Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 18, 6 - 12 май 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 18, 6 - 12 май 2019 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 18/2019 г.

ДВ, бр. 21 от 12.3.2019 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс. 2. Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за подуправител - ръководител на управление “Банков надзор” на Българската народ...

Министерски съвет бр. 18/2019 г.

Правителството одобри промени в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, с които разпоредбите й се привеждат в съответствие с измененията в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 1 януари 2019 г., Административнопроцесуалния кодекс, Закона з...

Народно събрание бр.18/2019 г.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Измененията предвиждат заявленията за обявяване на декларациите по Закона за счетоводството, както и заявленията за вписване на обстоятелствата относно дей...

Отказ за заверка на отчет за доходи 2018 г. на квалифицирани чужди граждани данъкоплатци - ЕС/ЕИП форма

Защо заверяването на отчет за доходи 2018 г. на квалифицирани чужди граждани данъкоплатци в страна - членка на ЕС/ЕИП форма, се обвързва с искане за издаване на Удостоверение за местно лице Обр. № ОКд 273? От служител на НАП предварително ми бе обяснено, че лицето, за което е пре...

Въпроси и отговори

Заличаване на адресна регистрация по инициатива на собственика на имот

Българско физическо лице отдава под наем апартамент на чужденец от Полша. С цел издаването му на разрешение за пребиваване в страната наемодателят дава съгласието си пред служба “Миграция”, че ще го настани в жилището си. Срокът на договора за наем е изтекъл и лицето е напуснало...

Корекция на данъчен кредит за недвижим имот

Регистрирано по ЗДДС дружество е закупило през 2012 г. недвижим имот, за който е ползвало пълен данъчен кредит. До началото на 2019 г. имотът е отдаван под наем на юридически лица, но в момента се ползва за жилищни нужди на физически лица и на основание чл. 45, ал. 4 от ЗДДС за н...

Осигуряване на съдружници в търговски дружества

Може ли съдружник в ООД, участващ с личен труд, но неполучаващ възнаграждение, да се осигурява като самоосигуряващо се лице върху доход, по-голям от минималния осигурителен доход, определен за самоосигуряващите се лица? Съдружниците в търговски дружества се осигуряват като самоо...

Осигуряване на управител на ЕООД

За дейността си управител на ЕООД се осигурява по реда на КСО. В дружеството няма други назначени лица и управителят извършва основната дейност на дружеството (консултантски услуги в ИТ сектора). Необходимо ли е за извършването на тези услуги с управителя да се сключи отделен дог...

Отчетените разходи за пътуване и престой, които се признават за данъчни цели

Управителят е решил, че от 2019 г. при нощувка ще изплаща 35 лева на командированото лице, която сума ще бъде ли данъчно призната? В този случай задължен ли е сумата за престой в друго населено място да бъде 17.50 или може да е минималната от 10 лева? Съгласно чл. 33 от ЗКПО сче...

Право на строеж

Фирмата ни има закупени през януари 2017 г. 247 кв.м от УПИ, състоящо се от общо 4272,87 кв.м. Върху целия имот предстои строеж на жилищна сграда. Върху останалата част от УПИ ще се учреди право на строеж срещу задължение за строеж и прехвърляне право на собственост. Тези 247 кв....

Срочен трудов договор за заместване

Работя в детска ясла. Назначена съм като педагог с трудов договор по заместване, сключен на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ на мястото на лице, излязло в неплатен отпуск за две години. Титулярят не се върна от чужбина и мястото се освободи. Подадох молба до директора за назна...

Счетоводно отчитане на продажба на животни

Земеделски производител по ДДС продава част от животните си, като издава фактура с ДДС. Цената, на която ги продава, е по-ниска от тази, на която са купени. Какви счетоводни статии трябва да взема и как да ги отпиша? Обикновено животните, които предстои да се продават, постъпва...

Условия на труд и често боледуване

Работя с компютър. Поради постоянно течение на работното място често настивам и се налага да излизам в болнични. Управителят ме упреква, че си уреждам болнични листове и ме заплашва с уволнение поради честите ми отсъствия. Има ли право на това? Работодателят е длъжен да осигуряв...

Справочник

Краткосрочни обезщетения и помощи 2019 г.

Национален осигурителен институт Какви видове обезщетения и помощи се изплащат от държавното обществено осигуряване? Парични обезщетения за: - Временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест, за санаторно-курортно лечение и при належа...

Справочна информация бр. 18/2019

Централни валутни курсове за периода 25.04. - 02.05.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...

Стартира Единната национална електронна уеб базирана платформа Централизирана автоматизирана информационна система “Електронни обществени поръчки”

Агенция за обществени поръчки Агенцията по обществени поръчки предоставя за ползване Централизираната автоматизирана информационна система Електронни обществени поръчки (ЦАИС ЕОП). До 1 ноември 2019 г. единната национална електронна уеб базирана платформа е на разположение на вс...