Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 17, 29 април - 5 май 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 17, 29 април - 5 май 2019 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 17/2019 г.

ДВ, бр. 19 от 5.3.2019 г. Народното събрание прие: 1. Решение за попълване състава на Комисията по икономическа политика и туризъм. 2. Решение за промяна в състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на граждан...

Народно събрание бр.17/2019 г.

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период, се освобождават от задължението за публикуване ...

Промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

В ДВ, бр. 25 от 26 март 2019 г., е публикувано изменение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС). Промените влизат в сила от 30 април 2019 г., с някои изключения, които ще бъдат посочени в текста. По-важните пр...

Въпроси и отговори

Доставки на части от “стара” по смисъла на ЗДДС сграда

Строителна фирма продава жилища. Имаме сграда, която е въведена в експлоатация през 2011 г. Сградата е заведена в сметка Стоки. В момента продажбата на апартаменти продължава. При продажба на апартаменти можем ли да се позовем на понятието “Стара сгр...

Ликвидация на ЕООД

Едноличният собственик на фирма “Р” ЕООД иска да я закрие. Тя обаче има загуба от 2008 г. и от 2010 г. - общо за 3999 лв. Няма служители, материали, стоки. Едноличният собственик се осигурява в друго негово ЕООД като самоосигуряващо си лице. Фирма “...

Микропредприятията по реда на счетоводното законодателство нямат задължението да публикуват решението за разпределение на печалбата за предходната година

АД и ООД (ЕООД), които са микропредприятия или малки предприятия по  смисъла на чл. 19 ал. 1 и ал. 2 от Закона за счетоводството и не са предприятия от обществен интерес, могат ли на основание чл. 38, ал. 5 от  закона да НЕ публикуват решението на ОС...

Обезщетение за пенсиониране може да се получи и година по-рано

Възнамерявам да се пенсионирам през тази година, една година по-рано, тъй като имам необходимия осигурителен стаж по чл. 68, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, но не съм навършил изискуемата се възраст. Ако го направя, ще получа ли обезщетение...

Осигуряване на управител на сдружение с нестопанска цел

Трябва ли да се осигурява управител на сдружение с нестопанска цел, след като не получава никакво възнаграждение? За да възникне задължение за осигуряване на някое от основанията по чл. 4 КСО, най-общо едно лице трябва: (а) да извършва трудова дейно...

Отпуск при осиновяване на дете

Наша служителка осинови дете на възраст 20 месеца. Има ли право на отпуски и обезщетения за детето? Както се вижда, в случая става дума за дете, което не е навършило 2-годишна възраст. Като осиновителка на дете на възраст до 5 години работничката ил...

Отчитане на ваучери за храна

В магазин за хранителни стоки се приема разплащане с ваучери за храна. Как следва да се осчетоводят получените ваучери? Към края на календарната година има налични ваучери, които се предават за осребряване през месец януари на следващата година. В к...

Отчитане на непродадени апартаменти от строителна фирма

През 2011 година строителна фирма е построила сграда на няколко етажа, в която на първия етаж има помещения за магазини, а на следващите има апартаменти за живеене. Към момента на построяването сградата е собственост на строителната фирма. Фирмата им...

План за въвеждащо и продължаващо обучение на служители за запознаването им с изискванията на ЗМИП

Трябва ли да се подава до 15.02.2019 г. план за обучение на служители към ДАНС съгласно чл. 67 от Правилника към Закона за изпиране на мръсните пари, при положение че фирмата няма наети служители на трудов договор? Точното наименование на цитирания ...

Подаване на декларацията по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП

Когато по партидата на ООД (в ТРРЮЛНЦ) са изброени всички действителни собственици - физически лица, трябва ли да се подава декларацията по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП? Респективно и когато действителният собственик на ЕООД е вписан и е виден по партидата ...

Право на ваучери за храна по време на отпуск

Наша служителка ще ползва отпуск по чл. 167а, ал. 4 от КТ (за отглеждане на дете до 8-годишна възраст) за 4 месеца. Има ли право за периода на този отпуск да получава ваучери за храна в размер на 120 лв. на месец? Поставеният въпрос има поне две из...

Приложението на чл. 79б при продажба на автомобил, за който не е ползван данъчен кредит

Регистрирана по ЗДДС фирма е придобила през 2014 г. лек автомобил, за който не е ползвала данъчен кредит. Предстои автомобилът да бъде продаден. Може ли като основание за неначисляване на ДДС да се посочи чл. 50, ал. 1, т. 2 от ЗДДС? Съгласно разпор...

Трудов договор за изпълнение на допълнителна длъжност

Може ли да се ползва чл. 119 от КТ, или трябва да се сключи втори трудов договор със същия работодател за изпълняване на незаета длъжност от щатното разписание, която не е в кръга на трудовите задължения на работника? Разпоредбата на чл. 119 от КТ у...

Справочник

Краткосрочни обезщетения и помощи 2019 г.

Национален осигурителен институт Какви видове обезщетения и помощи се изплащат от държавното обществено осигуряване? Парични обезщетения за: - Временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест, за санаторно...

Регистриране на продажбите чрез фискално устройство

Писмо на НАП вх. № 94-00-9 от 18.01.2019 г. Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпруга си, също регистриран като земеделски производител, отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в село .......

Справочна информация бр. 17/2019

Централни валутни курсове за периода 19.04. - 24.04.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

Становище на КЗЛД относно защитата на личните данни в контекста на прилагане на Закона за обществените поръчки

Комисия за защита на личните данни № НДМСПО-01-164/03.04.2019 г.от 15.04.2019 г. ОТНОСНО: Защита на личните данни в контекста на прилагане на Закона за обществените поръчки Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав - членове: Цанко Цолов,...