Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 20, 20 - 26 май 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 20, 20 - 26 май 2019 г.
Законодателство

“Недвижим имот” по смисъла на ЗДДС за целите на чл. 21

Предвид особеностите на правилата за данъчно третиране по ЗДДС на активите, квалифицирани като “недвижими имоти”, и на свързаните с тях доставки, е от съществено значение съдържанието на понятието по смисъла и за целите на закона да бъде ясно определ...

Народно събрание

Парламентът прие на първо четене два законопроекта с предложения за промени в Закона за държавната собственост

Парламентът прие на първо четене два законопроекта с предложения за промени в Закона за държавната собственост. С промените се оптимизира процедурата, свързана с отчуждаването на частни имоти по Закона за държавната собственост. Предлага се в седeмдн...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за дейностите по предоставяне на услуги

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за дейностите по предоставяне на услуги. Измененията са свързани с европейски регламент, който цели преодоляване на търговски практики, които необосновано дискриминират на географски принцип клиентите...

Министерски съвет

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и предлага на Народното събрание да го приеме

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и предлага на Народното събрание да го приеме. Със законопроекта се предлага въвеждането в българското законодателство на изискванията на...

Държавен вестник

ДВ, бр. 28 от 5.4.2019 г.

Народното събрание прие Закон за защита на търговската тайна. Президентът на републиката издаде: 1. Указ № 63 за назначаване на Марин Райков Николов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Обединеното кралство Великобритания и Сев...

ДВ, бр. 29 от 8.4.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение на Изборния кодекс. 2. Закон за допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията. 4. ...

ДВ, бр. 30 от 9.4.2019 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 71 от 5 април 2019 г. за приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните...

ДВ, бр. 31 от 12.4.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Решение по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари 2018 г. - 31 декември 2018 г. 2. Решение за прекратяване пълномощията на народен представител. 3. Решение за избиране на заместник-председате...

ДВ, бр. 32 от 16.4.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Решение по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през 2017 г. 2. Решение по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари - ...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на доходите от търговия с индексни ETFs

Българско дружество, нерегистрирано по ЗДДС, смята да инвестира в Exchange-Traded Fund (ETF) - това са индексни фондове в акции на фондова борса в ЕС. Подлежат ли на данъчно облагане в България капиталовите печалби от тази дейност? Запитването търси...

Изплащане на обезщетение по чл. 50 от КСО

Собственичка на ЕООД с договор за управление е в отпуск на основание чл. 163, ал. 1 и получава парично обезщетение на основание чл. 50, ал. 1 и ал. 5 от КСО за остатъка до 410 календарни дни. В допълнение собственичката на дружеството преди излизане ...

Лицата, регистрирани на основание чл. 97а от ЗДДС, нямат право да посочват данъка в издаваните от тях фактури

Дружеството ще осъществява туристически услуги чрез резервации през Booking.cоm B.V (холандско дружество). Регистрирахме го по ДДС на основание чл. 97а от ЗДДС. За получените от доставчика фактури за комисионите ДДС подлежи на самоначисляване и възст...

Наличие на несъвместимост с изпълняваната работа

В кои случаи за служителя в администрацията възниква задължение да уведоми работодателя за несъвместимост с изпълняваната работа и какви са последиците от това? Служителите в администрацията изпълняват задълженията си по служебни правоотношения или ...

Прекъсване ползването на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

Има ли последици за служителка, която по своя инициатива прекъсва ползването на отпуск за отглеждане на дете до 2 години? Може ли след това остатъкът от този отпуск да бъде използван допълнително? Правото на допълнителен платен отпуск по чл. 164 от ...

Приспадане на разходите за извършения ремонт от наемателя от наемните вноски

ООД наема магазин под наем от физическо лице за срок от 1 година. ЕООД е длъжен по договора за наем да извърши ремонт на магазина на стойността на 10 наема (фактурите за ремонт са издадени на ЕООД). 1. Трябва ли физическото лице да издава фактура за ...

Счетоводно и данъчно отчитане на сделките по продажбата на лотарийни билети

Юридическо лице, регистрирано по ДДС, продава лотарийни билети в собствения си хранителен магазин. Билетите са получени от фирмата разпространител с протокол и касов бон, няма издадена фактура за покупка. Юридическото лице продавач ползва 5% комисион...

Справочник

Коригиране/заличаване на уведомления по Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

Национална агенция за приходите Възможността работодателят да извърши коригиране или заличаване на подадени уведомления е нормативно определена в Наредба №5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5...

НОИ прилага по-благоприятния вариант на методика за изчисление на пенсиите на новите пенсионери

Национален осигурителен институт Националният осигурителен институт (НОИ) предоставя възможност на всички осигурени лица, придобили право на пенсия, при подаването на документи за пенсиониране да поискат при определянето на размера на пенсията им за...

Правило за ограничаване на приспадането на лихви по ЗКПО

С разпоредбата на чл. 43а от Закона за корпоративното подоходно облагане е въведено ново правило за ограничаване на приспадането на лихви, съобразено с изискванията на Директива (ЕС) 2016/1164. Новото правило действа едновременно с режима за регулира...

Справочна информация бр. 20/2019

Централни валутни курсове за периода 10.05. - 16.05.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...