорт, с който е свързана дейността е тенис. Сдружението е р...

Облагане с ДДС на покупка на лек автомобил

В бр. 2 от 2019 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Фирма, регистрирана по ДДС, с научно-изследователска и развойна дейност закупува нов автомобил Форд Гуга със заводски сертификат N1, който и по талон е товарен автомобил. Автомобилът ще ...

Опрощаване на дълг

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Трябва ли някакъв договор или пък нещо писмено при опрощаване на дълг, за да е сигурно, че той няма да бъде поискан след време? В Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) има отделено специално място за погасяването на з...

Справочник

Данъчен календар 16 - 30 април 2019 г.

До 20-ти април: ЗДДС Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са у...

Държавен вестник в бр. 7 от 2019 г.

ДВ, бр. 107 от 28.12.2018 г. Народно събрание Решение за персонални промени в Министерския съвет на РБългария Министерски съвет Постановление № 315 от 19 декември 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. Постановление № 316 от 19 декември 2018 г. за одоб...

НАП проверява за новите касови апарати

Национална агенция за приходите Инспекторите на НАП започнаха проверки в търговските обекти за спазването на последните изисквания към касовите бележки и подаването на данни за продажбите. От вчера всяка регистрирана по ДДС фирма, която не използва софтуер за управление на прода...

Справочна информация бр. 7/2019 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 25 март - 5 април 2019 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца пр...

Упътване за търговците на дребно относно внедряването на информационната система за проследяване на тютюневи изделия

Агенция „Митници“ 1. Съгласно чл. 37 от РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/574 НА КОМИСИЯТА, след 20.05.2019 г. потребителските опаковки на произвежданите и търгуваните цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари, задължително трябва да бъдат маркирани с уникален идентификатор. Сл...