начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 7, 1 - 15 април 2019 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 7, 1 - 15 април 2019 г.
Писма и указания

№ 20-19-57 от 29.11.2018 г. Относно: Прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 г. на Европейския парламент и на Съвета за установяване на процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004

Във връзка с Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ………./23.11.2018 г., Ви уведомявам за следното: Според представената фактическа обстановка в запитването, собственикът на търговско дру...

№ 20-25-84 от 14.11.2018 г. Относно: Коригиране на данни по декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“

Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ….., с вх. № ……….. от 30.10.2018 г., Ви уведомявам за следното: Съгласно изложената фактическа обстановка в запитването, за кр...

№ 20-28-6 от 29.11.2018 г. Относно: Право на данъчен кредит и признаване на разход при закупуване на имот със статут „жилище“ или „ателие“ по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция ОДОП ….. постъпи запитване с вх. № …. от 16.11.2018г., относно третиране по Закона за данък върху добавената стойност и Закона за корпоративното подоходно облагане на покупката на недвижим имот със статут „жилище“ или „ателие“ за офис на с...

№ 20-28-7 от 17.12.2018 г. Относно: Оборот за регистрация по реда на чл.96 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и формирането на основа за облагане с корпоративен данък по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 20-28-7 от 30.11.2018 г., относно формиране на облагаем оборот за целите на задължителната регистрация по чл.96 от Закона за данък върху добавената стойност от данъчно задължено лице – туроператор. Съ...

№ 3-1888 от 19.10.2018 г. Относно: Ползване на данъчно облекчение за деца и данъчно облекчение за деца с увреждания по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В запитването не се излага конкретна фактическа обстановка, но допълнително бе изяснено, че във връзка с годишното изравняване на данъка по ЗДДФЛ на работниците и служителите в ТП на НОИ е възникнал въпросът възможно ли е едновременно ползване на да...

№ 3-2224 от 11.12.2018 г. Относно: регистрация по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването „Х“ ЕООД е регистрирано по реда на чл. 97а от ЗДДС и извършва доставки на услуги по препрограмиране на чипове за регистрирани по ДДС клиенти от страни в ЕС. Дружеството няма доставки към български клиенти за момента. П...

№ 53-04-513 от 28.08.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност

В дирекция „Обжалване и данъчно - осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-513/26.07.2018 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС). В запитването не е изложена к...

№ 53-04-563 от 20.09.2018 г. Относно: прилагането разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за данък върху добавената стойност

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-563/30.08.2018 г., във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху до...

№ 94-00-128 от 02.11.2018 г. Относно: Облагане на приход от обезщетение, получено от фондация, която не е извършвала стопанска дейност

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № ……. от 22.10.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка: В запитването е посочено, че фондацията не е извършвала стопанска дейност. Притежавала е соб...

№ 96-00-277 от 29.11.2018 г. Относно: допусната техническа грешка при попълване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

В Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“ … е постъпило писмено запитване с вх. № 96-00-277/23.11.2018 г., с което е описана следната фактическа обстановка: При попълване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2016 г. е допусната техническа грешка...

№ 96-00-284 от 13.12.2018 г. Относно: Възникване на задължение за регистрация от посредника в тристранна операция по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП ….. постъпи запитване с вх. № 96-00-284 от 28.11.2018г., относно третиране на задължение за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност на лице – посредник в тристранна операция, което не е установено на територията на ст...

Анотации

Брутно трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 от КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Аз съм служител във фирма и през календарната година съм ползвала платен годишен отпуск два пъти по 10 дни. Работя на 8-часов работен...

Внасяне на осигурителни вноски за цялото или част от времето на обучение

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Мога ли да направя осигуряване за минал период със свободна професия като самоосигуряващо се лице? Кога мога да включа висшето си образование като тр...

Времето за бременност, раждане и отглеждане на деца, родени или осиновени след 31.12.1967 г., от неработещи жени-майки или осиновителки, се признава за трудов стаж

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Майка ми е на пенсионна възраст, но не й достигат години стаж. Колко години ще й се зачетат като трудов стаж за две деца, родени съот...

Допълнително трудово възнаграждение

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работих като лекар-анестезиолог, при пенсионирането ми бе изплатено 6 заплати, но не брутни. ТРЗ отговори че се изплащат: 1. основната заплата; 2. тр...

Изплащане на обезщетение от две или шест брутни заплати при пенсиониране

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Ако лицето е работило при същия работодател през последните 10 г. от трудовия си стаж, дължимото обезщетение е брутното трудово възнаграждение за 6 м...

Изплащане на обезщетение при пенсиониране на учител

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Учител със стаж като възпитател в ДДЛГ 18 години учителски стаж в ДГ пет години без прекъсване от едната длъжност после другата има л...

Неплатен отпуск за гледане на дете от бащата

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: В момента съм в 6 месечен неплатен отпуск за гледане на дете, мога ли след приключването му да ползвам и 5 месеца неплатен отпуск за гледане на дете ...

НОИ стартира програмата за профилактика и рехабилитация за 2019 г.

Национална агенция за приходите От 28 март т.г. започна изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2019 г. За нейната финансова реализация в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2019 г. са предвидени 20 ...

Облагане с ДДС дейността на ЮЛНЦ

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Сдружение с нестопанска цел в обществено полезна дейност е регистрирано по Закона за физическото възпитание и спорта (спортен клуб). Основният спорт, с който е свързана дейн...

Облагане с ДДС на покупка на лек автомобил

В бр. 2 от 2019 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Фирма, регистрирана по ДДС, с научно-изследователска и развойна дейност закупува нов автомобил Форд Гуга със заводски сертификат N1, който и по талон е това...

Опрощаване на дълг

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Трябва ли някакъв договор или пък нещо писмено при опрощаване на дълг, за да е сигурно, че той няма да бъде поискан след време? В Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) има отделено специа...

Справочник

Данъчен календар 16 - 30 април 2019 г.

До 20-ти април: ЗДДС Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчн...

Държавен вестник в бр. 7 от 2019 г.

ДВ, бр. 107 от 28.12.2018 г. Народно събрание Решение за персонални промени в Министерския съвет на РБългария Министерски съвет Постановление № 315 от 19 декември 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. Постановление № 316 ...

НАП проверява за новите касови апарати

Национална агенция за приходите Инспекторите на НАП започнаха проверки в търговските обекти за спазването на последните изисквания към касовите бележки и подаването на данни за продажбите. От вчера всяка регистрирана по ДДС фирма, която не използва ...

Справочна информация бр. 7/2019 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 25 март - 5 април 2019 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход...

Упътване за търговците на дребно относно внедряването на информационната система за проследяване на тютюневи изделия

Агенция „Митници“ 1. Съгласно чл. 37 от РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/574 НА КОМИСИЯТА, след 20.05.2019 г. потребителските опаковки на произвежданите и търгуваните цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари, задължително трябва да бъдат маркиран...