Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 9, 1 - 15 май 2019 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 9, 1 - 15 май 2019 г.
Писма и указания

№ 109 от 08.02.2019 г. Относно: Ползване на данъчно облекчение по реда на чл.18, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), във връзка с §10а, ал.3 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) към ЗИД на ЗДДФЛ.

Изпратили сте писмено запитване, заведено в регистъра на Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“- … с вх. №……………………. Изложена е следната фактическа обстановка: Имате решение на ТЕЛК, с което Ви е определена трайно намалена работоспособност 64% със срок на инвалидност...

№ 124 от 22.02.2019 г. Относно: Получени доходи от домоуправител за 2018 г.

Изпратили сте писмено запитване, заведено в регистъра на ….. с вх. №…... Изложена е следната фактическа обстановка: Домоуправител сте и през 2018г. сте получил доход от тази дейност, които желаете да декларирате. Въпросът Ви е: Какви документи трябва да приложите към данъчната де...

№ 36 от 17.01.2019 г. Относно: Прилагане на ЗКПО и ЗДДФЛ при предоставяне на ваучери за храна и медицинска застраховка на наетите лица.

В писмено запитване, заведено в регистъра на Дирекция Обжалване и данъчно осигурителна практика с вх. №………………... посочвате, че в представляваното от Вас дружество има намерение да сключи медицинска застраховка, осигуряваща застрахователна защита на служителите при необходимост от...

№ 53-04-662 от 16.11.2018 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност

В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …….. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-662/09.10.2018 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Фактическата обстановка, изложена в запитването, е след...

№ 53-04-666 от 30.10.2018 г. Относно прилагането на разпоредбите на Данъчно–осигурителния процесуален кодекс, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Регламент (ЕО) № 883 от 2004 и Регламент (ЕО) № 987 от 2009)

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …….. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-666/10.10.2018 г., относно прилагането на разпоредбите на Данъчно–осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗД...

№ 61 от 28.01.2019 г. Относно: Признаване на разходи за адвокатски разноски и отписване на вземане по реда на чл. 37 от ЗКПО.

Изпратили сте писмено запитване, в качеството Ви на представляващ „Х“ ООД, заведено в регистъра на Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“- …. с вх. №……………. Изложена е следната фактическа обстановка: През 2012г. дружеството „Х“ ООД, извършва продажба на живи агнета ...

№ 68 от 12.02.2019 г. Относно: Приложение на ЗДДС при получени услуги от данъчно задължени лица, установени в Европейския съюз (ЕС), без валиден ДДС номер

В дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията с вх.№ ……..г., в което е изложена следната фактическа обстановка: „АБВ“ ЕООД е регистрирано по ЗДДС. Дейността на дружеството е свързана с разработка и поддръжка на специализиран онлайн софт...

№ 79 от 30.01.2019 г. Относно: Преотстъпване на корпоративен данък съгласно разпоредбата на чл. 167, ал.1, т.1 от ЗКПО

В хода на извършени контролни действия от органите по приходите по отношение на дадената възможност в чл.48, ал.6 от Закона за данъка върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за преотстъпване на корпоративен данък на земеделските стопани- еднолични търговци по реда на Закона за...

№ 96-00-19 от 18.02.2019 г. Относно: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ П постъпи Ваше писмено запитване с вх. № ………./04.02.2019 г. относно прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фи...

№ ЕП-691 от 19.12.2018 г. Относно: Прилагане разпоредбите на чл. 111к, ал. 2 и чл. 111л, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)

В изпратеното за становище в Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. №……………...2018 г. запитване на „………………………….“ АД е изложена следната фактическа обстановка: „………………….“ АД (дружеството) получава течни горива, освободени за потребление по чл...

Анотации

Дължими от работодателя обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение

В бр. 2 от 2019 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Красимира Атанасова, юрист, отговаря на въпроса: Какви са дължимите от работодателя обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение, независимо от основанието за прекратяване? Обезщетение по чл. 220, ал. 1 от КТ за несп...

Задължение на наемателя при договор за наем

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Наели сме имот дългосрочно. Плащаме наем и битовите сметки. Дължим ли някакви данъци и такси, включително ние ли трябва да плащаме данък сграда и такса смет? Според Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) с договора за ...

Облагане на доставка на услуга по монтаж

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Германска фирма с място на независимата си икономическа дейност в Германия продава на българска фирма рекламни съоръжения – пилони и фасадни лога, които са произведени, доставени и монтирани на сградите ...

Определяне на индивидуален коефициент за пенсия

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: При пенсиониране през 2019 г. по чл. 68 ал 3 при 15 и повече години осигурителен стаж като от него само 6 месеца са през 1997 г., а останалият стаж преди 31.12.1996 г. как ще се о...

Отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на лица, имащи осигурителен стаж в чужбина

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: През септември 2018 г. след като навърших 66 години и два месеца подадох молба за начисляване на социална пенсия. Имам повече от 13 години стаж в България, 8 години стаж в Русия и...

Отчитане на лизингови вноски

Доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., отговаря на въпроса: Предприятие наемател сключва договор за наем с предприятие наемодател за наемането на сграда за срок от 10 години с начало 01.01.20Х1 г. Наемната вноска е 100 000 лв. на година и се плаща в началото на всяка година. Диференциа...

Размер на дневното парично обезщетение при бременност и раждане

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: В какъв размер следва да бъде отпуснато дневното парично обезщетение при бременност и раждане в случай, че размерът на среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е и...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 май 2019 г.

До 20-ти май: ЗСВТС Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат-декларации пристигания/изпращания за месец април 2019 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти май: ЗДДФЛ 1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан...

Държавен вестник в бр. 9 от 2019 г.

ДВ, бр. 3 от 8.1.2019 г. Министерски съвет Постановление № 352 от 31 декември 2018 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очак...

Еврофинансиране за иновационни клъстери

Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ Очаква се от месец май да започне прием на проекти по процедура „Развитие на иновационни клъстери“ с финансиране от оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“. Целта на процедурата е да предостави подкрепа за в...

НОИ прилага по-благоприятния вариант на методика за изчисление на пенсиите на новите пенсионери

Национален осигурителен институт Националният осигурителен институт (НОИ) предоставя възможност на всички осигурени лица, придобили право на пенсия, при подаването на документи за пенсиониране да поискат при определянето на размера на пенсията им за трудова дейност, когато тя е ...

Справочна информация бр. 9/2019 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 22 април - 3 май 2019 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца пре...

Търгуващите в Интернет декларират електронните си магазини в НАП до 29 юни

Национална агенция за приходите Търговците, които използват собствени или наети електронни магазини или публично достъпни онлайн платформи за продажби, са длъжни да подадат информация за това пред Националната агенция за приходите до 29 юни 2019. Срокът за обявяване на е-магазин...