начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 16, 22 - 28 април 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 16, 22 - 28 април 2019 г.
Законодателство

ДДС при използването на безплатни ваучери

По правило използването на ваучери има за цел да представи и лансира на пазара някои нови продукти, да стимулира продажбите на определени стоки или услуги, да увеличи броя на постоянните клиенти на съответния производител или търговец или да улесни р...

Държавен вестник бр. 16/2019 г.

ДВ, бр. 13 от 12.2.2019 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за животновъдството. 3. Закон за изменение и допълне...

Министерски съвет бр. 16/2019 г.

Правителството одобри промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски. С тях разпоредбите й се привеждат в съответствие с измененията в Кодекса за социално осигуряване (КСО), в сила от 1 ...

Народно събрание бр.16/2019 г.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за банковата несъстоятелност. След три неуспешни публични продани ще може да се пристъпи към продажба чрез пряко договаряне на вещи и права на банка в несъстоятелност. Разрешението за продажба чрез пр...

Отчитане на активите по лизинг

Активите по лизинг, или известни като активи с право на ползване, са обект на отчитане в резултат на действието на договори за лизинг. За тях се прилага МСФО 16 Лизинг, който е в сила от началото на 2019 година. Предприятията трябва да прилагат този ...

Въпроси и отговори

Коригиране на допусната грешка

През 2016 г. имаме начислен и платен данък върху дивиденти, но не са начислени и платени дивидентите. Как най-лесно да се коригира допуснатата грешка? Информацията за данъчните и осигурителните задължения се съдържа в данъчно-осигурителна сметка ...

Отказ за издаване на удостоверения обр. УП-2 и обр. УП-3

Има ли работодателят право при поискване от моя стнана да ми откаже издаването на УП-2 и УП-3 за осигурителен доход и осигурителен стаж, придобити след 2010 г.? При прекратяване на трудовия договор работникът или служителят е длъжен да представи пре...

Отчитане на неправителствени дарения

Дружество “Х” кандидатства по програма на Европейската банка за възстановяване и развитие. Програмата се казва Advisory support to boost small businesses in Bulgaria. В рамките на програмата малки и средни предприятия кандидатстват за финансиране на ...

Право на платен отпуск за подготовка на докторантура

Докторант на редовна докторантура работи и на 4-часов трудов договор. Има ли право на платен отпуск за подготовка на дисертацията? За подготовка на дисертационен труд за получаване на научна степен “доктор” работниците и служителите, зачислени на за...

Преназначаване на майка на по-ниска заплата след отпуска по майчинство

Предстои да се върна на работа след отпуск по майчинство. Има ли работодателят право да ме преназначи на друга длъжност с по-ниско възнаграждение? Условията при осъществяване на трудовата дейност се определят от страните в трудовия договор. Изменени...

Прилагане на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

Фирмата произвежда продукция, която продава в собствен магазин и доставя на клиенти при предварително заявени количества и вид артикул. Доставките се извършват със собствени превозни средства и от лица, назначени на трудов договор във фирмата. При из...

Прихващане на недължимо платени или събрани суми за данъци и задължителни осигурителни вноски

Съдружник в ООД, участващ с личен труд в дружеството, се е осигурявал върху 1000 лева месечен доход за 2018 г., но не е получил никакви доходи от дружеството. Как могат да му бъдат възстановени надвнесените осигуровки, след като лицето няма други дох...

Процедура за правото на държавна служителка да ползва 2 часа на ден за кърмене на малко дете

Има ли законова процедура за ползване на отпуск в размер 2 часа на ден по чл. 63 от Закона за държавния служител? В съответствие с чл. 63 от Закона за държавния служител държавна служителка има право да ползва и отпуск за кърмене и хранене на малко ...

Размяна на несходни активи

През 2016 г. фирма А прехвърля на фирма Б 2/3 идеални части от собствен имот с договор за прехвърляне на право на собственост и учредяване на право на стоеж върху недвижим имот срещу задължение на Б за своя сметка и риск да изгради и въведе в експлоа...

Третиране по ЗДДС на префактурирането

Дружеството ни се занимава с отдаване под наем на автомобили - като оперативен лизинг. По част от договорите ни с клиенти сме се споразумели получателят на услугата да заплати разходите за застраховка и данък МПС. За тези автомобили префактурираме къ...

Справочник

Краткосрочни обезщетения и помощи 2019 г.

Национален осигурителен институт Какви видове обезщетения и помощи се изплащат от държавното обществено осигуряване? Парични обезщетения за: - Временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест, за санаторно...

Справочна информация бр. 16/2019

Централни валутни курсове за периода 12.04. - 18.04.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

Указания за заявяване за вписване на информация и данни за физически лица, които се считат за действителни собственици на юридическите лица с нестопанска цел, в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията

Държавна агенция “Национална сигурност” Във връзка с наближаващия краен срок за заявяване за вписване в Търговския регистър и регистъра за юридическите лица с нестопанска цел и Регистър БУЛСТАТ на обстоятелствата за действителните собственици на юри...

Упътване за търговците на дребно относно внедряването на информационната система за проследяване на тютюневи изделия

Агенция “Митници” 1. Съгласно чл. 37 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/574 на Комисията, след 20.05.2019 г. потребителските опаковки на произвежданите и търгуваните цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари, задължително трябва да бъдат маркирани...