Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 18, 6 - 12 май 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 18, 6 - 12 май 2019 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 18/2019 г.

ДВ, бр. 21 от 12.3.2019 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс. 2. Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за подуправител - ръководител на управление “Банко...

Министерски съвет бр. 18/2019 г.

Правителството одобри промени в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, с които разпоредбите й се привеждат в съответствие с измененията в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 1 януари 2019 г., Административн...

Народно събрание бр.18/2019 г.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Измененията предвиждат заявленията за обявяване на декларациите по Закона за счетоводството, както и заявленията за вписване ...

Отказ за заверка на отчет за доходи 2018 г. на квалифицирани чужди граждани данъкоплатци - ЕС/ЕИП форма

Защо заверяването на отчет за доходи 2018 г. на квалифицирани чужди граждани данъкоплатци в страна - членка на ЕС/ЕИП форма, се обвързва с искане за издаване на Удостоверение за местно лице Обр. № ОКд 273? От служител на НАП предварително ми бе обясн...

Въпроси и отговори

Заличаване на адресна регистрация по инициатива на собственика на имот

Българско физическо лице отдава под наем апартамент на чужденец от Полша. С цел издаването му на разрешение за пребиваване в страната наемодателят дава съгласието си пред служба “Миграция”, че ще го настани в жилището си. Срокът на договора за наем ...

Корекция на данъчен кредит за недвижим имот

Регистрирано по ЗДДС дружество е закупило през 2012 г. недвижим имот, за който е ползвало пълен данъчен кредит. До началото на 2019 г. имотът е отдаван под наем на юридически лица, но в момента се ползва за жилищни нужди на физически лица и на основа...

Осигуряване на съдружници в търговски дружества

Може ли съдружник в ООД, участващ с личен труд, но неполучаващ възнаграждение, да се осигурява като самоосигуряващо се лице върху доход, по-голям от минималния осигурителен доход, определен за самоосигуряващите се лица? Съдружниците в търговски друж...

Осигуряване на управител на ЕООД

За дейността си управител на ЕООД се осигурява по реда на КСО. В дружеството няма други назначени лица и управителят извършва основната дейност на дружеството (консултантски услуги в ИТ сектора). Необходимо ли е за извършването на тези услуги с управ...

Отчетените разходи за пътуване и престой, които се признават за данъчни цели

Управителят е решил, че от 2019 г. при нощувка ще изплаща 35 лева на командированото лице, която сума ще бъде ли данъчно призната? В този случай задължен ли е сумата за престой в друго населено място да бъде 17.50 или може да е минималната от 10 лева...

Право на строеж

Фирмата ни има закупени през януари 2017 г. 247 кв.м от УПИ, състоящо се от общо 4272,87 кв.м. Върху целия имот предстои строеж на жилищна сграда. Върху останалата част от УПИ ще се учреди право на строеж срещу задължение за строеж и прехвърляне прав...

Срочен трудов договор за заместване

Работя в детска ясла. Назначена съм като педагог с трудов договор по заместване, сключен на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ на мястото на лице, излязло в неплатен отпуск за две години. Титулярят не се върна от чужбина и мястото се освободи. Подад...

Счетоводно отчитане на продажба на животни

Земеделски производител по ДДС продава част от животните си, като издава фактура с ДДС. Цената, на която ги продава, е по-ниска от тази, на която са купени. Какви счетоводни статии трябва да взема и как да ги отпиша? Обикновено животните, които пред...

Условия на труд и често боледуване

Работя с компютър. Поради постоянно течение на работното място често настивам и се налага да излизам в болнични. Управителят ме упреква, че си уреждам болнични листове и ме заплашва с уволнение поради честите ми отсъствия. Има ли право на това? Рабо...

Справочник

Краткосрочни обезщетения и помощи 2019 г.

Национален осигурителен институт Какви видове обезщетения и помощи се изплащат от държавното обществено осигуряване? Парични обезщетения за: - Временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест, за санаторно...

Справочна информация бр. 18/2019

Централни валутни курсове за периода 25.04. - 02.05.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

Стартира Единната национална електронна уеб базирана платформа Централизирана автоматизирана информационна система “Електронни обществени поръчки”

Агенция за обществени поръчки Агенцията по обществени поръчки предоставя за ползване Централизираната автоматизирана информационна система Електронни обществени поръчки (ЦАИС ЕОП). До 1 ноември 2019 г. единната национална електронна уеб базирана пла...