Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 16, 22 - 28 април 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 16, 22 - 28 април 2019 г.
Законодателство

ДДС при използването на безплатни ваучери

По правило използването на ваучери има за цел да представи и лансира на пазара някои нови продукти, да стимулира продажбите на определени стоки или услуги, да увеличи броя на постоянните клиенти на съответния производител или търговец или да улесни р...

Държавен вестник бр. 16/2019 г.

ДВ, бр. 13 от 12.2.2019 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за животновъдството. 3. Закон за изменение и допълне...

Министерски съвет бр. 16/2019 г.

Правителството одобри промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски. С тях разпоредбите й се привеждат в съответствие с измененията в Кодекса за социално осигуряване (КСО), в сила от 1 ...

Народно събрание бр.16/2019 г.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за банковата несъстоятелност. След три неуспешни публични продани ще може да се пристъпи към продажба чрез пряко договаряне на вещи и права на банка в несъстоятелност. Разрешението за продажба чрез пр...

Отчитане на активите по лизинг

Активите по лизинг, или известни като активи с право на ползване, са обект на отчитане в резултат на действието на договори за лизинг. За тях се прилага МСФО 16 Лизинг, който е в сила от началото на 2019 година. Предприятията трябва да прилагат този ...

Въпроси и отговори

Коригиране на допусната грешка

През 2016 г. имаме начислен и платен данък върху дивиденти, но не са начислени и платени дивидентите. Как най-лесно да се коригира допуснатата грешка? Информацията за данъчните и осигурителните задължения се съдържа в данъчно-осигурителна сметка ...

Отказ за издаване на удостоверения обр. УП-2 и обр. УП-3

Има ли работодателят право при поискване от моя стнана да ми откаже издаването на УП-2 и УП-3 за осигурителен доход и осигурителен стаж, придобити след 2010 г.? При прекратяване на трудовия договор работникът или служителят е длъжен да представи пре...

Отчитане на неправителствени дарения

Дружество “Х” кандидатства по програма на Европейската банка за възстановяване и развитие. Програмата се казва Advisory support to boost small businesses in Bulgaria. В рамките на програмата малки и средни предприятия кандидатстват за финансиране на ...

Право на платен отпуск за подготовка на докторантура

Докторант на редовна докторантура работи и на 4-часов трудов договор. Има ли право на платен отпуск за подготовка на дисертацията? За подготовка на дисертационен труд за получаване на научна степен “доктор” работниците и служителите, зачислени на за...

Преназначаване на майка на по-ниска заплата след отпуска по майчинство

Предстои да се върна на работа след отпуск по майчинство. Има ли работодателят право да ме преназначи на друга длъжност с по-ниско възнаграждение? Условията при осъществяване на трудовата дейност се определят от страните в трудовия договор. Изменени...

Прилагане на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

Фирмата произвежда продукция, която продава в собствен магазин и доставя на клиенти при предварително заявени количества и вид артикул. Доставките се извършват със собствени превозни средства и от лица, назначени на трудов договор във фирмата. При из...

Прихващане на недължимо платени или събрани суми за данъци и задължителни осигурителни вноски

Съдружник в ООД, участващ с личен труд в дружеството, се е осигурявал върху 1000 лева месечен доход за 2018 г., но не е получил никакви доходи от дружеството. Как могат да му бъдат възстановени надвнесените осигуровки, след като лицето няма други дох...

Процедура за правото на държавна служителка да ползва 2 часа на ден за кърмене на малко дете

Има ли законова процедура за ползване на отпуск в размер 2 часа на ден по чл. 63 от Закона за държавния служител? В съответствие с чл. 63 от Закона за държавния служител държавна служителка има право да ползва и отпуск за кърмене и хранене на малко ...

Размяна на несходни активи

През 2016 г. фирма А прехвърля на фирма Б 2/3 идеални части от собствен имот с договор за прехвърляне на право на собственост и учредяване на право на стоеж върху недвижим имот срещу задължение на Б за своя сметка и риск да изгради и въведе в експлоа...

Третиране по ЗДДС на префактурирането

Дружеството ни се занимава с отдаване под наем на автомобили - като оперативен лизинг. По част от договорите ни с клиенти сме се споразумели получателят на услугата да заплати разходите за застраховка и данък МПС. За тези автомобили префактурираме къ...

Справочник

Краткосрочни обезщетения и помощи 2019 г.

Национален осигурителен институт Какви видове обезщетения и помощи се изплащат от държавното обществено осигуряване? Парични обезщетения за: - Временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест, за санаторно...

Справочна информация бр. 16/2019

Централни валутни курсове за периода 12.04. - 18.04.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

Указания за заявяване за вписване на информация и данни за физически лица, които се считат за действителни собственици на юридическите лица с нестопанска цел, в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията

Държавна агенция “Национална сигурност” Във връзка с наближаващия краен срок за заявяване за вписване в Търговския регистър и регистъра за юридическите лица с нестопанска цел и Регистър БУЛСТАТ на обстоятелствата за действителните собственици на юри...

Упътване за търговците на дребно относно внедряването на информационната система за проследяване на тютюневи изделия

Агенция “Митници” 1. Съгласно чл. 37 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/574 на Комисията, след 20.05.2019 г. потребителските опаковки на произвежданите и търгуваните цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари, задължително трябва да бъдат маркирани...