Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 17, 29 април - 5 май 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 17, 29 април - 5 май 2019 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 17/2019 г.

ДВ, бр. 19 от 5.3.2019 г. Народното събрание прие: 1. Решение за попълване състава на Комисията по икономическа политика и туризъм. 2. Решение за промяна в състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите. 3. Решение за попълване с...

Народно събрание бр.17/2019 г.

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период, се освобождават от задължението за публикуване на годишния финансов отчет, ко...

Промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

В ДВ, бр. 25 от 26 март 2019 г., е публикувано изменение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС). Промените влизат в сила от 30 април 2019 г., с някои изключения, които ще бъдат посочени в текста. По-важните промени в ППЗАДС се отнасят до: ...

Въпроси и отговори

Доставки на части от “стара” по смисъла на ЗДДС сграда

Строителна фирма продава жилища. Имаме сграда, която е въведена в експлоатация през 2011 г. Сградата е заведена в сметка Стоки. В момента продажбата на апартаменти продължава. При продажба на апартаменти можем ли да се позовем на понятието “Стара сграда” по смисъла на чл. 45, ал....

Ликвидация на ЕООД

Едноличният собственик на фирма “Р” ЕООД иска да я закрие. Тя обаче има загуба от 2008 г. и от 2010 г. - общо за 3999 лв. Няма служители, материали, стоки. Едноличният собственик се осигурява в друго негово ЕООД като самоосигуряващо си лице. Фирма “Р” ЕООД има само капитал от 50...

Микропредприятията по реда на счетоводното законодателство нямат задължението да публикуват решението за разпределение на печалбата за предходната година

АД и ООД (ЕООД), които са микропредприятия или малки предприятия по  смисъла на чл. 19 ал. 1 и ал. 2 от Закона за счетоводството и не са предприятия от обществен интерес, могат ли на основание чл. 38, ал. 5 от  закона да НЕ публикуват решението на ОС на акционерите/съдружниците з...

Обезщетение за пенсиониране може да се получи и година по-рано

Възнамерявам да се пенсионирам през тази година, една година по-рано, тъй като имам необходимия осигурителен стаж по чл. 68, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, но не съм навършил изискуемата се възраст. Ако го направя, ще получа ли обезщетение от 6 заплати? Чл. 222, ал. 3...

Осигуряване на управител на сдружение с нестопанска цел

Трябва ли да се осигурява управител на сдружение с нестопанска цел, след като не получава никакво възнаграждение? За да възникне задължение за осигуряване на някое от основанията по чл. 4 КСО, най-общо едно лице трябва: (а) да извършва трудова дейност и (б) да формира осигурител...

Отпуск при осиновяване на дете

Наша служителка осинови дете на възраст 20 месеца. Има ли право на отпуски и обезщетения за детето? Както се вижда, в случая става дума за дете, което не е навършило 2-годишна възраст. Като осиновителка на дете на възраст до 5 години работничката или служителката има право на от...

Отчитане на ваучери за храна

В магазин за хранителни стоки се приема разплащане с ваучери за храна. Как следва да се осчетоводят получените ваучери? Към края на календарната година има налични ваучери, които се предават за осребряване през месец януари на следващата година. В кой раздел на баланса се отразя...

Отчитане на непродадени апартаменти от строителна фирма

През 2011 година строителна фирма е построила сграда на няколко етажа, в която на първия етаж има помещения за магазини, а на следващите има апартаменти за живеене. Към момента на построяването сградата е собственост на строителната фирма. Фирмата има намерение да продаде всички ...

План за въвеждащо и продължаващо обучение на служители за запознаването им с изискванията на ЗМИП

Трябва ли да се подава до 15.02.2019 г. план за обучение на служители към ДАНС съгласно чл. 67 от Правилника към Закона за изпиране на мръсните пари, при положение че фирмата няма наети служители на трудов договор? Точното наименование на цитирания нормативен акт е Правилник за ...

Подаване на декларацията по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП

Когато по партидата на ООД (в ТРРЮЛНЦ) са изброени всички действителни собственици - физически лица, трябва ли да се подава декларацията по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП? Респективно и когато действителният собственик на ЕООД е вписан и е виден по партидата на дружеството? В посочената ...

Право на ваучери за храна по време на отпуск

Наша служителка ще ползва отпуск по чл. 167а, ал. 4 от КТ (за отглеждане на дете до 8-годишна възраст) за 4 месеца. Има ли право за периода на този отпуск да получава ваучери за храна в размер на 120 лв. на месец? Поставеният въпрос има поне две измерения: от трудовоправна глед...

Приложението на чл. 79б при продажба на автомобил, за който не е ползван данъчен кредит

Регистрирана по ЗДДС фирма е придобила през 2014 г. лек автомобил, за който не е ползвала данъчен кредит. Предстои автомобилът да бъде продаден. Може ли като основание за неначисляване на ДДС да се посочи чл. 50, ал. 1, т. 2 от ЗДДС? Съгласно разпоредбата на чл. 50, ал. 1, т. 2 ...

Трудов договор за изпълнение на допълнителна длъжност

Може ли да се ползва чл. 119 от КТ, или трябва да се сключи втори трудов договор със същия работодател за изпълняване на незаета длъжност от щатното разписание, която не е в кръга на трудовите задължения на работника? Разпоредбата на чл. 119 от КТ урежда правото на страните по т...

Справочник

Краткосрочни обезщетения и помощи 2019 г.

Национален осигурителен институт Какви видове обезщетения и помощи се изплащат от държавното обществено осигуряване? Парични обезщетения за: - Временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест, за санаторно-курортно лечение и при належа...

Регистриране на продажбите чрез фискално устройство

Писмо на НАП вх. № 94-00-9 от 18.01.2019 г. Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпруга си, също регистриран като земеделски производител, отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в село ....., област ..... Лицето ескспло...

Справочна информация бр. 17/2019

Централни валутни курсове за периода 19.04. - 24.04.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...

Становище на КЗЛД относно защитата на личните данни в контекста на прилагане на Закона за обществените поръчки

Комисия за защита на личните данни № НДМСПО-01-164/03.04.2019 г.от 15.04.2019 г. ОТНОСНО: Защита на личните данни в контекста на прилагане на Закона за обществените поръчки Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав - членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Мат...